ПОЛОЖЕННЯ про оцінку та конкурсний відбір запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
13.06.2012  № 697
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 липня 2012 р. 
за № 1254/21566
ПОЛОЖЕННЯ про оцінку та конкурсний відбір запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету
I. Загальні положення
Це Положення, розроблене відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2145 \”Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету\”, визначає механізм оцінки та конкурсного відбору запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету (далі – інвестиційні проекти).
II. Критерії оцінки інвестиційних проектів виробничого і невиробничого призначення
2.1. Оцінка та відбір інвестиційних проектів виробничого призначення здійснюються за такими критеріями:
1) відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки (0 – 3 бали):
3 – повністю відповідає;
2 – частково відповідає;
1 – певною мірою відповідає;
0 – не відповідає;
2) фінансово-економічні показники ефективності:
чиста приведена вартість проекту (0 – 3 бали):
3 – більше 500 тис. гривень;
2 – від 100 до 500 тис. гривень;
1 – від 50 до 100 тис. гривень;
0 – 50 тис. гривень і менше;
рентабельність виробництва (конкурентоспроможність) товарів, робіт і послуг, які є результатом реалізації інвестиційного проекту (0 – 3 бали):
3 – 30 відсотків і більше;
2 – від 20 до 30 відсотків;
1 – від 15 до 20 відсотків;
0 – 15 відсотків і менше;
термін окупності проекту (0 – 3 бали):
3 – до 4 років;
2 – від 4 до 6 років;
1 – від 6 до 8 років;
0 – понад 8 років;
технічний рівень нових виробничих фондів (коефіцієнт оновлення) (0 – 1 бал):
1 – 1 і більше;
0 – менше 1;
3) відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, установлених законодавством (0 – 1 бал):
1 – відповідає;
0 – не відповідає;
4) рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів (0 – 3 бали):
3 – більше 80 відсотків;
2 – від 40 до 80 відсотків;
1 – від 20 до 40 відсотків;
0 – 20 відсотків і менше;
5) фінансово-економічний стан суб\’єкта господарювання (за коефіцієнтом фінансової стійкості) за останні три роки, що передують даті подання документів на конкурс, або за період його діяльності (у разі існування суб\’єкта господарювання менш як три роки) на останню звітну дату (0 – 1 бал):
1 – 1 і більше;
0 – менше 1;
6) забезпечення енергозбереження шляхом зниження енергоємності виробництва одиниці продукції встановленої якості (0 – 5 балів):
5 – 20 відсотків і більше;
4 – від 15 до 20 відсотків;
3 – від 10 до 15 відсотків;
2 – від 5 до 10 відсотків;
1 – до 5 відсотків;
0 – проект не передбачає зниження енергоємності виробництва встановленої якості;
7) частка участі залученого капіталу з небюджетних джерел (0 – 3 бали):
3 – 50 відсотків і більше;
2 – від 30 до 50 відсотків;
1 – від 20 до 30 відсотків;
0 – 20 відсотків і менше;
8) частка власних коштів у загальній кошторисній вартості проекту (0 – 3 бали):
3 – 70 відсотків і більше;
2 – від 40 до 70 відсотків;
1 – від 20 до 40 відсотків;
0 – 20 відсотків і менше;
9) ступінь імпортозаміщення виготовленої в результаті реалізації інвестиційного проекту продукції (0 – 3 бали):
3 – від 80 до 100 відсотків;
2 – від 50 до 80 відсотків;
1 – від 20 до 50 відсотків;
0 – 20 відсотків і менше;
10) створення нових робочих місць ( 0 ? 3 бали):
3 – більше 50 робочих місць;
2 – від 10 до 50 робочих місць;
1 – 10 і менше робочих місць;
0 – нові робочі місця не створюються.
2.2. Оцінка та відбір інвестиційних проектів невиробничого призначення здійснюються за такими критеріями:
1) фактична забезпеченість об\’єктами соціальної інфраструктури на одного мешканця регіону порівняно із статистичними загальнодержавними показниками (0 – 1 бал):
1 – менше 1;
0 – 1 і більше;
2) рівень зношеності основних фондів та матеріальної бази існуючих об\’єктів (0 – 3 бали):
3 – 70 відсотків і більше;
2 – від 40 до 70 відсотків;
1 – від 15 до 40 відсотків;
0 – 15 відсотків і менше;
3) забезпечення ресурсозбереження (0 – 3 бали):
3 – 20 відсотків і більше;
2 – від 15 до 20 відсотків;
1 – від 10 до 15 відсотків;
0 – 10 відсотків і менше;
4) ступінь готовності об\’єктів інвестування (0 – 3 бали):
3 – 80 відсотків і більше;
2 – від 50 до 80 відсотків;
1 – від 20 до 50 відсотків;
0 – 20 відсотків і менше.
III. Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів
3.1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних проектів здійснюються комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів (далі – комісія), яка є постійно діючим дорадчим органом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
3.2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3.3. Комісію очолює голова, який має заступника. Головою комісії є перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.
3.4. Секретар комісії призначається з числа працівників відділу планування державних інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
3.5. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться в міру надходження інвестиційних проектів. Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності -заступник голови.
IV. Подання та розгляд інвестиційних проектів
4.1. Пропозиції щодо інвестиційних проектів, що пропонуються для участі в конкурсному відборі, подаються органами виконавчої влади разом з відповідними документами до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.2. Секретар комісії розглядає подані пропозиції органів виконавчої влади щодо інвестиційних проектів на предмет їх повноти та відповідності вимогам порядку подання відповідно до пункту 8 Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2145.
4.3. Матеріали, що не відповідають вимогам порядку подання відповідно до пункту 8 Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2145, повертаються на доопрацювання листом за підписом голови комісії до органів виконавчої влади, які подали ці матеріали, із зазначенням причини повернення.
4.4. Матеріали, що відповідають вимогам порядку подання відповідно до пункту 8 Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2145, секретар комісії не пізніше ніж за три робочих дні до засідання комісії розсилає членам комісії.
4.5. Комісія на своєму засіданні здійснює оцінку та конкурсний відбір інвестиційних проектів згідно з критеріями, визначеними в пунктах 2.1 і 2.2 розділу ІІ цього Положення.
4.6. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
4.7. За результатами розгляду матеріалів комісія приймає рішення щодо кожного інвестиційного проекту окремо. Рішення комісії вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.8. За результатами оцінки та відбору інвестиційних проектів комісією складається протокол, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, із зазначенням їх позиції та в якому вказуються обсяги необхідних державних капітальних вкладень, у тому числі на поворотній основі, та переліки інвестиційних проектів.
4.9. Комісія подає інформацію про загальний обсяг необхідних державних капітальних вкладень, у тому числі на поворотній основі, для фінансування інвестиційних проектів Міністерству фінансів України для врахування під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
4.10. Переліки інвестиційних проектів подаються структурному підрозділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідальному за розроблення програмних та прогнозних документів економічного і соціального розвитку України, для включення їх до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code