Умови провадження торговельної діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами

 Умови провадження торговельної діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами 
                   та їх складовими частинами, 
                 що мають ідентифікаційні номери 
     7.   Суб\’єкти   господарювання  зобов\’язані  стати  на  облік 
відповідно  у  Державтоінспекції  МВС  і  Держсільгоспінспекції та 
вести  облік надходження, продажу та передачі транспортних засобів 
та  їх  складових частин, що мають ідентифікаційні номери. { Абзац 
перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 243 
( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     Облік  ведеться  суб\’єктами  господарювання  в  письмовому та 
електронному  вигляді (додатки 1 і 4). { Пункт 7 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 243 ( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     Суб\’єкти  господарювання  невідкладно  вносять інформацію про 
надходження,  передачу,  реалізацію  транспортних  засобів  та  їх 
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного 
реєстру.  { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 243 
( 243-2013-п ) від 03.04.2013 }
{  Пункт  7  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     8. Суб\’єкти    господарювання    забезпечують   відповідність 
приміщення (об\’єкта торгівлі)  умовам  зберігання,  передпродажної 
підготовки,  продажу  та  сервісного  обслуговування  транспортних 
засобів та їх складових частин,  що мають ідентифікаційні  номери, 
які   відповідають  вимогам  нормативно-правових  актів  з  питань 
охорони праці,  здоров\’я та навколишнього  природного  середовища, 
протипожежної безпеки, а також санітарних норм. 
     9. Транспортні  засоби  та  їх  складові  частини,  що  мають 
ідентифікаційні номери,  які ввозяться на митну територію  України 
для    продажу,   підлягають   митному   оформленню   в   порядку, 
встановленому законодавством. 
     10. Нові   транспортні   засоби,   транспортні   засоби,   що 
перебували в користуванні,  а також їх складові частини,  що мають 
ідентифікаційні  номери,  які  були  ввезені  на  митну  територію 
України,  підлягають  обов\’язковій сертифікації та допускаються до 
продажу за наявності сертифіката відповідності  їх  конструкції  і 
технічного  стану  обов\’язковим  вимогам  норм  і  стандартів  або 
свідоцтва про визнання відповідності. 
     Нові       трактори,      самохідні      шасі,      самохідні 
сільськогосподарські,  дорожньо-будівельні  і меліоративні машини, 
сільськогосподарська  техніка,  інші  механізми,  що  перебували в 
користуванні,    а   також   їх   складові   частини,   що   мають 
ідентифікаційні  номери,  які  були  ввезені  на  митну  територію 
України  і для яких встановлено обов\’язкові вимоги до забезпечення 
безпеки  для  життя,  здоров\’я споживачів, їх майна, навколишнього 
природного  середовища,  допускаються  до продажу, якщо вони мають 
національний  знак  відповідності  і  декларацію про відповідність 
(сертифікат    відповідності    або    свідоцтво    про   визнання 
відповідності).  {  Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ N 955 ( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     11. Не допускається реалізація нових транспортних засобів  та 
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, із знищеними 
або підробленими номерами агрегатів,  з дефектами,  що  загрожують 
безпеці  дорожнього  руху,  або тих,  що не пройшли передпродажної 
підготовки. 
     12. Суб\’єкт господарювання для продажу  транспортних  засобів 
та їх складових частин,  що мають ідентифікаційні номери,  повинен 
мати   довідки-рахунки,    а    підприємство-виробник    –    акти 
приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що 
мають ідентифікаційні номери (далі – акти  приймання-передачі),  а 
також  відповідно  номерні  знаки  для  разових поїздок та номерні 
знаки \”Транзит\”. 
     Бланки    довідок-рахунків,    акти   приймання-передачі   та 
відповідно  номерні  знаки  для  разових  поїздок та номерні знаки 
\”Транзит\”    повинні    зберігатися    суб\’єктом    господарювання 
відповідно  до  вимог  законодавства.  { Абзац другий пункту 12 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 243 ( 243-2013-п ) від 
03.04.2013 } 
     Забезпечення      суб\’єктів      господарювання      бланками 
довідок-рахунків,    актами   приймання-передачі   та   відповідно 
номерними   знаками  для  разових  поїздок  та  номерними  знаками 
\”Транзит\”    здійснюється    відповідно    Державтоінспекцією    і 
Держсільгоспінспекцією  в  установленому  законодавством  порядку. 
{ Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 955 ( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     Оформлення на   товарних   біржах  договорів  купівлі-продажу 
транспортних  засобів   та   їх   складових   частин,   що   мають 
ідентифікаційні  номери,  здійснюється з використанням облікованих 
відповідно  у  Державтоінспекції  і  Держсільгоспінспекції бланків 
біржових  угод.  { Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 955 ( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     Для дистриб\’юторів,  що ввозять транспортні засоби  на  митну 
територію  України та розподіляють їх у дилерській мережі,  але не 
здійснюють   роздрібну   торгівлю   ними,   використання   бланків 
довідок-рахунків не обов\’язкове. 
     Оформлення  договорів  купівлі-продажу  транспортних  засобів 
може проводитися в Державтоінспекції. { Пункт 12 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 243 ( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     Видача  (оформлення)  підприємством,  що  здійснює  комісійну 
торгівлю,   довідок-рахунків   під   час  реалізації  транспортних 
засобів,   що   перебували   у  користуванні,  здійснюється  після 
нанесення  таким  підприємством на зворотному боці довідки-рахунка 
інформації  про  оціночну  вартість  такого  транспортного  засобу 
(номер  та  дата складення звіту про оцінку) та суб’єкта оціночної 
діяльності, який відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, 
які   справляються   відповідно  до  законодавства,  затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231, 
має  право проводити оцінку для цілей оподаткування та нарахування 
і  сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно 
до законодавства (номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
дата  його  видачі,  напрям  (спеціалізація).  Дія цього абзацу не 
поширюється  на  випадки,  коли  для визначення доходу від продажу 
(обміну)  легкових  автомобілів,  мотоциклів,  мопедів  за вибором 
платника    податку   –   фізичної   особи   використовується   їх 
середньоринкова  вартість  відповідно  до  статті  173 Податкового 
кодексу  України ( 2755-17 ), інших актів законодавства. Дія цього 
абзацу не поширюється також на випадки, коли дохід фізичної особи, 
яка  відчужує  рухоме  майно у вигляді легкового автомобіля та/або 
мотоцикла,  та/або мопеда, які зареєстровані в Україні, відповідно 
до  закону не підлягає оподаткуванню. { Пункт 12 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 231 ( 231-2013-п ) від 04.03.2013 } 
     Фізична  особа, яка передає для реалізації транспортний засіб 
у  вигляді  легкового  автомобіля  та/або мотоцикла, та/або мопеда 
підприємству,  що  здійснює комісійну торгівлю, зобов’язана надати 
такому   підприємству   письмове   повідомлення   із   зазначенням 
інформації  про  кількість легкових автомобілів та/або мотоциклів, 
та/або  мопедів,  що відчужені нею протягом поточного календарного 
року,  складене  в  довільній  формі та підписане власноручно цією 
особою.  { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 231 
( 231-2013-п ) від 04.03.2013 } 
     13.   Суб\’єкт   господарювання,   який   здійснює  оптову  та 
роздрібну  торгівлю  автомобілями,  автобусами,  мотоциклами  всіх 
типів,  марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, 
іншими   транспортними   засобами   вітчизняного   та   іноземного 
виробництва  та їх складовими частинами,  що мають ідентифікаційні 
номери,  зобов\’язаний  вести  в письмовому та електронному вигляді 
журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації 
зазначених  транспортних  засобів та їх складових частин, що мають 
ідентифікаційні    номери,    виданих    довідок-рахунків,   актів 
приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для 
разових  поїздок та номерних знаків \”Транзит\” (додаток 1). { Абзац 
перший  пункту  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 243 ( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     Суб\’єкт господарювання,  який здійснює  оптову  та  роздрібну 
торгівлю     тракторами,     самохідними     шасі,     самохідними 
сільськогосподарськими,  дорожньо-будівельними  і   меліоративними 
машинами,   сільськогосподарською   технікою,  іншими  механізмами 
вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, 
що  мають  ідентифікаційні номери, зобов\’язаний вести в письмовому 
та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або 
передачі  для  реалізації  зазначених  механізмів  та їх складових 
частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, 
актів   приймання-передачі,   біржових   угод  і  номерних  знаків 
\”Транзит\”  (додаток  4).  {  Абзац  другий  пункту  13 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  243  (  243-2013-п  ) від 
03.04.2013 } 
     Зазначені журнали   прошнуровуються,   сторінки  нумеруються. 
Кінці  шнура  на   останній   сторінці   журналу   фіксуються   та 
скріплюються     круглою     печаткою     відповідно    підрозділу 
Державтоінспекції  та  Держсільгоспінспекції. Журнали зберігаються 
протягом  10 років. { Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 243 ( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     Матеріали, що  стали  підставою  для видачі довідок-рахунків, 
актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що 
прошиваються,  скріплюються  печаткою  суб\’єкта  господарювання  і 
зберігаються протягом п\’яти років.
{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 955 ( 955-2010-п ) від 
20.10.2010 } 
     14. Усі графи  довідки-рахунка,  акта  приймання-передачі  та 
біржової  угоди  заповнюються  друкарським  способом  або від руки 
одним  почерком,  підписуються  відповідальною   особою   суб\’єкта 
господарювання   та   скріплюються   круглою   печаткою.  У  графу 
\”вартість\” вноситься вартість  продажу  транспортного  засобу  або 
складової  частини,  що  має  ідентифікаційний  номер,  у грошовій 
одиниці України. 
     15. У разі коли продаж транспортних засобів та  їх  складових 
частин,  що  мають  ідентифікаційні  номери,  здійснюється  філією 
суб\’єкта  господарювання   або   уповноваженим   дилером,   видача 
довідок-рахунків здійснюється за підписом відповідальної посадової 
особи філії або уповноваженого  дилера,  що  скріплюється  круглою 
печаткою. 
     16. У  разі  продажу  транспортних  засобів  та  їх складових 
частин,  що  мають   ідентифікаційні   номери,   філією   суб\’єкта 
господарювання або уповноваженим дилером, крім довідки-рахунка або 
акта    приймання-передачі    підприємства-виробника,    покупцеві 
видається  акт  приймання-передачі,  що  укладається між суб\’єктом 
господарювання  (його  філією)  та  уповноваженим   дилером,   які 
виписали довідку-рахунок (додатки 2 і 5).
{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     17.  Під  час  продажу  транспортних  засобів, що перебувають 
(перебували)     на     обліку     в     Державтоінспекції     або 
Держсільгоспінспекції,  покупцеві  разом  з  довідкою-рахунком або 
біржовою   угодою   Державтоінспекцією   видається  свідоцтво  про 
реєстрацію    транспортного   засобу   (технічний   паспорт)   або 
Держсільгоспінспекцією   –   свідоцтво  про  реєстрацію  машини  з 
відміткою про зняття машин (тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської  техніки,  інших механізмів) з обліку чи акт 
технічного стану. 
     У   разі  зняття  з  обліку  транспортного  засобу  покупцеві 
видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний 
паспорт)  та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва 
про  реєстрацію  транспортного  засобу  на  пластиковій  основі, з 
відміткою  суб\’єкта господарювання про продаж транспортного засобу 
із  зазначенням  дати  продажу,  серії та номера довідки-рахунка і 
відповідно номерного знака для разових поїздок.
{  Пункт  17  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 
(  955-2010-п  )  від  20.10.2010,  N  1115  (  1115-2011-п  ) від 
20.10.2011;  в  редакції  Постанови  КМ  N  243 ( 243-2013-п ) від 
03.04.2013 } 
     18.   Забороняється   ставити   печатку,   штамп   та  підпис 
відповідальної особи суб\’єкта господарювання на незаповнених чи не 
в   повному  обсязі  заповнених  бланках  довідок-рахунків,  актів 
приймання-передачі  і  біржових  угод. { Абзац перший пункту 18 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 243 ( 243-2013-п ) від 
03.04.2013 } 
     У разі допущення помилки під час заповнення  довідки-рахунка, 
акта  приймання-передачі  або  біржової  угоди  неправильний запис 
закреслюється,  на зворотному боці  робиться  правильний  запис  з 
відміткою   \”виправленому   вірити\”,   який  завіряється  підписом 
відповідальної  особи  суб\’єкта  господарювання,  що  скріплюється 
круглою печаткою. Під час заповнення бланків зазначених документів 
більше трьох виправлень не допускається. 
     19. На один транспортний засіб та його складові  частини,  що 
мають  ідентифікаційні  номери,  видається  по  одному  примірнику 
довідки-рахунка та акта приймання-передачі або біржової угоди. 
     У разі реалізації  транспортного  засобу  та  його  складових 
частин, що мають ідентифікаційні номери, за відповідним дорученням 
довідка-рахунок,  акт приймання-передачі і біржова угода видаються 
на   ім\’я  юридичної  або  фізичної  особи,  від  імені  якої  діє 
представник. 
     20. У   разі   втрати    покупцем    довідки-рахунка,    акта 
приймання-передачі,  біржової угоди або відповідно номерного знака 
для   разових   поїздок   та  номерного  знака  \”Транзит\”  суб\’єкт 
господарювання    на    підставі    заяви   покупця   видає   нову 
довідку-рахунок, акт приймання-передачі або біржову угоду, на якій 
робиться напис \”дублікат\”, зазначається серія, номер і дата видачі 
втраченої  довідки-рахунка,  акта  приймання-передачі або біржової 
угоди.   Дублікат  довідки-рахунка,  акта  приймання-передачі  або 
біржової   угоди   підписується   відповідальною  особою  суб\’єкта 
господарювання,  що  скріплюється круглою печаткою. Інформація про 
видачу  нового  відповідно  номерного знака для разових поїздок та 
номерного  знака  \”Транзит\”  вноситься  до  довідки-рахунка,  акта 
приймання-передачі або біржової угоди. 
     Суб\’єкт господарювання  інформує  у  триденний  строк   після 
надходження   заяви   покупця   у   письмовій   формі   відповідно 
Державтоінспекцію  і  Держсільгоспінспекцію  про  втрату  покупцем 
довідки-рахунка,   акта  приймання-передачі,  біржової  угоди  або 
відповідно  номерного знака для разових поїздок та номерного знака 
\”Транзит\”. { Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з 
Постановами  КМ  N  955  (  955-2010-п  )  від  20.10.2010,  N 243 
( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     21. У   разі   втрати   суб\’єктом   господарювання    бланків 
довідок-рахунків,  актів  приймання-передачі,  біржових  угод  або 
відповідно  номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків 
\”Транзит\”  такий  суб\’єкт  невідкладно  інформує про це відповідно 
територіальний   орган   внутрішніх  справ,  Державтоінспекцію  та 
Держсільгоспінспекцію  з обов\’язковим зазначенням обставин втрати, 
кількості, серій та номерів бланків.
{  Пункт  21  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 
(  955-2010-п  )  від  20.10.2010,  N  1115  (  1115-2011-п  ) від 
20.10.2011, N 243 ( 243-2013-п ) від 03.04.2013 } 
     22. Працівники суб\’єкта господарювання,  які здійснюють огляд 
транспортних засобів і звіряння ідентифікаційних номерів,  повинні 
мати відповідну підготовку. 
     23. У   разі   закриття   об\’єкта   торгівлі  для  проведення 
санітарних заходів,  ремонту,  технічного переобладнання та  інших 
робіт  суб\’єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п\’ять днів 
розмістити поряд з інформацією про  режим  роботи  оголошення  про 
дату та період закриття. 
     24. Торговельна     діяльність     суб\’єкта    господарювання 
припиняється в установленому законодавством порядку. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code