ПРАВИЛА надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                           постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 18 лютого 1997 р. N 176 
                          (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
                           України від 26 вересня 2007 р. N 1184 
                                      ( 1184-2007-п ) 
                             ПРАВИЛА 
      надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 
 { У тексті  Правил слова  \”замовник регулярних перевезень\”  в 
   усіх відмінках і формах числа замінено словами \”організатор 
   регулярних  перевезень\”  у  відповідному  відмінку  і числі 
   згідно з Постановою  КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
    { У тексті Правил слово \”Мінтрансзв\’язку\” замінено словом 
      \”Мінінфраструктури\”    згідно  з  Постановою КМ   N 528 
      ( 528-2012-п ) від 13.06.2012 } 
                      I. Загальні положення 
     1.   Ці  Правила  визначають  порядок  здійснення  перевезень 
пасажирів та їх багажу автобусами,  таксі,  легковими автомобілями 
на замовлення,  а також обслуговування пасажирів на автостанціях і 
є   обов\’язковими   для   виконання   організаторами    регулярних 
перевезень,  замовниками  транспортних  послуг  (далі  – замовники 
послуг),     автомобільними     перевізниками,      автомобільними 
самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, 
автостанціями та пасажирами.
{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  983 ( 983-2009-п ) від 
09.09.2009 } 
     2. Терміни,  що  вживаються  у  цих  Правилах,   мають   таке 
значення: 
     1) автостанційний збір – плата за надання обов\’язкових послуг 
автостанціями,  що справляється з осіб,  які придбавають квитки на 
проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, 
і включається до вартості квитка; 
     2) багаж – вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 
сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів; 
     3) багажна  квитанція – документ,  який видається пасажиру на 
підтвердження  факту  прийняття   багажу   для   перевезення   або 
зберігання,  із зазначенням його цінності, вартості перевезення та 
зберігання; 
     4) бронювання місця (кількох місць)  –  попереднє  замовлення 
місця  (кількох  місць)  в  автобусі  з  відстроченням  платежу на 
визначений строк; 
     5) вартість квитка – сума,  що складається з вартості проїзду 
автобусом,  автостанційного збору, плати за послуги з попереднього 
продажу квитків (за наявності такої); 
     6) вартість проїзду – сума, за якою автомобільний перевізник, 
автомобільний  самозайнятий  перевізник  здійснює  перевезення, що 
включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану 
вартість;  {  Підпункт  6  пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     7) диспетчер – особа,  на  яку  покладено  повноваження  щодо 
здійснення диспетчерського управління; 
     8) диспетчерська  станція  –  спеціально обладнане приміщення 
або  комплекс  технічних   споруд   (засобів),   призначених   для 
диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі; 
     9) квиткова  каса – спеціально обладнане приміщення,  в якому 
здійснюється оформлення квитків та  документів,  що  підтверджують 
право на перевезення багажу, а також їх повернення; 
     10) квиток  на  проїзд  –  документ установленої форми,  який 
підтверджує факт укладення договору перевезення; 
     11) мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність 
спеціально  обладнаних стоянок,  на яких таксі перебувають під час 
очікування пасажира; 
     12) пасажир – особа,  якій надається  послуга  з  перевезення 
транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним; 
     13) пасажиромісткість – передбачена технічною характеристикою 
транспортного  засобу  та  визначена  у  реєстраційних  документах 
кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі; 
     14) пасажиропотік – кількість осіб,  які здійснюють проїзд за 
визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу; 
     15) попередній продаж квитків – продаж  квитків  за  добу  до 
відправлення автобуса в рейс; 
     16) поточний   продаж   квитків   –  продаж  квитків  у  день 
відправлення автобуса в рейс; 
     17) ручна поклажа –  вантаж,  розміри  якого  не  перевищують 
60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно; 
     18) схема маршруту – картографічне зображення маршруту; 
     19) транспортні    послуги   –   діяльність,   пов\’язана   із 
задоволенням  потреби  населення  в   перевезеннях   автомобільним 
транспортом; 
     20) трафарет – покажчик інформації для пасажирів про маршрут. 
     Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  Законі 
України \”Про автомобільний транспорт\” ( 2344-14 ). 
     3. Порядок  організації   перевезень   пасажирів   і   багажу 
автомобільним     транспортом     (    z1282-13    )    встановлює 
Мінінфраструктури. 
     4.    Внутрішні    та    міжнародні   перевезення   пасажирів 
автомобільним  транспортом  здійснюються відповідно до цих Правил, 
законодавства    про    захист    прав    споживачів    та   інших 
нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень. 
     5. Персонал автомобільного транспорту  та  особи,  діяльність 
яких   пов\’язана   з   наданням  послуг  з  перевезення  пасажирів 
автомобільним  транспортом,  повинні  мати  відповідні  знання  та 
кваліфікацію. 
     6. Транспортні  засоби,  які використовуються для перевезення 
пасажирів,  повинні  відповідати  вимогам  безпеки,  комфортності, 
охорони  праці  та  екології,  перебувати в належному технічному і 
санітарному   стані,   бути   укомплектованими    відповідно    до 
законодавства з відповідним оформленням ліцензійної картки. 
     7. Дія   цих   Правил  не  поширюється  на  перевезення,  які 
здійснюються: 
     1) транспортними засобами спеціального призначення; 
     2) транспортними засобами,  задіяними  під  час  забезпечення 
обороноздатності,  правопорядку та ліквідації наслідків стихійного 
лиха і надзвичайної ситуації; 
     3) службовими легковими автомобілями; 
     4) транспортними засобами,  які належать  фізичним  особам  і 
використовуються ними для задоволення власних потреб, що не має на 
меті отримання прибутку. 
     8. Інформаційне     забезпечення     перевезень     пасажирів 
здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови. 
     9. Розклад  руху  автобусів  під  час  здійснення  міжміських 
перевезень,  тривалість  рейсу  яких  перевищує   чотири   години, 
складається   з   урахуванням   необхідності  задоволення  потреби 
пасажирів у питній воді, харчуванні тощо. 
     10.  Державний  контроль  за  дотриманням  передбачених  цими 
Правилами   вимог   покладається   на   Укртрансінспекцію,  органи 
Державтоінспекції та Держспоживінспекції.
{  Пункт  10  із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1408 
(  1408-2011-п  )  від  26.12.2011,  N  528  (  528-2012-п  )  від 
13.06.2012 } 
     11.  Організатори  регулярних  перевезень,  замовники послуг, 
автомобільні перевізники,  автомобільні  самозайняті  перевізники, 
персонал автомобільного транспорту, автостанції та пасажири несуть 
відповідальність  за  невиконання  цих  Правил  згідно із законом. 
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 983 ( 983-2009-п ) від 
09.09.2009 } 
     12. Обов\’язкове особисте страхування пасажирів  від  нещасних 
випадків на транспорті здійснюється згідно із законодавством. 
               II. Перевезення пасажирів автобусами 
     13. Перевезення  пасажирів  автобусами  залежно від режиму їх 
організації можуть бути:  регулярними, регулярними спеціальними та 
нерегулярними. 
     Умови регулярних   та   регулярних   спеціальних   перевезень 
зазначаються у паспорті маршруту. 
     14.  Регулярні  перевезення  організовують  відповідні органи 
виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування (організатори 
регулярних перевезень) згідно з програмами розвитку автомобільного 
транспорту  на  відповідній  території з метою задоволення потреби 
населення   у  перевезеннях  з  урахуванням  пропозицій  громадян, 
підприємств, установ, організацій і перевізників.
{  Пункт  14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     15.  Організатори  регулярних  перевезень визначають умови їх 
організації на відповідній території. 
     16. Автобусний   маршрут   загального  користування  (далі  – 
маршрут) відкривають: 
     Укртрансінспекція  –  міжобласний  та  міжнародний;  {  Абзац 
другий  пункту  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     Рада міністрів       Автономної       Республіки        Крим, 
облдержадміністрації – внутрішньообласний; 
     виконавчі органи сільських, селищних і міських рад – міський. 
{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 528 
( 528-2012-п ) від 13.06.2012 } 
     17. Відкриття  та  закриття  маршруту проводиться за рішенням 
організатора  регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до 
реєстру маршрутів. 
     18. Припинення   перевезень   за   маршрутом  проводиться  за 
рішенням  організатора  регулярних  перевезень, яке приймається не 
пізніше ніж за 15 днів до припинення перевезень, а у разі настання 
обставин непереборної сили – невідкладно. 
     19. Внесення змін постійного  характеру  до  маршруту  та/або 
графіка руху здійснюється у межах відповідної мережі маршрутів. 
     20. Внесення    змін   постійного   характеру   до   маршруту 
(продовження,  скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), 
введення  або  вилучення  зупинок  та/або  зміна графіка руху може 
здійснюватися: 
     1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни: 
     графіка руху (часу  відправлення  з  кінцевих  або  проміжних 
зупинок), що не перевищує 20 хвилин; 
     шляху проходження  (продовження або скорочення без зміни виду 
сполучення),  що не перевищує 25 відсотків  загальної  протяжності 
маршруту; 
     шляху проходження   (без   зміни  кінцевих  зупинок  та  виду 
сполучення),  якщо така зміна стосується не більш як 30  відсотків 
загальної протяжності маршруту; 
     2) на міжміських маршрутах у разі зміни: 
     графіка руху  до  будь-якої  із  зупинок  не більш як на одну 
годину; 
     шляху проходження  міжобласного  маршруту  в   межах   однієї 
області  за  умови,  що  зміна  його  протяжності не перевищує 100 
кілометрів, після її погодження в установленому порядку. 
     21. Внесення  змін   до   маршруту   та/або   графіка   руху, 
передбачених  пунктом 20 цих Правил,  здійснюється шляхом внесення 
змін  до  договору  про  організацію  перевезень  чи  дозволу   на 
обслуговування (далі – дозвіл) за погодженням сторін. 
     22. Внесення   змін  до  маршруту  та/або  графіка  руху,  не 
передбачених  пунктом  20  цих  Правил,  здійснюється   за   умови 
розірвання  договору  про  організацію  перевезень  чи  анулювання 
дозволу за погодженням сторін шляхом  виключення  маршруту  та/або 
графіка  руху  з  відповідної мережі маршрутів та включення до неї 
нового маршруту. 
     23. Місця  зупинки  автобуса,  який  здійснює  перевезення  у 
звичайному  режимі  руху  на міському маршруті,  встановлюються на 
відстані 400 – 600 метрів одна  від  одної  у  межах  розташування 
багатоповерхової забудови і на відстані 600 – 800 метрів – у межах 
розташування одно- та двоповерхової забудови. 
     24. Місцями зупинки автобуса,  який  здійснює  перевезення  у 
режимі  маршрутного  таксі,  визначаються кінцеві пункти маршруту. 
Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у 
місцях  зупинки громадського транспорту,  а також в інших місцях з 
обов\’язковим  дотриманням  Правил  дорожнього  руху ( 1306-2001-п, 
306а-2001-п ). 
     25. Посадка та висадка  пасажирів  з  автобуса,  що  здійснює 
перевезення  в  експресному  режимі руху,  проводиться на зупинках 
громадського транспорту. 
     26. Місця  зупинки  на  міських  і  приміських  маршрутах  із 
значним  пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами,  навісами, 
на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті. 
     27. Залежно від виду  сполучення  на  автобусах  розміщується 
така інформація: 
     у разі   здійснення   міських  та  приміських  перевезень  на 
передньому трафареті – номер маршруту і  найменування  початкового 
та   кінцевого  пунктів;  на  боковому  трафареті  –  найменування 
основних,  де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті 
–  номер  маршруту;  у  разі  здійснення  перевезень в експресному 
режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому 
трафаретах  над  номером  маршруту  та  найменуванням пунктів,  де 
здійснюються  зупинки,  –   напис   відповідно   червоною   фарбою 
\”Експрес\”,  чорною  – \”Маршрутне таксі\”;  біля дверей – позначення 
входу і виходу; 
     у разі здійснення міжміських  та  міжнародних  перевезень  на 
передньому  і  боковому  трафаретах  – найменування початкового та 
кінцевого  пунктів  маршруту  (у   разі   здійснення   міжнародних 
перевезень інформація подається двома мовами у два рядки:  верхній 
– українською,  нижній  –  мовою  держави,  до  якої  здійснюється 
перевезення). 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code