Органи, що здійснюють державне управління у сфері трубопровідного транспорту

Органи, що здійснюють державне управління у сфері трубопровідного транспорту 
     Державне управління  у   сфері   трубопровідного   транспорту 
здійснюють  центральні  та  місцеві  органи  державної  виконавчої 
влади,  представницькі органи та органи місцевого самоврядування в 
межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства України.
     На особливий період безпосереднє  керівництво  підприємствами 
трубопровідного   транспорту   та   контроль   за   їх  діяльністю 
забезпечуються органами Міністерства оборони України. 
     Стаття 9. Відносини  підприємств,  установ  та  організацій 
               трубопровідного транспорту з місцевими   органами 
               державної  виконавчої   влади,   представницькими 
               органами  та  органами  місцевого  самоврядування, 
               підприємствами, установами та організаціями 
     Місцеві органи  державної  виконавчої  влади,  представницькі 
органи   та   органи   місцевого   самоврядування  у  межах  своїх 
повноважень:
     погоджують розміщення     споруд     та     інших    об\’єктів 
трубопровідного  транспорту  на  землях,  наданих  у  користування 
підприємствам   трубопровідного  транспорту  згідно  із  Земельним 
кодексом України;
     вживають заходів  щодо  безпеки  експлуатації підприємствами, 
установами та організаціями об\’єктів трубопровідного транспорту;
     беруть участь   у  складанні  та  узгодженні  планів  захисту 
персоналу і населення,  спільних заходів щодо  виконання  робіт  в 
умовах надзвичайного стану;
     забезпечують оповіщення та інформування населення про  заходи 
захисту і правила поведінки в умовах надзвичайного стану,  а також 
під  час  експлуатації  об\’єктів  трубопровідного  транспорту   із 
залученням до цієї роботи спеціалістів підприємств трубопровідного 
транспорту;
     приймають від    підприємств,    установ    та    організацій 
трубопровідного транспорту матеріали виконавчої зйомки  і  надають 
їх  іншим  підприємствам,  установам  та  організаціям  у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.
     Роботи, пов\’язані  з  ліквідацією  і  попередженням аварійних 
ситуацій  на   діючих   трубопроводах,   виконуються   негайно   з 
повідомленням  про  це  відповідних  органів  державної виконавчої 
влади,    представницьких    органів    та    органів    місцевого 
самоврядування, територіальних штабів Цивільної оборони України.
     Місцеві органи  державної  виконавчої  влади,  представницькі 
органи  та  органи  місцевого  самоврядування,  власники  землі  і 
землекористувачі,  що  сприяють  відведенню  земель  під   об\’єкти 
трубопровідного  транспорту,  рішення  про  будівництво  яких було 
прийнято у встановленому чинним  законодавством  України  порядку, 
мають     пріоритетне    право    на    забезпечення    продуктами 
транспортування.
     Взаємовідносини суб\’єктів, яким передано в управління об\’єкти 
трубопровідного   транспорту,   лінії   електропередач,   зв\’язку, 
залізниці, автомобільні дороги та інші комунікації, що проходять в 
одному технічному  коридорі  або  перетинаються,  здійснюються  на 
основі  договорів,  якими  передбачаються права і обов\’язки сторін 
щодо   проведення  спільних  заходів,  спрямованих  на  підвищення 
надійності   експлуатації   споруд   та  об\’єктів  трубопровідного 
транспорту.
     Підприємства, установи  та   організації,   що   експлуатують 
трубопроводи,    які   підпорядковані   різним   відомствам,   але 
розташовані  в  одному   технічному  коридорі,  повинні   узгодити 
умови    їх    експлуатації,   а    також    мати   погоджений   з 
Міністерством оборони України та Штабом Цивільної оборони  України 
план   взаємодії  і  взаємодопомоги  під  час  виконання  робіт  в 
особливий період. 
     Стаття 10. Контроль у сфері трубопровідного транспорту 
     Контроль у сфері трубопровідного транспорту спрямовується  на 
забезпечення  додержання  вимог  законодавства  про трубопровідний 
транспорт органами державної  виконавчої  влади,  представницькими 
органами   та   органами   місцевого   самоврядування,   а   також 
підприємствами,  установами та організаціями  незалежно  від  форм 
власності та видів діяльності і громадянами.
     Державний контроль   у   сфері   трубопровідного   транспорту 
здійснюється відповідними міністерствами та відомствами,  органами 
державного  нагляду і контролю та іншими спеціально уповноваженими 
на те державними органами,  а також представницькими  органами  та 
органами  місцевого  самоврядування  відповідно  до  законодавства 
України. 
     Стаття 11. Землі трубопровідного транспорту 
     До земель  трубопровідного   транспорту   належать   земельні 
ділянки,  на  яких збудовано наземні і надземні трубопроводи та їх 
споруди, а також наземні споруди підземних трубопроводів.
     Уздовж  трубопроводів  встановлюються охоронні зони.  Земля в 
межах  охоронних  зон  не  вилучається,   а   використовується   з 
обмеженнями  (обтяженнями)  відповідно  до  закону  або  договору. 
Порядок встановлення,  розмір та режим використання охоронної зони 
об\’єкта  трубопровідного  транспорту  визначаються  законодавством 
України.  {  Частина  друга  статті 11 в редакції Закону N 1377-IV 
( 1377-15 ) від 11.12.2003 } 
     Стаття 12. Основи  господарської  діяльності   підприємств, 
                установ та організацій трубопровідного транспорту 
     Господарська діяльність  підприємств,  установ та організацій 
трубопровідного транспорту  визначається  цим  Законом  та  іншими 
актами законодавства України.
     Підприємства, установи   та    організації    трубопровідного 
транспорту  здійснюють  приймання,  збереження,  перевантаження  і 
транспортування трубопроводами,  у тому числі  з  метою  транзиту, 
вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин 
на основі договорів  з  урахуванням  економічної  ефективності  та 
пропускної спроможності магістральних трубопроводів.
     Економічні та соціальні  відносини  підприємств,  установ  та 
організацій трубопровідного транспорту,  що виникають у процесі їх 
діяльності, грунтуються на принципах взаємної вигоди.
     Зовнішньоекономічна діяльність    підприємств,   установ   та 
організацій   трубопровідного   транспорту   регулюється    актами 
законодавства   України,   що   регламентують  зовнішньоекономічні 
відносини. 
     Стаття 13. Ліцензування та сертифікація робіт на 
                трубопровідному транспорті 
     Діяльність, пов\’язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом 
та експлуатацією об\’єктів трубопровідного транспорту, здійснюється 
на   підставі   ліцензії  і  підлягає  обов\’язковій  сертифікації. 
Ліцензії видаються в порядку, встановленому законодавством.
{  Стаття  13  в  редакції  Закону  N  3370-IV  (  3370-15  )  від 
19.01.2006 } 
     Стаття 14. Організаційна структура підприємств,  установ та 
                організацій трубопровідного транспорту 
     Організаційна структура  підприємств,  установ та організацій 
трубопровідного транспорту залежить від покладених на них завдань, 
визначається самими підприємствами,  установами та організаціями і 
затверджується  органами,  що  здійснюють  управління  майном  цих 
підприємств. Ці органи визначаються Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 15. Екологічна  експертиза  на  трубопровідному 
                транспорті 
     Для визначення  екологічної  безпеки  під   час   розміщення, 
будівництва  нових і реконструкції діючих об\’єктів трубопровідного 
транспорту,  а  також  під   час   їх   експлуатації   проводиться 
обов\’язкова    державна    екологічна    експертиза   у   порядку, 
встановленому законодавством України. 
     Стаття 16. Права  та  обов\’язки  підприємств,  установ  та 
                організацій трубопровідного транспорту 
     Підприємства, установи    та    організації   трубопровідного 
транспорту мають право:
     контролювати виконання робіт,  визначених  Правилами  охорони 
магістральних трубопроводів, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України;
     порушувати питання  про  притягнення проектних організацій до 
відповідальності  за  помилкові  проектні   рішення   в   порядку, 
встановленому законодавством України;
     на      пріоритетне     забезпечення     на     їх     вимогу 
матеріально-технічними ресурсами в необхідних обсягах, асортименті 
та належної номенклатури через систему державного замовлення;
     на енергозабезпечення  об\’єктів трубопровідного транспорту за 
першою категорією надійності;
     вимагати від будівельних підприємств проведення передпускової 
діагностики,  дефектоскопії внутрішньої порожнини трубопроводу  та 
виконавчої зйомки;
     формувати спеціальні  підрозділи  з   бронюванням   персоналу 
служби  експлуатації  та  ремонту  трубопроводів для підвищення їх 
надійності та технічного прикриття в особливий період. 
     Підприємства, установи    та    організації   трубопровідного 
транспорту зобов\’язані забезпечувати:
     постачання споживачам вуглеводнів,  хімічних продуктів,  води 
та інших продуктів і речовин відповідно до умов договорів;
     дотримання   діючих   норм  і  правил  безпеки  та  технічної 
експлуатації трубопроводів,  правил пожежної  охорони  та  охорони 
навколишнього природного середовища;
     прийняття     в     експлуатацію     об\’єктів,    побудованих 
(реконструйованих) без порушень будівельних норм і правил; { Абзац 
четвертий  частини  другої  статті  16  в редакції Закону N 800-VI 
( 800-17 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
     діагностичний контроль  за   станом   трубопроводів   діючими 
засобами згідно з правилами технічної експлуатації та нормативними 
актами з діагностики;
     технічне перезасвідчення  об\’єктів трубопровідного транспорту 
після  досягнення  ними  амортизаційного  строку  служби  у   разі 
передчасного   старіння,   спрацьованості   і   часткової   втрати 
надійності та безпеки;
     консервацію трубопроводів,  що  з  тих  чи  інших  причин  не 
функціонують  більше  одного  року,  із  забезпеченням  постійного 
технічного  нагляду  за  станом трубопроводів з метою підтримки їх 
експлуатаційної придатності;
     передачу   матеріалів   виконавчої   зйомки,   оформлених   у 
встановленому   порядку   будівельно-монтажними   організаціями  і 
замовником,  місцевим органам державної виконавчої влади і органам 
місцевого   самоврядування  для  нанесення  їх  на  районні  карти 
землекористування,  які  у встановленому порядку надають відомості 
про  місцезнаходження трубопроводів заінтересованим підприємствам, 
установам та організаціям;
     створення спеціалізованих    формувань     для     проведення 
ремонтно-відбудовчих  робіт  на  випадок  аварії  чи катастрофи на 
трубопроводах;
     вжиття негайних  заходів щодо ліквідації наслідків стихійного 
лиха,  аварій,  які  призвели  до  порушення  роботи   підприємств 
трубопровідного  транспорту,  і  повідомлення  про  це відповідних 
органів державного  нагляду  та  контролю,  територіальних  штабів 
Цивільної  оборони  України,  Міністерства  охорони  навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки України, а також місцевих 
органів  державної  виконавчої  влади,  представницьких органів та 
органів місцевого самоврядування;
     відшкодування власникам  землі і землекористувачам заподіяної 
шкоди під час ліквідації аварій і проведення ремонту;
     складання з  місцевими  органами  державної виконавчої влади, 
представницькими органами  та  органами  місцевого  самоврядування 
спільних  планів заходів,  пов\’язаних із виконанням робіт в умовах 
надзвичайного стану;
     охорону об\’єктів трубопровідного транспорту. 
     Стаття 17. Моніторинг   на   трубопровідному    транспорті 
                токсичних   хімічних    продуктів,  зріджених 
                вуглеводневих  газів  та широкої фракції легких 
                вуглеводнів 
     Підприємства трубопровідного      транспорту      зобов\’язані 
здійснювати  моніторинг поставок трубопроводами токсичних хімічних 
продуктів, зріджених вуглеводневих газів та широкої фракції легких 
вуглеводнів.
     Збір, обробка,  збереження  та  аналіз  інформації  про  стан 
транспортування   трубопроводами   токсичних  хімічних  продуктів, 
зріджених  вуглеводневих   газів   та   широкої   фракції   легких 
вуглеводнів    здійснюються    відповідними   органами   державної 
виконавчої влади в межах  єдиної  системи  державного  моніторингу 
відповідно до чинного законодавства України. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code