Порядок проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу
1. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється та провадить свою діяльність у порядку, встановленому Фондом державного майна України. Комісія створюється з представників органу приватизації, органу виконавчої влади, відповідної місцевої ради, трудового колективу об’єкта, що приватизується, у разі необхідності – спеціалістів, експертів у відповідних галузях народного господарства. Кількість членів комісії може становити від п’яти до дев’яти осіб. Голова комісії призначається Фондом державного майна України.
{Частина перша статті 18 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
2. До умов конкурсу відносяться зобов’язання покупця щодо:
збереження основних видів діяльності підприємства;
технічного переозброєння, модернізації виробництва;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
здійснення заходів щодо збереження захисної споруди цивільного захисту у разі її розташування в будівлі (споруді, приміщенні), що приватизується, або на земельній ділянці, що приватизується разом з об\’єктом нерухомості.
{Частину другу статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012}
Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України.
{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1294-IV від 20.11.2003; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати:
{Абзац перший частини третьої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
назву і місцезнаходження об\’єкта;
відомості про покупця;
запропоновану покупцем ціну придбання об\’єкта;
зобов\’язання щодо виконання умов конкурсу;
додаткові зобов\’язання щодо подальшої експлуатації об\’єкта.
4. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинається конкурс, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна.
{Частина четверта статті 18 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
{Частину п\’яту статті 18 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
{Частину шосту статті 18 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:
умови конкурсу;
пропозиції учасників конкурсу;
обгрунтування вибору переможця конкурсу;
відомості про учасників конкурсу.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надсилається відповідному органу приватизації.
Результати конкурсу затверджує орган приватизації.
8. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу.
{Статтю 18 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
9. У разі якщо на конкурс з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
{Статтю 18 доповнено частиною дев\’ятою згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
10. Продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
{Статтю 18 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 18-1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни та на аукціоні без оголошення ціни
1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
2. Орган приватизації складає переліки об’єктів, не проданих або знятих з аукціону, конкурсу, та приймає рішення про їх подальший продаж.
3. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки на кожний об’єкт встановлює державний орган приватизації. Мінімальна надбавка становить не менш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни.
Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.
4. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу та аукціонний номер переможця.
5. Протокол аукціону підписується ліцитатором і переможцем аукціону (його представником) та надсилається у триденний строк державному органу приватизації для затвердження.
6. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
У разі проведення аукціонів без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом повинно відповідати вимогам статті 15 цього Закону.
{Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 18-2. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
1. Приватизація об’єктів групи А здійснюється з урахуванням таких особливостей:
1) у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;
2) продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, які згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
3) майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі в порядку, встановленому Фондом державного майна України. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах;
4) державний орган приватизації з власної ініціативи приймає рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежитлових приміщень, об’єктів, щодо яких скасовано заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
2. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України \”Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва\”.
3. Приватизація об’єктів групи Ж здійснюється з урахуванням таких особливостей:
1) уповноважені органи управління разом з пропозиціями стосовно включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, подають до державних органів приватизації пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-культурного призначення або можливості перепрофілювання кожного з таких об’єктів;
2) державні органи приватизації погоджують з відповідними місцевими державними адміністраціями переліки об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації. У разі якщо протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації не надійшла відповідь щодо погодження переліку таких об’єктів, поданий перелік вважається погодженим.
Місцеві державні адміністрації, які не дали згоди на приватизацію об’єктів соціально-культурного призначення, подають державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування утримання об’єкта, а також відповідні гарантії щодо його утримання, які полягають у поданні письмових зобов’язань щодо обсягів та строків фінансування;
3) об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається;
4) об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з органами місцевого самоврядування та відповідними місцевими державними адміністраціями;
5) підприємство або господарське товариство, яке більше ніж п’ять років утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культурного призначення, має першочергове право на викуп такого об’єкта.
{Закон доповнено статтею 18-2 згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
{Статтю 19 виключено на підставі Закону № 1882-III від 13.07.2000}
Стаття 20. Припинення та визнання недійсними угод, укладених на аукціоні, конкурсі
1. Аукціон, конкурс може бути припинено і об\’єкт знімається з торгів, конкурсного відбору на вимогу будь-кого з його учасників або органу приватизації у випадках, коли:
не виконано вимог щодо змісту інформації, передбаченої статтею 15 цього Закону, та терміну її опублікування;
об\’єкт включено до відповідного переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;
покупець не визнається як такий згідно з законодавством про приватизацію;
істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, конкурсу, передбачені цим Законом.
2. Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених на аукціоні, конкурсі. Заява про визнання угод недійсними подається будь-ким з учасників аукціону, конкурсу або органом приватизації у місячний строк з дати проведення аукціону, завершення конкурсу.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code