АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ

 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ 
     Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці, 
                їх поділ, користування ними 
     Автомобільна дорога, вулиця являє собою частину території,  в 
тому числі в населеному пункті, призначену для  руху  транспортних 
засобів і пішоходів, з усіма розміщеними на ній спорудами.
     Автомобільні  дороги,  вулиці  поділяються  на:    загального 
користування, відомчі та приватні.
     Автомобільні  (позаміські)  дороги  загального   користування 
поділяються  на  дороги  державного   та    місцевого    значення. 
Автомобільні  дороги   державного    значення    поділяються    на 
магістральні та інші.
     У містах вулиці та дороги поділяються на магістральні  вулиці 
та дороги, дороги та вулиці місцевого значення.
     Порядок  користування  автомобільними  дорогами  визначається 
Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 22. Основні вимоги щодо проектування 
                автомобільних доріг, вулиць та 
                залізничних переїздів 
     Організації та громадяни, які здійснюють розробку типових або 
індивідуальних проектів  на  будівництво,  реконструкцію і  ремонт 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних  переїздів, зобов\’язані 
передбачати весь комплекс  заходів,  пов\’язаних  із  забезпеченням 
безпеки  дорожнього  руху,  екологічних  вимог,   з    урахуванням 
специфічних   потреб   інвалідів   (у   тому   числі  встановлення 
автоматизованих   систем  керування  дорожнім  рухом  із  звуковим 
сигналом).  { Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
     Зменшення капітальних витрат за рахунок  скорочення  заходів, 
що впливають на безпеку дорожнього руху, забороняється. Проекти на 
будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів підлягають експертизі, погодженню в  органах 
державного нагляду за дотриманням законодавства, правил,  норм  та 
стандартів з безпеки  дорожнього  руху  на  відповідність  вимогам 
правил, нормативів і  стандартів  з  безпеки  дорожнього  руху  та 
екологічній експертизі, а  виявлені  відхилення  від  їх  вимог  – 
усуненню. 
     Стаття 23. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції 
                і ремонту автомобільних доріг, вулиць та 
                залізничних переїздів 
     Усі  роботи  по  будівництву,   реконструкції    і    ремонту 
автомобільних  доріг,  вулиць  та  залізничних  переїздів  повинні 
здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів  і 
стандартів України з безпеки дорожнього руху.
     У  разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі 
проектні  рішення, виконавець робіт зобов\’язаний повідомити про це 
проектувальника  і  замовника  з метою розробки додаткових заходів 
щодо безпеки дорожнього руху.
     Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і  ремонтом 
робіт на автомобільних дорогах, вулицях та  залізничних  переїздах 
проводиться за участю органів державного  нагляду  за  дотриманням 
законодавства, правил, норм та  стандартів  з  безпеки  дорожнього 
руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки  дорожнього 
руху. 
     Стаття 24. Основні вимоги до діяльності власників доріг, 
                вулиць та залізничних переїздів 
     Власники  доріг,  вулиць  та  залізничних    переїздів    або 
уповноважені ними  органи  несуть  відповідальність  за  створення 
безпечних умов руху на дорогах, вулицях та залізничних  переїздах, 
що знаходяться у їх віданні.
     При виконанні робіт  по  ремонту  і  утриманню  автомобільних 
доріг, вулиць  та  залізничних  переїздів  дорожньо-експлуатаційні 
організації у першочерговому порядку  повинні  здійснювати  заходи 
щодо  безпеки  дорожнього  руху  на    основі    обліку  і аналізу 
дорожньо-транспортних   пригод,  результатів  обстежень  і  огляду 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, і  передусім 
на  аварійних  і  небезпечних  ділянках та у місцях   концентрації 
дорожньо-транспортних пригод.
     Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів  або  органи, 
уповноважені    ними    здійснювати    експлуатаційне    утримання 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мають  право 
вимагати  від  користувачів  дотримання  чинних  законодавчих    і 
нормативних актів  стосовно  дорожнього  руху,  правил  ремонту  і 
утримання   доріг,   вулиць,   залізничних    переїздів,    правил 
користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
     Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів, правила користування ними та їх  охорони 
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
     Власники доріг,  вулиць та   залізничних  переїздів,  керівні 
працівники    дорожньо-експлуатаційних    організацій       несуть 
відповідальність,    в    тому    числі    і   кримінальну,   якщо 
дорожньо-транспортна    пригода   або   несвоєчасне   забезпечення 
екстреною медичною допомогою людини, яка перебуває у невідкладному 
стані сталася з їх вини.
{  Частина п\’ята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 25. Обладнання автомобільних доріг, вулиць та 
                залізничних переїздів об\’єктами сервісу 
     Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов\’язані разом 
з   дорожніми   органами   здійснювати   заходи   щодо  обладнання 
автомобільних  доріг,  вулиць  та  залізничних переїздів об\’єктами 
автомобільного   сервісу   згідно   із  затвердженими  нормативами 
проектування,   планами   будівництва   і   генеральними   схемами 
розміщення  таких  об\’єктів,  з  дотриманням  екологічно безпечних 
умов,  а  також  організовувати  їх  роботу  з метою максимального 
задоволення потреб учасників дорожнього руху. Автомобільні дороги, 
вулиці  та  залізничні  переїзди  з інтенсивним рухом обладнуються 
засобами   аварійного   зв\’язку  для  виклику  екстреної  медичної 
допомоги,     працівників     органів     внутрішніх    справ    і 
дорожньо-експлуатаційних організацій.
{  Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  5081-VI  (  5081-17 ) від 05.07.2012, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Власники   автомобільних   доріг   надають   інформацію   про 
існування,   проектування   або  будівництво  об\’єктів  дорожнього 
сервісу  для  внесення її до Єдиної автоматизованої системи обліку 
об\’єктів дорожнього сервісу Міністерства внутрішніх справ України. 
{  Статтю  25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 586-VI 
( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при 
                виконанні робіт на автомобільних дорогах, 
                вулицях та залізничних переїздах 
     При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної  дороги, 
вулиці та залізничного переїзду, якщо це  загрожує  безпечному  чи 
безперебійному  руху  транспорту  і  пішоходів,  організації,   що 
відповідають  за  утримання  автомобільної  дороги,   вулиці    та 
залізничного переїзду, можуть закрити чи обмежити  рух  на  основі 
погодженого  з Міністерством внутрішніх справ України ордера, який 
видається  відповідним  дорожнім  органом,  а  в  містах – службою 
місцевого   державного   органу   виконавчої  влади  та  місцевого 
самоврядування. У ордері викладаються умови заборони або обмеження 
руху,  порядок  інформування  про  це  учасників  дорожнього руху, 
заходи щодо безпеки дорожнього руху і строки проведення робіт.
{  Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Порушення  цих   вимог    тягне    за    собою    матеріальну 
відповідальність організацій, що виконують роботи. 
     Обмеження або  заборона  руху  без  ордера  можливі  лише   у 
випадках, пов\’язаних із стихійними явищами, а також з необхідністю 
виконання аварійних робіт, про що повідомляється місцевим  органам 
державної виконавчої влади,  органам  місцевого  самоврядування  і 
відповідним  підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що 
забезпечують безпеку дорожнього руху.
{  Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Стаття 26-1. Обмеження або заборона дорожнього руху 
                  під час проїзду окремих осіб, щодо яких 
                  здійснюється державна охорона 
     Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, 
пішоходів  на  окремих  ділянках   вулиць,   автомобільних   доріг 
дозволяється  під час проїзду автомобільним транспортом Президента 
України,  Голови Верховної Ради України, Прем\’єр-міністра України, 
а  також глав іноземних держав,  парламентів і урядів,  керівників 
міжнародних міжурядових організацій та  іноземних  делегацій,  які 
перебувають   в   Україні   з   офіційним  візитом.  Супроводження 
транспортних засобів, у яких пересуваються глави іноземних держав, 
парламентів    і   урядів,   керівники   міжнародних   міжурядових 
організацій  та  іноземних  делегацій, які перебувають в Україні з 
офіційним візитом, здійснюється з урахуванням принципу взаємності. 
{  Частина  перша  статті  26-1  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Безпечний  та  безперешкодний  проїзд  транспортних засобів з 
особами,  зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується 
відповідними  підрозділами  Міністерства внутрішніх справ України, 
що  забезпечують  безпеку  дорожнього  руху,  Управління державної 
охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони 
руху   інших   учасників  дорожнього  руху  або  його  регулювання 
відповідними  підрозділами  Міністерства внутрішніх справ України, 
що  забезпечують  безпеку  дорожнього  руху.  Супроводження  таких 
транспортних   засобів   здійснюється   спеціальними  відповідними 
підрозділами    Міністерства    внутрішніх   справ   України,   що 
забезпечують  безпеку  дорожнього руху з використанням спеціальних 
автомобілів  або  мотоциклів  з  розпізнавальним  пофарбуванням  і 
написами   відповідно   до   вимог   стандартів   та   увімкненими 
спеціальними  світловими  та  в разі потреби звуковими сигнальними 
пристроями.
{  Частина друга статті 26-1 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) 
від 24.09.2008 } 
     Тимчасове обмеження або заборона руху  транспортних  засобів, 
пішоходів   на   окремих   ділянках  вулиць,  автомобільних  доріг 
встановлюється не раніше ніж за десять хвилин до  та  відміняються 
не пізніше ніж через три хвилини після проїзду осіб,  зазначених у 
частині першій цієї статті. 
     Під час  проїзду   автомобільного   транспорту   з   особами, 
зазначеними   в  частині  першій  цієї  статті,  дозволяється  рух 
автомобілів    спеціалізованих   санітарних   автомобілів   бригад 
екстреної  (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, 
оперативно-рятувальних  та  інших  аварійних  служб, які виконують 
невідкладні службові завдання.
{  Частина  четверта  статті  26-1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012 } 
     Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, 
пішоходів на окремих ділянках вулиць,  автомобільних доріг під час 
проїзду автомобільним транспортом інших осіб,  крім  зазначених  у 
частині першій цієї статті, забороняється. 
     Безперешкодний проїзд офіційних делегацій та осіб,  щодо яких 
здійснюється   супровід   кортежем   (ескортом),    забезпечується 
спеціальними  відповідними  підрозділами  Міністерства  внутрішніх 
справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху.
{  Частина  шоста  статті  26-1  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Такий супровід  здійснюється  за відповідною технологією та в 
порядку,  визначеному Міністерством  внутрішніх  справ  України  і 
Управлінням державної охорони України.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code