ПОЛОЖЕННЯ про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 10 вересня 2014 року № 715/2014
ПОЛОЖЕННЯ 
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.
НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.
2. НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями НКРЕКП є:
1) державне регулювання діяльності суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі – природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;
2) збалансування інтересів суб\’єктів господарювання, споживачів і держави;
3) забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;
4) сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;
5) забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;
6) сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб\’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб\’єктами природних монополій;
7) забезпечення самоокупності діяльності суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках;
8) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі;
9) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;
10) обмеження впливу суб\’єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.
4. НКРЕКП відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
3) подає Президентові України, Верховній Раді України щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на своєму веб-сайті;
4) здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;
5) розробляє і затверджує:
інструкцію про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;
умови та правила провадження ліцензованої діяльності (далі – ліцензійні умови);
порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;
порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб\’єктами природних монополій та суб\’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів;
правила користування електричною енергією;
правила користування природним газом для юридичних осіб;
правила користування тепловою енергією;
порядок відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню послуг із газопостачання;
порядок формування інвестиційних програм;
правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені такими правилами;
правила приєднання електроустановок до електричних мереж;
методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж;
порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж;
порядок проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;
правила надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики;
порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України;
алгоритми розподілу коштів;
типові форми господарських договорів, у тому числі на:
– купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);
– транспортування природного газу магістральними трубопроводами;
– зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;
– приєднання до газових мереж;
– розподіл природного газу;
– постачання природного газу за регульованим тарифом;
– приєднання електроустановок до електричних мереж;
показники надійності та комерційної якості надання послуг суб\’єктами природних монополій;
економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії, а також критерії визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;
інші нормативно-правові акти, передбачені законодавством;
6) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринку природного газу відповідно до законодавства;
7) установлює:
ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання;
ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб\’єктів, визначених законом;
роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення;
граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб\’єктів господарювання;
граничні рівні цін на природний газ для суб\’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб\’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
тарифи на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;
тарифи на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;
тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;
тарифи на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;
тарифи на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
тарифи на комунальні послуги для суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб\’єктами природних монополій та суб\’єктами господарювання на суміжних ринках;
порядок формування плати за підключення до мереж суб\’єктів природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням;
8) визначає умови, за яких суб\’єктам господарської діяльності дозволяється провадити діяльність без ліцензій;
9) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів зі стану природної монополії та заходи щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках;
10) установлює для суб\’єктів природних монополій вимоги щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;
11) здійснює контроль за:
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб\’єктами природних монополій та суб\’єктами господарювання на суміжних ринках;
виконанням суб\’єктами природних монополій та суб\’єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
12) здійснює безперешкодно перевірку дотримання ліцензійних умов;
13) вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;
14) визначає умови доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб\’єктами природних монополій;
15) погоджує в межах своїх повноважень договір між членами оптового ринку електричної енергії та додатки до нього;
16) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;
17) визначає індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для суб\’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
18) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення у межах своєї компетенції;
19) передає до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства;
20) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об\’єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб\’єктів господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб\’єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;
21) формує та веде реєстр об\’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій), а також реєстри суб\’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП;
22) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані природної монополії, у сферах теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і прогнозування стану розвитку таких ринків;
23) забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;
24) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках;
25) розглядає звернення споживачів та надає роз\’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП;
26) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;
27) інформує громадськість про результати своєї діяльності, провадить у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;
28) співпрацює з громадськими організаціями споживачів (об\’єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів;
29) взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до її компетенції, та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;
30) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;
31) виконує відповідно до законодавства функції з управління об\’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
32) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.
5. НКРЕКП з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в апараті НКРЕКП, її територіальних органах;
2) забезпечує в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації держави і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);
3) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;
4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування і реалізації державної політики.
6. НКРЕКП для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:
1) приймати у межах своєї компетенції рішення, що є обов\’язковими до виконання суб\’єктами природних монополій;
2) звертатися до суду з метою захисту інтересів держави, споживачів, суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених законодавством;
3) отримувати безоплатно:
від суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках – статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;
від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування – документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначені законодавством;
4) приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій (штрафів) до суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках у випадках і розмірах, передбачених законом;
5) складати відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про порушення посадовими особами суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках законодавства про природні монополії, електроенергетику, ринок природного газу, про теплопостачання, централізоване водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
6) приймати в межах своєї компетенції рішення, що є обов\’язковими для виконання суб\’єктами природних монополій;
7) приймати з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, нормативно-правові акти, контролювати їх виконання;
8) створювати та ліквідовувати територіальні органи як структурні підрозділи апарату НКРЕКП, що не мають статусу юридичної особи;
9) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики і комунальних послуг;
10) утворювати в разі потреби у межах своєї компетенції робочі групи, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
7. НКРЕКП у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.
8. НКРЕКП, її центральний апарат та територіальні органи становлять систему органів НКРЕКП, яку очолює Голова НКРЕКП.
Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються НКРЕКП.
9. НКРЕКП як колегіальний орган утворюється у складі Голови та шести членів. Голова, члени НКРЕКП призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Термін повноважень Голови, члена НКРЕКП становить шість років.
Одна і та ж особа не може бути Головою та/або членом НКРЕКП більше двох термінів підряд.
НКРЕКП є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
10. Голова НКРЕКП:
1) очолює систему НКРЕКП та керує її діяльністю;
2) затверджує Регламент НКРЕКП;
3) координує роботу членів НКРЕКП та розподіляє обов\’язки між ними за відповідними напрямами щодо виконання покладених на НКРЕКП завдань;
4) скликає і проводить засідання НКРЕКП, вносить питання для розгляду на її засіданнях, підписує протокол засідань та рішення НКРЕКП, затверджує порядок денний засідання НКРЕКП;
5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників та працівників центрального апарату НКРЕКП;
6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів НКРЕКП, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників та працівників НКРЕКП;
7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності НКРЕКП;
8) має право без спеціальних дозволів представляти НКРЕКП у суді;
9) представляє інтереси НКРЕКП у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
10) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів НКРЕКП;
11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;
12) присвоює у встановленому законодавством порядку працівникам НКРЕКП ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
13) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів НКРЕКП;
14) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів НКРЕКП;
15) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату НКРЕКП;
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності НКРЕКП здійснює її центральний апарат та територіальні органи (далі – апарат) відповідно до цього Положення.
Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКРЕКП. Керівник апарату підпорядковується безпосередньо Голові НКРЕКП.
Обов\’язки керівника апарату визначаються Головою НКРЕКП.
12. Основною формою роботи НКРЕКП як колегіального органу є засідання.
Засідання НКРЕКП є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її загального кількісного складу.
Рішення НКРЕКП вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу НКРЕКП. Голова, члени НКРЕКП мають по одному голосу кожний.
13. Рішення НКРЕКП приймаються на засіданнях, які проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об\’єднань споживачів і громадськості.
Рішення, прийняті НКРЕКП, оформлюються постановами і розпорядженнями.
Рішення НКРЕКП, прийняті у межах її повноважень, обов\’язкові до виконання суб\’єктами природних монополій.
Рішення НКРЕКП можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.
Рішення НКРЕКП, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов\’язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань установлення цін та тарифів (крім установлення цін та тарифів для населення) та рішень з питань функціонування оптового ринку електричної енергії.
Рішення НКРЕКП, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.
Рішення НКРЕКП, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України \”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності\”.
НКРЕКП має право видавати в установленому порядку разом з органами виконавчої влади спільні акти.
14. НКРЕКП для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються НКРЕКП.
НКРЕКП для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності НКРЕКП інтересів суб\’єктів природних монополій, суб\’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, споживачів товарів і послуг, може залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості.
15. Гранична чисельність працівників НКРЕКП затверджується Президентом України.
Структура НКРЕКП затверджується Головою НКРЕКП у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.
Штатний розпис затверджується Головою НКРЕКП за погодженням із Міністерством фінансів України.
16. НКРЕКП є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку та печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code