ПОЛОЖЕННЯ про Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОЛОЖЕННЯ про Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1. Головне управління містобудування та архітектури (далі –
Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним і підконтрольним Київській
міській раді та підпорядкованим голові Київської міської державної адміністрації, а в
частині виконання функцій державної виконавчої влади – Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
2. Головне управління є юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, рахунки в органах Державного казначейства України.
Місцезнаходження Головного управління: м. Київ, вул. Хрещатик, 32.
3.Майно Головного управління є комунальною власністю
територіальної громади м. Києва та закріплюється за ним на праві
оперативного управління.
4.Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського
міського голови та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.
5.Основними завданнями Головного управління є:
– забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та
архітектури на території міста Києва;
– аналіз стану містобудування, організація розроблення,
проведення експертизи та подання на затвердження в установленому порядку
Генерального плану міста Києва, іншої містобудівної документації;
– погодження архітектурно-планувальних частин проектів в
межах повноважень;- координація діяльності суб\’єктів містобудування щодо
комплексного розвитку і забудови міста Києва, поліпшення їх архітектурного вигляду;
– участь у прийнятті в експлуатацію закінчених
будівництвом об\’єктів в установленому порядку;
– забезпечення дотримання законодавства у сфері
містобудування та архітектури,  державних стандартів, норм і правил, правил забудови
міста Києва, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх
реалізацією;
-сприяння організації в межах своїх повноважень охорони та реставрації пам\’яток
архітектури та містобудування, палацо-паркових, паркових та історико-культурних
ландшафтів.
6. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:
6.1. бере участь у реалізації державної політики у сфері
містобудування та архітектури, подає до Київської міської ради та виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції з цих
питань;
6.2. готує пропозиції до програм соціально-економічного
розвитку міста Києва та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
6.3. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні
питань соціально-економічного розвитку території міста Києва;
6.4. розглядає пропозиції суб\’єктів містобудування щодо
визначення території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних
потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до Київської міської
ради та до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою
зазначених територій, також можливість провадження на них запланованої містобудівної
діяльності;
6.5. розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни меж
міста Києва і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством
порядку;
6.6. розробляє Правила забудови міста Києва та подає їх на
затвердження в установленому законодавством порядку;
6.7. надає замовникам містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки, інші вихідні дані на проектування об\’єктів архітектури для
нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту,
благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з
Правилами забудови міста Києва;6.8. сприяє формуванню єдиної політики щодо естетичного
вигляду об\’єктів архітектури в системі існуючої забудови;
6.9. погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення
об\’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва,
зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;
6.10. організовує розроблення та проведення експертизи
містобудівної документації для території міста Києва, готує висновки щодо її
затвердження;
6.11. затверджує архітектурно-технічні паспорти в
установленому законодавством порядку;
6.12. розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення і
будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об\’єктів, створення
інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних
об\’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;
6.13. надає рекомендації щодо стадійності проектування,
доцільності розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних проектів
будинків і споруд, їх поверховості, оздоблення, необхідності внесення змін до цих
проектів;
6.14. бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення
територій та об\’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого
значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;
6.15. вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття
згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих (встановлених)
будинків, споруд та тимчасових споруд;
6.16. координує виконання на території міста Києва науково-
дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
6.17. організовує створення та оновлення топографічних планів,
призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об\’єктів архітектури,
підземних мереж і споруд, прив\’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також
вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім
встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру вісей будівель, споруд
і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію
зазначених матеріалів;
6.18. організовує ведення містобудівного кадастру міста Києва,
забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, спорудта інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних
матеріалів тощо;
6.19. сприяє впровадженню у проектах об\’єктів архітектури
прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних
рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і
переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням
ресурсозберігаючих технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
6.20. погоджує дозволи на розташування рекламних засобів у межах своєї компетенції;
6.21. розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції
та бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань
для виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
6.22. створює та веде архів містобудівної та проектної
документації, матеріалів містобудівного кадастру;
6.23. організовує проведення в установленому порядку
архітектурних та містобудівних конкурсів;
6.24. бере участь у здійсненні державного контролю за
використанням земель, визначених для містобудівних потреб;
6.25. здійснює методичне і нормативне забезпечення діяльності
управлінь (відділів) містобудування та архітектури районних в місті Києві державних
адміністрацій.
6.26. інформує через засоби масової інформації населення про
містобудівні програми розвитку міста Києва, розміщення найважливіших об\’єктів
архітектури, організовує їх громадське обговорення;
6.27. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у
сфері містобудування та архітектури;
6.28. координує в межах своєї компетенції діяльність
підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування
вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та
архітектури;
6.29. забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд
заяв, звернень і скарг громадян, інших суб\’єктів містобудування з питань, що належать до
його компетенції, та вживає відповідних заходів;
6.30. погоджує землевпорядну документацію в порядку
визначеному чинним законодавством;6.31. здійснює комплексне вирішення питань роботи з
керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та підпорядковані Головному управлінню;
6.32. виконує інші функції відповідно до законодавства, а також
які передбаченні рішеннями Київської міської ради та розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
7.Головне управління має право:
– скликати в установленому порядку наради, проводити
семінари з питань, що належать до його компетенції;
– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій, об\’єднань громадян (за погодженням з їх
керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
– отримувати в установленому порядку від інших
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію, документи,
інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики -безоплатно статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
– подавати відповідним органам виконавчої влади
пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які
виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;
8.Головне управління у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з постійними комісіями Київської міської ради, іншими
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської    міської    державної    адміністрації),    органами    місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
об\’єднаннями громадян та громадянами.
9.Головне управління очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади головою Київської міської державної
адміністрації за погодженням з Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Начальник Головного управління за посадою є головним архітектором міста Києва.
Призначення на посаду головного архітектора здійснюється виключно за
результатами конкурсу.
В конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж
організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не
менше 5 років.
Начальник управління має першого заступника та заступників, які призначаються
на посаду і звільняються з посади головою Київської міської державної адміністрації за
поданням начальника Головного управління та погодженням з відповідним заступникомголови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов\’язків, а також
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України.
Заступники начальника управління повинні відповідати наступним
кваліфікаційним вимогам:
-повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо –
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
-стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років чи на керівних
посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
10.Начальник Головного управління:
– здійснює керівництво діяльністю Головного управління,
несе персональну відповідальність перед головою Київської міської державної
адміністрації за виконання покладених на Головне управління завдань;
– затверджує положення про структурні підрозділи
Головного управління, розподіляє обов\’язки між заступниками начальника Головного
управління, керівниками цих структурних підрозділів та визначає ступінь їх
відповідальності;
– розпоряджається коштами в межах асигнувань,
передбачених у міському бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання
Головного управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
– видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
– призначає на посади і звільняє з посад працівників
Головного управління;
– погоджує призначення та звільнення з посад начальників
управлінь (відділів) містобудування та архітектури районних в місті Києві державних
адміністрацій;
– у межах своїх повноважень координує діяльність
управлінь (відділів) містобудування та архітектури районних в місті Києві державних
адміністрацій, здійснює контроль за їх діяльністю;
– має право готувати пропозиції щодо скасовування актів
начальників управлінь, відділів містобудування та архітектури районних у місті Києві
державних адміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів
виконавчої влади вищого рівня, рішенням Київської міської ради, бути присутнім назасіданнях органів місцевого самоврядування та виступати з питань, що стосуються
компетенції Головного управління;
– відповідає за підготовку, своєчасне погодження та
укладання контракту з директорами підприємств, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та підпорядковані Головному управлінню.
11.Накази начальника Головного управління видані на виконання
функцій державної виконавчої влади, що носять нормативно-правовий
характер, зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, подаються на державну реєстрацію до Головного
управління юстиції в місті Києві у п\’ятиденний термін після їх видання і
набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими наказами не
встановлено пізніший термін введення їх у дію.
12.Накази начальника Головного управління, що суперечать
Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням
Конституційного Суду України, наказам Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
можуть бути скасовані головою Київської міської державної адміністрації та
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України.
13.Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Головного управління, в Головному управлінні утворюється колегія у складі
начальника (голова колегії), заступників начальника Головного управління
(за посадою), інших працівників Головного управління.
До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники
інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), інших установ та організацій. Склад колегії
затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за поданням начальника Головного управління.
Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Головного управління.
14.Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних
проектних рішень об\’єктів архітектури, а також (при необхідності) основних
положень архітектурно-планувальних завдань при Головному управлінні
утворюється архітектурно-містобудівна рада.
Склад ради та положення про неї затверджується виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за поданням начальника
Головного управління.
15.Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на
оплату праці його працівників, затверджуються у бюджеті м. Києва на
відповідний рік.Гранична чисельність працівників Головного управління затверджується
Київським міським головою.
Структура Головного управління затверджується розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності і фонду
оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після
експертизи, проведеної Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
16. Головне управління здійснює керівництво
підпорядкованими йому організаціями, погоджує проекти їх статутів та положень,
затверджує зразки печаток та штампів, контролює фінансово-господарську діяльність.
17. Ліквідація чи реорганізація Головного управління
здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством
України.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code