Сторона, яка одержала проект договору підряду, у разі

Сторона,  яка  одержала  проект договору підряду,  у разі 
згоди з його умовами підписує і повертає протягом двадцяти днів
один примірник договору підряду другій стороні.
У разі незгоди з окремими умовами договору підряду сторона,
яка одержала його проект, складає протокол розбіжностей, про що
робить застереження до договору, та у двадцятиденний строк подає
другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з
підписаним договором підряду.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору
підряду, зобов\'язана протягом двадцяти днів розглянути його, вжити
заходів до врегулювання розбіжностей та внести відповідні зміни у
договір підряду, підписати його і передати другій стороні.
Розбіжності, що залишилися неврегульованими за згодою сторін, у
цей самий строк можуть бути передані до суду.
Строк врегулювання розбіжностей може бути продовжений за
взаємною згодою сторін.
У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих
розбіжностей, зазначених у протоколі, така згода повинна бути
підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження
розбіжностей, листами, телеграмами, телефаксом тощо).
11. Договір підряду вважається укладеним з моменту його
підписання сторонами і скріплення підписів печатками, а також
нотаріального посвідчення, якщо це передбачено законом або
домовленістю сторін.
12. Договір підряду вважається неукладеним (таким, що не
відбувся) у разі, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних
умов. Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його
виконання, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до
Цивільного кодексу України.
13. Замовник може укласти договори підряду з кількома
підрядниками, в тому числі щодо виконання окремих (спеціальних)
робіт. У такому разі права та обов\'язки сторін визначаються у
кожному договорі підряду.
Предмет договору підряду
14. Предметом договору підряду є роботи, пов\'язані з
будівництвом об\'єкта, обов\'язок щодо виконання яких покладається
на підрядника.
Власником результату виконаних робіт (об\'єкта будівництва) є
замовник, якщо інше не передбачено договором.
15. У договорі підряду сторони зобов\'язані визначити
найменування об\'єкта будівництва та його місцезнаходження, основні
параметри (потужність, площа, об\'єм тощо), склад та обсяги робіт,
які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню
підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору.
16. У разі внесення змін до проектної документації сторони
уточнюють предмет договору підряду.
Строки виконання робіт (будівництва об\'єкта)
17. Строки виконання робіт (будівництва об\'єкта)
встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку
та закінчення. Невід\'ємною частиною договору підряду є календарний
графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та
закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених
договором підряду.
18. Установлення сторонами у договорі підряду строків
виконання робіт (будівництва об\'єкта) може пов\'язуватися з
виконанням замовником певних зобов\'язань (надання підряднику
будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної
документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо).
Датою закінчення робіт (будівництва об\'єкта) вважається дата
їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об\'єкта)
може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.
19. Строки виконання робіт (будівництва об\'єкта) можуть бути
змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі:
виникнення обставин непереборної сили;
невиконання або неналежного виконання замовником своїх
зобов\'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання
будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації,
ресурсів тощо);
внесення змін до проектної документації;
дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт,
за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від
підрядника обставинами;
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки
виконання робіт (будівництва об\'єкта).
20. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів
виконання робіт (будівництва об\'єкта), їх зупинення або
прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code