ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
     Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища 
     Міністерства,  інші  центральні  органи  виконавчої  влади та 
об\’єднання,    що    здійснюють   проектування,   виробництво   та 
експлуатацію  механічних транспортних засобів, зобов\’язані вживати 
заходів  щодо  запобігання та зменшення викидів вказаними засобами 
забруднюючих  речовин  у  навколишнє  природне середовище, а також 
шуму і вібрації. 
     Не допускається виробництво та експлуатація  автотранспортних 
засобів, у  викидах  яких  вміст  забруднюючих  речовин  перевищує 
встановлені нормативи. 
     Керівники транспортних  організацій,  власники  автомобільних 
доріг,  вулиць,  залізничних  переїздів  та  транспортних  засобів 
несуть  персональну  відповідальність   за   додержання   гранично 
допустимих  нормативів  викидів  і  скидів  забруднюючих речовин і 
гранично допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє природне 
середовище, встановлених для відповідного типу транспорту. 
     Підприємства, що  виготовляють  пальне,  повинні  дотримувати 
державних стандартів щодо якості палива і мастильних матеріалів. 
     У  разі  виготовлення    неякісного    палива    підприємство 
притягається до відповідальності у вигляді штрафу. 
     З  метою  запобігання  забрудненню  грунту    відпрацьованими 
нафтопродуктами  автопідприємства   повинні    бути    забезпечені 
спеціальними місткостями для їх зберігання. 
     Стаття 50. Проектні та наукові розробки 
     Підприємства,  установи  і  організації,    що    розробляють 
перспективні програми, комплексні  схеми  та  проекти  організації 
дорожнього  руху,  а  також  здійснюють  ці   розробки,    повинні 
передбачати в них заходи, спрямовані на запобігання  та  зменшення 
викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє  середовище,  а 
також шуму і вібрації. 
                             Розділ Х 
                 КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
     Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху 
     Контроль у сфері дорожнього руху спрямований на  забезпечення 
дотримання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 
влади  та  об\’єднаннями,  а  також громадянами вимог законодавства 
України про дорожній рух. 
     Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки 
                дорожнього руху 
     Контроль у  сфері  безпеки   дорожнього   руху   здійснюється 
Кабінетом  Міністрів України,  місцевими органами виконавчої влади 
та  органами  місцевого  самоврядування,  Міністерством внутрішніх 
справ  України,  іншими спеціально уповноваженими на те державними 
органами  (державний  контроль),  а  також  міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади (відомчий контроль).
{ Стаття 52 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Стаття 52-1. Повноваження Міністерства 
                  внутрішніх справ України у сфері забезпечення 
                  безпеки дорожнього руху 
     До  повноважень Міністерства внутрішніх справ України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху належать: 
     участь у  реалізації  в  межах  своїх  повноважень  державної 
політики  щодо  забезпечення  безпеки дорожнього руху,  підготовка 
проектів законів та інших нормативно-правових актів,  у тому числі 
правил,  норм  та  стандартів,  державних  і  регіональних програм 
стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників; 
     забезпечення безпеки дорожнього руху,  державний контроль,  у 
тому   числі   шляхом   проведення   перевірок,   за   додержанням 
підприємствами,  установами,  організаціями  незалежно  від   форм 
власності  законів,  правил  і нормативів у цій сфері,  здійснення 
державної реєстрації та  обліку  транспортних  засобів,  приймання 
іспитів  для  отримання  права  керування транспортними засобами і 
видача  відповідних  документів;  {  Абзац  третій  частини першої 
статті  52-1  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 3565-VI 
( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     організація супроводження   і  забезпечення  безпечного  руху 
транспортних засобів спеціального призначення; 
     погодження відповідно   до   вимог   цього   Закону,    інших 
законодавчих актів проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт 
автомобільних доріг,  залізничних переїздів, комплексів дорожнього 
сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або 
червоних ліній міських вулиць і доріг; 
     ведення автоматизованого обліку,  накопичення,  оброблення та 
використання відомостей про об\’єкти дорожнього сервісу; 
     погодження проектів   конструкцій   транспортних   засобів  у 
частині дотримання  вимог  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього 
руху; 
     погодження поданих   у   встановленому   порядку   пропозицій 
стосовно обладнання засобами  організації  дорожнього  руху  місць 
виконання дорожніх робіт,  проектів та схем організації дорожнього 
руху,  розміщення у  смугах  відведення  автомобільних  доріг  або 
червоних  ліній  міських  вулиць  і  доріг  рекламоносіїв та інших 
споруд,  маршрутів  руху   пасажирського   транспорту,   маршрутів 
організованого руху громадян і місць їх збору,  порядок проведення 
спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди 
дорожньому руху; 
     видача в   установленому  порядку  у  випадках,  передбачених 
законом,  дозволів на рух транспортних засобів  з  надгабаритними, 
великоваговими     вантажами,     параметри    яких    установлені 
законодавством; 
     контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з 
перевезення  пасажирів  чи  вантажів,  у  тому  числі небезпечних, 
додержанням законодавства у зазначеній  сфері,  у  тому  числі  за 
забезпеченням  організації підготовки водіїв транспортних засобів, 
прийманням  іспитів   з   перевірки   знань   правил   перевезення 
небезпечних   вантажів   автомобільним   транспортом   та  видачею 
відповідних свідоцтв установленого зразка,  розробленням і видачею 
в  установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху 
транспортних засобів під час  дорожнього  перевезення  небезпечних 
вантажів; 
     ведення автоматизованого обліку,  накопичення,  оброблення та 
використання відомостей  про  транспортні  засоби,  що  підлягають 
державній  та  відомчій  реєстрації,  та про їх власників; { Абзац 
одинадцятий  частини  першої  статті  52-1  із  змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5085-VI ( 5085-17 ) від 05.07.2012 } 
     здійснення у  випадках,  передбачених  законом,  контролю  за 
внесенням обов\’язкових платежів власниками транспортних засобів; 
     ведення обліку           торговельних            організацій, 
підприємств-виробників та   суб\’єктів  підприємницької  діяльності 
всіх форм власності,  що реалізують транспортні засоби або номерні 
складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків 
довідок-рахунків, актів     приймання-передавання     транспортних 
засобів, а також номерних знаків для разових поїздок; 
     ведення реєстру суб\’єктів проведення обов\’язкового технічного 
контролю  та  здійснення  державного  контролю за додержанням ними 
вимог  законодавства  в  цій  сфері; { Абзац чотирнадцятий частини 
першої  статті  52-1  в  редакції Закону N 3565-VI ( 3565-17 ) від 
05.07.2011 } 
     формування  в  порядку  (  512-2012-п  ), що визначає Кабінет 
Міністрів  України,  загальнодержавної  бази  даних про результати 
обов\’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі 
інформації про результати перевірки технічного стану транспортного 
засобу,   яка   надається   суб\’єктами   проведення  обов\’язкового 
технічного   контролю,   та  інформації  про  укладення  договорів 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників    наземних    транспортних   засобів,   що   підлягають 
обов\’язковому  технічному  контролю,  яка  надається страховиками; 
{  Частину  першу  статті  52-1  доповнено новим абзацом згідно із 
Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     забезпечення організації   та   контролю   за    підготовкою, 
перепідготовкою  та  підвищенням  кваліфікації водіїв транспортних 
засобів,  обліком суб\’єктів підприємницької діяльності  всіх  форм 
власності, що проводять зазначену діяльність. 
     Міністерство внутрішніх справ України також здійснює контроль 
за    правомірністю    експлуатації    транспортних   засобів   на 
вулично-дорожній   мережі,   виконанням   установлених   Кабінетом 
Міністрів   України   правил   паркування   транспортних   засобів 
(  1342-2009-п  ),  а  у  випадках та порядку, визначених законом, 
тимчасово  затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з 
використанням  спеціальних  транспортних  засобів (коли розміщення 
затриманого  транспортного  засобу  суттєво перешкоджає дорожньому 
руху),   на  спеціальні  майданчики  чи  стоянки  для  тимчасового 
зберігання,  відповідно  до  закону  тимчасово вилучає посвідчення 
водія, а також ліцензійну картку на транспортний засіб.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code