Заставна

 Заставна 
     Заставна   –   це  іпотечний  цінний  папір,  який  засвідчує 
безумовне  право його власника на отримання від боржника виконання 
за  основним зобов\’язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в 
грошовій  формі,  а  в  разі  невиконання основного зобов\’язання – 
право    звернути   стягнення   на   предмет   іпотеки.   Заставна 
оформлюється,  якщо  її  видача  передбачена  іпотечним договором. 
Після  державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається 
іпотекодержателю,   якщо   інший  порядок  передачі  заставної  не 
встановлено  іпотечним  договором.  Заставна не є емісійним цінним 
папером.  Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі 
заставної  відповідно  до  умов  іпотечного  договору  має  статус 
іпотекодержателя.  Якщо  інше  не передбачено іпотечним договором, 
оригінал заставної передається такому іпотекодержателю.
{ Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  3201-IV  (  3201-15 ) від 15.12.2005, N 5042-VI ( 5042-17 ) від 
04.07.2012 } 
     Заставна  може  передаватися  її  власником  будь-якій  особі 
шляхом  вчинення  індосаменту. Наступний власник заставної набуває 
всі  права  іпотекодержателя (нового кредитора) за договором, яким 
обумовлене  основне  зобов\’язання,  та  за іпотечним договором, на 
підставі якого була видана заставна, а права попереднього власника 
заставної як іпотекодержателя (первісного кредитора) припиняються. 
Попередній   власник   заставної   на   вимогу   нового   власника 
зобов\’язаний передати новому власнику документи та інформацію, які 
є  важливими  для  здійснення  прав,  що  випливають із заставної. 
(  Частина друга статті 20 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 ) 
     Після  видачі  заставної  виконання основного зобов\’язання та 
звернення стягнення на предмет іпотеки може бути здійснено лише на 
підставі вимоги власника заставної. Звернення стягнення на предмет 
іпотеки  власником заставної здійснюється у порядку, встановленому 
розділом  V  цього  Закону.  ( Частина третя статті 20 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Анулювання заставної і видача нової заставної здійснюються за 
згодою  між  іпотекодавцем,  боржником,  якщо  він є відмінним від 
іпотекодавця,   та   власником  заставної.  Відомості  про  видачу 
заставної, анулювання заставної, видачу нової заставної підлягають 
державній  реєстрації  у порядку, встановленому законодавством про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
{  Частина  четверта  статті  20  із  змінами, внесеними згідно із 
Законами   N  3273-IV  (  3273-15  )  від  22.12.2005,  N  402-VII 
( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     Заставна не  може  видаватися,  якщо   іпотекою   забезпечене 
грошове  зобов\’язання,  суму  боргу  за  яким  на момент укладення 
іпотечного договору не визначено і яке не  містить  критеріїв,  що 
дозволяють визначити цю суму на конкретний момент. 
 
     {  Частину  шосту  статті  20  виключено  на  підставі Закону 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
 
     Облік    заставних   у   банках   здійснюється   у   порядку, 
встановленому   Національним  банком  України,  за  правилами,  що 
застосовуються для обліку забезпечених іпотекою кредитів.
{  Статтю 20 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     Стаття 21. Форма і зміст заставної 
     Заставна складається в письмовій формі в одному примірнику на 
бланку   стандартної   форми  (  z0857-03  ),  яка  встановлюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх 
оригінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про 
видачу  заставної.  Залежно  від предмета іпотеки (нерухоме майно, 
об\’єкт  незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні 
відмінності, встановлені Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.
{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  3201-IV  (  3201-15 ) від 15.12.2005, N 3610-VI ( 3610-17 ) від 
07.07.2011 } 
     У заставній обов\’язково мають міститися такі реквізити: 
     1) слово \”Заставна\” як складова частина  назви  документа  та 
визначення    про    зобов\’язання    боржника    виконати    перед 
іпотекодержателем у встановлений строк основне зобов\’язання; 
     2) для іпотекодавця,  боржника  (якщо  він  є  відмінним  від 
іпотекодавця) та іпотекодержателя – юридичних осіб: 
     резидентів     –     найменування,     місцезнаходження    та 
ідентифікаційний  код  в  Єдиному  державному реєстрі юридичних та 
фізичних  осіб  –  підприємців;  (  Абзац  другий пункту 2 частини 
другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     нерезидентів – найменування,  юридична адреса та держава,  де 
зареєстрована особа; 
     для іпотекодавця,  боржника  (якщо  він   є   відмінним   від 
іпотекодавця) та іпотекодержателя – фізичних осіб: 
     громадян   України  –  прізвище,  ім\’я,  по  батькові,  місце 
проживання     із    зазначенням    адреси    та    індивідуальний 
ідентифікаційний  номер  у  Державному  реєстрі  фізичних  осіб  – 
платників  податків та інших обов\’язкових платежів; { Абзац п\’ятий 
пункту  2 частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 
     іноземців, осіб  без  громадянства  –  прізвище,   ім\’я,   по 
батькові (за наявності),  адреса їх постійного місця проживання за 
межами України; 
     3) посилання на реквізити іпотечного договору та договору, що 
обумовлює основне зобов\’язання; 
     4) опис  предмета іпотеки,  достатній для його ідентифікації, 
та/або його реєстраційні дані; 
     5) зміст та розмір основного зобов\’язання,  строк  і  порядок 
його виконання; 
     6) спосіб  звернення  стягнення на предмет іпотеки,  якщо він 
передбачений іпотечним договором; 
     7)  відмітка про реєстраційний номер, дату та місце державної 
реєстрації  обтяження  нерухомого  майна  іпотекою  (цей  реквізит 
вноситься відповідно до законодавства).  (  Пункт 7 частини другої 
статті 21 в редакції Законів N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, 
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 ) 
     За згодою між  іпотекодавцем  та  іпотекодержателем  заставна 
може  містити  інші  положення,  які  відтворюють  зміст основного 
зобов\’язання  та  іпотеки.  Якщо  зміст  заставної  не  відповідає 
положенням іпотечного договору чи договору, який обумовлює основне 
зобов\’язання, положення заставної мають перевагу. 
     Заставна підписується іпотекодавцем та боржником,  якщо він є 
відмінним  від  іпотекодавця.  Іпотекодавець,  боржник  – юридичні 
особи засвідчують підпис уповноваженої особи печаткою. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code