ПОЛОЖЕННЯ про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
транспорту України 
20.11.2003  № 904
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 грудня 2003 р. 
за № 1193/8514
ПОЛОЖЕННЯ про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті
1. Загальні положення
1.1. Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті (далі – Положення) розроблене на виконання вимог статей 3, 4 Закону України \”Про транспорт\”, статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України.
1.2. Положення визначає порядок організації робіт з попередження аварійних подій на морському і річковому транспорті, завдання, функції, органи, суб\’єкти і об\’єкти системи управління безпекою судноплавства, встановлює форми контролю за виконанням заходів, пов\’язаних із безпекою судноплавства.
1.3. Дія Положення поширюється на Міністерство інфраструктури України, Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, інші юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи, діяльність яких пов\’язана із судноплавством (крім Міноборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, СБУ та МВС).
1.4. Система управління безпекою судноплавства охоплює:
захист людини – захист її життя, здоров\’я, майна, її прав щодо використання територіального моря, внутрішніх вод та інших водойм загального користування для праці, відпочинку, спорту, використання водних ресурсів, у тому числі і для судноплавства;
захист довкілля – його захист від негативного впливу судноплавства;
судна – їх стан, умови плавання та перебування на них людини;
водні шляхи – їх придатність до використання, умови плавання ними;
берегові об\’єкти – їх відповідність стандартам безпеки судноплавства, готовність і надійність.
1.5. Нормативні посилання
При розробці Положення використовувалися такі нормативні акти:
Закон України \”Про транспорт\”;
Кодекс торговельного мореплавства України;
Водний кодекс України;
Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 204;
постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 \”Про прикордонний режим\”;
Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 447, із змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 \”Про єдину державну систему запобігання і реагування на аварійні ситуації техногенного та природного характеру\”;
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.;
Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973 р. із змінами, внесеними Протоколом 1978 р. до неї;
Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 р.;
\”Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения\”, прийнятий 04.11.1993 резолюцією А.741(18) Асамблеї Міжнародної морської організації (далі – ІМО), з поправками, внесеними до нього резолюцією MSC.104(73) Комітету з безпеки на морі ІМО;
\”Руководство по оказанию помощи государствам флага в осуществлении документов ИМО\”, прийняте 27.11.1997 резолюцією А.847(20) Асамблеї ІМО;
\”Кодекс по расследованию морских аварий и инцидентов\”, прийнятий 27.11.1997 резолюцією А.849(20), з поправками, внесеними до нього 25.11.1999 резолюцією А.884(21) Асамблеї ІМО;
\”Общие принципы систем судовых сообщений и требований к передаче сообщений, включая руководство по передаче сообщений об инцидентах, связанных со сбросом опасных грузов, вредных веществ и/или загрязнителей моря\”, прийняті 27.11.1997 резолюцією А.851(20) Асамблеї ІМО;
\”Руководство по структуре комплексной системы планирования действий в аварийных ситуациях на судне\”, прийняте 27.11.1997 резолюцією А.852(20) Асамблеї ІМО;
\”Самооценка деятельности государства флага\”, прийнята 29.11.2001 резолюцією А.912(22) Асамблеї ІМО; \”Пересмотренное руководство по осуществлению Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) администрациями\”, прийняте 29.11.2001 резолюцією А.913(22) Асамблеї ІМО.
1.6. Скорочення
АП – аварійна подія;
БС – безпека судноплавства;
ВВШ – внутрішні водні шляхи;
ДМРКЦ – Державний морський рятувально-координаційний центр;
Укрморрічінспекція – Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті;
ІМО – Міжнародна морська організація;
МАРС – Морська аварійно-рятувальна служба Мінінфраструктури України;
МКУБ – Міжнародний кодекс з управління безпекою;
МРТ – морський і річковий транспорт;
Регістр – Регістр судноплавства України;
СУБ – система управління безпекою;
СУБС МРТ – система управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті;
СК – судноплавна компанія.
1.7. Визначення
У цьому Положенні терміни мають такі визначення:
аварійна подія (АП) – аварія, інцидент;
аварія – подія, що спричинила:
загибель людини або заподіяння їй серйозних тілесних ушкоджень, що сталися внаслідок експлуатації судна або в зв\’язку з нею;
зникнення людини із судна, що відбулося в результаті невиконання діючих стандартів безпечної експлуатації судна або у зв\’язку з експлуатацією судна;
загибель судна;
залишення судна екіпажем у зв\’язку з неможливістю його подальшої безпечної експлуатації;
заподіяння значної шкоди судну, що призвела до неможливості його безпечної експлуатації відповідно до діючих стандартів з безпечної експлуатації судна;
шкоду довкіллю, яка відбулася внаслідок порушення правил судноплавства;
база для стоянки маломірних (малих) суден – суб\’єкт господарювання, одним зі статутних напрямів діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання маломірних (малих) суден і який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об\’єкти, за винятком баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;
безпека судноплавства (БС) – стан збереження (захищеності) людського здоров\’я і життя, довкілля та майна на морі й на внутрішніх водних шляхах; відсутність неприпустимого ризику, пов\’язаного з загибеллю або травмуванням людей, заподіянням шкоди довкіллю або матеріальних збитків;
вимоги БС – вимоги, встановлені чинним законодавством України (включаючи її міжнародні договори), виконання яких на морському і річковому транспорті дозволяє йому функціонувати без надмірного ризику для життя і здоров\’я людей, довкілля і схоронності майна;
державний нагляд – виявлення та попередження правопорушень у галузі БС, притягнення винних до відповідальності;
документ про відповідність – документ, який у встановленому порядку надається СК, що відповідає вимогам МКУБ;
завдання управління – вимоги, які випливають з головної мети управління і підлягають вирішенню для її досягнення;
зауваження – констатація факту щодо невідповідності встановленим вимогам, яка підтверджена об\’єктивним доказом;
значна невідповідність – відхилення від чинних стандартів, що може призвести до серйозної загрози для безпеки персоналу або судна, або створює серйозну небезпеку для довкілля, вимагає прийняття негайних заходів із усунення недоліків, включаючи ситуацію, коли будь-яка вимога з БС не виконується ефективно і систематично;
інцидент – випадок, подія, порушення вимог БС при експлуатації судна або у зв\’язку з нею, внаслідок чого судно або особа піддається небезпеці, або за результатами якої може бути завдано серйозне пошкодження судну, його конструкції, або завдано шкоди довкіллю;
контроль – функція управління, яка полягає у перевірці виконання вимог БС на МРТ з метою отримання інформації про стан виконання вказаних вимог та своєчасного вжиття необхідних заходів;
контрольно-наглядові органи з БС – органи та організації, уповноважені згідно з чинним законодавством здійснювати контроль та нагляд;
методи управління – сукупність способів та засобів впливу суб\’єктів та об\’єктів управління для досягнення визначеної мети;
Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ) – Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню, прийнятий Асамблеєю ІМО, включаючи можливі поправки, які вносяться ІМО;
міжнародний рейс – рейс із країни до порту за межами цієї країни та навпаки або виконання рейсів між портами, що розміщені за межами країни;
невідповідність – спостережне положення, при якому об\’єктивний доказ вказує на невиконання встановленої вимоги;
об\’єктивний доказ – кількісна або якісна інформація, записи або констатація факту, що стосуються безпеки або наявності і здіснення елемента СУБ, які грунтуються на спостереженні, вимірюванні або іспиті та можуть бути перевіреними;
об\’єкти управління – елементи структури системи управління та виробничі процеси, на які спрямований вплив функцій управління;
оперативне реагування на аварійну подію – комплекс заходів, що здійснюються після виникнення АП на різних рівнях управління з метою оперативної ліквідації та мінімізації її наслідків, об\’єктивного розслідування обставин та причин, розробки, вжиття та контролю за виконанням заходів щодо попередження АП надалі;
органи управління – органи, установи, організації, підприємства та їх структурні підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції і контролювати виконання прийнятих рішень;
призначена особа – працівник СК, відповідальний за організацію робіт із забезпечення БС, з розробки, підтримки та регулярного оновлення СУБ;
принципи управління – правила, якими керуються суб\’єкти управління і які визначають вимоги до системи, процесу та механізму управління;
ревізія – перевірка, яка здійснюється СК, підприємством, установою, організацією з метою встановлення відповідності реальних заходів у галузі БС вимогам СУБ;
ризик – імовірність виникнення обставин, що обумовлюють аварійні події;
розслідування АП – процес, який проводиться з метою виявлення обставин і визначення причин і факторів, які призвели до АП, і включає збір та аналіз інформації, підготовку висновків та рекомендацій щодо попередження АП, а також, у разі необхідності, підготовку рекомендацій з БС;
свідоцтво про управління безпекою – документ, який у встановленому порядку видається судну та засвідчує, що СК здійснює свою діяльність, а її методи управління на борту судна здійснюються відповідно до схваленої СУБ;
система управління безпекою (СУБ) – структурована і документована система, яка дозволяє персоналу СК та іншим підприємствам морського і річкового транспорту ефективно провадити її політику в галузі забезпечення безпеки та захисту довкілля;
СУБС МРТ – сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів для формування, здійснення, аналізу і актуалізації державної політики в галузі БС на МРТ;
суб\’єкти управління – персонал, функціональні служби, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціонування;
судно – в цьому Положенні означає самохідну чи несамохідну плавучу споруду, що використовується:
для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки і видобування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об\’єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи підйому майна, що затонуло в морі;
для несення спеціальної державної служби (охорона промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від забруднення тощо);
для наукових, навчальних і культурних потреб;
для спорту і відпочинку;
судноплавство – плавання суден водними шляхами; за районом плавання відрізняють морське, внутрішнє та змішане судноплавство; крім того, судноплавство відрізняють за функціональною ознакою;
судноплавна компанія (СК) або судновласник – у цьому Положенні означає власника судна або будь-яку іншу організацію чи особу, яка прийняла на себе відповідальність за експлуатацію судна і погодилася прийняти на себе усі обов\’язки і відповідальність, що покладаються на неї МКУБ, цим Положенням і (або) іншими актами чинного законодавства;
технічний нагляд – нагляд за виконанням правил класифікації і побудови суден, інших установлених технічних вимог на суднах і об\’єктах берегової інфраструктури МРТ;
управління БС на МРТ – система планомірних і цілеспрямованих заходів, у тому числі підготовка, прийняття та реалізація на МРТ управлінських рішень, спрямованих на забезпечення БС;
управлінське рішення – процес цілеспрямованого впливу на об\’єкт управління, викликаний конкретною ситуацією, який містить заходи та спосіб досягнення мети;
фактор ризику – суттєва обставина, яка сприяє виникненню небезпечної ситуації (ризику);
функції держави порту – виконання зобов\’язань за міжнародними договорами України в галузі судноплавства, які пов\’язані з безпечним функціонуванням морських та річкових портів, відкритих для міжнародного судноплавства, контролем за суднами, що заходять до них;
функції держави прапора – виконання зобов\’язань за міжнародними договорами України в галузі судноплавства стосовно українських суден;
функції прибережної держави – виконання зобов\’язань за міжнародними договорами України щодо забезпечення безпечних умов судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах або в акваторіях, визначених цими договорами;
функції управління – конкретні дії або сукупність дій, які забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code