ПОРЯДОК затвердження титулів будов (об\’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності

                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                           постановою Кабінету Міністрів України 
                                 від 8 вересня 1997 р. N 995 
ПОРЯДОК затвердження титулів будов (об\’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності 
   { У тексті Порядку слова \”розрахункова кошторисна вартість\” 
     у  всіх відмінках замінено  словами  \”загальна кошторисна 
     вартість\” у відповідному відмінку згідно  з Постановою КМ 
     N 436 ( 436-2008-п ) від 07.05.2008 } 
   { У тексті Порядку слова \”Мінекономіки\” та \”Мінрегіонбудом\” 
     замінено  словами  \”Мінекономрозвитку\”  та  \”Мінрегіоном\” 
     згідно  з   Постановою  КМ  N 1041  ( 1041-2011-п )  від 
     12.10.2011 } 
                       I. Загальна частина 
     1. Титул будови (об\’єкта) визначає основні техніко-економічні 
показники будови (об\’єкта) і містить такі відомості:  найменування 
будови (об\’єкта) та її місцезнаходження, найменування забудовника, 
сфера   управління,   до  якої  вона  належить,  галузь,  характер 
будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне 
переоснащення     підприємства,     об\’єкта,    споруди),    обсяг 
капіталовкладень,   вартість  основних  фондів  та  завдання  щодо 
введення в дію потужностей на весь період будівництва з розподілом 
капітальних   вкладень   за   роками   з  урахуванням  нормативної 
тривалості  будівництва.  {  Абзац  перший  пункту  1  із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  436  (  436-2008-п  ) від 
07.05.2008 } 
     Внутрішньобудівельний титул   будови   (об\’єкта)  складається 
замовником на основі погодженого та затвердженого в  установленому 
порядку  титулу будови (об\’єкта).  У ньому визначаються об\’єкти та 
споруди,  будівництво яких  здійснюватиметься  у  плановому  році, 
зазначається їх кошторисна вартість та залишок її на початок року, 
обсяг капітальних вкладень на рік, у тому числі витрати замовника. 
     2. Титули будов (об\’єктів),  будівництво яких розпочинається, 
складаються за формою згідно з додатком N 1, перехідних – додатком 
N 2, внутрішньобудівельні титули – додатком N 3 до цього Порядку. 
     У   разі   коли   будівництво   об\’єкта   у   попередні  роки 
здійснювалося   без   залучення   бюджетних   коштів   або  коштів 
підприємств   державної   власності  та  у  разі  перезатвердження 
проектів,  будівництво  за  якими розпочате у минулі роки, замість 
титулу   будови   (об\’єкта),   будівництво   якої  розпочинається, 
складається  титул будови (об\’єкта), будівництво якої розпочалось, 
за  формою  згідно  з додатком 5, який затверджується згідно з цим 
Порядком    як    титул   будови   (об\’єкта),   будівництво   якої 
розпочинається.  {  Абзац  другий пункту 2 в редакції Постанови КМ 
N 436 ( 436-2008-п ) від 07.05.2008 } 
     3. Титул  будови  (об\’єкта)  є  документом,  обов\’язковим для 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого   самоврядування,   підприємств,  установ,  організацій, 
банків,  що здійснюють супроводження,  фінансування та  реалізацію 
проекту  будівництва  із  залученням  бюджетних  коштів або коштів 
підприємств  державної  власності,  крім  державного  підприємства 
\”Національний   спортивний  комплекс  \”Олімпійський\”  для  об\’єкта 
реконструкції існуючих та будівництва нових об\’єктів Національного 
спортивного  комплексу  \”Олімпійський\”  по вул. Червоноармійській, 
55, державного підприємства \”Дирекція з капітального будівництва і 
реконструкції   Міжнародного   аеропорту  \”Донецьк\”  для  об\’єктів 
реконструкції   аеровокзального   комплексу   (будівництво  нового 
термінала,  включаючи  паркінг  та  огорожу),  будівництва  центру 
адміністративної  та ділової авіації, реконструкції та будівництва 
штучних  покриттів  перонів,  місць  стоянок  і руліжних доріжок у 
комунальному   підприємстві   \”Міжнародний   аеропорт   \”Донецьк\”, 
державного  підприємства  \”Дирекція з будівництва об\’єктів до ЄВРО 
2012  у  м.  Львові\”  для  об\’єкта  будівництва  стадіону  по вул. 
Стрийській-Кільцевій  дорозі  в м. Львові та об\’єкта реконструкції 
аеродрому  в державному підприємстві \”Міжнародний аеропорт \”Львів\” 
тимчасово  до  затвердження  уточнених проектів та титулів будов і 
державного  підприємства  \”Держекоінвест\”  для реалізації проектів 
цільових  екологічних  (зелених)  інвестицій  \”Будівництво очисних 
споруд   по   очищенню  шахтних  вод  шахти  ім.  П.Л.  Войкова  у 
м.  Свердловськ  Луганської  області\”, \”Впровадження раціонального 
споживання   енергії  з  використанням  сучасних  високоефективних 
технологій  на  території  ДПУ \”Міжнародний дитячий центр \”Артек\”, 
\”Реконструкція  котельні  кварталу  № 165 з впровадженням теплових 
насосів,   м.  Дзержинськ  Донецької  області\”  та  \”Реконструкція 
системи  теплопостачання мікрорайонів \”Сонячний\” і \”Будівельник\” в 
м.  Горлівка,  Донецька  обл.\”,  а  також  державного підприємства 
\”Макіїввугілля\”   для   реконструкції   технологічного   комплексу 
скіпового  ствола  N  1  шахти імені В.М. Бажанова до затвердження 
титулу будови на підставі затвердженого проекту.
{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 201 
(   201-2011-п  )  від  16.02.2011,  N  336  (  336-2011-п  )  від 
21.03.2011,   N   562   (   562-2011-п  )  від  23.05.2011,  N  90 
(   90-2012-п   )  від  30.01.2012,  N  404  (  404-2012-п  )  від 
23.05.2012, N 711 ( 711-2012-п ) від 06.08.2012 } 
     4. Титул будови (об\’єкта),  будівництво якої  розпочинається, 
складається   і  затверджується  на  весь  період  будівництва  із 
визначенням джерел фінансування та розподілом  за  роками  обсягів 
капітальних вкладень, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, та 
завдань  щодо введення у дію потужностей з урахуванням нормативної 
тривалості будівництва.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 436 
( 436-2008-п ) від 07.05.2008 } 
     5. Показники  титулів  будов  (об\’єктів)  є  плановими як для 
замовника,  так і для підрядника,  зокрема щодо фінансування будов 
(об\’єктів),   та  засобом  забезпечення  ефективного  використання 
державних капітальних вкладень. 
     Зміни до показників титулів будов (об\’єктів) вносяться згідно 
з цим Порядком для їх затвердження. 
     У  разі  коли будівництво об\’єктів було розпочато у попередні 
роки,  зміни  до  показників титулів будов (об\’єктів), будівництво 
яких  розпочинається,  вносяться  за формою згідно з додатком 5 до 
цього  Порядку. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
N 436 ( 436-2008-п ) від 07.05.2008 } 
     6. Титули  складаються  тільки для тих будов (об\’єктів),  які 
забезпечені на 1 вересня року, що передує плановому, затвердженими 
в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, у тому 
числі техніко-економічним обгрунтуванням,  робочими кресленнями  і 
кошторисами обсягу робіт, який необхідно виконати у плановому році 
відповідно до нормативних показників. 
     7. Титули будов (об\’єктів),  будівництво яких розпочинається, 
та  перехідних  складаються  замовниками  і  подаються  до органів 
вищого  рівня,  до  сфери  управління  яких  вони  належать,   для 
погодження та затвердження. 
     8. Титули будов (об\’єктів),  будівництво яких розпочинається, 
складаються  тільки  за  умови   забезпечення   перехідних   будов 
(об\’єктів)  галузі капітальними вкладеннями в обсягах,  необхідних 
для завершення їх будівництва у нормативні терміни. 
     9. Титули будов (об\’єктів),  будівництво яких розпочинається, 
складаються  для всіх будов (об\’єктів) виробничого і невиробничого 
призначення. 
              II. Порядок затвердження титулів будов 
                (об\’єктів) виробничого призначення 
     10. Титули будов (об\’єктів), будівництво яких розпочинається, 
загальною   кошторисною   вартістю   100  млн.  гривень  і  більше 
затверджуються    Кабінетом    Міністрів   України   за   поданням 
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади, Ради 
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та 
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій-замовників  за 
погодженням з Мінекономрозвитку та Мінрегіоном. 
     На    підставі    обґрунтованого   подання,   погодженого   з 
Мінекономрозвитку,    Мінфіном    та    іншими    заінтересованими 
центральними  органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів України 
може  прийняти  рішення  щодо  надання  Раді  міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним  адміністраціям  права  на  затвердження  титулів  будов 
(об\’єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною 
вартістю  100  млн. гривень і більше. { Пункт 10 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 436 ( 436-2008-п ) від 07.05.2008 }
{  Пункт  10  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 
(   663-2006-п  )  від  11.05.2006,  N  436  (  436-2008-п  )  від 
07.05.2008 } 
     11. Титули будов (об\’єктів), будівництво яких розпочинається, 
загальною   кошторисною  вартістю  від  30  до  100  млн.  гривень 
затверджуються   міністерствами,   іншими   центральними  органами 
виконавчої  влади,  Радою  міністрів  Автономної  Республіки Крим, 
обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними 
адміністраціями-замовниками за погодженням з Мінекономрозвитку.
{  Пункт  11  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 663 
( 663-2006-п ) від 11.05.2006 } 
     12. Титули будов (об\’єктів), будівництво яких розпочинається, 
загальною  кошторисною  вартістю до 30 млн. гривень затверджуються 
керівниками  підприємств  державної  власності  за  погодженням  з 
органами вищого рівня, до сфери управління яких вони належать.
{  Пункт  12  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 663 
( 663-2006-п ) від 11.05.2006 } 
     13. Титули для робіт, що розпочинаються з буріння свердловин, 
упорядкування нафтових і газових родовищ,  промислів  і  дільниць, 
підключення   їх   до   інженерних   мереж   діючих   магістралей, 
гірничо-капітальних робіт,  які  підлягають  виконанню  на  діючих 
шахтах, розрізах, рудниках, робіт з підготовки нових горизонтів на 
цих підприємствах,  робіт  з  підготовки  дільниць  для  видобутку 
торфу,   робіт,   які   виконуються  для  забезпечення  заготівлі, 
вивезення,  сплаву і перевалки деревини,  робіт з  відновлення  та 
охорони  лісів,  інших  аналогічних  підготовчих  робіт  загальною 
кошторисною  вартістю  100  млн.  гривень  і більше затверджуються 
Кабінетом   Міністрів   України  за  поданням  міністерств,  інших 
центральних  органів  виконавчої  влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних     адміністрацій-замовників     за     погодженням    з 
Мінекономрозвитку.  { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 663 ( 663-2006-п ) від 11.05.2006 } 
     Якщо  загальна кошторисна вартість зазначених робіт становить 
менше  100  млн.  гривень,  титули  затверджуються міністерствами, 
іншими  центральними  органами  виконавчої  влади, Радою міністрів 
Автономної    Республіки    Крим,    обласними,    Київською    та 
Севастопольською  міськими  державними адміністраціями-замовниками 
за  погодженням  з  Мінекономрозвитку. { Абзац другий пункту 13 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663 ( 663-2006-п ) від 
11.05.2006 } 
     14.  Титули перехідних будов (об\’єктів) загальною кошторисною 
вартістю  30  млн. гривень і більше затверджуються міністерствами, 
іншими  центральними  органами  виконавчої  влади, Радою міністрів 
Автономної    Республіки    Крим,    обласними,    Київською    та 
Севастопольською    міськими    державними    адміністраціями   за 
погодженням з Мінекономрозвитку, загальною кошторисною вартістю до 
30  млн.  гривень – керівниками підприємств державної власності за 
погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких вони 
належать.
{  Пункт  14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 663 
(   663-2006-п  )  від  11.05.2006,  N  436  (  436-2008-п  )  від 
07.05.2008 } 
             III. Порядок затвердження титулів будов 
               (об\’єктів) невиробничого призначення 
     15.   Титули   адміністративних   будівель,   видовищних   та 
спортивних  споруд,  будівництво  яких  розпочинається,  загальною 
кошторисною  вартістю  100  млн.  гривень  і більше затверджуються 
Кабінетом   Міністрів   України  за  поданням  міністерств,  інших 
центральних  органів  виконавчої  влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій-замовників, погодженим з Мінекономрозвитку 
та Мінрегіоном. 
     На    підставі    обґрунтованого   подання,   погодженого   з 
Мінекономрозвитку,    Мінфіном    та    іншими    заінтересованими 
центральними  органами виконавчої влади, Кабінет Міністрів України 
може  прийняти  рішення  щодо  надання  Раді  міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним  адміністраціям  права  на  затвердження  титулів  будов 
(об\’єктів), будівництво яких розпочинається, загальною кошторисною 
вартістю  100  млн. гривень і більше. { Пункт 15 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 436 ( 436-2008-п ) від 07.05.2008 }
{  Пункт  15  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 
(   663-2006-п  )  від  11.05.2006,  N  436  (  436-2008-п  )  від 
07.05.2008 } 
{  На  часткову  зміну  пункту  15  надати Генеральній прокуратурі 
України,  як  виняток,  право  на  затвердження  за  погодженням з 
Міністерством  фінансів  та  Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі  проекту  \”Реконструкція  з  прибудовою адміністративного 
будинку Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, 
у  м.  Києві”  та  за  погодженням  з  Міністерством  економічного 
розвитку   і   торгівлі  –  титулу  відповідної  будови  згідно  з 
Постановою КМ N 317 ( 317-2012-п ) від 18.04.2012 } 
{  На часткову зміну пункту 15 надати Вищому спеціалізованому суду 
України  з  розгляду  цивільних  і кримінальних справ, як виняток, 
право  на затвердження за погодженням з Міністерством економічного 
розвитку  і  торгівлі,  Міністерством  фінансів  та  Міністерством 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства   титулу  будови  \”Реконструкція  будівель  комплексу 
споруд  (будівлі  57,  58,  59  військового  містечка  N  127) для 
розміщення   Вищого   спеціалізованого  суду  України  з  розгляду 
цивільних  і  кримінальних  справ\”,  проекту  та  робочого проекту 
зазначеної  будови  і  схвалення  її  ескізного  проекту  згідно з 
Постановою КМ N 890 ( 890-2012-п ) від 01.10.2012 } 
     16. Титули будов (об\’єктів), будівництво яких розпочинається, 
загальною  кошторисною  вартістю  100  млн. гривень і більше (крім 
будівель  та  споруд,  зазначених  у  пункті  15),  а саме: житла, 
комунального   призначення,   охорони   навколишнього   природного 
середовища,  охорони  здоров\’я,  фізичної культури, науки, освіти, 
культури  і  мистецтва  –  затверджуються міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями за погодженням з Мінекономрозвитку.
{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 663 
( 663-2006-п ) від 11.05.2006 } 
     17.  Якщо  загальна  кошторисна  вартість  будов  (об\’єктів), 
зазначених  у  пунктах  15  та  16,  становить  від 30 до 100 млн. 
гривень,    титули   затверджуються   міністерствами   та   іншими 
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 
державними    адміністраціями-замовниками,    за   погодженням   з 
Мінекономрозвитку  до  30  млн.  гривень – керівниками підприємств 
державної  власності  за  погодженням  з органами вищого рівня, до 
сфери управління яких вони належать.
{  Пункт  17  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 
(   663-2006-п  )  від  11.05.2006,  N  436  (  436-2008-п  )  від 
07.05.2008 } 
     17-1.    Титули   перехідних   будов   (об\’єктів)   загальною 
кошторисною  вартістю  30  млн.  гривень  і  більше затверджуються 
міністерствами,  іншими  центральними  органами  виконавчої влади, 
Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласними, Київською 
та  Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з 
Мінекономрозвитку,  а  загальною  кошторисною  вартістю до 30 млн. 
гривень  –  керівниками  державних  підприємств  за  погодженням з 
органами, до сфери управління яких вони належать.
{  Порядок  доповнено  пунктом  17-1  згідно з Постановою КМ N 663 
(  663-2006-п  )  від  11.05.2006;  із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 436 ( 436-2008-п ) від 07.05.2008 } 
     18. Титули    на   будівництво   адміністративних   приміщень 
сільських та селищних рад затверджуються у порядку,  встановленому 
обласними державними адміністраціями. 
                       IV. Заключна частина 
     19. Титули   будов  (об\’єктів)  виробничого  і  невиробничого 
призначення,  будівництво яких розпочинається та  здійснюється  із 
залученням  іноземних  кредитів  під  гарантію  Кабінету Міністрів 
України,    незалежно    від   загальної   кошторисної   вартості, 
затверджуються    Кабінетом    Міністрів   України   за   поданням 
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади, Ради 
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та 
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій-замовників  за 
погодженням з Мінекономрозвитку та Мінрегіоном.
{  Пункт  19  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 436 
( 436-2008-п ) від 07.05.2008 } 
{  Установлено,  що  пункт 19 Порядку застосовується у 2011 році з 
урахуванням  умов,  визначених у пункті 2 Розпорядження КМ N 763-р 
( 763-2011-р ) від 08.08.2011 } 
{ Установити, що пункт 19 застосовується у 2012 році з урахуванням 
умов,  визначених пунктами 3 і 4 Постанови КМ N 181 ( 181-2012-п ) 
від 07.03.2012 } 
     20. Внутрішньобудівельні  титули будов (об\’єктів),  незалежно 
від  загальної  кошторисної  вартості,  затверджуються керівниками 
підприємств   –   замовників   за   погодженням   із  генеральними 
підрядниками  та  органами  вищого рівня, до сфери управління яких 
вони належать. 
     21. Титули  на  виконання  проектно-вишукувальних  робіт  для 
будівництва  затверджуються  в  тому  ж  порядку,  що   й   титули 
відповідних будов (об\’єктів),  будівництво яких розпочинається,  з 
урахуванням прогнозної вартості будівництва цих будов (об\’єктів). 
     Титули на   виконання   проектно-вишукувальних   робіт    для 
будівництва складаються згідно з додатком N 4 до цього Порядку. 

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code