Про дорожній рух

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                         Про дорожній рух 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338 ) 
  { Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 2953-XII ( 2953-12 ) від 28.01.93, ВВР, 1993, N 31, ст.339 } 
  { Додатково див. Постанову ВР 
    N 3914-XII ( 3914-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.146 } 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.414 
  N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.173 
  N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176 
  N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 
  N  743-IV  (  743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233 
  N 1096-IV  ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 
  N 1528-IV  ( 1528-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.317 
  N 1961-IV  ( 1961-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1 
  N 2249-IV  ( 2249-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.116 
  N 3370-IV  ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
  N  586-VI  (  586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 
  N 2756-VI  ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 
  N 3163-VI  ( 3163-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 38, ст.382 
  N 3565-VI  ( 3565-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N  5, ст.34 
  N 4103-VI  ( 4103-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 28, ст.309 
                                  Кодексом 
  N 4495-VI  ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, 
                                  N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 
                                  Законами 
  N 4555-VI  ( 4555-17 ) від 20.03.2012, ВВР, 2012, N 41, ст.493 
  N 4621-VI  ( 4621-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N  2, ст.11 
  N 5081-VI  ( 5081-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 30, ст.340 
  N 5085-VI  ( 5085-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 30, ст.342 
  N 5316-VI  ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502 
  N 5459-VI  ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 
  N 5502-VI  ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
   { Зміни до Закону див.  в Законі N 723-VII ( 723-18 )  від 
     16.01.2014 (набирає чинності 21.07.2014 – див. розділ II 
     цього  Закону)  –  втратив чинність  на  підставі Закону 
     N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014 } 
 
   { У тексті Закону слова  \”дорожньо-транспортна подія\” в усіх 
     відмінках і числах замінено словами  \”дорожньо-транспортна 
     пригода\” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом 
     N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
    { У тексті Закону слова \”уповноважений орган Міністерства 
      аграрної політики України\”  в усіх  відмінках  замінено 
      словами \”центральний  орган виконавчої  влади  з питань 
      нагляду  (контролю)  в  агропромисловому  комплексі\”  у 
      відповідному  відмінку  згідно  із  Законом   N 3565-VI 
      ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
{ У тексті Закону слова \”центральні  органи державної  виконавчої 
  влади\”,   \”центральні   органи   державної   виконавчої   влади 
  України\”, \”підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх 
  справ України\”,  \”Державтоінспекція   Міністерства   внутрішніх 
  справ України\”, \”центральний  орган  виконавчої  влади з питань 
  нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі\”, \”Міністерство 
  охорони здоров\’я  України\”  в усіх відмінках та числах замінено 
  відповідно словами  \”центральні   органи   виконавчої   влади\”, 
  \”відповідні  підрозділи  Міністерства внутрішніх справ України, 
  що   забезпечують  безпеку   дорожнього  руху\”,   \”Міністерство 
  внутрішніх справ України\”, \”центральний орган виконавчої влади, 
  що  реалізує державну політику  у  сфері  нагляду (контролю)  в 
  агропромисловому  комплексі\”,  \”центральний   орган  виконавчої 
  влади,  що  забезпечує  формування державної  політики  у сфері 
  охорони  здоров\’я\”  у  відповідному відмінку та числі згідно із 
  Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 { Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 2 
  пункту 5  Закону  N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
 
     Цей Закон визначає правові  та  соціальні  основи  дорожнього 
руху  з  метою  захисту  життя  та  здоров\’я  громадян,  створення 
безпечних  і  комфортних  умов  для  учасників  руху  та   охорони 
навколишнього природного середовища. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух 
     Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху  та 
його  безпеки,  визначає  права,  обов\’язки  і    відповідальність 
суб\’єктів  –  учасників  дорожнього  руху,   міністерств,    інших 
центральних  органів  виконавчої  влади,  об\’єднань,  підприємств, 
установ   і   організацій   незалежно   від   форм   власності  та 
господарювання  (далі  –  міністерств,  інших  центральних органів 
виконавчої влади та об\’єднань). 
     Стаття 2. Законодавство про дорожній рух 
     Законодавство про дорожній рух складається з цього Закону  та 
актів законодавства України, що видаються відповідно до нього. 
     Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху 
     Державне управління у сфері дорожнього руху та  його  безпеки 
здійснюється     Кабінетом     Міністрів    України,    спеціально 
уповноваженими  на  це  центральними  органами  виконавчої  влади, 
органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим,  місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 
     Забезпечення  безпеки  дорожнього руху в Україні покладається 
на відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України.
{  Частина  друга статті 3 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 
{ Стаття 3 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
                            Розділ II 
      КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ 
  АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, 
 ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 
          ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 
{  Назва  розділу  II  в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 4. Компетенція  Кабінету Міністрів України 
               у сфері дорожнього руху 
     До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері  дорожнього 
руху належить: 
     підготовка  проектів  законів,  нормативних  актів  з  питань 
дорожнього руху та його безпеки, а також  відповідальності  за  їх 
порушення на території України; 
 
     {   Абзац  третій  статті  4  виключено  на  підставі  Закону 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     {  Абзац  четвертий  статті  4  виключено  на підставі Закону 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     розробка і затвердження державних програм розвитку дорожнього 
руху  та  його  безпеки  на  автомобільних  дорогах,  вулицях    і 
залізничних переїздах, вимог екологічної безпеки, а також  програм 
координації  використання  всіх  видів    транспорту    загального 
користування (автомобільний, залізничний, повітряний, водний); 
     фінансування, керівництво і контроль за виконанням  державних 
програм розвитку дорожнього руху та його безпеки; 
     координація діяльності міністерств, інших центральних органів 
виконавчої  влади,  об\’єднань  та місцевого самоврядування у сфері 
дорожнього руху, а також вимог екологічної безпеки; 
     контроль за виконанням законодавства про дорожній рух; 
     визначення єдиного порядку  організації  дорожнього  руху  та 
його безпеки; 
     встановлення єдиних  вимог  щодо  проектування,  будівництва, 
реконструкції, ремонту, утримання та охорони автомобільних  доріг, 
вулиць  і  залізничних  переїздів,   затвердження    програм    їх 
будівництва; 
     встановлення  єдиних  вимог  щодо  конструкції  та технічного 
стану   транспортних   засобів,   що   експлуатуються   в  Україні 
( 1166-2010-п ); 
     визначення  порядку  видачі  ліцензій  і   сертифікатів    на 
здійснення діяльності,  пов\’язаної  з  виготовленням,  ремонтом  і 
експлуатацією  транспортних  засобів,  перевезеннями  вантажів   і 
пасажирів,  підготовкою  водіїв,  будівництвом,    реконструкцією, 
ремонтом і утриманням автомобільних доріг,  вулиць  і  залізничних 
переїздів, іншими видами діяльності, що впливають на безпеку руху; 
     визначення    порядку    здійснення    державної   реєстрації 
(перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення 
їх   обов\’язкового   технічного  контролю  та  визначення  обсягів 
перевірки   технічного   стану  транспортних  засобів,  визначення 
переліку   обладнання,   необхідного   для   одержання  суб\’єктами 
господарювання   права   на  здійснення  обов\’язкового  технічного 
контролю  транспортних  засобів,  призначених  для експлуатації на 
вулично-дорожній  мережі загального користування та зареєстрованих 
у  відповідних  підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, 
що   забезпечують   безпеку   дорожнього  руху  (далі  –  суб\’єкти 
проведення  обов\’язкового  технічного  контролю), а також переліку 
документів,  що  подаються  для  одержання  такого  права  та інші 
повноваження,  визначені цим Законом; { Статтю 4 доповнено абзацом 
тринадцятим  згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008; 
в редакції Закону N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, 
надання   інших   послуг,   пов\’язаних  із  забезпеченням  безпеки 
дорожнього руху,  а також визначення розміру плати за оформлення і 
видачу  таких  погоджень  та дозволів, надання відповідних послуг; 
{  Статтю  4  доповнено  абзацом  чотирнадцятим  згідно із Законом 
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     встановлення правил   приймання   іспитів   із  знань  Правил 
дорожнього руху  ( 1306-2001-п ) і навичок керування транспортними 
засобами;  {  Статтю  4  доповнено  абзацом п\’ятнадцятим згідно із 
Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     встановлення єдиних вимог і затвердження  типових  навчальних 
програм  (  229-2010-п ) для учасників дорожнього руху, формування 
належної  дорожньої  культури  та організація навчання різних груп 
населення  правил  дорожнього  руху.  { Статтю 4 доповнено абзацом 
шістнадцятим   згідно   із   Законом  N  586-VI  (  586-17  )  від 
24.09.2008 } 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code