ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
                    АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
     Стаття 5. Завдання та функції державного регулювання та 
               контролю діяльності автомобільного транспорту 
     Основним завданням державного регулювання та контролю у сфері 
автомобільного транспорту є створення умов безпечного,  якісного й 
ефективного перевезення пасажирів та вантажів,  надання додаткових 
транспортних послуг. 
     Державне регулювання   та  контроль  у  сфері  автомобільного 
транспорту спрямовані на: 
     забезпечення балансу  інтересів  держави,  органів  місцевого 
самоврядування,  користувачів  транспортних послуг та підприємств, 
установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб – суб\’єктів 
господарювання  на  автомобільному  транспорті  незалежно від форм 
власності; 
     забезпечення якісного    та     безпечного     функціонування 
автомобільного транспорту; 
     розвиток та   удосконалення   нормативної   бази   діяльності 
автомобільного транспорту; 
     визначення загальних засад  стратегічного  розвитку,  системи 
управління, реформування та регулювання автомобільного транспорту; 
     визначення пріоритетних    напрямів    розвитку   та   шляхів 
оптимізації діяльності автомобільного транспорту; 
     захист прав   споживачів    під    час    їх    транспортного 
обслуговування; 
     захист національного  ринку  транспортних послуг та суб\’єктів 
господарювання,   що   здійснюють   свою   діяльність   у    сфері 
автомобільного транспорту; 
     створення рівних    умов    для    роботи    всіх   суб\’єктів 
господарювання,  що   здійснюють   свою   діяльність    у    сфері 
автомобільного   транспорту,  обмеження  монополізму  та  розвиток 
конкуренції; 
     забезпечення зайнятості населення,  підготовки спеціалістів і 
робочих кадрів, охорони праці; 
     раціональне використання    енергетичних    та   матеріальних 
ресурсів; 
     охорону довкілля   від   шкідливого   впливу   автомобільного 
транспорту,  проведення  науково-технічної  роботи,  досліджень та 
розвиток системи статистики. 
     Державне регулювання  та  контроль  у  сфері   автомобільного 
транспорту   реалізується   шляхом   проведення   центральними  та 
місцевими    органами   виконавчої   влади,   органами   місцевого 
самоврядування   економічної,   тарифної,   науково-технічної   та 
соціальної  політики, ліцензування, стандартизації та сертифікації 
на  автомобільному  транспорті,  задоволення потреб автомобільного 
транспорту в паливно-енергетичних і матеріально-технічних ресурсах 
і транспортних засобах.
{  Частина  третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття  6. Система органів державного регулювання та контролю 
     Верховна  Рада  України  визначає  основні  напрями державної 
політики  у сфері автомобільного транспорту, законодавчі основи її 
реалізації. 
     Загальне   державне   регулювання  діяльності  автомобільного 
транспорту  здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх 
повноважень. 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та  реалізує  державну політику у сфері автомобільного транспорту, 
забезпечує: 
     формування   та   реалізацію   державної   політики  у  сфері 
автомобільного транспорту; 
     нормативно-правове регулювання; 
     визначення   пріоритетних  напрямів  розвитку  автомобільного 
транспорту. 
     Реалізація   державної   політики   у   сфері  автомобільного 
транспорту  здійснюється через центральний орган виконавчої влади, 
що  забезпечує  реалізацію  державної політики з питань безпеки на 
наземному  транспорті,  місцеві  органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування. 
     Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, 
що  забезпечує  формування  та  реалізує державну політику у сфері 
транспорту,  прийняті  в  межах  його  компетенції, обов’язкові до 
виконання на території України. 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної  політики  з  питань  безпеки  на  наземному транспорті, 
забезпечує: 
     реалізацію   державної   політики   з   питань   безпеки   на 
автомобільному транспорті загального користування; 
     участь   у   здійсненні   стандартизації  та  сертифікації  в 
установленому порядку; 
     внесення  пропозицій  щодо  формування  державної  політики у 
сфері безпеки на автомобільному транспорті. 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної  політики  з  питань  безпеки  на  наземному транспорті, 
здійснює: 
     державний  нагляд  і  контроль  за дотриманням автомобільними 
перевізниками   вимог   законодавства,   норм   та  стандартів  на 
автомобільному транспорті; 
     державний   контроль   за   виконанням   перевізниками  вимог 
міжнародних  договорів  України з питань міжнародних автомобільних 
перевезень; 
     проведення  в  установленому порядку технічного розслідування 
катастроф,  аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному 
транспорті; 
     погодження  паспортів  міжміських  та  приміських  автобусних 
маршрутів  регулярних  спеціальних перевезень, що виходять за межі 
території області (міжобласних маршрутів); 
     внесення   змін   до  розкладу  руху  міжобласних  автобусних 
маршрутів; 
     видачу   свідоцтва  про  відповідність  транспортного  засобу 
вимогам  Угоди  про  міжнародні перевезення швидкопсувних харчових 
продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для 
цих перевезень; 
     видачу   свідоцтва   про   встановлення   класу  автобуса  за 
параметрами   комфортності  та  розміщення  на  своєму  офіційному 
веб-сайті відповідної інформації; 
     видачу  свідоцтва про атестацію автостанцій, ведення переліку 
атестованих  автостанцій  та  розміщення  зазначеного  переліку на 
своєму офіційному веб-сайті; 
     ведення  реєстру  сертифікатів  затвердження  типу  і виданих 
виробниками   сертифікатів   відповідності  колісних  транспортних 
засобів та обладнання; 
     диспетчерський     контроль    за    роботою    автомобільних 
перевізників,  що  здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних 
маршрутах загального користування; 
     габаритно-ваговий    контроль    транспортних    засобів   на 
автомобільних дорогах загального користування; 
     ведення   в   порядку,   передбаченому   центральним  органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері транспорту, переліку суб’єктів господарювання, що 
здійснюють  установлення  та  технічне  обслуговування контрольних 
пристроїв   (тахографів)   в  автомобільних  транспортних  засобах 
(  z0759-13  ),  та  розміщення  на  своєму  офіційному  веб-сайті 
відповідної інформації; 
     контроль  за дотриманням умов перевезень, визначених дозволом 
на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах; 
     контроль  за  здійсненням  міжнародних перевезень пасажирів і 
вантажів  автомобільним  транспортом  у  пунктах  видачі  дозволів 
автомобільним перевізникам України; 
     ведення   обліку   та   аналіз   причин   катастроф,  аварій, 
дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті, а також 
пожеж на транспортних засобах; 
     розроблення  заходів  щодо  запобігання виникненню катастроф, 
аварій,  дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті 
та контроль за їх виконанням; 
     інші  повноваження,  визначені законами та покладені на нього 
Президентом України. 
     Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні 
адміністрації  формують  у  приміському  та міжміському сполученні 
мережу   автобусних   маршрутів  загального  користування,  що  не 
виходять  за межі території Автономної Республіки Крим чи області, 
та  здійснюють  в  межах своїх повноважень контроль за дотриманням 
законодавства  у  сфері  автомобільного  транспорту на відповідній 
території. 
     Органи   місцевого  самоврядування  формують  мережу  міських 
автобусних  маршрутів загального користування і здійснюють у межах 
своїх  повноважень  контроль  за дотриманням законодавства у сфері 
автомобільного транспорту на відповідній території. 
     На  території  України центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань  безпеки на 
наземному транспорті, у сфері міжнародних автомобільних перевезень 
здійснює: 
     контроль наявності, видачу дозвільних документів на виконання 
перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично 
виконується; 
     контроль  за  виконанням  автомобільними  перевізниками вимог 
міжнародних  договорів  України з питань міжнародних автомобільних 
перевезень; 
     контроль   технічного,   санітарного  та  екологічного  стану 
транспортних  засобів,  що  впливає  на безпеку руху та екологічну 
ситуацію; 
     контроль  за  дотриманням  перевізниками  вимог  Європейської 
угоди  щодо  роботи  екіпажів  транспортних засобів, які виконують 
міжнародні автомобільні перевезення; 
     контроль  та  нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових 
актів  щодо  забезпечення  безпеки на автомобільному транспорті та 
правил перевезення небезпечних вантажів; 
     контроль  внесення  перевізниками-нерезидентами  платежів  за 
проїзд автомобільними дорогами України; 
     перевірку     транспортно-експедиційної    документації    на 
здійснення   перевезень   пасажирів   і   вантажів   автомобільним 
транспортом; 
     габаритно-ваговий контроль транспортних засобів. 
     У пунктах пропуску через державний кордон України центральний 
орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та реалізує 
державну   податкову   і   митну  політику,  у  сфері  міжнародних 
автомобільних перевезень здійснює: 
     контроль   наявності   дозвільних   документів  на  виконання 
перевезень; 
     габаритно-ваговий контроль транспортних засобів; 
     контроль  за  дотриманням  перевізниками  правил  перевезення 
небезпечних вантажів; 
     контроль  внесення  (нарахування) перевізниками-нерезидентами 
платежів за проїзд автомобільними дорогами України; 
     контроль  сплати  перевізниками штрафів чи виконання приписів 
органів контролю; 
     ведення   обліку   автомобільних   транспортних  засобів,  що 
здійснюють    міжнародні    перевезення   пасажирів   і   вантажів 
автомобільним транспортом.
{  Частина  одинадцята  статті  6  із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     Державному   контролю   підлягають   усі  транспортні  засоби 
українських  та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні 
перевезення пасажирів і вантажів на території України. 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та  реалізує  державну  податкову  і  митну  політику,  здійснює у 
пунктах  пропуску  через  державний  кордон України документальний 
контроль за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства 
України щодо міжнародних автомобільних перевезень.
{  Частина  тринадцята  статті  6  із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     Державний  контроль  автомобільних  перевізників на території 
України  здійснюється  шляхом  проведення планових, позапланових і 
рейдових перевірок (перевірок на дорозі). 
     Планові  перевірки проводяться не частіше одного разу на рік. 
Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
початку  проведення  планової перевірки письмово повідомляє про це 
автомобільного перевізника, якого буде перевіряти. 
     Позапланові  перевірки  проводяться  лише  на  підставі заяви 
(повідомлення  в  письмовій  формі)  про  порушення  автомобільним 
перевізником   вимог  законодавства  про  автомобільний  транспорт 
уповноваженими  особами  органів,  яким  надано  право  здійснення 
державного   контролю,  з  метою  перевірки  наведених  фактів  та 
виконання припису про порушення зазначеного законодавства. 
     Рейдові   перевірки   дотримання   вимог   законодавства  про 
автомобільний  транспорт  під час виконання перевезень пасажирів і 
вантажів  автомобільним  транспортом  здійснюються  шляхом зупинки 
транспортного  засобу  або  без  такої  зупинки посадовими особами 
центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує реалізацію 
державної  політики  з  питань безпеки на наземному транспорті, та 
його територіальних органів, які мають право зупиняти транспортний 
засіб  у  форменому  одязі  за допомогою сигнального диска (жезла) 
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 
     У   разі   проведення   позапланових   і  рейдових  перевірок 
автомобільний перевізник, що буде перевірятися, про час проведення 
перевірки не інформується.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code