ПРАВИЛА підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України

ПРАВИЛА підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України 

Загальні положення
1. Ці Правила визначають загальні підходи до підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України (постанов і
розпоряджень), їх форму, структуру та техніко-юридичні особливості
розроблення з урахуванням нормопроектувальної техніки.
2. Під час підготовки тексту проекту акта Кабінету Міністрів
України (далі - проект акта) слід дотримуватися таких принципів:
логічна послідовність. Полягає у логічному зв\'язку усіх
компонентів проекту акта, чітко виявлених причинно-наслідкових
зв\'язках між повідомлюваними діями (фактами) - як у межах одного
речення, так і в межах усього акта;
належна ясність викладу, точність опису. Базується на
правильному та професійно грамотному доборі слів і словосполучень
(термінів), точності, лаконічності і водночас доступності мови
актів;
свобода від суперечностей. Виявляється, зокрема, у тому, що
обрані слова (словосполучення) належать до різних сфер мовлення.
Неприпустима в актах суперечність смислового плану, коли наведені
в тексті норми не узгоджуються одна з однією або взаємно
виключаються, а також використання розмовної лексики, русизмів.
Слід уникати вузькогалузевих професіоналізмів;
лаконічність. Досягається шляхом попереднього обдумування
змісту проекту акта, складення плану, оптимальної заміни складних
речень простими, а також уникання дієприкметникових і
дієприслівникових зворотів в значній кількості;
правильність компонування проекту акта. Кожен аспект
порушеного питання повинен зайняти певне місце в логічній
структурі проекту акта та не збігатися з іншим аспектом.
Недотримання цієї умови призводить до розтягнутості, великого
вступу, складних мотивувань, повторів;
нормативність мовних засобів офіційно-ділового стилю. Мова
актів повинна відповідати сучасним правописним нормам. Слід
вживати слова (терміни) у значеннях, закріплених за ними
словником.
3. Не допускається у проектах актів повтор нормативних
положень, визначених раніше прийнятими актами Кабінету Міністрів
України.
4. Нормопроектувальна техніка - система правил і прийомів
підготовки проектів актів, що забезпечує максимально повну і точну
відповідність форми нормативних положень їх змісту, простоту
викладу та доступність для розуміння, вичерпне охоплення питань,
що належать до предмета правового регулювання актів.
Основними елементами нормопроектувальної техніки є:
методологія розроблення проекту акта та визначення його
структури;
правила і прийоми викладення нормативних положень з
обов\'язковим дотриманням вимог щодо уніфікації термінології та
мовного оформлення;
правила внесення змін до постанов (розпоряджень), визнання їх
такими, що втратили чинність, або скасування.
5. Проект акта повинен відповідати таким вимогам:
логічна послідовність викладу;
взаємозв\'язок нормативних положень;
відсутність суперечностей у тексті проекту акта, узгодженість
його положень з актами законодавства;
оптимальна стислість викладу нормативних положень. Кожне
слово повинне нести смислове навантаження;
доступність для розуміння;
точність та уніфікованість термінології, дотримання мовних
норм;
зменшення до мінімуму кількості актів з одного питання.
6. Проект постанови Кабінету Міністрів України (далі - проект
постанови) готується у разі:
затвердження положення або іншого нормативно-правового акта;
затвердження, прийняття або приєднання до міжнародних
договорів;
внесення змін до тексту постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених ними положень або інших нормативно-правових актів;
визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету
Міністрів України, або їх скасування.
7. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України (далі -
проект розпорядження) готується з оперативних,
організаційно-розпорядчих або інших питань (зокрема щодо утворення
або ліквідації робочих органів, затвердження або зміни їх складу).

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code