ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ до СУБ СК (для СК із суднами валовою місткістю до 500 одиниць, крім маломірних (малих) суден)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ 
до СУБ СК (для СК із суднами валовою місткістю до 500 одиниць, крім маломірних (малих) суден)
1. Основна мета управління БС СК
1.1. Метою СК, пов\’язаною з управлінням безпекою, є, крім іншого:
забезпечення безпечної практики експлуатації суден і безпечних умов праці;
забезпечення захисту від усіх ризиків, що виявлені;
постійне поліпшення навичок берегового і суднового персоналу, що належать до управління безпекою, включаючи готовність до аварійних ситуацій, пов\’язаних як з безпекою, так і з захистом довкілля.
1.2. СУБ повинна забезпечувати:
виконання обов\’язкових вимог БС;
максимальне урахування рекомендацій, кодексів, стандартів та інших документів з БС, які не мають обов\’язкового характеру.
1.3. Функціональні вимоги до СУБ
Кожна СК повинна розробити зручною для неї формою, впровадити і підтримувати СУБ СК, включаючи такі функціональні вимоги:
наявність інструкцій і процедур для забезпечення безпечної експлуатації суден і захисту довкілля згідно з законодавством;
наявність установленого обсягу повноважень і засобів зв\’язку між береговим і судновим персоналом;
порядок передачі сповіщень про аварії та випадки порушення встановленого порядку забезпечення БС, включаючи вимоги СУБ;
наявність порядку підготовки до реагування на аварійні ситуації і до дій з їх усунення.
2. Відповідальність і повноваження СК
2.1. Якщо відповідальним за експлуатацію судна призначається інша юридична або фізична особа (не судновласник), вона повинна негайно сповістити про це орган ліцензування на МРТ, орган державної реєстрації судна, Укрморрічінспекцію.
2.2. СК повинна визначити й оформити документально відповідальність, повноваження і взаємодію персоналу, що здійснює управління, виконання і перевірку роботи, яка відноситься до безпеки судноплавства і запобігання забрудненню довкілля або впливає на них. Оформлення здійснюється шляхом внесення відповідних положень до посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, переліків обов\’язків та інших документів, які регламентують роботу СК та її персоналу.
2.3. СК несе відповідальність із забезпечення призначеної особи (осіб) ресурсами і підтримкою на березі, достатніми для виконання ним (ними) своїх обов\’язків.
3. Призначена особа
З метою забезпечення безпечної експлуатації кожного судна і здійснення зв\’язку між СК і особами на борту суден кожна СК повинна призначити особу на березі, яка має прямий доступ до керівника СК. Відповідальність і повноваження призначеної особи повинні включати контроль за додержанням вимог БС на кожному судні, а також забезпечення суден достатніми ресурсами і допомогою з берега. Призначеною особою може бути керівник (власник) СК. Призначеною особою не може бути будь-яка особа суднового персоналу.
4. Відповідальність і повноваження капітана
4.1. СК повинна чітко визначити й оформити у вигляді документів відповідальність капітана щодо:
організації виконання вимог з БС;
спонукання екіпажу до дотримання вимог з БС;
видання відповідних наказів та інструкцій в ясній, простій формі;
перевірки виконання вимог з БС;
перегляду СУБ і передачі сповіщень про недоліки СУБ призначеній особі (особам).
4.2. СК повинна забезпечити, щоб СУБ СК і документи на судні містили чітке підтвердження повноважень капітана. СК повинна встановити в СУБ, що капітан має основні повноваження і несе відповідальність за прийняття рішень щодо забезпечення безпеки і запобігання забрудненню довкілля, а також для звернень до СК про надання необхідної допомоги.
5. Ресурси і персонал
5.1. СК повинна забезпечити, щоб капітан:
мав належну для управління судном кваліфікацію;
був повністю інформований про СУБ СК;
отримував необхідну підтримку для безпечного виконання своїх обов\’язків.
5.2. СК повинна забезпечити, щоб кожне судно було укомплектоване кваліфікованими, дипломованими і придатними у медичному відношенні членами екіпажу згідно із чинним законодавством.
5.3. СК повинна встановити процедури, які б забезпечували належне ознайомлення з обов\’язками, покладеними на новий персонал і персонал, переведений на нові посади, пов\’язані з безпекою судноплавства та захистом довкілля. Усі інструкції для екіпажу повинні бути визначені, оформлені у вигляді документів і своєчасно йому надані.
5.4. СК має забезпечити, щоб весь персонал, пов\’язаний із СУБ СК, належним чином розумів відповідні вимоги з БС. На всіх суднах та в офісі СК повинні бути наявними актуалізовані (чинні, з урахуванням останніх змін) тексти міжнародних і національних документів, які містять вимоги з БС.
5.5. СК має встановити і забезпечити дотримання процедур для визначення будь-якої підготовки, яка може бути потрібною для забезпечення функціонування СУБ, а також забезпечити здійснення такої підготовки для усього відповідного персоналу.
6. Розробка планів проведення операцій на суднах
СК повинна встановити порядок підготовки планів та інструкцій щодо безпечного проведення суднових експлуатаційних операцій, включаючи, при необхідності, переліки контрольних перевірок щодо проведення основних операцій на судні, пов\’язаних із безпекою, запобіганням забрудненню довкілля.
7. Готовність до аварійної ситуації
7.1. СК повинна встановити порядок виявлення, опису можливих аварійних ситуацій на судні та їх усунення.
7.2. СК повинна скласти програми навчань екіпажу і навчальних тренувань в умовах аварійної ситуації.
7.3. СУБ повинна передбачати заходи, що забезпечують спроможність СК в будь-який час реагувати на АП, пов\’язані з її суднами.
7.4. Під час розробки розділів СУБ, присвячених аварійним ситуаціям, рекомендується використовувати \”Руководство по структуре комплексной системы планирования действий в аварийных ситуациях на судне\” ІМО зі змінами і доповненнями, які можуть вноситися до нього.
8. Довідки про недотримання вимог з БС, аварії і небезпечні події та їх аналіз.
8.1. СУБ повинна включати процедури, що забезпечують передачу сповіщень СК про випадки недотримання вимог з БС, аварії і небезпечні ситуації, їх розслідування і аналіз з метою підвищення рівня безпеки та запобігання забрудненню.
8.2. СК повинна встановити порядок дій із усунення виявлених недоліків.
9. Технічне обслуговування і ремонт судна та обладнання
9.1. СК повинна встановити порядок забезпечення технічного обслуговування і ремонту суден у відповідності до відповідних норм і правил та будь-яких додаткових вимог, які можуть бути встановлені СК.
9.2. Для виконання цих вимог СК повинна забезпечити:
проведення перевірок через відповідні проміжки часу;
передачу сповіщень про будь-які випадки невиконання вимог з визначенням можливої причини, якщо вона відома;
відповідні заходи з усунення недоліків;
реєстрацію цих заходів.
9.3. СК повинна встановити процедури в СУБ для визначення обладнання і технічних систем, раптове відмовлення яких може створювати небезпечні ситуації. СУБ повинна передбачати конкретні заходи, спрямовані на забезпечення надійності такого обладнання або систем. Ці заходи повинні включати регулярні перевірки резервних пристроїв і обладнання або технічних систем, які постійно не використовуються.
9.4. Перевірки, передбачені в п. 9.2, а також заходи, передбачені в п. 9.3, мають включатися до поточного технічного обслуговування і ремонту судна в період експлуатації.
10. Документація
10.1. СК повинна встановити і забезпечити дотримання процедур контролю усіх документів і даних, що стосуються СУБ.
10.2. СК повинна забезпечити:
доступність на усіх робочих місцях, де вони необхідні, чинних документів;
перевірку і узгодження уповноваженими особами змін, що вносяться до документів;
своєчасне вилучення документів, що застаріли.
10.3. Документи, що використовуються для описання і виконання СУБ, рекомендується назвати \”Керівництво із управління безпекою\”. Документація повинна оформлятися у тому вигляді, який СК вважає найбільш ефективним. Кожне судно повинне мати на борту усю документацію щодо цього судна.
11. Перевірка, огляд і оцінка, що здійснюються СК
11.1. СК повинна проводити внутрішні ревізії з безпеки з метою перевірки відповідності заходів у галузі безпеки та запобігання забрудненню довкілля вимогам БС. Такі ревізії проводяться на судні – не рідше ніж один раз на рік, в берегових підрозділах СК – не рідше ніж один раз на два роки.
11.2. СК повинна періодично оцінювати ефективність СУБ і, при необхідності, здійснювати перегляд СУБ відповідно до процедур, установлених СК.
11.3. Результати ревізій і перевірок мають доводитися до відома усього персоналу, відповідального за даний вид діяльності.
11.4. Управлінський персонал, відповідальний за даний вид діяльності, повинен своєчасно вживати заходів з усунення недоліків, що виявлені.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code