МЕТОДИКА товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства юстиції 
                                      України, 
                                      Фонду державного майна 
                                      України 
                                      24.11.2003  N 142/5/2092 
                                      (у редакції наказу 
                                      Міністерства юстиції 
                                      України, 
                                      Фонду державного майна 
                                      України 
                                      від 24.07.2009 
                                      N 1335/5/1159) 
                                      ( z0724-09 ) 
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      24 листопада 2003 р. 
                                      за N 1074/8395 
 
                             МЕТОДИКА 
                товарознавчої експертизи та оцінки 
                  колісних транспортних засобів 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Ця Методика розроблена згідно із Законами  України  \”Про 
судову експертизу\” ( 4038-12 ),  \”Про оцінку майна,  майнових прав 
та  професійну  оціночну  діяльність  в  Україні\”  (  2658-14   ), 
Національним  стандартом  N  1  \”Загальні  засади  оцінки  майна і 
майнових прав\”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від    10.09.2003    N   1440   (   1440-2003-п   ),   та   іншими 
нормативно-правовими актами з питань судової експертизи  й  оцінки 
майна. 
     1.2. Методика    встановлює   механізм   оцінки   (визначення 
вартості) колісних транспортних засобів  (далі  –  КТЗ),  а  також 
вимоги   до  оформлення  результатів  оцінки,  оціночні  процедури 
визначення  вартості  КТЗ.   Методи   оцінки,   передбачені   цією 
Методикою,  можуть  використовуватися  для оцінки самохідних шасі, 
самохідних    сільськогосподарських,    дорожньо-будівельних     і 
меліоративних машин,  тракторів і комбайнів на колісних шасі, якщо 
вони не суперечать тим положенням,  які регламентують  оцінку  цих 
видів транспорту. 
     1.3. Вимоги  Методики  є  обов\’язковими  під  час  проведення 
автотоварознавчих  експертиз  та  експертних  досліджень  судовими 
експертами    науково-дослідних   інститутів   судових   експертиз 
Міністерства   юстиції   України,   експертами   науково-дослідних 
експертно-криміналістичних  центрів  Міністерства внутрішніх справ 
України,   експертами   інших   державних   установ,    суб\’єктами 
господарювання,  до  компетенції  яких  входить проведення судових 
автотоварознавчих експертиз  та  експертних  досліджень,  а  також 
всіма  суб\’єктами  оціночної  діяльності  під  час  оцінки  КТЗ  у 
випадках,  передбачених законодавством України або договорами  між 
суб\’єктами цивільно-правових відносин. 
     1.4. Методика застосовується з метою:
     а) визначення ринкової вартості КТЗ,  їх  складників  у  разі 
відчуження;
     б) визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу  на  аукціоні 
чи за конкурсом;
     в) визначення вартості КТЗ як об\’єкта застави;
     г) визначення  вартості  КТЗ у складі майна фізичних осіб для 
його декларування;
     ґ) визначення  вартості  КТЗ  для  страхування  фізичними  та 
юридичними особами;
     д) визначення матеріальних збитків,  завданих власнику в разі 
пошкодження КТЗ;
     е) визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ;
     є) визначення   вартості   КТЗ   для   розв\’язання   майнових 
суперечок;
     ж) визначення   вартості   арештованих,   конфіскованих   або 
визнаних  безхазяйними  КТЗ,  їх  складників  у разі вимушеного їх 
продажу;
     з) визначення вартості КТЗ,  його складників, що ввозяться на 
митну територію України;
     и) визначення  вартості  відокремленого КТЗ в складі основних 
засобів юридичних осіб;
     і) в інших випадках у разі визначення вартості відокремленого 
КТЗ для встановлення розміру обов\’язкових платежів до бюджету. 
     1.5. Методика застосовується також у разі:
     а) визначення року виготовлення КТЗ і його складників;
     б) визначення   комплектності   та   укомплектованості    КТЗ 
відповідно до нормативно-технічної документації його виробника;
     в) визначення типу, моделі, версії КТЗ;
     г) установлення типу,  потужності та робочого об\’єму двигуна, 
типу кузова, інших технічних показників КТЗ;
     ґ) класифікації   КТЗ   (його   складників)   за  Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (  2371а-14, 
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (далі – УКТЗЕД). 
     1.6. У  цій  Методиці  наведені  нижче  поняття  вживаються у 
такому значенні:
     аварійне пошкодження  – пошкодження у вигляді порушення форми 
(геометричних   розмірів,   цілісності    конструкції    матеріалу 
виготовлення)  КТЗ  або  його  складника,  що мало місце внаслідок 
зовнішнього механічного контакту з іншим КТЗ чи іншою  перешкодою, 
визначеною  згідно  з  Правилами  дорожнього  руху,  затвердженими 
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  10.10.2001  N   1306 
( 1306-2001-п ) (із змінами);
     автобус – КТЗ,  який за  своєю  конструкцією  та  обладнанням 
призначений  для  перевезення  пасажирів  з  кількістю  місць  для 
сидіння більше ніж дев\’ять з місцем водія включно;
     автомобіль – колісний транспортний засіб,  який приводиться в 
рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для 
руху  безрейковими  дорогами  і  використовується  для перевезення 
людей  та  (чи)  вантажів,  буксирування   транспортних   засобів, 
виконання спеціальних робіт;
     автомобіль вантажний – автомобіль, який за своєю конструкцією 
та обладнанням призначений для перевезення вантажів;
     автомобіль легковий – автомобіль,  який за своєю конструкцією 
і   внутрішнім   обладнанням   призначений   головним   чином  для 
перевезення людей та їхнього багажу і в якому розміщено не  більше 
дев\’яти місць для сидіння включно з місцем водія;
     автомобільний транспортний засіб – КТЗ (автобус, вантажний та 
легковий автомобілі,  причіп,  напівпричіп), який використовується 
для перевезення  пасажирів,  вантажів  або  виконання  спеціальних 
робочих функцій;
     базова комплектність  КТЗ  –  комплектність   КТЗ   серійного 
виготовлення без додаткового обладнання і конструкційних складових 
частин спеціального (додаткового) призначення;
     вартість нормо-години      ремонтно-відновлювальних     робіт 
регіональна – вартість,  що отримана шляхом спостережень вартісних 
значень  нормо-години  ремонтно-відновлювальних  робіт  КТЗ певної 
моделі на спеціалізованих підприємствах автомобільного  сервісу  в 
регіоні;
     величина втрати товарної  вартості  (далі  –  ВТВ)  –  умовна 
величина   зниження   ринкової   вартості   КТЗ,  відновленого  за 
нормативними вимогами  після  пошкодження,  порівняно  з  ринковою 
вартістю подібного непошкодженого КТЗ;
     версія (модифікація) КТЗ – сукупність  дорожніх  транспортних 
засобів  одного  типу,  які  належать  до однієї моделі і не мають 
відмінностей у таких характеристиках,  як:  колісна база; маса без 
водія  й експлуатаційних рідин;  маса у спорядженому стані;  повна 
маса;  навантаження на кожну вісь за повної  маси;  робочий  об\’єм 
двигуна;  максимальна потужність;  тип коробки передач,  кількість 
передач  та  їхні  передатні  числа;  передатне   число   головної 
передачі;  верхня  та  нижня межі радіусів котіння шини для кожної 
осі; кількість місць для сидіння;
     виробник КТЗ  – фізична або юридична особа,  що відповідає за 
перетворення складових частин в єдине працездатне ціле,  тобто  за 
складання КТЗ і однозначність його ідентифікаційного номера;
     відновлювальний ремонт (або ремонт) – комплекс операцій  щодо 
відновлення   справності   або   роботоздатності   КТЗ   чи   його 
складника(ів) та відновлення їхніх ресурсів.  Ремонт  здійснюється 
методами відновлення чи заміни складових частин;
     дефект –   невідповідність   вимогам   виробника   та   (або) 
законодавства  заданої  або очікуваної вимоги,  яка стосується КТЗ 
(зокрема    відремонтованого),    його    складника,     включаючи 
невідповідність вимогам безпеки;
     дефектування –  технологічний  процес  оцінювання  технічного 
стану  об\’єкта  дослідження після часткового чи повного розбирання 
КТЗ  (складової)  з  контролем   параметрів   (характеристик)   та 
сортуванням   складників   на   групи  відповідно  до  ступеня  їх 
придатності;
     діагностування –  технологічний  процес оцінювання технічного 
стану  об\’єкта  дослідження  без  його   повного   розбирання   за 
сукупністю виявлених діагностичних чинників із заданою точністю;
     економічна доцільність  ремонту  КТЗ  (складової  частини)  – 
принцип  оцінки,  який  передбачає,  що відновлювальний ремонт КТЗ 
(складника)   є   доцільним   лише   за   умови,    що    вартість 
відновлювального  ремонту  КТЗ  (складника)  підвищує його ринкову 
вартість, проте не перевищує її;
     експлуатаційний знос  –  утрата  елементами  конструкції  КТЗ 
своїх початкових технічних характеристик,  споживчих  властивостей 
або   придатності   внаслідок  дії  умов  експлуатації  та  впливу 
навколишнього природного середовища;
     ідентифікація КТЗ – установлення відповідності характеристик, 
ознак певного КТЗ (тип,  модель, версія, рік виготовлення, робочий 
об\’єм двигуна, комплектність, повна маса тощо) даним виробника;
     ідентифікаційний номер VIN (Vehicle Identification Number)  – 
структуроване  поєднання літерно-цифрових позначень,  що надаються 
виробником КТЗ з метою його ідентифікації;
     колісний транспортний засіб – транспортний засіб, призначений 
для  руху  безрейковими  дорогами,   який   використовується   для 
перевезення людей і (або) вантажів,  а також перевезення і приводу 
під час руху чи на місці  встановленого  на  ньому  обладнання  чи 
механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до 
участі в дорожньому русі.  Термін  \”колісний  транспортний  засіб\” 
поширюється  також  на  машини,  двигуни  яких живляться постійним 
електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси);
     колісний транспортний засіб аналогічний – КТЗ, істотні ознаки 
якого (тип,  конструкція привода тягових  коліс,  тип  та  робочий 
об\’єм  двигуна,  тип  коробки  передач та інших складників силової 
передачі,  габаритні розміри,  період випуску, комплектність тощо) 
схожі до відповідних ознак оцінюваного КТЗ;
     колісний транспортний засіб ідентичний – КТЗ,  основні ознаки 
і  параметри  якого  (виробник,  країна походження,  тип,  модель, 
конструкція привода тягових коліс,  тип та робочий об\’єм  двигуна, 
тип   коробки   передач  та  інших  складників  силової  передачі, 
габаритні  розміри,  рік  виготовлення,  технічні  характеристики) 
відповідають   ознакам   конкретного   КТЗ.   Розбіжності   можуть 
стосуватися комплектності та  укомплектованості  КТЗ,  пробігу  та 
технічного стану;
     колісний транспортний засіб новий – КТЗ, який жодного разу не 
був  зареєстрований з метою одержання дозволу на його експлуатацію 
в уповноважених  державних  органах  (у  тому  числі  у  країні  – 
експортері КТЗ);
     колісний транспортний засіб  спеціалізованого  призначення  – 
транспортний   засіб,  який  призначений  для  перевезення  певних 
категорій пасажирів чи вантажів (автобус  для  перевезення  дітей, 
інвалідів,   пасажирів   певних   професій,   самоскид,  цистерна, 
сідельний  тягач,  фургон,  швидка  медична  допомога,  автомобіль 
інкасації,   ритуальний   автомобіль   тощо)   та  має  спеціальне 
обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими 
і звуковими сигнальними пристроями тощо);
     колісний транспортний  засіб   спеціального   призначення   – 
транспортний засіб,  призначений для виконання спеціальних робочих 
функцій   (для    аварійного    ремонту,    автокран,    пожежний, 
автобетонозмішувач,  вишка  розвідувальна чи бурова на автомобілі, 
для транспортування сміття та інших відходів,  технічна  допомога, 
автомобіль    прибиральний,   автомобіль-майстерня,   радіологічна 
майстерня,  автомобіль  для  пересувних  телевізійних  і  звукових 
станцій тощо);
     колісний транспортний засіб, що був у користуванні, – КТЗ, на 
який  уповноваженими  державними органами (у тому числі у країні – 
експортері КТЗ) були видані  або  є  реєстраційні  документи,  які 
дають право на його експлуатацію;
     комплектність КТЗ (складової частини) – перелік складників та 
опцій,  що  відповідають  специфікаціям  виробника  КТЗ (складової 
частини);
     модель (варіант)  КТЗ  –  сукупність КТЗ одного типу,  які не 
мають  відмінностей  за  типом  кузова  (згідно  з  ДСТУ   2885-94 
\”Автотранспортні засоби. Автомобілі легкові. Типи кузовів. Терміни 
та визначення\”),  виробником, кількістю і розташуванням ведучих та 
керованих   осей,   робочим   циклом,  кількістю  і  розташуванням 
циліндрів двигуна.  Робочі об\’єми двигунів КТЗ  однієї  моделі  не 
повинні відрізнятися більше ніж на 20%, а їх потужність – на 30%;
     мототехніка (мототранспортні засоби) – КТЗ,  що  мають  менше 
ніж чотири колеса (мопеди,  моторолери,  мотоцикли,  мототрицикли) 
або чотири колеса (мотоквадроцикли,  мотоколяски) і  мають  ознаки 
конструкції,   що   відповідають  критеріям  КТЗ  категорії  L  за 
класифікацією,  наведеною у  Зведеній  резолюції  про  конструкцію 
транспортних засобів   (СР.3)  –  (TRANS/WP.29/79  від  11  серпня 
1997 року – документ Європейської економічної комісії ООН);
     напівпричіп –  причіп,  вісь  (осі)  якого  розміщено  позаду 
центра  маси   транспортного   засобу   (за   умови   рівномірного 
завантаження)  і  який обладнано зчіпним пристроєм,  що забезпечує 
передачу   горизонтальних   і   вертикальних   зусиль   на   інший 
транспортний засіб, який виконує функції тягача;
     нормативний пробіг – середньостатистичний,  річний для  даної 
моделі   КТЗ  пробіг,  щодо  якого  визначається  середня  ринкова 
вартість КТЗ;
     обстеження КТЗ     –    процедура    інструментального    або 
органолептичного  дослідження  КТЗ   з   метою   визначення   його 
технічного стану;
     оновлення – заміна  складника,  що  був  у  користуванні,  на 
новий;
     опція – додаткове  оснащення  КТЗ  не  передбаченими  базовою 
комплектністю складниками з варіантами їх виконання, що підвищують 
його споживчі і технічні якості;
     причіп –  транспортний  засіб  без  власного джерела енергії, 
пристосований для буксирування автомобілем;
     регіон –   територія,  що  окреслюється  межами  області,  де 
проводиться  оцінка  КТЗ  або  вартості  відновлювального  ремонту 
(матеріального збитку);
     ремонт капітальний  –   комплекс   операцій   з   відновлення 
справності  і  не менше 80%  ресурсу КТЗ (його складника) згідно з 
вимогами нормативно-технічних  або  нормативно-правових  актів  із 
заміною  та/або  відновленням  будь-яких його складників,  зокрема 
базових;
     ринкова вартість  КТЗ  (його  складників) – вартість,  за яку 
можливе відчуження КТЗ (його складників) на  ринку  подібного  КТЗ 
(його  складників)  на  дату  оцінки  за договором,  укладеним між 
покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за 
умови,  що  кожна із сторін діяла із знанням справи,  розсудливо і 
без примусу.
     Поняття дійсної  вартості,  що вживається у судовій практиці, 
за своїм змістом і числовим значенням рівнозначне поняттю ринкової 
вартості;
     робочий об\’єм  двигуна  –  сума  робочих  об\’ємів   циліндрів 
двигуна   з   кривошипно-шатунним   механізмом,  які  витісняються 
поршнями під час їхнього руху від крайнього верхнього до крайнього 
нижнього   положень.  Робочі  об\’єми  двигунів  інших  конструкцій 
визначаються  спеціальними  розрахунками   чи   експериментальними 
методами;
     складова частина КТЗ (складник) – деталь, складова одиниця чи 
комплектувальний виріб,  які відповідають вимогам конструкторської 
документації;
     спеціалізоване підприємство       автомобільного      сервісу 
(спеціалізоване  підприємство)  –  підприємство,  що  належить  до 
сервісної мережі пунктів технічного обслуговування та гарантійного 
ремонту КТЗ,  створеної  виробником  КТЗ  або  уповноваженими  ним 
суб\’єктами господарювання відповідно до законодавства;
     страхова вартість – вартість  КТЗ,  визначена  відповідно  до 
умов договору страхування;
     строк експлуатації – період часу від дати виготовлення КТЗ до 
дати його оцінки;
     технічний стан – відповідність КТЗ складу його конструкції на 
дату    реєстрації   та   сукупність   фактичних   експлуатаційних 
характеристик КТЗ на дату перевірки;
     тип КТЗ – класифікаційна одиниця, що визначає призначення КТЗ 
і особливості конструкції;
     укомплектованість –   наявність   усіх  складників  КТЗ,  які 
передбачені виробником;
     фізичний знос  КТЗ  (його  складників)  – утрата вартості КТЗ 
(його складників),  яка зумовлена  частковою  або  повною  втратою 
первісних технічних та технологічних якостей КТЗ (його складників) 
порівняно з вартістю нового подібного КТЗ (його складників). 
                       II. Бази оцінки КТЗ 
     2.1. Загальні визначення баз оцінки,  порядку їх застосування 
і відповідних їм видів вартості наведені в Національному стандарті 
N 1 \”Загальні засади оцінки майна і майнових прав\”,  затвердженому 
постановою Кабінету   Міністрів  України  від  10.09.2003  N  1440 
( 1440-2003-п ). 
     2.2. Утилізаційна вартість КТЗ визначається як грошова  сума, 
яку   передбачається   одержати  від  продажу  не  придатного  для 
експлуатації  за  прямим  функціональним  призначенням   КТЗ   для 
альтернативного   використання   його   справних  і  придатних  до 
експлуатації складників. 
     2.3. Вартість відновлювального ремонту  КТЗ  визначається  як 
грошові   витрати,   необхідні   для   відновлення   пошкодженого, 
розукомплектованого КТЗ. 
     2.4. Вартість   матеріального   збитку    (реальні    збитки) 
визначається  як  вартісне значення витрат,  яких зазнає власник у 
разі  пошкодження  або  розукомплектування  КТЗ,   з   урахуванням 
фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для 
відновлення  свого  порушеного  права  користування  КТЗ   (втрати 
товарної вартості). 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code