ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ до СУБ СК (для СК із самохідними суднами валовою місткістю 500 одиниць і більше та пасажирськими суднами незалежно від місткості)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ 
до СУБ СК (для СК із самохідними суднами валовою місткістю 500 одиниць і більше та пасажирськими суднами незалежно від місткості)
1. Основна мета управління БС СК
1.1. Основною метою СК, пов\’язаною із управлінням безпекою, є:
забезпечення безпечної практики експлуатації суден і безпечних умов праці;
забезпечення захисту від усіх ризиків, що виявлені;
постійне поліпшення навичок берегового і суднового персоналу, що належать до управління безпекою, включаючи готовність до аварійних ситуацій, пов\’язаних як з безпекою, так і з захистом довкілля.
1.2. СУБ повинна забезпечувати:
виконання обов\’язкових вимог БС;
максимальне урахування рекомендацій, кодексів, стандартів та інших документів з БС, які не мають обов\’язкового характеру.
1.3. Функціональні вимоги до СУБ.
Кожна СК повинна розробити зручною для неї формою, впровадити і підтримувати СУБ, включаючи такі функціональні вимоги:
наявність політики СК в галузі безпеки і захисту довкілля;
наявність інструкцій і процедур для забезпечення безпечної експлуатації суден і захисту довкілля згідно з міжнародним і національним законодавством;
наявність установленого обсягу повноважень і засобів зв\’язку між береговим і судновим персоналом, а також внутрішнього зв\’язку;
порядок передачі сповіщень про аварії та випадки порушення встановленого порядку забезпечення БС, включаючи вимоги СУБ;
наявність порядку підготовки до аварійних ситуацій і дій з їх усунення;
наявність порядку проведення внутрішніх перевірок і огляду управління.
2. Політика СК в галузі безпеки і захисту довкілля
2.1. СК повинна опрацювати свою політику в галузі безпеки і захисту довкілля, яка передбачає шляхи досягнення мети, зазначеної в п. 1.
2.2. СК повинна забезпечити реалізацію і проведення цієї політики персоналом як на судні, так ї на березі на усіх рівнях організації.
3. Відповідальність і повноваження СК
3.1. Якщо відповідальним за експлуатацію судна призначається інша юридична або фізична особа (не судновласник), вона повинна негайно сповістити про це орган ліцензування на МРТ, орган державної реєстрації судна, Укрморрічінспекцію.
3.2. СК повинна визначити й оформити документально відповідальність, повноваження і взаємодію кожної з осіб персоналу, що здійснює управління, виконання і перевірку роботи, яка відноситься до безпеки і запобігання забрудненню довкілля або впливає на них. Оформлення здійснюється шляхом внесення відповідних положень до посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, переліків обов\’язків та інших документів, які регламентують роботу СК та її персоналу.
3.3. СК несе відповідальність за забезпечення призначеної особи (осіб) ресурсами і підтримкою на березі, достатніми для виконання ним (ними) своїх обов\’язків.
4. Призначена особа (особи)
З метою забезпечення безпечної експлуатації кожного судна і здійснення зв\’язку між СК і особами на борту суден кожна СК повинна призначити особу (осіб) на березі, яка має (мають) прямий доступ до керівника СК. Відповідальність і повноваження призначеної особи (осіб) повинні включати контроль за додержанням вимог БС на кожному судні, а також забезпечення суден достатніми ресурсами і допомогою з берега. Призначеною особою не може бути будь-яка особа суднового персоналу.
5. Відповідальність і повноваження капітана
5.1. СК повинна чітко визначити й оформити у вигляді документів відповідальність капітана щодо:
реалізації політики СК в галузі безпеки і захисту довкілля;
спонукання екіпажу до дотримання цієї політики;
видання відповідних наказів та інструкцій в зрозумілій, простій формі;
перевірки виконання вимог з БС;
перегляду СУБ і передачі сповіщень про недоліки СУБ призначеній особі (особам) та береговим службам СК.
5.2. СК повинна забезпечити, щоб СУБ судна містила чітке підтвердження повноважень капітана. СК повинна встановити в СУБ, що капітан має основні повноваження і несе відповідальність за прийняття рішень стосовно безпеки і запобігання забрудненню довкілля, а також для звернень до СК за наданням необхідної допомоги.
6. Ресурси і персонал
6.1. СК повинна забезпечити, щоб капітан:
мав належну для управління судном кваліфікацію;
був повністю інформований про СУБ СК;
отримував необхідну підтримку для безпечного виконання своїх обов\’язків.
6.2. СК повинна забезпечити, щоб кожне судно було укомплектоване кваліфікованими, дипломованими і придатними у медичному відношенні членами екіпажу згідно із чинним законодавством.
6.3. СК повинна встановити процедури, які б забезпечували належне ознайомлення з обов\’язками, покладеними на новий персонал і персонал, переведений на нові посади, пов\’язані з безпекою судноплавства та захистом довкілля. Усі інструкції, з якими екіпаж має ознайомитися до виходу судна в рейс, повинні бути визначені, оформлені у вигляді документів і своєчасно йому надані.
6.4. СК має забезпечити, щоб весь персонал, пов\’язаний із СУБ СК, належним чином розумів відповідні вимоги з БС. На всіх суднах та в офісі СК повинні бути наявними актуалізовані (чинні, з урахуванням останніх змін) тексти міжнародних і національних документів, які містять вимоги з БС.
6.5. СК повинна встановити і забезпечити дотримання процедур для визначення будь-якої підготовки, яка може бути потрібною для забезпечення функціонування СУБ, а також забезпечити здійснення такої підготовки для усього відповідного персоналу.
6.6. СК має встановити процедури, які забезпечують отримання судновим персоналом відповідної інформації про СУБ робочою мовою або мовою, яку він розуміє.
6.7. СК повинна забезпечити, щоб суднової персонал був спроможним ефективно спілкуватися під час виконання ним своїх обов\’язків, що стосуються СУБ.
7. Розробка планів проведення операцій на суднах
СК повинна встановити порядок підготовки планів та інструкцій щодо безпечного проведення суднових експлуатаційних операцій, включаючи, при необхідності, переліки контрольних перевірок щодо проведення основних операцій на судні, пов\’язаних із безпекою та запобіганням забрудненню.
8. Готовність до аварійної ситуації
8.1. СК повинна встановити порядок виявлення, опису можливих аварійних ситуацій на судні та їх усунення.
8.2. СК повинна скласти програми навчань екіпажу і навчальних тренувань в умовах аварійної ситуації.
8.3. СУБ повинна передбачати заходи, що забезпечують спроможність СК в будь-який час реагувати на АП, пов\’язані з її суднами.
8.4. Під час розробки розділів СУБ, присвячених аварійним ситуаціям, рекомендується використовувати \”Руководство по структуре комплексной системы планирования действий в аварийных ситуациях на судне\” ІМО із змінами і доповненнями, які можуть до нього вноситись.
9. Довідки про недотримання вимог з БС, аварії і небезпечні події та їх аналіз
9.1. СУБ повинна включати процедури, що забезпечують передачу сповіщень СК про випадки недотримання вимог з БС, аварії і небезпечні ситуації, їх розслідування і аналіз з метою підвищення рівня безпеки та запобігання забрудненню.
9.2. СК повинна встановити порядок дій із усунення виявлених недоліків.
10. Технічне обслуговування і ремонт судна і обладнання
10.1. СК повинна встановити порядок забезпечення технічного обслуговування і ремонту суден у відповідності до положень відповідних норм і правил та будь-якими додатковими вимогами, які можуть бути встановлені СК.
10.2. Для виконання цих вимог СК повинна забезпечити:
проведення перевірок через установлені проміжки часу;
передачу сповіщень про будь-які випадки невиконання вимог з вказанням можливої причини, якщо вона відома;
відповідні заходи з усунення недоліків;
реєстрацію цих заходів.
10.3. СК повинна встановити процедури в СУБ для визначення обладнання і технічних систем, раптове відмовлення яких може створювати небезпечні ситуації. СУБ повинна передбачати конкретні заходи, спрямовані на забезпечення надійності такого обладнання або систем. Ці заходи повинні включати регулярні перевірки резервних пристроїв і обладнання або технічних систем, які постійно не використовуються.
10.4. Перевірки, передбачені в п. 10.2, а також заходи, передбачені в п. 10.3, має включатися до поточного технічного обслуговування і ремонту судна в період експлуатації.
11. Документація
11.1. СК повинна встановити і забезпечити дотримання процедур контролю усіх документів і даних, що стосуються СУБ.
11.2. СК повинна забезпечити:
доступність на усіх робочих місцях, де вони необхідні, чинних документів;
перевірку і узгодження уповноваженими особами змін, що вносяться до документів;
своєчасне вилучення документів, що застаріли.
11.3. Документи, що використовуються для описання і виконання СУБ, повинні бути укомплектовані в папку з назвою \”Керівництво із управління безпекою\”. Документація повинна оформлятися у тому вигляді, який СК вважає найбільш ефективним. Кожне судно повинне мати на борту усю документацію щодо цього судна.
11.4. Документація з СУБ СК має бути перевірена та схвалена класифікаційним товариством, визначеним Кабінетом Міністрів України.
11.5. СК повинна мати документ про відповідність. Документ про відповідність видається класифікаційним товариством визначеним Кабінетом Міністрів України, за умови, що СК відповідає вимогам цього Положення, на строк не більше ніж п\’ять років.
З метою підтвердження ефективності роботи СУБ СК та її відповідності вимогам цього Положення, документ про відповідність підлягає щорічному підтвердженню з боку класифікаційного товариства, яке його видало. Документ про відповідність є дійсним лише для типів суден, що в ньому зазначені, та за умови проведення періодичних перевірок.
11.6. З метою полегшення введення в дію системи управління безпекою, СК може бути виданий тимчасовий документ про відповідність на строк, що не перевищує 6 місяців.
Тимчасовий документ про відповідність видається у випадках, якщо:
СК тільки утворено;
до чинного документа про відповідність необхідно внести нові типи суден, за експлуатацію яких СК взяла на себе відповідальність.
11.7. Копія документа про відповідність/тимчасового документа про відповідність повинна бути на кожному судні СК.
11.8. Свідоцтво про управління безпекою видається судну класифікаційним товариством, визначеним Кабінетом Міністрів України, за умови, що СК діє, а її методи управління на борту судна здійснюються згідно зі схваленою СУБ на строк не більше ніж п\’ять років.
Дійсність свідоцтва про управління безпекою має перевірятися класифікаційним товариством, яке його видало, не рідше одного разу протягом строку дії свідоцтва про управління безпекою. Якщо здійснюється лише одна перевірка, а строк дії свідоцтва складає 5 років, вона повинна бути проведена між другою та третьою щорічними датами. Свідоцтво про управління безпекою є дійсним за умови проведення проміжної перевірки та наявності чинного документа про відповідність.
11.9. З метою полегшення введення в дію системи управління безпекою може бути видане тимчасове свідоцтво про управління безпекою на строк, що не перевищує 6 місяців.
Тимчасове Свідоцтво про управління безпекою може бути видано:
новим суднам СК;
у випадку, коли СК бере відповідальність за експлуатацію судна, що є для неї новим.
12. Перевірка виконання завдань СУБ, огляд і оцінка
12.1. СК зобов\’язана проводити внутрішні ревізії з безпеки з метою перевірки відповідності заходів у галузі безпеки та запобігання забрудненню довкілля. Такі перевірки мають проводитись не рідше одного разу на рік.
12.2. СК повинна періодично оцінювати ефективність СУБ і, при необхідності, здійснювати перегляд СУБ відповідно до процедур, установлених СК.
12.3. Ревізії й можливі заходи із усунення недоліків мають здійснюватися відповідно до встановлених СУБ процедур.
12.4. Персонал, який здійснює ревізії, повинен бути незалежним від видів діяльності, що перевіряються, за винятком випадків, коли цьому заважають розміри та характер СК.
12.5. Результати ревізій і перевірок мають доводитися до відома персоналу, відповідального за даний вид діяльності.
12.6. Управлінський персонал, відповідальний за даний вид діяльності, повинен своєчасно вживати заходів з усунення недоліків, що виявлені.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code