Сітку квадратів, як правило, вписують у будівельну геодезичну сітку

Сітку квадратів, як правило, вписують у будівельну геодезичну сітку, приймаючи сторону квадрата рівною 20 м. Допускається прив\’язка сітки квадратів до «червоної» лі нії або до базису розпланування, а також за стосування сітки квадратів зі сторонами, що дорівнюють 10, 25, 40 або 50 м, в залежності від характеру рельєфу та забезпечення пот рібної точності підрахунку об\’єму земляних мас.

Допускається, в залежності від конфігу рації планованої території, для підрахунку об\’єму земляних мас застосовувати фігури, що відрізняються від квадрата. У цих випадках розміри фігур вказують на кресленні.

7.4 Під кожною колонкою квадратів плану земляних мас наводять таблицю за формою 6, у відповідних графах якої вказують сумарні об\’єми насипу та виїмки по колонці квад­ратів, а у рядках сумарних об\’ємів справа – загальні об\’єми насипу та виїмки по всій пла нованій території.

7.5 У випадку залягання у межах планова ної території ґрунтів, що підлягають видален ню (родючий шар ґрунту, торф, ґрунт, який непридатний як основа для будівель, споруд), до розробки плану земляних мас для всієї те риторії виконують план видалення ґрунтів у межах контуру залягання ґрунтів, що підля гають видаленню, оформлюючи його анало гічно плану земляних мас.

На плані видалення ґрунтів за проектні відмітки приймають відмітки низу ґрунту, що підлягає зрізуванню, які при наступному вико нанні плану земляних мас розглядають як фактичні відмітки.

При наявності на території будівництва різнорідних ґрунтів допускається виконувати плани для кожного виду ґрунту, присвоюючи кресленню відповідне найменування.

б) сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, ли нию «нулевых» работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45° к основа нию сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или иной фигу ры, образуемой контуром планировки;

в) здания и сооружения;

г) ограждение или условную границу тер ритории;

д) откосы, подпорные стенки.

7.3 Сетку квадратов, как правило, вписы вают в строительную геодезическую сетку, принимая сторону квадрата равной 20 м. До пускается привязка сетки квадратов к «крас­ной» линии или к разбивочному базису, а также применение сетки квадратов со сторо нами, равными 10, 25, 40 или 50 м, в зави симости от характера рельефа и обеспечения требуемой точности подсчета объема земля ных масс.

Допускается, в зависимости от конфигу рации планируемой территории, для подсчета объема земляных масс применять фигуры, от личные от квадрата, В этих случаях размеры фигур указывают на чертеже.

7.4 Под каждой колонкой квадратов плана земляных масс приводят таблицу по форме 6, в соответствующих графах которой указыва ют суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а в строках суммарных объемов справа – общие объемы насыпи и вы емки по всей планируемой территории.

7.5 В случае залегания в пределах пла нируемой территории грунтов, подлежащих удалению (плодородный почвенный слой, торф, грунт, непригодный в качестве осно вания зданий, сооружений), до разработки плана земляных масс для всей территории вы полняют план удаления грунтов в пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс.

На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежаще го снятию грунта, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассмат ривают как фактические отметки.

При наличии на территории строительст ва разнородных грунтов допускается выпол нять планы для каждого вида грунта, присва ивая чертежу соответствующее наимено­вание.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code