ПОРЯДОК гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      промислової політики 
                                      України 
                                      29.12.2004  N 721 
                                     Зареєстровано в Міністерстві 
                                     юстиції України 
                                     20 січня 2005 р. 
                                     за N 72/10352 
 
                             ПОРЯДОК 
              гарантійного ремонту (обслуговування) 
                 або гарантійної заміни дорожніх 
                       транспортних засобів 
                        Загальні положення 
     1.   Порядок   гарантійного   ремонту   (обслуговування)  або 
гарантійної  заміни дорожніх транспортних засобів (далі – Порядок) 
визначає відносини  між  власниками  (далі  –  Споживач)  дорожніх 
транспортних засобів (далі – ДТЗ) та суб\’єктами господарювання,  в 
тому числі   тими,   що   здійснюють   роздрібну   торгівлю    ДТЗ 
(далі –       Продавець),      підприємствами-виробниками      ДТЗ 
(далі –   Виробник)   та   виконавцями   робіт    із    технічного 
обслуговування і гарантійного ремонту ДТЗ (далі – Виконавець). 
     Вимоги Порядку поширюються на дорожні транспортні засоби, які 
підлягають реєстрації ДАІ МВС України. 
     Вимоги Порядку не поширюються на:
     великовантажні  автомобілі  та  інші технологічні транспортні 
засоби, які реєструються Держнаглядохоронпраці України;
     гоночні та   спортивні   механічні  транспортні  засоби,  які 
реєструються Деркомспорту України;
     трактори, самохідні  машини,  сільськогосподарську техніку та 
інші механізми, які реєструються Мінагрополітики України. 
     Взаємовідносини Виробника,  Продавця,  Виконавця визначаються 
відповідними договорами. 
     У разі   відсутності   договірних  відносин  між  Виробником, 
Продавцем,  Виконавцем  щодо  гарантійного ремонту ДТЗ гарантійний 
ремонт ДТЗ забезпечує Продавець. 
     Роботи з  технічного обслуговування ДТЗ в період гарантійного 
терміну експлуатації або його гарантійного ремонту здійснюються  з 
оформленням  акта  передання-прийняття  ДТЗ  та  наряду-замовлення 
згідно з Правилами надання послуг з  технічного  обслуговування  і 
ремонту автомобільних транспортних засобів,  затвердженими наказом 
Міністерства транспорту України від 11.11.2002 N 792 ( z0122-03 ), 
зареєстрованими у   Міністерстві  юстиції  України  17.02.2003  за 
N 122/7443, зі змінами і доповненнями. 
     У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
     дорожній транспортний засіб – транспортний засіб, призначений 
для експлуатації переважно  на  автомобільних  дорогах  загального 
користування  усіх  категорій  і  сконструйованих  згідно з їхніми 
нормами;
     гарантійний термін  експлуатації – термін,  протягом якого за 
умови дотримання Споживачем вимог експлуатаційної документації  на 
ДТЗ  гарантується  його  використання  за  призначенням і протягом 
якого   Виробник   (Продавець)  виконує  гарантійні  зобов\’язання. 
Призначення  ДТЗ  визначається у експлуатаційній документації, яка 
додається до нього;
     недолік –  окрема  невідповідність  ДТЗ  вимогам  нормативних 
документів,  умовам договорів або вимогам,  що  пред\’являються  до 
нього,   а   також  інформації  про  ДТЗ,  яка  надана  Виробником 
(Виконавцем, Продавцем);
     істотний недолік  –  такий недолік,  що робить неможливим або 
недопустимим використання ДТЗ відповідно до його призначення,  або 
такий,  що  може представляти загрозу для життя Споживача чи інших 
людей,  або такий,  для усунення якого  необхідні  великі  витрати 
праці й часу та який проявляється неодноразово після усунення;
     передпродажна підготовка   ДТЗ   –   комплекс   операцій   із 
підготовки  ДТЗ до експлуатації,  а також із виявлення та усунення 
недоліків, що виникли у процесі його транспортування й зберігання. 
Обсяг   і   перелік   операцій   передпродажної   підготовки   ДТЗ 
встановлюється Виробником;
     технічне обслуговування  –  комплекс  операцій  з підтримання 
роботоздатності  та  справності  ДТЗ  при  використанні  його   за 
призначенням  протягом гарантійного терміну експлуатації.  Перелік 
та  обсяг  операцій   з   технічного   обслуговування,   а   також 
періодичність    обслуговування    встановлюються   Виробником   у 
експлуатаційній  документації  на  ДТЗ, зокрема в Сервісній книжці 
або в документах, що її замінюють;
     гарантійний ремонт  –  комплекс   операцій   із   відновлення 
справності  і  роботоздатності ДТЗ або його складових частин,  які 
спричинені недоліками,  протягом гарантійного терміну експлуатації 
ДТЗ.  У  цьому  випадку  використовуються виключно ті матеріали та 
запасні частини, що рекомендовані Виробником. 
     2. Гарантійні зобов\’язання і гарантійний термін  експлуатації 
ДТЗ встановлюються Виробником або Продавцем. 
     Гарантійний термін,  встановлений  Продавцем,  не  може  бути 
меншим, ніж встановлений Виробником. 
     {   Абзац  третій  пункту  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства   промислової   політики  N  532  (  z1003-10  )  від 
12.10.2010 } 
     3. Необхідна, доступна та достовірна інформація про придбаний 
Споживачем   ДТЗ   доводиться  Виробником  (Продавцем)  до  відома 
Споживачу  в  експлуатаційній документації на ДТЗ, що додається до 
нього. 
     Гарантійні зобов\’язання  Виробника  (Продавця),   гарантійний 
термін  експлуатації, а також умови,  за яких вони втрачають силу, 
наводяться в експлуатаційній документації на ДТЗ або  в  Сервісній 
книжці, якщо інше не визначено в договорі купівлі-продажу ДТЗ. 
     В експлуатаційній    документації    на    ДТЗ,      зокрема, 
зазначається:
     найменування ДТЗ (марка, тип, модель, версія);
     найменування та  реквізити  нормативних  документів,  вимогам 
яких повинен відповідати ДТЗ,  або реєстраційні номери сертифіката 
відповідності або свідоцтва про визнання відповідності;
     основні споживчі властивості ДТЗ;
     інформація щодо властивостей ДТЗ,  які за певних умов  можуть 
справляти небезпечний вплив на життя, здоров\’я, майно Споживача та 
довкілля, а також можливі наслідки такого впливу;
     експлуатаційна документація на ДТЗ іноземного походження,  що 
ввозяться до України, повинна бути викладена державною мовою. 
     До експлуатаційних  документів  належать  текстові,  графічні 
конструкторські  документи,  які окремо або разом дають можливість 
ознайомитися із споживчими властивостями ДТЗ і в яких визначаються 
правила його експлуатації. 
     Сервісна книжка розробляється Виробником ДТЗ,  або Виробником 
ДТЗ  спільно  із  Продавцем,  або  безпосередньо   Продавцем   ДТЗ 
відповідно до регламенту Виробника та має містити:
     найменування та місцезнаходження Виробника ДТЗ;
     найменування ДТЗ (марка, тип, модель, версія);
     ідентифікаційній номер ДТЗ, номер двигуна;
     найменування, місцезнаходження Продавця та дату продажу ДТЗ;
     прізвище,   ім\’я,  по   батькові   власника   ДТЗ   та   його 
місце проживання, місце для відмітки про зміну власника ДТЗ;
     перелік робіт із передпродажної підготовки ДТЗ  та  відривний 
талон про проведення передпродажної підготовки ДТЗ;
     перелік і обсяг операцій з технічного обслуговування  ДТЗ  та 
місце для відміток про його виконання;
     місце для відміток про виконання гарантійного ремонту ДТЗ;
     умови, за яких Споживач втрачає право на виконання Виробником 
(Продавцем) гарантійних зобов\’язань щодо його ДТЗ;
     відмітку про   подовження   терміну  гарантійних  зобов\’язань 
Виробника (Продавця);
     місцезнаходження і  телефони  пунктів  сервісної мережі,  які 
виконують технічне обслуговування і гарантійний ремонт ДТЗ. 
     4. Гарантійний термін  експлуатації  ДТЗ  відраховується  від 
дати його продажу Споживачеві. 
     Гарантійний термін  експлуатації  визначається  в  місяцях  і 
(або)в кілометрах пробігу ДТЗ. 
     Гарантійний термін   експлуатації   збільшується    на    час 
перебування ДТЗ у гарантійному ремонті. Означений час обчислюється 
від дати,  коли Споживач передав Виконавцю  (Продавцю,  Виробнику) 
ДТЗ з вимогою про усунення недоліків. 
     Закінченням  терміну  гарантійного  ремонту  вважається дата, 
коли  уповноважена  особа  Виконавця  зробила  у наряді-замовленні 
відмітку   про   виконання  гарантійного  ремонту,  якщо  інше  не 
визначено у договорі або наряді-замовленні. 
     У разі зміни власників гарантійний термін на ДТЗ визначається 
від  дати  його продажу першому власнику,  зазначеному в Сервісній 
книжці. 
     5. Закінчення гарантійного  терміну  означає  вичерпання  дії 
гарантійних зобов\’язань Виробника (Продавця). 
     6. Забезпечення    використання   ДТЗ   за   призначенням   у 
гарантійний термін експлуатації досягається  виконанням  комплексу 
робіт   із   передпродажної   підготовки   ДТЗ,   його  технічного 
обслуговування і гарантійного ремонту. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code