Про трубопровідний транспорт

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
                   Про трубопровідний транспорт 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 29, ст. 139 ) 
    { Вводиться в дію Постановою ВР N 193/96-ВР від 15.05.96 
      ВВР, 1996, N 29, ст. 140 } 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 
  N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
  N  605-V  (  605-16 ) від 06.02.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.135 
  N  997-V  (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 
  N  800-VI (  800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257 
  N  993-VI (  993-17 ) від 17.02.2009, ВВР, 2009, N 28, ст.354 
  N 2467-VI ( 2467-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.566 
  N 2887-VI ( 2887-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 30, ст.278 
  N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 
  N 4658-VI ( 4658-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N  8, ст.67 
  N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551 } 
 
     Цей Закон  визначає  правові,  економічні  та   організаційні 
засади діяльності трубопровідного транспорту. 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому 
значенні:
     магістральний трубопровід   –   технологічний   комплекс,  що 
функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід 
з   усіма   об\’єктами   і   спорудами,  зв\’язаними  з  ним  єдиним 
технологічним   процесом,   або   кілька   трубопроводів,    якими 
здійснюються   транзитні,   міждержавні,  міжрегіональні  поставки 
продуктів  транспортування  споживачам,  або  інші   трубопроводи, 
спроектовані   та   збудовані  згідно  з  державними  будівельними 
вимогами щодо магістральних трубопроводів;
     промислові   трубопроводи   (приєднані  мережі)  –  всі  інші 
немагістральні   трубопроводи   в   межах   виробництв,   а  також 
нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, 
міські газорозподільні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні 
мережі,   розподільчі  трубопроводи  водопостачання,  меліоративні 
системи тощо; { Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно 
із  Законами  N  997-V  (  997-16  )  від  27.04.2007,  N  2467-VI 
( 2467-17 ) від 08.07.2010 } 
     технічний коридор – земельна ділянка, в межах якої прокладено 
систему трубопроводів і комунікацій;
     виконавча  зйомка  –  нанесення  розташування об\’єкта на план 
землекористування та на інші картографічні матеріали;
     дефектоскопія внутрішньої     порожнини     трубопроводу    – 
визначення, реєстрування або передавання геометричних, фізичних та 
інших параметрів трубопроводу і його антикорозійного покриття, які 
характеризують його технічну надійність,  за  допомогою  комплексу 
приладів, що розміщуються всередині трубопроводу;
     діагностика –  комплекс  технічних  заходів  щодо  визначення 
технічних параметрів трубопроводу;
     об\’єкти  трубопровідного   транспорту   –   магістральні   та 
промислові трубопроводи,  включаючи наземні,  надземні і  підземні 
лінійні частини трубопроводів, а також об\’єкти та споруди, основне 
і  допоміжне  обладнання,  що  забезпечують  безпечну  та  надійну 
експлуатацію  трубопровідного  транспорту;  { Статтю  1  доповнено 
абзацом згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 }
     охоронна зона  –  землі  вздовж  магістральних та промислових 
трубопроводів,  навколо  промислових  об\’єктів  для   забезпечення 
нормальних умов їх експлуатації,  запобігання ушкодженню,  а також 
для зменшення їх  негативного  впливу  на  людей,  суміжні  землі, 
природні  об\’єкти  та  довкілля  в  цілому.  {  Статтю 1 доповнено 
абзацом згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 } 
     Стаття 2. Система трубопровідного транспорту України 
     Систему трубопровідного транспорту України становлять:
     магістральний трубопровідний транспорт;
     промисловий трубопровідний транспорт. 
     Стаття 3. Законодавство про трубопровідний транспорт і його 
               мета 
     Відносини в  галузі  трубопровідного  транспорту  регулюються 
Законом  України  \”Про  транспорт\”  ( 232/94-ВР ),  цим Законом та 
іншими актами законодавства України.
     Відносини підприємств  трубопровідного  транспорту в Україні, 
власниками яких є інші держави, регулюються цим Законом у частині, 
яка не суперечить міждержавним договорам України.
     Нормативні акти,   що   визначають   правила    проектування, 
будівництва,  експлуатації,  капітального ремонту та реконструкції 
об\’єктів  трубопровідного  транспорту,  організацію   безпеки   та 
охорони  праці  під  час їх будівництва та експлуатації, пожежної, 
екологічної  безпеки  та  санітарні  норми,  є  обов\’язковими  для 
підприємств, установ, організацій та громадян.
     Метою законодавства   про    трубопровідний    транспорт    є 
регулювання  відносин  на  всіх етапах створення та функціонування 
(проектування,  будівництво,  експлуатація,  капітальний   ремонт, 
реконструкція   тощо)   трубопровідного  транспорту,  встановлення 
гарантій безпеки життя та здоров\’я населення, забезпечення охорони 
навколишнього  природного  середовища  і  національного  багатства 
України від можливого  негативного  впливу  під  час  експлуатації 
об\’єктів цього виду транспорту.
     Особливості застосування Закону України \”Про  підприємства  в 
Україні\”  (  887-12  ) щодо підприємств трубопровідного транспорту 
визначаються  цим  Законом,  а  також  актами  Кабінету  Міністрів 
України, що видаються на його основі. 
     Стаття 4. Сфера дії Закону про трубопровідний транспорт 
     Дія цього   Закону   поширюється   на   відносини   в  галузі 
трубопровідного  транспорту,  призначеного   для   транспортування 
вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин 
з   місць  їх  знаходження,  видобутку  (промислів),  виготовлення 
або зберігання до місць їх переробки чи споживання, перевантаження 
та подальшого транспортування.
     Особливості застосування  цього  Закону  щодо  функціонування 
промислового  трубопровідного  транспорту  визначаються  Кабінетом 
Міністрів України. 
     Стаття 5. Суб\’єкти правового регулювання відносин у  галузі 
               трубопровідного транспорту 
     Суб\’єктами правового   регулювання    відносин    у    галузі 
трубопровідного транспорту є юридичні і фізичні особи,  діяльність 
яких безпосередньо стосується:
     оборони держави;
     науково-дослідних, пошукових,      проектно-конструкторських, 
експертних та інших інженерних робіт і послуг у цій галузі;
     будівельних, будівельно-монтажних, спеціалізованих монтажних, 
ремонтних,  налагоджувальних,  пускових  та інших робіт і послуг у 
цій галузі;
     експлуатації трубопроводів;
     виробництва і   поставок   будівельних   та    конструкційних 
матеріалів,         обладнання,         машин,         механізмів, 
контрольно-вимірювальних  приладів  та   іншого   обладнання   для 
підприємств, їх об\’єднань і організацій, діяльність яких пов\’язана 
з  проектуванням,  будівництвом,  комплектацією  та  експлуатацією 
об\’єктів трубопровідного транспорту;
     забезпечення захисту   персоналу   і   населення,   а   також 
навколишнього   природного   середовища   під   час   будівництва, 
експлуатації,  капітального  ремонту  та  реконструкції   об\’єктів 
трубопровідного транспорту;
     забезпечення безпеки    на    трубопровідному     транспорті;
     зовнішньоекономічних відносин    у    сфері   трубопровідного 
транспорту;
     державного нагляду і контролю за будівництвом і експлуатацією 
об\’єктів трубопровідного транспорту. 
     Стаття 6. Основні  принципи  державної  політики  у   сфері 
               трубопровідного транспорту 
     Основними принципами     державної     політики    у    сфері 
трубопровідного  транспорту,  враховуючи  його  пріоритетність   в 
економіці України, є:
     забезпечення надійного    та    безпечного     функціонування 
трубопровідного транспорту;
     забезпечення виконання першочергових завдань,  спрямованих на 
підтримку обороноздатності держави;
     координація         науково-дослідних,             пошукових, 
проектно-конструкторських,  експертних та інших інженерних робіт і 
послуг у цій галузі;
     сприяння реконструкції   і   модернізації   діючих  об\’єктів, 
оснащення їх  сучасним  ефективним  обладнанням,  автоматизованими 
системами обліку і контролю тощо;
     зменшення енергетичної  залежності  України  від   держав   – 
експортерів традиційних енергоносіїв (нафти,  газу та продуктів їх 
переробки);
     додержання екологічної  безпеки  трубопровідного  транспорту;
     захист економічних інтересів України  та  законних  інтересів 
підприємств і організацій трубопровідного транспорту;
     забезпечення якісних та безпечних  послуг при транспортуванні 
енергоносіїв та хімічних продуктів через територію України;
     сприяння раціональному транспортуванню вуглеводнів,  хімічних 
продуктів, води та інших продуктів і речовин;
     сприяння міжнародному співробітництву у сфері трубопровідного 
транспорту. 
     Стаття 7. Трубопровідний транспорт як об\’єкт власності 
     Магістральний трубопровідний     транспорт     має    важливе 
народногосподарське та оборонне значення і є  державною  власністю 
України. 
 
     {  Частину  другу  статті  7  виключено  на  підставі  Закону 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
 
     Об\’єкти магістрального трубопровідного транспорту, побудовані 
за   кошти   комунальних   підприємств   або  приватних  суб\’єктів 
господарювання,   належать  таким  комунальним  підприємствам  або 
приватним  суб\’єктам господарювання на праві власності. Інвестор – 
учасник  угоди  про  розподіл  продукції,  укладеної відповідно до 
Закону  України  \”Про  угоди  про розподіл продукції\” ( 1039-14 ), 
може будувати об\’єкти трубопровідного транспорту та здійснювати їх 
експлуатацію,  якщо вони збудовані та експлуатуються (утримуються) 
з дотриманням технічних вимог та стандартів.
{  У  статтю  7 включено частину другу згідно із Законом N 5406-VI 
( 5406-17 ) від 02.10.2012 } 
 
     {  Частину  третю  статті  7  виключено  на  підставі  Закону 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
 
     Реорганізація    (злиття,   приєднання,   поділ,   виділення, 
перетворення)    державних   підприємств,   дочірніх   підприємств 
Національної акціонерної компанії \”Нафтогаз України\”, що провадять 
діяльність   з  транспортування  магістральними  трубопроводами  і 
зберігання  у  підземних газосховищах, та Національної акціонерної 
компанії  \”Нафтогаз  України\”  здійснюється  за  рішенням Кабінету 
Міністрів  України  виключно  з метою та на виконання зобов\’язань, 
взятих  Україною  відповідно  до  Закону  України \”Про ратифікацію 
Протоколу  про  приєднання  України  до  Договору  про  заснування 
Енергетичного Співтовариства\” ( 2787-17 ).
{  Частина  статті  7  в  редакції  Закону  N 605-V ( 605-16 ) від 
06.02.2007;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 993-VI 
( 993-17 ) від 17.02.2009, N 2887-VI ( 2887-17 ) від 23.12.2010; в 
редакції Закону N 4658-VI ( 4658-17 ) від 13.04.2012 } 
     Приватизація   державних  підприємств,  дочірніх  підприємств 
Національної акціонерної компанії \”Нафтогаз України\”, що провадять 
діяльність   з  транспортування  магістральними  трубопроводами  і 
зберігання  у  підземних  газосховищах,  Національної  акціонерної 
компанії   \”Нафтогаз   України\”,  а  також  підприємств,  установ, 
організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, забороняється. 
{  Статтю  7  доповнено новою частиною згідно із Законом N 4658-VI 
( 4658-17 ) від 13.04.2012 } 
     Відчуження  основних  фондів,  акцій  та  часток у статутному 
капіталі   державних   підприємств,   що  провадять  діяльність  з 
транспортування   магістральними  трубопроводами  і  зберігання  у 
підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, 
утворених  внаслідок  їх  реорганізації,  передача їх з балансу на 
баланс,  у  концесію,  оренду,  лізинг,  заставу,  управління,  до 
статутного  фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, 
що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток 
у  статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та 
акцій   Національної   акціонерної  компанії  \”Нафтогаз  України\”, 
дочірніх   та  заснованих  нею  підприємств,  забороняється,  крім 
випадків,  коли результатом таких дій є: передача основних фондів, 
акцій  та  часток у статутному капіталі таких підприємств виключно 
бюджетній   установі,  державному  підприємству  або  акціонерному 
товариству,  100  відсотків  акцій  якого  перебуває  в  державній 
власності України; створення державних підприємств або акціонерних 
товариств,  100  відсотків  акцій  та часток у статутному капіталі 
яких перебуває в державній власності України.
{  Статтю  7  доповнено новою частиною згідно із Законом N 4658-VI 
( 4658-17 ) від 13.04.2012 } 
     Дія  частини  шостої цієї статті не поширюється на відчуження 
основних  фондів  державних підприємств, що провадять діяльність з 
транспортування   магістральними  трубопроводами  і  зберігання  у 
підземних    газосховищах,   Національної   акціонерної   компанії 
\”Нафтогаз  України\”, її дочірніх та заснованих нею підприємств, що 
не   використовуються   у   процесі   провадження   діяльності   з 
транспортування   магістральними  трубопроводами  і  зберігання  у 
підземних   газосховищах,   яке   здійснюється  за  погодженням  з 
Кабінетом Міністрів України.
{  Статтю  7  доповнено новою частиною згідно із Законом N 4658-VI 
( 4658-17 ) від 13.04.2012 } 
     Щодо   державних   підприємств,  що  провадять  діяльність  з 
транспортування   магістральними  трубопроводами  і  зберігання  у 
підземних    газосховищах,   Національної   акціонерної   компанії 
\”Нафтогаз  України\”,  дочірніх  та  заснованих  нею підприємств, а 
також  підприємств,  утворених  внаслідок  реорганізації  (злиття, 
приєднання,    поділу,    виділення,    перетворення)    державних 
підприємств,    що    провадять   діяльність   з   транспортування 
магістральними    трубопроводами    і   зберігання   у   підземних 
газосховищах,    Національної   акціонерної   компанії   \”Нафтогаз 
України\”,  дочірніх  та  заснованих  нею підприємств, не може бути 
порушено справу про банкрутство.
{ Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 605-V ( 605-16 ) 
від  06.02.2007;  в  редакції  Закону  N  4658-VI  ( 4658-17 ) від 
13.04.2012 } 
     Зміна форм власності промислового трубопровідного  транспорту 
здійснюється згідно з чинним законодавством. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code