ТИПОВИЙ ДОГОВІР про розроблення проекту землеустрою щодо відведення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

_________________ N _________ ____ _____________ 200__ р.
(місце укладення)
Замовник (уповноважена ним особа) ________________________________
(прізвище, ім\'я та
_________________________________________________________________,
по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з одного боку, та виконавець _____________________________________
(прізвище, ім\'я та по батькові
______________________________________________________, з другого,
фізичної особи, найменування юридичної особи)
уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов\'язується виконати з дотриманням вимог
законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі - роботи) з
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(далі - проект), а замовник - прийняти та оплатити виконані
роботи.
1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені
у завданні на виконання робіт, що є невід\'ємною частиною договору
(додаток 1).
1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим
сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).
1.4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є
власністю замовника.
2. Вартість робіт і порядок її обчислення
2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить ________________________ гривень, у тому числі ПДВ
(сума цифрами і словами) ________________________ гривень.
(сума цифрами і словами)
Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом
погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що
складається на підставі погодженого сторонами кошторису на
виконання робіт (додаток 4).
2.2. Замовник у _____ денний строк починаючи з дня підписання
договору зобов\'язується здійснити авансовий платіж виконавцю у
розмірі ________________________ гривень.
(сума цифрами і словами)
2.3. Замовник протягом _____ банківських днів з дня отримання
ним проекту та підписання акта приймання-передачі робіт
зобов\'язується здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з
пунктом 2.1 договору.
3. Порядок приймання і передачі робіт
3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється
актом приймання-передачі робіт (далі - акт).
3.2. Замовник зобов\'язаний підписати акт протягом ______
банківських днів з дня одержання проекту.
3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає
протягом _______ днів з моменту отримання акта і проекту
мотивований протокол розбіжностей.
4. Строк виконання робіт
4.1. Початок робіт - _____ ______________ 200__ року, їх
закінчення - _____ ______________ 200__ року.
4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата
у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.
5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов\'язань за
договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством
та цим договором.
5.2. За порушення строків, визначених календарним планом
виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт
виконавець/замовник сплачує __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
5.3. Сторона, яка порушила зобов\'язання, звільняється від
відповідальності за порушення зобов\'язання, якщо вона доведе, що
це порушення сталося не з її вини.
6. Припинення дії договору
6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є: ____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. Усі спори, пов\'язані з виконанням цього договору,
вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін.
У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку
відповідно до законодавства.
8. Конфіденційність договору
8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання
робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші
матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної,
соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї
або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без
згоди виконавця третім особам.
9. Строк дії договору та інші умови
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до повного виконання сторонами передбачених ним зобов\'язань.
9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою
сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.
9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору
укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або
уповноваженими на те їх представниками і є його невід\'ємними
частинами.
9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв\'язку з виконанням
умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із
законодавством.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code