Підрядник має право:

Підрядник має право: 
залучати за згодою замовника до виконання договору підряду
третіх осіб (субпідрядників);
зупиняти роботи у разі невиконання замовником своїх
зобов\'язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або
до неможливості проведення підрядником робіт;
вимагати від замовника підвищення договірної ціни у разі
істотного зростання після укладення договору підряду цін на
ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на
підрядника, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми
особами, а у разі відмови замовника - розірвання договору підряду
в установленому порядку;
вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу
передбачені договором підряду;
відмовитися від договору підряду і вимагати відшкодування
збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації
змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких
перевищує 10 відсотків договірної ціни;
відмовитися від договору підряду та вимагати від замовника
сплати договірної ціни пропорційно виконаним роботам, а також
відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможливості
використання ресурсів, наданих замовником;
відмовитися від договору підряду з відшкодуванням збитків у
разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими
здійснює замовник, або додержання його вказівок стосовно способу
виконання робіт загрожує життю та здоров\'ю людей чи призводить до
порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших
встановлених законодавством вимог;
на відшкодування завданих йому збитків відповідно до
законодавства та договору підряду;
ініціювати внесення змін у договір підряду.
Підрядник має також інші права, передбачені договором
підряду, Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 ) кодексами
України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
31. Підрядник зобов\'язаний:
виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не
встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки
роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;
одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих
видів робіт; { Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
погодити проектну документацію з уповноваженими державними
органами або органами місцевого самоврядування, якщо це
передбачено договором підряду;
передати замовнику на затвердження в установленому порядку
проектну документацію у визначеній договором підряду кількості
примірників, якщо забезпечення проектною документацією покладено
на підрядника;
подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів
та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт
матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється
замовником;
відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються
замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам
нормативних документів та проектній документації;
своєчасно попередити замовника у разі виявлення
невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює
замовник, нормативним документам і проектній документації та
відмовитися від їх прийняття;
вживати заходів до збереження майна, переданого замовником;
здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт,
матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які
використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це
замовника у визначені договором підряду строки;
своєчасно попередити замовника про те, що додержання його
вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або
придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати
таку загрозу;
забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об\'єкта будівництва, якщо це встановлено договором
підряду; { Абзац дванадцятий пункту 31 в редакції Постанови КМ
N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та
договором підряду, закінчені роботи (об\'єкт будівництва);
вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника
проектної документації (примірників, копій) третім особам;
забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому
порядку документів про виконання договору підряду;
координувати діяльність субпідрядників на будівельному
майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду
(субпідряду);
своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду
завдані замовнику збитки;
інформувати в установленому порядку замовника про хід
виконання зобов\'язань за договором підряду, обставини, що
перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх
усунення;
виконувати належним чином інші зобов\'язання, передбачені
договором підряду, Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 )
кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами
законодавства.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code