ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ Проекту організації території регіонального

 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ Проекту організації території регіонального 
             ландшафтного парку, охорони, відтворення 
                та рекреаційного використання його 
                 природних комплексів і об\’єктів 
 
                              Вступ 
     Довгострокові завдання охорони,  відтворення та рекреаційного 
використання   природних   комплексів   і  об\’єктів  регіонального 
ландшафтного парку (РЛП).  Чинники,  які сприятимуть виконанню цих 
завдань. 
                  1. Загальні відомості про РЛП 
     1.1. Місцезнаходження,  склад земель,  межі та загальна площа 
РЛП. 
     1.2. Організація та використання території в минулому. 
     1.3. Обсяги та характер виконаних проектних та  вишукувальних 
робіт. 
       2. Природні умови та ресурси. Заходи для збереження 
                  біорізноманіття та ландшафтів 
     2.1. Геологія. 
     2.2. Геоморфологія. 
     2.3. Клімат. 
     2.4. Гідрографія. 
     2.5. Ґрунти. 
     2.6. Флора та рослинність.
     2.6.1. Видове та ценотичне різноманіття та його збереження.
     2.6.2. Рідкісні та зникаючі види рослин,  типові та  рідкісні 
рослинні угруповання Зеленої книги України та їх збереження.
     2.6.3. Шляхи мінімізації  впливу  антропогенних  чинників  на 
рослинний світ.
     2.6.4. Збереження різноманіття флори ex-situ. 
     2.7. Тваринний світ.
     2.7.1. Видове різноманіття та його збереження.
     2.7.2. Рідкісні та зникаючі види тварин та їх збереження.
     2.7.3. Шляхи  мінімізації  впливу  антропогенних  чинників на 
тваринний світ.
     2.7.4. Вплив окремих представників фауни на рослинність.
     2.7.5. Регулювання чисельності окремих видів фауни.
     2.7.6. Збереження різноманіття фауни ex-situ. 
     2.8. Ландшафтне різноманіття.
     2.8.1. Колишня та сучасна ландшафтна структура.
     2.8.2. Особливості       антропогенної      трансформованості 
ландшафтів.
     2.8.3. Відновлення корінних ландшафтів.
     2.8.4. Різноманіття типів природних середовищ  та  збереження 
рідкісних   типів  природних  середовищ (за  Бернською конвенцією) 
( 995_032 ). 
     2.9. Наукові дослідження.
     2.9.1. Огляд   історії    основних    результатів    наукових 
досліджень.
     2.9.2. Стан та перспективи  інвентаризації  флори  та  фауни, 
рослинних угруповань.
     2.9.3. Стан  та  перспективи  досліджень  ландшафтів та типів 
природних середовищ.
     2.9.4. Дослідження антропогенних факторів впливу на  природні 
комплекси та об\’єкти.
     2.10. Забезпечення   вільного   доступу   громадськості    до 
інформації щодо стану довкілля. 
          3. Соціально-економічна характеристика регіону 
          розташування РЛП на сучасному етапі та прогноз 
         його розвитку. Заходи щодо збереження природних 
       комплексів та об\’єктів історико-культурної спадщини 
     3.1. Населення.
     3.1.1. Відомості про населені пункти.
     3.1.2. Склад населення та дані щодо його зайнятості.
     3.1.3. Пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості населення, 
створення робочих місць, розв\’язання інших соціальних проблем. 
     3.2. Промисловість.
     3.2.1. Розвиток промисловості в минулому,  на сучасному етапі 
та в перспективі.
     3.2.2. Особливості   негативного   впливу   промисловості  на 
довкілля.
     3.2.3. Пропозиції  щодо  подальшого  розвитку  промисловості, 
зменшення її негативного впливу на довкілля. 
     3.3. Сільське господарство.
     3.3.1. Розвиток   сільського   господарства  в  минулому,  на 
сучасному етапі та в перспективі.
     3.3.2. Особливості негативного впливу сільського господарства 
на довкілля.
     3.3.3. Пропозиції   щодо   подальшого   розвитку   сільського 
господарства, зменшення його негативного впливу на довкілля. 
     3.4. Лісове господарство.
     3.4.1. Лісові землі.
     3.4.1.1. Розподіл лісових земель.
     3.4.2. Аналіз  лісогосподарської  діяльності у попередні роки 
та її сучасних тенденцій.
     3.4.3. Використання недеревних рослинних ресурсів лісу.
     3.4.4. Негативний вплив на лісові  екосистеми  та  здійснення 
природоохоронних заходів.
     3.4.5. Збереження  пралісів   та   інших   корінних   лісових 
природних комплексів.
     3.4.6. Контроль за лісогосподарською діяльністю. 
     3.5. Транспорт і зв\’язок.
     3.5.1. Стан   та   перспективи  розвитку  транспорту,  шляхів 
сполучення, системи обслуговування транспорту.
     3.5.2. Стан та перспективи розвитку системи зв\’язку. 
     3.6. Охорона здоров\’я.
     3.6.1. Стан системи охорони здоров\’я.
     3.6.2. Перспективи розвитку системи охорони здоров\’я. 
     3.7. Збереження історико-культурної спадщини.
     3.7.1 Стан об\’єктів історико-культурної спадщини та  завдання 
щодо її відновлення.
     3.7.2. Система закладів культури та перспективи їх розвитку. 
     3.8. Мисливське господарство.
     3.8.1. Організація мисливського господарства.
     3.8.2. Видовий склад та чисельність мисливських видів тварин.
     3.8.3. Стан     та    перспективи    розвитку    мисливського 
господарства. 
     3.9. Рибне господарство.
     3.9.1. Видовий склад та запаси риб.
     3.9.2. Стан та перспективи розвитку рибного господарства.
     3.9.3. Заходи щодо розвитку рибного господарства. 
                4. Заходи щодо розвитку рекреації 
     4.1. Рекреаційні ресурси території.
     4.1.1. Природні та естетичні цінності.
     4.1.2. Етнографічні особливості території.
     4.1.3. Кліматичні та бальнеологічні ресурси. 
     4.2. Стан  та перспективи використання рекреаційних ресурсів, 
розвитку туристичної інфраструктури. 
     4.3. Розвиток  мережі  туристичних  маршрутів  та екологічних 
стежок. 
     4.4. Рекреаційний благоустрій території РЛП. 
     4.5. Забезпечення безпеки відвідувачів РЛП. 
     4.6. Забезпечення відвідувачів інформацією. 
     4.7. Залучення  організацій   та   місцевого   населення   до 
рекреаційної діяльності на території РЛП. 
     4.8. Стан та перспективи розвитку побутового обслуговування. 
     4.9. Стан   та   перспективи  розвитку  системи  громадського 
харчування. 
     4.10. Стан та перспективи розвитку народних промислів. 
     4.11. Кадрове   та    наукове    забезпечення    рекреаційної 
діяльності. 
                   5. Планування території РЛП 
     5.1. Аналіз попереднього досвіду планування території. 
     5.2. Функціональне зонування території РЛП.
     5.2.1. Обґрунтування системи функціонального зонування РЛП.
     5.2.2. Визначення площ та меж функціональних зон РЛП.
     5.2.3. Режим використання,  охорони та відтворення  природних 
ресурсів у межах функціональних зон. 
             6. Організація управління діяльністю РЛП 
     6.1. Структура   управління   та   господарської  діяльності, 
оперативні завдання управління, маркетинг. 
     6.2. Кадрове забезпечення. 
     6.3. Міжнародна діяльність. 
     6.4. Охорона від порушень природоохоронного режиму. 
     6.5. Робота з громадськістю, екологічна освіта. 
     6.6. Матеріально-технічне забезпечення. 
     6.7. Капітальне будівництво. 
     6.8. Інженерне та протипожежне впорядкування території РЛП. 
     6.9. Основні  техніко-економічні  показники   та   розрахунок 
витрат на утримання РЛП. 
     6.10. Очікувана ефективність запроектованих заходів. 
     6.11. Моніторинг   за   реалізацією   заходів,   запланованих 
Проектом організації території РЛП. 
           7. Заходи на виконання головних завдання РЛП 
     Додатки 
     1. Копія рішення про організацію РЛП. 
     2. Копія Положення про РЛП. 
     3. Карти і картосхеми:
     розташування територій та ділянок РЛП, М 1:100000;
     сучасного використання території на  топографічній    основі, 
М 1:50000 – 1:25000;
     господарських, сільськогосподарських,  природних   та   інших 
чинників,  що  обмежують  використання території РЛП для вирішення 
рекреаційних та природоохоронних завдань;
     природних ландшафтів,   місць  (ареалів)  поширення  найбільш 
характерних видів флори, фауни, рослинних угруповань, занесених до 
Зеленої книги України, типів природних середовищ у РЛП;
     функціонального зонування  території   РЛП   (М   1:50000   – 
1:25000);
     розподілу лісових  земель  за  переважаючими  породами  дерев 
(кущів) на території РЛП (М 1:50000 – 1:25000);
     розміщення історико-культурних та рекреаційних об\’єктів;
     екологічних стежок та туристичних маршрутів;
     протипожежного     впорядкування      території           РЛП 
(М 1:50000 – 1:25000);
     проектний план. 
     4. Картографічні матеріали у форматі ГІС. 
     5. Узагальнений план дій щодо розвитку РЛП. 
     6. Таксаційні описи. 
     7. Проектувальні відомості. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code