Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства

Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства 
     До земель автомобільного транспорту належать землі,  надані в 
користування під споруди і устаткування  енергетичного,  гаражного 
та паливно-роздавального господарства,  автовокзали,  автостанції, 
лінійні  виробничі  споруди,  службово-технічні  будівлі,  станції 
технічного обслуговування, автозаправні станції,  автотранспортні, 
транспортно-експедиційні підприємства, авторемонтні заводи,  бази, 
вантажні  двори,  майданчики  контейнерні  та  для   перечеплення, 
службові та  культурно-побутові  приміщення  й  інші  об\’єкти,  що 
забезпечують роботу автомобільного транспорту.
     До земель дорожнього господарства належать  землі,  надані  в 
користування   під  проїзну  частину,  узбіччя,  земляне  полотно, 
декоративне   озеленення,   резерви,   кювети,   мости,    тунелі, 
транспортні  розв\’язки,  водопропускні  споруди,  підпірні стінки, 
смуги відведення і розташовані в їх межах інші дорожні споруди  та 
обладнання.
     До складу земель дорожнього господарства входять також землі, 
що  знаходяться  за межами смуг відведення,  якщо на них розміщені 
споруди, що забезпечують  функціонування  автомобільних  доріг,  а 
саме:
     паралельні об\’їзні  дороги,  паромні переправи,  снігозахисні 
споруди  і  насадження,  протилавинні  та  протисельові   споруди, 
вловлюючі з\’їзди;
     майданчики для стоянки транспорту і відпочинку,  підприємства 
та об\’єкти служби дорожнього сервісу;
     будинки (в тому числі жилі) та  споруди  дорожньої  служби  з 
виробничими базами;
     придорожні лісосмуги  для   захисту   доріг   і   вирощування 
деревини, в тому числі ділової.
     Землі, що знаходяться під автомобільними дорогами  загального 
користування та  їх  спорудами,  надаються дорожнім організаціям у 
користування відповідно до чинного законодавства. 
     Стаття 32. Авіаційний транспорт і його склад 
     До складу   авіаційного   транспорту   входять   підприємства 
повітряного   транспорту,  що  здійснюють  перевезення  пасажирів, 
вантажів,   багажу,  пошти,  аерофотозйомки,  сільськогосподарські 
роботи,  а  також  аеропорти,  аеродроми,  аероклуби,  транспортні 
засоби,  системи  управління  повітряним рухом, навчальні заклади, 
ремонтні  заводи  цивільної авіації та інші підприємства, установи 
та  організації  незалежно  від  форм  власності,  що забезпечують 
роботу авіаційного транспорту. 
     Стаття 33. Землі авіаційного транспорту 
     До земель авіаційного транспорту  належать  землі,  надані  в 
користування під:
     аеропорти, аеродроми,     відокремлені    споруди    (об\’єкти 
управління повітряним рухом,  радіонавігації та посадки, очисні та 
інші   споруди),   службово-технічні   території  з  будівлями  та 
спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;
     вертольотні станції,        включаючи        вертольотодроми, 
службово-технічні території з усіма будівлями та спорудами;
     ремонтні заводи       цивільної      авіації,      аеродроми, 
вертольотодроми,   гідроаеродроми   та   інші    майданчики    для 
експлуатації повітряних суден;
     службові об\’єкти,   що   забезпечують   роботу    авіаційного 
транспорту. 
     Стаття 34. Міський електротранспорт і його склад 
     До складу  міського  електротранспорту  входять  підприємства 
міського  електротранспорту,  що здійснюють перевезення пасажирів, 
вантажів,  багажу,  пошти,  рухомий склад, трамвайні і тролейбусні 
лінії,    ремонтно-експлуатаційні   депо,   службові   приміщення, 
фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заводи по ремонту рухомого 
складу  і  виготовленню  запасних  частин,  споруди  енергетичного 
господарства    та   зв\’язку,   промислові,   ремонтно-будівельні, 
торговельні  та  постачальницькі  організації,  навчальні заклади, 
науково-дослідні  та  проектно-конструкторські  установи,  заклади 
охорони  здоров\’я,  відпочинку, фізичної культури і спорту та інші 
культурно-побутові заклади і підприємства, установи та організації 
незалежно  від  форм  власності,  що  забезпечують роботу міського 
електротранспорту. 
     Стаття 35. Землі міського електротранспорту 
     До земель міського електротранспорту належать землі, надані в 
користування  під відокремлені трамвайні колії та їх облаштування, 
колії  і  станції  фунікулерів,   канатних   доріг,   ескалаторів, 
трамвайно-тролейбусних   депо,   вагоноремонтні   заводи,  споруди 
енергетичного і колійного господарства,  сигналізації  і  зв\’язку, 
службові   і   культурно-побутові   приміщення  та  інші  споруди, 
необхідні для забезпечення роботи міського електротранспорту. 
     Стаття 36. Відомчий транспорт 
     До складу відомчого  транспорту  входять  транспортні  засоби 
підприємств, установ та організацій.
     Підприємства та організації,  які мають  відомчий  транспорт, 
повинні  забезпечувати  його  розвиток  і  утримання на рівні,  що 
відповідає вимогам безпеки при наданні транспортних послуг.
     Відносини підприємств,   які   мають  відомчий  транспорт,  з 
підприємствами,  установами,  організаціями та  громадянами,  яким 
вони  надають  транспортні  послуги,  та підприємствами транспорту 
загального користування регулюються кодексами (статутами)  окремих 
видів транспорту. 
     Стаття 37. Трубопровідний транспорт 
     Відносини в  галузі  трубопровідного  транспорту  регулюються 
Законом  України  \”Про  трубопровідний транспорт\” ( 192/96-ВР ) та 
іншими нормативно-правовими актами України.
( Стаття 37 в редакції Закону N 650/97-ВР від 19.11.97 ) 
     Стаття 38. Використання лісових смуг і земель транспортними 
                підприємствами 
     Поряд з прямим призначенням лісових смуг,  що  обслуговуються 
підприємствами транспорту, в лісопосадках може вирощуватися ділова 
деревина (хвойні дерева, береза, липа тощо).
     Підприємства дорожнього  господарства  повинні  проводити  на 
магістральних  дорогах з інтенсивним рухом заміну плодових дерев у 
лісосмугах  на   породи   дерев   промислового   призначення   для 
запобігання випадкам отруєння плодами дерев, насиченими шкідливими 
речовинами вихлопних газів автомобільного транспорту.
     Керівники підприємств  транспорту  несуть відповідальність за 
забруднення  земель,  прилеглих   до   транспортних   магістралей, 
бур\’янами. 
     Стаття 39. Взаємодія підприємств різних видів транспорту 
     Відносини підприємств  різних  видів   транспорту   під   час 
перевезень   пасажирів,   вантажів,   багажу,  пошти  визначаються 
кодексами (статутами) окремих видів транспорту, а також укладеними 
на їх основі договорами (вузловими угодами).
     Розроблення та  укладання  вузлових   угод   здійснюється   в 
порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 40. Координація діяльності всіх видів транспорту 
     Координація  діяльності  всіх  видів  транспорту здійснюється 
центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує   державну   політику   у  сфері  транспорту,  дорожнього 
господарства, туризму та інфраструктури.
     Координація діяльності всіх видів транспорту в межах регіонів 
здійснюється   комісіями   з  координації  роботи  транспорту,  що 
утворюються органами  місцевої  влади  і  самоврядування  і  діють 
відповідно  до  положення,  яке затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 
                         Р о з д і л III 
                        ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 41. Контроль за додержанням законодавства на 
                транспорті 
     Контроль за    додержанням    законодавства   на   транспорті 
здійснюють відповідні органи виконавчої влади і  органи  місцевого 
самоврядування в межах своїх повноважень. 
     Стаття 42. Міжнародне співробітництво та міжнародні договори 
                України
{  Назва  статті  42  в  редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Якщо міжнародним договором,  укладеним Україною,  встановлено 
інші правила,  ніж ті,  що містяться у законодавстві  України  про 
транспорт,  то  застосовуються  правила  відповідного міжнародного 
договору. 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та  реалізує  державну  політику  у  сфері  транспорту,  формує та 
реалізує  державну  політику  з  питань  транспорту  та забезпечує 
міжнародне співробітництво.
{  Статтю 42 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують 
реалізацію  державної політики у відповідних галузях транспорту та 
інфраструктури, в межах, визначених центральним органом виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування та реалізує державну політику у 
сфері  транспорту, беруть участь у реалізації державної політики у 
міжнародному  співробітництві  у  сфері безпеки на автомобільному, 
міському   електричному,   залізничному,  морському  та  річковому 
транспорті,  ведення дорожнього господарства, цивільної авіації та 
забезпечують  виконання  зобов’язань,  що випливають із членства в 
міжнародних організаціях.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code