Правове регулювання трудових відносин

Правове регулювання трудових відносин

Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються
цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних
організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку.

Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна
організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб,
які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи
на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною
організацією та найманим працівником може укладатися договір у
формі контракту.

Кооперативна організація самостійно визначає форми і систему
оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням
вимог, встановлених законодавством.

Стаття 35. Соціальна підтримка членів кооперативних
організацій та найманих працівників

Кооперативні організації гарантують своїм членам та найманим
працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та
особистого трудового внеску, належні умови праці, а також
забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені
законодавством.

За рішенням загальних зборів членів кооперативу працівникам
кооперативу можуть надаватися додаткові пільги соціального захисту
за рахунок доходу кооперативу.

Стаття 36. Охорона праці

Кооперативна організація забезпечує додержання встановлених
відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки
безпеки, санітарних вимог на виробництві.

Кооперативна організація несе відповідальність за шкоду,
заподіяну здоров\’ю членів кооперативу – фізичних осіб, найманих
працівників внаслідок виконання ними своїх службових обов\’язків,
відповідно до закону.

Розділ V

ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ

Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними
організаціями

Держава гарантує додержання прав і законних інтересів
кооперативних організацій та їх членів, максимально сприяє
розвитку і зміцненню їх господарської самостійності.

Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для
системи кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти,
проведенню наукових досліджень з питань кооперації.

Кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування в питаннях виробництва
продукції та надання послуг з метою зниження рівня безробіття,
розв\’язання інших економічних і соціальних проблем.

Власність кооперативних організацій є недоторканною,
перебуває під захистом держави і охороняється законом.
Забороняється використання майна кооперативних організацій на
цілі, не пов\’язані з їх статутною діяльністю.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 37 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/2004 ( v016p710-04 ) від
11.11.2004 )

Держава не відповідає за зобов\’язаннями кооперативних
організацій, а кооперативні організації не відповідають за
зобов\’язаннями держави.

Забороняється втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу
діяльність кооперативних організацій, крім випадків, прямо
передбачених законом.

Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання
рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування
або їх посадових осіб, а також внаслідок невиконання чи
неналежного виконання органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування передбачених законодавством обов\’язків
щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню у встановленому
порядку. Спори з питань відшкодування збитків вирішуються у
судовому порядку.

Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій

Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють
відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції,
встановленої законом.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code