ПЛАН БЛАГОУСТРОЮ

ПЛАН БЛАГОУСТРОЮ
ТЕРИТОРІЇ

 

9.1 План благоустрою території викону ють на підставі креслення розпланування без зазначення координаційних осей, координат та розмірних прив\’язок, абсолютних відміток будівель, споруд.

На зображеннях автомобільних шляхів та залізничних колій, при необхідності, вказують тільки координати або прив\’язки їх осей.

 

9.2 На плані благоустрою території нано сять та вказують:

а) тротуари, доріжки та їх ширину;

б) майданчики різного призначення та їх розміри;

в) малі архітектурні форми та переносні вироби майданчиків для відпочинку;

г) дерева, чагарники, квітники, газони.

9.3 Елементи благоустрою прив\’язують до зовнішніх граней стін будівель, споруд, «червоних» ліній, автомобільних шляхів або залізничних колій.

Для рядової посадки дерев та чагарників наводять розмірну прив\’язку ряду.

9.4 При складній конфігурації доріжок, при розташуванні дерев та чагарників віль ними групами допускається замість розмірної прив\’язки наносити на ділянках їх розташу вання допоміжну сітку квадратів зі сторонами, що дорівнюють 5-10 м, з прив\’язкою її до будівельної геодезичної сітки, базису розпла нування, будівель, споруд, автомобільних шляхів та залізничних колій.

9.5 Елементам благоустрою присвоюють позиційні позначки. Позиційні позначки малих архітектурних форм та переносних виробів вказують на лінії-виносці у колах діаметром 6 мм. Позначку елементів озеленен ня вказують на лінії-виносці у колах діаметром 8-12 мм у вигляді дробу: у чисельнику – позиційна позначка породи або виду насад ження, у знаменнику – їх кількість або площа (для квітників).

 

комплектов с координатной или линейной привяз кой оси сети на каждом характерном участке с изображением компенсаторов, ниш, колод цев, камер и с указанием их обозначений.

8.4 Пример оформления сводного плана инженерных сетей приведен в приложении М.

 

9 ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

 

9.1 План благоустройства территории вы полняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координати размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей, при необходимости, указывают только координаты или привязки их осей.

9.2 На плане благоустройства территории наносят и указывают:

а) тротуары, дорожки и их ширину;

б) площадки различного назначения и их размеры;

в) малые архитектурные формы и перенос ные изделия площадок для отдыха;

г) деревья, кустарники, цветники, газоны.

9.3 Элементы благоустройства привязы вают к наружным граням стен зданий, соору жений, «красным» линиям, автомобильным дорогам или железнодорожным путям.

Для рядовой посадки деревьев и кустар ников приводят размерную привязку ряда.

9.4 При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку квадра тов со сторонами, равными 5-10 м, с привязкой ее к строительной геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, ав томобильным дорогам и железнодорожным путям.

9.5 Элементам благоустройства присва ивают позиционные обозначения. Позици онные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указыва ют на линии-выноске в кружках диаметром 8-12 мм в виде дроби: в числителе – пози ционное обозначение породы или вида насаж дения в знаменателе – их количество или пло щадь (для цветников).

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code