Організація міжнародних спеціальних регулярних перевезень

Організація міжнародних спеціальних регулярних перевезень 
     4.1. Перелік  документів з організації спеціальних регулярних 
міжнародних перевезень,   які  пасажирський  перевізник  подає  до 
Мінінфраструктури України:
     – заява про намір відкриття маршруту (зразок у додатку 1), до 
якої  додаються,  крім  документів,  передбачених  п.  3.1.1 цього 
Порядку:
     – інформація  про  кількість  та  дати  (за  відправленням  з 
України) виконання рейсів;
     – довідка  перевізника  про категорію пасажирів,  яким будуть 
надаватись  транспортні  послуги  на   міжнародному   спеціальному 
регулярному маршруті.
     Мінінфраструктури  України може запросити іншу інформацію, не 
заборонену  чинним  законодавством,  яка стосується перевізника чи 
маршруту, що відкривається.
{  Пункт  4.1  глави  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     4.2. Заява перевізника розглядається в термін, який становить 
не більше семи днів від дня подання заяви. 
     4.3. Заява   про   намір   відкриття   маршруту   міжнародних 
спеціальних регулярних перевезень відхиляється у разі:
     – порушення   вимог  до  організації  міжнародних  перевезень 
пасажирів (п. 2 цього Порядку);
     – порушення   вимоги   використання   переліку  доріг,  якими 
прокладені міжміські міжобласні маршрути перевезення пасажирів;
     – відсутності у перевізника резервних автобусів;
     – порушення  перевізником  законодавства  про   автомобільний 
транспорт протягом останнього року. 
     4.4.  Мінінфраструктури  України  повідомляє  перевізника про 
прийняте  рішення  щодо  відкриття маршруту спеціальних регулярних 
міжнародних  перевезень у письмовій формі. У разі відхилення заяви 
перевізник   повідомляється  із  зазначенням  підстав  для  такого 
рішення.
{  Пункт  4.4  глави  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     4.5.   У   разі  прийняття  Комісією  рішення  про  відкриття 
маршруту міжнародних спеціальних регулярних перевезень:
     Мінінфраструктури України   затверджує   схему   міжнародного 
маршруту та розклад руху;
     Укртрансінспекція видає  перевізнику  дозволи  на  міжнародні 
спеціальні регулярні перевезення автомобільним транспортом, зразок 
якого   наведено   в  додатку  8  до  цього  Порядку,  із  написом 
\”Спеціальний\” у пункті 10 дозволу.
     До дозволу  на  міжнародні  спеціальні  регулярні перевезення 
автомобільним транспортом додаються затверджені  Мінінфраструктури 
України:
     схема міжнародного маршруту;
     розклад руху автобусів;
     кількість та дати  (за  відправленням  з  України)  виконання 
рейсів.
{  Пункт 4.5 глави 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури 
N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     4.6. Термін  дії  дозволу  на спеціальні регулярні міжнародні 
перевезення – до трьох років. 
     4.7. У разі зміни  визначеної  кількості  та  дат  здійснення 
рейсів   перевізник   зобов\’язаний   повідомити  Мінінфраструктури 
України.
{  Пункт  4.7  глави  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     4.8. Термін  розгляду  заяви  про  намір  відкриття  маршруту 
міжнародних   спеціальних   регулярних   перевезень   не   повинен 
перевищувати трьох тижнів. 
                       5. Закриття маршруту 
     5.1. Рішення  про закриття маршруту регулярних чи спеціальних 
регулярних  міжнародних перевезень приймає Комісія у разі: { Абзац 
перший  пункту  5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     – відповідного   звернення   пасажирського   перевізника    з 
обґрунтуванням причини закриття маршруту;
     – порушення   вимог  до  організації  міжнародних  перевезень 
пасажирів (п. 2 цього Порядку);
     – систематичного  порушення  перевізником  законодавства  про 
автомобільний транспорт. 
     5.2. У  разі  закриття  міжнародного  маршруту   пасажирський 
перевізник повинен:
     – звернутися до Мінінфраструктури України не пізніше ніж за 3 
місяці  до  припинення руху на маршруті; { Абзац другий пункту 5.2 
глави  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства 
інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }
     –  повернути  в  Укртрансінспекцію  дозвіл  на  регулярні  чи 
спеціальні  регулярні  міжнародні  перевезення у термін не пізніше 
двох  тижнів  після  припинення  руху  на маршруті. { Абзац третій 
пункту  5.2  глави  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     5.3.  У разі закриття міжнародного маршруту Мінінфраструктури 
України:  {  Абзац перший пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) 
від 17.08.2012 }
     – інформує  про  це  компетентний орган іноземної держави або 
опрацьовує з  ним  можливий  варіант  виконання  перевезень  іншим 
українським перевізником;
     – надає цю інформацію  обласним  автоуправлінням  не  пізніше 
двох тижнів до встановленого терміну припинення руху автобусів. 
            6. Організація нерегулярних та маятникових 
                      міжнародних перевезень 
     6.1. Нерегулярні та маятникові перевезення,  які здійснюються 
з   використанням   українськими   перевізниками   та   іноземними 
перевізниками шляхових листів груп пасажирів (зразок у додатку 9), 
звільняються  від дозволів,  якщо інше не передбачене міжнародними 
угодами. 
     6.2. З  використанням  пасажирськими  перевізниками  шляхових 
листів  груп  пасажирів  здійснюються  нерегулярні  та  маятникові 
перевезення у разі:
     1) поїздки \”з зачиненими дверима\”,  коли  той  самий  автобус 
здійснює перевезення тієї ж самої групи пасажирів протягом поїздки 
та для їх доставки назад на місце відправлення (місце відправлення 
є на території реєстрації транспортного засобу);
     2) перевезення,  що  передбачає пряму поїздку з пасажирами та 
зворотну поїздку без пасажирів (місце відправлення є на  території 
реєстрації транспортного засобу);
     3) перевезення,  що передбачає пряму поїздку без пасажирів  і 
посадку всіх пасажирів зворотного рейсу в одному й тому ж місці за 
наявності однієї з таких умов:
     – пасажири  складають  групу,  що  була  сформована  згідно з 
договором перевезень;
     – пасажири  попередньо були доставлені тим самим перевізником 
за умов,  визначених у  пункті  2)  цього  Порядку,  на  територію 
іноземної  держави,  де вони знову здійснили посадку і прямують на 
територію України;
     – пасажири  були  запрошені  здійснити  поїздку  на територію 
іншої держави,  і вартість транспортування сплачується особами, що 
зробили  запрошення (такі пасажири повинні складати групу,  яка не 
була сформована виключно з метою здійснення саме  цієї  поїздки  і 
яку буде доставлено на територію України);
     4) поїздки  автобусів  без  пасажирів,  що   використовуються 
виключно  для  повернення  пошкодженого  автобуса,  що  здійснював 
міжнародні  нерегулярні  чи  маятникові  перевезення   або   групи 
пасажирів, яка перевозилась цим автобусом. 
     6.3. Журнал реєстрації шляхових листів груп пасажирів (зразок 
у додатку 9) має містити відривні шляхові листи груп пасажирів (по 
два примірники кожен) у кількості 25 одиниць. 
     6.4. Журнал реєстрації шляхових листів груп пасажирів та його 
складові шляхові листи груп пасажирів повинні мати номер.  Шляхові 
листи  груп  пасажирів також повинні бути пронумеровані послідовно 
від 1 до 25. 
     6.5.      За     дорученням     Мінінфраструктури     України 
Укртрансінспекція  видає  журнал  реєстрації  шляхових листів груп 
пасажирів   перевізнику  з  реєстрацією  у  відповідному  журналі. 
Передавання  журналу реєстрації шляхових листів іншому перевізнику 
забороняється.
{  Пункт  6.5  глави  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     6.6. Шляховий    лист    групи   пасажирів   має   складатись 
перевізником перед початком рейсу у двох  примірниках  для  кожної 
поїздки. 
     6.7. Перший примірник шляхового листа групи пасажирів повинен 
зберігатись в автобусі протягом поїздки, для якої він складений, а 
другий  –  у  книзі  реєстрації  шляхових  листів груп пасажирів у 
перевізника. 
     6.8. При   підготовці   шляхового   листа   групи   пасажирів 
перевізник   може   використовувати  попередньо  складений  список 
пасажирів,  який додається до шляхового листа групи  пасажирів.  У 
цьому  разі  на  попередньо складеному списку пасажирів наводиться 
прізвище водія,  назва перевізника  та  підпис  перевізника,  який 
скріплюється печаткою. 
     6.9.  Для перевезень, що здійснюються у відповідності до п. 3 
цього Порядку шляховий лист групи пасажирів  може  складатись,  як 
передбачено п. 6.6  цього   Порядку,   водієм   під  час   посадки 
пасажирів. 
     6.10. Відповідальність  за  достовірність  даних  у шляховому 
листі групи пасажирів покладається на перевізника. 
     6.11.  Для  одержання журналу реєстрації шляхових листів груп 
пасажирів  на  заміну  використаного  перевізник повинен повернути 
використаний журнал в Укртрансінспекцію.
{  Пункт  6.11  глави  6  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  інфраструктури  N  519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     6.12. Перелік документів для отримання дозволу на  міжнародні 
нерегулярні перевезення,  що не підпадають під дію п.  6.2.  цього 
Порядку,  які  український  перевізник  подає до Мінінфраструктури 
України:  { Абзац перший пункту 6.12 глави 6 із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) 
від 17.08.2012 }
     – заява про отримання дозволу (зразок у додатку 1),  до  якої 
додаються:
     – проект схеми міжнародного маршруту ( зразок у додатку 2);
     – проект  графіка  роботи  та  відпочинку  водіїв  (зразок  у 
додатку 4);
     – копія договору про виконання  міжнародних  нерегулярних  чи 
маятникових автомобільних перевезень пасажирів;
     – копії свідоцтв про проходження водіями  спеціальних  курсів 
міжнародних перевезень;
     – копія  ліцензії  на  право  надання  послуг  з  міжнародних 
перевезень  пасажирів  автомобільним  транспортом  та  ліцензійної 
картки на автобус;
     – підтвердження  відповідності автобуса умовам перевезень (на 
кожний автобус за списком);
     – рекомендація  громадської організації транспортного профілю 
(подається за бажанням перевізника).
     Документи для  отримання  дозволу  на  міжнародні нерегулярні 
перевезення подаються не пізніше ніж за сім днів до їх виконання.
     Термін розгляду   заяви  про  отримання  дозволу  не  повинен 
перевищувати семи днів. 
     6.13. Мінінфраструктури України:
     – затверджує схему маршруту;
     –  надсилає  компетентним органам іноземних держав відповідно 
до  вимог  міжнародних угод про автомобільні перевезення заяви про 
одержання від них відповідних дозволів на здійснення  нерегулярних 
міжнародних  перевезень  пасажирів територією іноземних держав,  в 
тому числі і на транзитні перевезення;
     – передає  компетентним  органам  іноземних держав дозволи на 
здійснення   нерегулярних   міжнародних    перевезень    пасажирів 
іноземними пасажирськими перевізниками територією України,  в тому 
числі і на транзитні перевезення.
     За      дорученням      Мінінфраструктури     України     УДП 
Укртрансінспекція:
     – видає  перевізнику   дозвіл   на   міжнародні   нерегулярні 
перевезення  (зразок  у  додатку  10),  до  якого  додається схема 
міжнародного маршруту, затверджена Мінінфраструктури України;
     – здійснює   реєстрацію  дозволу  на  міжнародні  нерегулярні 
перевезення.
{  Пункт  6.13  глави  6  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     6.14. Дозвіл на міжнародні нерегулярні перевезення дійсний на 
одну поїздку. 
     6.15. Використані    дозволи    на   міжнародні   нерегулярні 
перевезення підлягають поверненню в Укртрансінспекція.
{  Пункт  6.15  глави  6  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 
     6.16. Транзитні міжнародні перевезення  пасажирів  іноземними 
перевізниками територією України, які:
     – підпадають під дію п.  6.2. цього Порядку, – здійснюються з 
використанням  шляхових листів груп пасажирів (зразок у додатку 9) 
і звільняються від дозволів, якщо інше не передбачене міжнародними 
угодами;
     – не підпадають під дію п. 6.2. цього Порядку, – здійснюються 
з використанням  дозволів  (зразок у додатку 8,  з написом у п. 10 
\”Транзит\”),  одержаних компетентним органом іноземної держави  від 
Мінінфраструктури  України.  { Абзац третій пункту 6.16 глави 6 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства інфраструктури 
N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 } 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code