ПОРЯДОК подання та розгляду заяви про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна 
України 
17.04.1998  № 772 
(у редакції наказу Фонду 
державного майна України 
02.04.2012 № 437)
ПОРЯДОК 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об\’єктів державної власності груп А, Д та Ж
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки».
1.2. Цей Порядок визначає процедуру подання, реєстрації та розгляду заяв про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, та заяв про приватизацію щодо об\’єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких ці об’єкти розташовані (далі – заяви).
1.3. Дія цього Порядку поширюється на приватизацію об\’єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких ці об’єкти розташовані, які підлягають приватизації способами, установленими для об\’єктів малої приватизації.
1.4. Заявником може виступати юридична або фізична особа, яка може бути визнана покупцем відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».
1.5. Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у поданих ним документах.
II. Порядок подання та розгляду заяв
2.1. Заяви (додатки 1, 2) заповнюються державною мовою друкованими літерами. Виправлення у заявах не допускаються.
2.2. До заяви додаються:
а) для всіх заявників:
перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об\’єкт;
документ про внесення плати за подання заяви;
інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається об\’єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників;
інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника (з дня набрання чинності абзацу п`ятого підпункту 8 пункту 1 розділу І Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки»);
б) для юридичної особи:
нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені – для нерезидентів) копії установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самоврядування – для органів місцевого самоврядування);
копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
копія довідки про взяття на облік платника податків;
документ щодо призначення керівника;
документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);
документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;
інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) (з дня набрання чинності абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1 розділу І Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки»);
в) для фізичної особи (фізичної особи – підприємця):
довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;
копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб – підприємців).
2.3. До заяви про приватизацію, крім зазначених у пункті 2.2 цього розділу документів, додаються:
а) для всіх заявників:
документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;
документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об\’єкта;
б) для юридичної особи:
рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.
2.4. Додаткові відомості та документи, не передбачені пунктами 2.2, 2.3 цього розділу, але необхідні для розгляду заяв, можуть надаватися на запит державного органу приватизації лише за згодою заявника.
2.5. Плата за подання заяв установлюється у розмірі:
половини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при поданні заяви про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації;
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу при подачі заяви про приватизацію.
2.6. Заява про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, об\’єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації за місцем розташування об\’єкта, приватизація якого ініціюється.
2.7. Заява про приватизацію об\’єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації, який здійснює приватизацію об\’єкта, зазначеного в заяві.
2.8. Якщо заявник подав заяву про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, а орган приватизації включив цей об\’єкт до відповідного переліку об\’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, то заява про приватизацію цим покупцем не подається.
2.9. Право підпису заяв мають:
від юридичної особи – керівник, підпис якого засвідчується печаткою юридичної особи, або уповноважена ним особа (за наявності довіреності);
від фізичної особи – особисто заявник або його представник (за наявності довіреності).
2.10. Датою подання заяв є дата їх прийняття канцелярією державного органу приватизації. На заявах, що надійшли до канцелярії державного органу приватизації, зазначаються кількість аркушів документів, які додаються до заяв, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії, який прийняв заяви, та печатка державного органу приватизації.
2.11. Заяви подаються у трьох примірниках:
один примірник зберігається разом з книгою реєстрації заяв;
другий примірник після реєстрації заяв повертається заявнику;
третій примірник заяви про приватизацію і подані разом з нею документи зберігаються державним органом приватизації у матеріалах справи з приватизації відповідного об\’єкта; третій примірник заяви про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, та подані разом з нею документи зберігаються державним органом приватизації, що зареєстрував заяву, у матеріалах справи про включення цього об\’єкта до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації.
2.12. Після прийняття канцелярією державного органу приватизації заяв у той самий день вони реєструються та передаються до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем, для їх розгляду та реєстрації.
2.13. Заява про приватизацію розглядається та реєструється відповідним структурним підрозділом державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем. У разі відмови в реєстрації заяви відповідальний виконавець протягом трьох днів з дня надходження документів до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації листом повідомляє заявника про причини відмови.
2.14. Державний орган приватизації розглядає подану заяву про включення до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації, та надані до неї документи і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає об\’єкт до відповідного переліку. Результати розгляду не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.
III. Порядок реєстрації заяв
3.1. Відомості про заявників вносяться до книг реєстрації заяв відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем, окремо щодо кожного об’єкта і повинні містити такі дані: порядковий номер запису у книзі реєстрації заяв; найменування та місцезнаходження об\’єкта приватизації; вхідний номер, присвоєний канцелярією; дату прийняття заяви канцелярією; реєстраційний номер, присвоєний структурним підрозділом державного органу приватизації; дату реєстрації заяви; спосіб приватизації; групу, до якої віднесено об\’єкт приватизації; відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (найменування юридичної особи)); номер рахунку, найменування та місцезнаходження банківської установи, до якої зроблено внески; у разі відмови в реєстрації – причини відмови; прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи структурного підрозділу державного органу приватизації.
При реєстрації заяв про приватизацію об\’єктів шляхом продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) або продажу за конкурсом записи про зареєстровані заяви щодо кожного окремого об\’єкта повинні розпочинатись з нової сторінки.
3.2. Державний орган приватизації відмовляє заявнику в реєстрації заяв, якщо:
заяви подані не за встановленою формою;
відсутні або подані не в повному обсязі документи, необхідні для участі в аукціоні, конкурсі, або для включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію об’єкта;
якщо уповноваженим органом управління не погоджена пропозиція щодо включення об\’єктів груп Д та Ж до переліку об\’єктів, що підлягають приватизації;
відмова відповідної місцевої державної адміністрації в приватизації об\’єкта групи Ж, а у разі перепрофілювання об\’єкта відмова органу місцевого самоврядування та/або відповідної місцевої державної адміністрації.
3.3. У реєстрації заяви про включення до переліку відмовляється у разі, якщо об\’єкт вже включено до переліку об\’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code