МОРСЬКА ІПОТЕКА

 МОРСЬКА ІПОТЕКА 
     Стаття 364. Поняття договору морської іпотеки 
     Будь-яке судно, зареєстроване у Державному судновому  реєстрі 
України або Судновій книзі України, може бути закладено  згідно  з 
чинним законодавством судновласником (іпотечним заставодавцем) для 
забезпечення    зобов\’язання        кредиторові        (іпотечному 
заставодержателю). Іпотечним заставодержателем може бути  будь-яка 
юридична або фізична особа  України  чи  іноземної  держави,  якій 
відповідно до законодавства України судно може бути відчужено. 
     Стаття 365. Договір морської іпотеки 
     Договір про іпотеку повинен бути укладений у письмовій формі.
     У  договорі   про    іпотеку    зазначаються    найменування, 
місцезнаходження сторін, суть вимоги, що забезпечується  іпотекою, 
її  розмір  і  термін    виконання    зобов\’язання,    оцінка    і 
місцезнаходження судна, а також будь-які інші умови, щодо яких  за 
заявою однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
     Права і  обов\’язки  сторін  договору  про  іпотеку,  а  також 
порядок  його  оформлення  визначаються  законодавством    держави 
іпотечного  заставодержателя,  якщо  інше  не  встановлено  угодою 
сторін.  Іпотека  не  означає    відчуження    судна    іпотечному 
заставодержателю, так само  як  іпотечний  заставодавець  не  може 
розглядатися  як  особа,  що втратила право власності на закладене 
судно. 
     Стаття 366. Реєстрація іпотеки 
     Договір про іпотеку повинен бути нотаріально  засвідчений  за 
місцем реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або 
Судновій книзі України.
     Іпотечний заставодавець  морських  суден  зобов\’язаний  вести 
Книгу запису іпотек, форма і  порядок  ведення  якої  визначаються 
чинним законодавством.
     Іпотечний    заставодавець    несе    відповідальність     за 
своєчасність і достовірність занесення відомостей  про  іпотеку  у 
Книгу  запису   іпотек.   Іпотечний   заставодавець   зобов\’язаний 
відшкодувати потерпілим  іпотечному  заставодержателю  або  третій 
особі у повному обсязі збитки,  заподіяні  несвоєчасним  внесенням 
записів у Книгу запису іпотек, неповними або  неточними  записами, 
а також ухиленням від обов\’язку надати  Книгу  запису  іпотек  для 
ознайомлення. 
    Стаття 367. Привілеї іпотечних заставодержателів 
     Якщо предметом іпотеки стає закладене судно, що  вже  служить 
заставним  забезпеченням  іншого  зобов\’язання,  заставне    право 
попереднього заставодержателя зберігає чинність.
     Вимоги наступного заставодержателя задовольняються з вартості 
судна після відшкодування вимог попереднього заставодержателя.
     Переважні права заставодержателів на відшкодування  їх  вимог 
реалізуються залежно від дати і години реєстрації застави у  Книзі 
запису іпотек.
     Іпотечний заставодавець зобов\’язаний повідомляти кожному
наступному іпотечному заставодержателю  про  всі  існуючі  іпотеки 
судна, а також про характер і розмір забезпечених  цими  іпотеками 
зобов\’язань. Іпотечний заставник зобов\’язаний відшкодувати збитки, 
що  виникли  у  будь-кого  з  його  іпотечних    заставодержателів 
внаслідок невиконання цього обов\’язку. 
     Стаття 368. Право стягнення з закладеного судна 
     Іпотечний заставодержатель набуває права  звернути  стягнення 
на закладене судно, якщо до  моменту  настання  терміну  виконання 
зобов\’язання, забезпеченого іпотекою, воно не  буде  виконано,  за 
винятком випадків, коли за законом або договором про іпотеку  таке 
право виникне пізніше або може бути здійснено раніше. 
     Стаття 369. Межі стягнення 
     За  рахунок  закладеного  судна  іпотечний   заставодержатель 
вправі  відшкодувати  свої  вимоги  у  повному  обсязі,  включаючи 
відсотки, збитки, заподіяні простроченням виконання, а у випадках, 
передбачених  законодавством  або  договором  про    іпотеку,    – 
неустойку.  Відшкодуванню  підлягають  також  витрати   іпотечного 
заставодержателя, пов\’язані із здійсненням  забезпеченої  іпотекою 
вимоги. 
     Стаття 370. Підстави звернення стягнення 
     Звернення  стягнення  на  закладене  судно  провадиться    за 
рішенням   суду,  господарського  суду  або  Морської  арбітражної 
комісії, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
     Реалізація закладеного судна, на яке  звертається  стягнення, 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України,  якщо
інше не передбачено договором про іпотеку. 
     Стаття 371. Публікація судового рішення про продаж 
                 арештованого судна 
     Рішення   суду,  господарського  суду,  Морської  арбітражної 
комісії  про  продаж  арештованого судна або такого, що будується, 
публікується в одній  з  центральних  газет  протягом  трьох  днів 
підряд.
     Публікація повинна містити:
     1) найменування суду, що виніс рішення, дату його прийняття;
     2) причини і підстави продажу;
     3) спосіб, місце і час продажу;
     4) інформацію про це судно або про судно, що будується;
     5) звернення до кредиторів з  пропозицією  заявити  про  свої 
вимоги відносно цього судна або судна, що будується,  протягом  60 
днів з дня публікації;
     6) інші істотні обставини. 
     Стаття 372. Повідомлення про примусовий продаж 
     На доповнення до публікації, передбаченої у статті 371  цього 
Кодексу,   суд,  господарський  суд,  Морська  арбітражна  комісія 
повинні  принаймні  за  30  днів  до  продажу  судна або судна, що 
будується,  надіслати  рекомендованим  листом сповіщення про час і 
місце  продажу  судна або судна, що будується, з повідомленням про 
вручення:
     а) органу, що  зареєстрував  судно  або  право  власності  на 
судно, що будується;
     б) всім зареєстрованим держателям іпотеки і  морських  вимог, 
перелічених у статті 359 цього Кодексу.
     Особа, яка висунула вимогу про примусовий  продаж  судна  або 
судна, що будується, повинна  подати  суду  витяг  з  відповідного 
реєстру з додатком найменувань і адрес  зареєстрованих  держателів 
іпотек і морських вимог, перелічених у статті 358 цього Кодексу. 
     Стаття 373. Наслідки примусового продажу 
     У разі примусового продажу судна або судна, що будується, всі 
іпотеки, за винятком тих, відповідальність за якими взяв  на  себе 
за згодою іпотечних заставодержателів покупець судна або судна, що 
будується, а  також  всі  морські  застави  та  інші  зобов\’язання 
припиняють свою дію за умови, що:
     а)  на  момент  продажу  судно  або  судно,  що    будується, 
знаходилося на території України;
     б) продаж їх здійснювався відповідно  до  законодавчих  актів 
України, статей 371 і 372 цього Кодексу.
     За умови дотримання вимог, що містяться у пунктах \”а\”  і  \”б\” 
цієї статті, суд, господарський суд, Морська арбітражна комісія на 
прохання покупця видає йому сертифікат на підтвердження  того,  що 
судно або  судно,  що  будується,  продане,  не  обмежене  ніякими 
іпотеками, за винятком тих, відповідальність за  якими  за  згодою 
іпотечних заставодержателів взяв на себе покупець.
     У разі подання сертифіката, зазначеного в частині другій цієї 
статті, орган, що здійснює реєстрацію суден або права власності на 
судна, що будуються, зобов\’язаний вилучити відповідно з Державного 
суднового реєстру України, Суднової книги України та Книги  запису 
іпотек всі зареєстровані на дане судно або  судно,  що  будується, 
іпотеки і морські вимоги, за  винятком  тих,  відповідальність  за 
якими взяв на себе покупець.
     Якщо покупцем судна або судна, що будується, є юридична  або 
фізична особа за чинним законодавством України, судно  чи  право 
власності на судно, що будується, повинні  бути  зареєстровані  на 
ім\’я такого покупця.
     Якщо покупцем судна  або  судна,  що  будується,  є  іноземна 
юридична або фізична особа, орган, що  здійснює  реєстрацію  судна 
або права власності на судно, що  будується,  зобов\’язаний  видати 
такому покупцеві  сертифікат  про  вилучення  судна  з  Державного 
суднового реєстру України, Суднової книги України  або  про  право 
власності на судно, що будується, для реєстрації їх  в  іноземному 
реєстрі. 
     Стаття 374. Розподіл виручки від примусового продажу 
     Витрати, зумовлені арештом або затриманням судна чи судна, що 
будується,  і  наступним  їх  продажем,  враховуючи  витрати    на 
утримання судна з моменту його арешту чи  затримання,  репатріацію 
екіпажу судна  і  розподіл  виручки  від  продажу,  сплачуються  з 
виручки від продажу у першу чергу.
     Залишок  виручки  від  продажу  розподіляється  у    розмірі, 
необхідному  для  відшкодування  відповідних  вимог   у    порядку 
черговості, передбаченої статтею 358 цього Кодексу. 
     Стаття 375. Докази виконання зобов\’язання 
     Іпотечний заставодержатель на вимогу іпотечного заставодавця 
зобов\’язаний видати йому належним чином засвідчені  документи,  що 
підтверджують повне або часткове виконання зобов\’язання. 
     Стаття 376. Банкрутство заставодавця 
     Якщо після  реєстрації  у  Книзі  запису  іпотек  заставного 
зобов\’язання    іпотечний    заставодавець    збанкрутував,     то 
зобов\’язання за зареєстрованою іпотекою вважається невиконаним. 
     Стаття 377. Поступка вимог 
     У разі, коли у  встановленому  законом  порядку  відбувається 
поступка іпотечним заставодержателем забезпеченої іпотекою  вимоги 
третій особі або переказ іпотечним заставником боргу, що виник  із 
забезпеченого  іпотекою  зобов\’язання,  на  іншу  особу,   іпотека 
зберігає чинність.
     При  отриманні  належним  чином  засвідченого  документа  про 
поступку іпотечним заставодержателем вимоги або переказ  іпотечним 
заставодавцем боргу у Книзі запису іпотек повинен  бути  зроблений 
відповідний запис із зазначенням  імені  особи,  на  користь  якої 
переходять всі права  іпотечного  заставодержателя  або  обов\’язки 
іпотечного заставодавця. 
     Стаття 378. Перехід прав на іпотеку 
     У разі, коли права іпотечного  заставодержателя  перейшли  до 
іншої особи будь-яким законним способом, цей перехід прав  повинен 
бути підтверджений належним чином засвідченою  декларацією  особи, 
на користь якої ці права переходять.  Декларація  містить  опис  і 
необхідний  доказ  правомірності  переходу  права  власності   і, 
можливо, осіб, на користь яких це право переходить.
     На підставі цього документа у Книзі  запису  іпотек  робиться 
запис імені особи, яка вступає в права іпотечного заставодержателя 
всього судна або його частини. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code