Опублікування переліку об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу

Опублікування переліку об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу
Відповідний орган приватизації публікує в інформаційному бюлетені та місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, перелік об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, який містить назву об\’єкта приватизації та його місцезнаходження.
Зазначений перелік публікується не пізніш як за 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.
Стаття 11. Викуп об’єкта малої приватизації
1. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами.
2. Покупець, який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.
3. Порядок викупу об’єкта встановлюється Фондом державного майна України.
{Стаття 11 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
{Статтю 12 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Розділ IV 
ПРОДАЖ ОБ\’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА АУКЦІОНІ, ЗА КОНКУРСОМ
Стаття 13. Продаж на аукціоні
Продаж об\’єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Стаття 14. Продаж за конкурсом
Продаж об\’єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.
{Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 15. Інформація про об\’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом
Інформація про об\’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:
назву об\’єкта приватизації, його місцезнаходження;
обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
кількість та склад робочих місць;
баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки;
відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об\’єкт, умови користування ними;
обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд, сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші екологічні відомості;
{Частину першу статті 15 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 1863-IV від 24.06.2004}
початкову ціну, умови продажу та експлуатації об\’єкта;
{Абзац статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1882-III від 13.07.2000}
суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об\’єкта;
назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об\’єкти приватизації;
кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
час та місце особистого ознайомлення з об\’єктом;
час та місце проведення аукціону, конкурсу;
адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;
іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.
Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації.
{Частина друга статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 16. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі
{Частину першу статті 16 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
2. Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві Ради мають право встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі, що не суперечить цілям і змісту цього Закону.
3. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений органом приватизації реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об\’єкта.
{Абзац перший частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок.
{Абзац другий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2921-III від 10.01.2002}
Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об\’єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об\’єктів.
4. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни об\’єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об\’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об\’єкт приватизації.
5. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:
документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
квитанцію про сплату реєстраційного внеску;
документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об\’єкта;
довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об\’єкта приватизації за рахунок грошових коштів – для покупців – фізичних осіб;
{Абзац п\’ятий частини п\’ятої статті 16 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010}
нотаріально посвідчені копії установчих документів – для покупців – юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі – для органів місцевого самоврядування).
{Абзац шостий частини п\’ятої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2182-III від 21.12.2000}
6. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об\’єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:
порядковий номер (відповідно до реєстрації);
прізвище, ім\’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);
номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.
Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
7. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі – сім днів до початку проведення конкурсу.
8. Інформація про ціну продажу та переможця конкурсу або аукціону публікується в інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі та інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.
{Частина восьма статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 17. Порядок проведення аукціону
1. Аукціон проводиться відповідним органом приватизації або уповноваженою ним особою.
Проведення аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України.
{Частину першу статті 17 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
2. Уповноважена особа діє відповідно до угоди з органом приватизації. Угода повинна передбачати:
строки проведення аукціону;
початкову ціну об\’єкта приватизації і порядок її зниження;
розмір і порядок виплати винагороди;
взаємні зобов\’язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;
інші умови на розсуд сторін договору.
3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:
номер, під яким покупець бере участь у торгах;
назву об\’єкта (об\’єктів), у торгах якого бере участь покупець;
умови проведення аукціону.
На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається органом приватизації.
4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об\’єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об\’єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об\’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової ціни об\’єкта.
5. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни покупці не висловлюють бажання придбати об\’єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор, відповідно до умов угоди з органом приватизації, має право знизити ціну об\’єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо після такого зниження об\’єкт не вдається продати, торги припиняються.
6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об\’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об\’єкта).
Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об\’єкта.
Протокол у триденний термін надсилається відповідному органу приватизації та затверджується ним.
7. У разі якщо на аукціон з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code