Реєстрація суден у Судновій книзі України

Реєстрація суден у Судновій книзі України 
     32.  Реєстрація  торговельних  суден у Судновій книзі України 
здійснюється  капітанами  морських  портів, Укрморрічінспекцією, а 
риболовних суден – Держрибагентством та капітанами морських рибних 
портів.
{  Пункт  32  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 461 
(  461-99-п  )  від  25.03.99;  в  редакції  Постанови  КМ  N  963 
(  963-2004-п  )  від  28.07.2004;  із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     33. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна,  не 
зазначені в пункті 12 цього Порядку. 
     34.  Реєстрація  у  Судновій  книзі  України  здійснюється на 
підставі письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується 
Мінінфраструктури,  а для риболовних суден – Держрибагентством, що 
подається  до  органу  державної  реєстрації суден. ( Абзац перший 
пункту  34  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 963 
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     До заяви додаються такі документи: 
     а)  копія документа, що підтверджує право власності на судно, 
а   для  суден,  придбаних  через  торговельні  установи  або  від 
суб\’єктів    підприємницької    діяльності,    –    документ   про 
купівлю-продаж;  (  Підпункт  \”а\”  пункту 34 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) 
     б)  копія  свідоцтва  про  придатність  судна до плавання (за 
наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією; { Підпункт 
\”б\”  пункту  34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 
( 250-2006-п  )  від  07.03.2006;  в  редакції  Постанови КМ N 933 
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
     в) копія  договору  іпотеки  або  довідка   про   відсутність 
заставних зобов\’язань на судно; 
     г) документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна 
у Судновій книзі України та видачу суднових документів; 
     д)  копія  документа,  що  підтверджує особу власника та його 
громадянство (у разі належності судна фізичній особі);
{  Пункт  34 доповнено підпунктом \”д\” згідно з Постановою КМ N 250 
(  250-2006-п  )  від  07.03.2006;  із змінами, внесеними згідно з 
Постановою  КМ  N  849  (  849-2011-п ) від 10.08.2011; в редакції 
Постанови КМ N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 } 
     е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних 
документів  попереднім  органом  державної реєстрації (у разі коли 
судно  було раніше зареєстроване). { Пункт 34 доповнено підпунктом 
\”е\” згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     35. Судно,  зафрахтоване  за  договором  бербоут-чартеру,  на 
підставі  письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у 
Судновій книзі України  тимчасово,  на  термін,  що  не  перевищує 
терміну  дії  такого  договору,  якщо на момент реєстрації воно не 
було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно 
внесене  до  суднового реєстру іншої держави,  але запис про нього 
припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення 
компетентного органу цієї держави. 
     36. У    разі   реєстрації   іноземного   судна,   отриманого 
судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, 
додатково  до  документів,  зазначених  у пункті 34 цього Порядку, 
крім копій документів,  що підтверджують право власності на судно, 
додаються: 
     а) копія договору фрахтування; 
     б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію; 
     в) письмовий   дозвіл   на  реєстрацію  компетентного  органу 
іноземної держави реєстрації судна; 
     г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене. 
     37. Копії документів,  що подаються,  повинні бути засвідчені 
нотаріусом  за  місцем реєстрації судна або органом, який здійснив 
їх оформлення та видачу.
{  Пункт  37  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 250 
( 250-2006-п ) від 07.03.2006 } 
     38. У  заяві  судновласника  зазначається  термін реєстрації: 
постійний  чи  тимчасовий.  У  разі  тимчасової  реєстрації  судна 
зазначається термін дії договору фрахтування. 
     39. На   підставі   поданих   документів   відповідний  орган 
державної реєстрації вносить до Суднової книги  України  дані  про 
судновласника та судно, що реєструється (додаток N 2). 
     Зареєстрованому  в  Судновій книзі України судну присвоюється 
реєстраційний  номер,  визначений Укрморрічінспекцією, з літерою К 
(наприклад  14-К).  У  разі  виключення  судна  із  Суднової книги 
України    його    номер    для   реєстрації   нового   судна   не 
використовується.  Риболовному  судну  присвоюється  реєстраційний 
номер, що складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких 
є  літера  \”Я\”,  а  дві  наступні  – дві перші літери найменування 
області  (регіону)  за місцем реєстрації. { Абзац другий пункту 39 
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 ( 963-2004-п ) 
від  28.07.2004,  N  250  (  250-2006-п  )  від  07.03.2006, N 933 
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
     40.   Суднова   книга   України  повинна  бути  прошнурована, 
пронумерована,   записи   в   ній   скріплюються  підписом  Голови 
Укрморрічінспекції та печаткою Укрморрічінспекції.
{  Пункт  40  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 
(   963-2004-п  )  від  28.07.2004,  N  933  (  933-2008-п  )  від 
22.10.2008, N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
     41. Записи у Судновій книзі України повинні бути своєчасними, 
достовірними   і  відповідати  записам  у  поданих  судновласником 
документах. 
     Записи виконуються  ручкою.  Виправлення  у  записах  повинні 
підтверджуватися  словами  \”Виправленому  вірити\”  і скріплюватися 
підписом працівника,  відповідального за  ведення  Суднової  книги 
України. 
     Дані про  судна  повинні  вноситися до Суднової книги України 
послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації. 
     42. За наявності документа,  що підтверджує сплату зборів  за 
реєстрацію  судна  у  Судновій книзі України та за видачу суднових 
документів,  після державної реєстрації  у  п\’ятиденний  термін  з 
моменту  прийняття  заяви  судновласникові  видаються такі суднові 
документи: 
     а)    судновий    білет,    зразок    якого    затверджується 
Мінінфраструктури;  { Підпункт \”а\” пункту 42 із змінами, внесеними 
згідно  з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 933 
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 } 
     б) довідка про зареєстровані іпотеки за  наявності  звернення 
про це судновласника, заставодавця або заставодержателя. 
     У разі  реєстрації  судна,  отриманого на умовах,  визначених 
пунктом 35 цього Порядку, судновий білет видається судну незалежно 
від  того,  переходить до судновласника України право власності на 
судно чи судно після  закінчення  терміну  дії  договору  підлягає 
поверненню власникові,  але у судновому білеті зазначається термін 
дії  договору  фрахтування.  Після  того  як  право  власності  на 
законних  підставах  переходить  до  судновласника України,  судно 
підлягає постійній реєстрації із заміною суднового білета. 
     До цього моменту на  судні  зберігається  документ  на  право 
власності,   виданий  компетентним  органом  іноземної  держави  і 
належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують 
передачу судновласнику України права на користування судном. 
     43. Судно  набуває  права  плавання  під  Державним  прапором 
України після його реєстрації у Судновій книзі  України  та  після 
одержання суднового білета. 
     44. Судно,  придбане за кордоном,  судно,  тимчасово передане 
юридичній або фізичній особі  в  Україні  з  оформленням  передачі 
цього  права за кордоном,  може набувати права підняття Державного 
прапора України з  моменту  видачі  консулом  України  тимчасового 
свідоцтва про право плавання під Державним прапором України. 
     Тимчасове свідоцтво  є дійсним до реєстрації судна у Судновій 
книзі України, але не більше одного року. 
     45. У  разі  виникнення  змін,  що  викликають   необхідність 
виправлення відомостей,  внесених до Суднової книги України, орган 
державної реєстрації судна за місцем його  реєстрації  видає  нові 
документи  та  вносить відповідні зміни до Суднової книги України. 
При цьому документ,  що підлягає заміні,  здається до відповідного 
органу державної реєстрації судна. 
     Дублікати втрачених    суднових    реєстраційних   документів 
видаються після розгляду заяви про їх втрату  відповідним  органом 
державної   реєстрації   судна   та   опублікування   за   рахунок 
судновласника в газеті \”Урядовий кур\’єр\” оголошення про втрату цих 
документів  та визнання їх недійсними.  Заява на видачу дублікатів 
втрачених документів розглядається протягом не більше 30  діб  від 
дня опублікування зазначеного оголошення. 
     46. Відповідальність  за збереження та ведення Суднової книги 
України покладається на керівника  відповідного  органу  державної 
реєстрації суден.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code