Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовки висновку про вартість майна

Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовки висновку про вартість майна 
     56. Звіт  про  оцінку  майна  може  складатися  у повній чи у 
стислій формі. 
     Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен 
містити: 
     опис об\’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати; 
     дату оцінки  та  дату  завершення  складення звіту,  а у разі 
потреби  –  строк  дії  звіту  та  висновку  про  вартість   майна 
відповідно до вимог законодавства; 
     мету проведення  оцінки  та  обґрунтування вибору відповідної 
бази оцінки; 
     перелік нормативно-правових   актів,   відповідно   до   яких 
проводиться оцінка; 
     перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки; 
     виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка; 
     опис та  аналіз  зібраних  і  використаних  вихідних даних та 
іншої інформації під час проведення оцінки; 
     висновки щодо  аналізу  існуючого  використання  та  найбільш 
ефективного використання об\’єкта оцінки; 
     виклад змісту  застосованих  методичних підходів,  методів та 
оціночних процедур,  а також відповідних розрахунків, за допомогою 
яких підготовлено висновок про вартість майна; 
     письмову заяву  оцінювача  про  якість  використаних вихідних 
даних та іншої інформації,  особистий огляд об\’єкта оцінки (у разі 
неможливості   особистого   огляду   –   відповідні  пояснення  та 
обґрунтування   застережень   і   припущень   щодо    використання 
результатів  оцінки),  дотримання  національних  стандартів оцінки 
майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її 
проведення,   інші   заяви,   що  є  важливими  для  підтвердження 
достовірності та об\’єктивності оцінки майна і  висновку  про  його 
вартість; 
     висновок про вартість майна; 
     додатки з  копіями  всіх  вихідних  даних,  а  також  у  разі 
потреби –   інші   інформаційні   джерела,   які   роз\’яснюють   і 
підтверджують припущення та розрахунки. 
     57. Звіт  про  оцінку  майна  дозволяється складати у стислій 
формі у разі доопрацювання (актуалізації) оцінки об\’єкта оцінки на 
нову   дату   оцінки,   а   також  в  інших  випадках,  визначених 
відповідними національними стандартами. 
     У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі, повинні 
зазначатися  етапи  проведення незалежної оцінки майна,  здійснені 
оціночні процедури,  міститися  висновок  про  вартість,  а  також 
зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація. 
     У звіті про оцінку майна,  складеному у стислій формі з метою 
доопрацювання  (актуалізації)  оцінки  на   нову   дату,   повинні 
зазначатися: 
     дата оцінки  та  дата  завершення  складення звіту,  а у разі 
потреби  –  строк  дії  звіту  та  висновку  про  вартість   майна 
відповідно до вимог законодавства; 
     мета проведення  оцінки та перелік обмежень щодо застосування 
результатів оцінки; 
     перелік нормативно-правових   актів,   відповідно   до   яких 
проводиться оцінка; 
     додаткові відомості   про   зібрані  і  використані  під  час 
доопрацювання  (актуалізації)  оцінки   вихідні   дані   та   інша 
інформація про об\’єкт оцінки, які можуть вплинути на достовірність 
та об\’єктивність оцінки майна, проведеної на нову дату; 
     висновки про  існуюче  та  найбільш  ефективне   використання 
об\’єкта оцінки, їх зміну порівняно з попередньою датою оцінки; 
     зміст використаних методичних підходів,  методів та оціночних 
процедур,  у разі потреби – з наведенням необхідних розрахунків, а 
також змісту відповідних застережень і припущень; 
     висновок про вартість майна; 
     додатки з  вихідними  даними  та  іншою інформацією,  що були 
використані в процесі проведення оцінки. 
     Відповідними національними стандартами  можуть  передбачатися 
додаткові вимоги до змісту звіту про оцінку майна у стислій формі. 
     Не дозволяється  складення  у  стислій формі звіту про оцінку 
майна  у  разі  проведення  незалежної  оцінки  цілісних  майнових 
комплексів,  часток  (паїв,  акцій)  або  повторного доопрацювання 
(актуалізації)   оцінки    майна.    Відповідними    національними 
стандартами можуть визначатися інші випадки,  коли складення звіту 
про оцінку майна у стислій формі забороняється. 
     58. Доопрацювання   (актуалізація)    оцінки    майна    може 
здійснюватися  у разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна 
та висновку про вартість майна,  встановленого законодавством, або 
на   вимогу   замовника   оцінки,  коли  істотних  змін  в  умовах 
функціонування та фізичному стані об\’єкта оцінки,  а  також  стані 
ринку  подібного  майна  від  дати  оцінки до дати оцінки,  на яку 
передбачається   здійснення   доопрацювання   (актуалізація),   не 
відбулося. 
     Доопрацювання (актуалізацію)  оцінки  майна  та  з цією метою 
складення у стислій формі звіту про оцінку майна здійснює оцінювач 
та суб\’єкт оціночної діяльності,  які складали у повній формі звіт 
про оцінку цього майна.  У цьому разі попередній звіт  про  оцінку 
майна,  складений  у  повній  формі,  розглядається  як невід\’ємна 
частина звіту про оцінку майна у стислій формі. 
     З метою доопрацювання  (актуалізації)  оцінки  із  замовником 
укладається  новий  договір  на  виконання  робіт  з доопрацювання 
(актуалізації) оцінки майна, якщо можливість її проведення не була 
передбачена у договорі на проведення оцінки майна. 
     59. Звіт  про  оцінку  майна  підписується  оцінювачами,  які 
безпосередньо проводили оцінку майна,  і скріплюється печаткою  та 
підписом   керівника  суб\’єкта  оціночної  діяльності  –  суб\’єкта 
господарювання.  Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані 
оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про 
оцінку майна зберігаються в архіві суб\’єкта оціночної діяльності – 
суб\’єкта  господарювання  не  менше ніж п\’ять років,  якщо інше не 
встановлено договором на проведення оцінки майна. 
     60. Висновок про вартість  майна  повинен  містити  відомості 
про: 
     замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна; 
     назву об\’єкта оцінки та його коротку характеристику; 
     мету і дату оцінки; 
     вид вартості, що визначався; 
     використані методичні підходи; 
     величину вартості, отриману в результаті оцінки. 
     У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої 
припущення та застереження щодо використання результатів оцінки. 
     Висновок підписується    оцінювачем    (оцінювачами),    який 
безпосередньо  проводив  оцінку майна,  і скріплюється печаткою та 
підписом  керівника  суб\’єкта  оціночної  діяльності  –   суб\’єкта 
господарювання.  Законодавством  можуть бути встановлені додаткові 
вимоги до оформлення висновку про вартість об\’єкта оцінки. 
     61. Звіт про оцінку майна, додатки до нього готуються не менш 
як  у  двох примірниках,  один з яких зберігається в оцінювача,  а 
інші видаються замовнику після реєстрації в книзі  обліку  виданих 
документів. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code