Розмірну прив\’язку здійснюють від ба зису розпланування.

Розмірну прив\’язку здійснюють від ба зису розпланування.

Базисом розпланування може бути будь-яка пряма лінія, що проходить через дві за кріплені на місцевості точки, які позначають великими літерами українського алфавіту.

 

Приклад – А; Б.

5.5 Будівлі та споруди на плані наносять у масштабі креслення з вказівкою прорізів воріт та дверей, крайніх осей та, при необхідності, координат осей воріт або прив\’язки воріт до координаційних осей будівлі.

5.6 Усередині контуру будівлі (споруди) вказують:

а) номер будівлі, споруди у нижньому пра вому куті;

б) абсолютну відмітку, що відповідає умовній нульовій відмітці, прийнятій у буді вельних робочих кресленнях будівлі, спору ди, яку розміщують на полиці лінії-виноски та позначають знаком Ф (для житлово-цивіль них об\’єктів – при необхідності).

5.7 На контурі будівлі, споруди вказу ють:

 

а) координати точок перетину координа ційних осей будівлі, споруди у двох її проти лежних кутах, а при складній конфігурації бу дівлі, споруди чи розташування її не паралель но осям будівельної геодезичної сітки – в усіх кутах. Для центричних споруд – координати центра та однієї характерної точки, а також діаметр, для лінійних споруд – координату осі або координати початку та кінця окремих ділянок;

б) розмірну прив\’язку координаційних осей будівлі, споруди до базису розплануван ня та розміри будівлі, споруди між осями при відсутності будівельної геодезичної сітки;

в) позначку координаційних осей будівлі, споруди у координованих точках.

5.8 Навколо контуру будівлі, споруди по казують вимощення та в\’їзні пандуси, зовнішні сходи та майданчики біля входів.

5.9 На кресленні розпланування, що сто сується автомобільних шляхів, наносять та вказують:

а) переїзди через залізничні колії;

б) транспортні розв\’язки;

в) координати або прив\’язки осей авто мобільних шляхів та, при необхідності, їх но мери;

г) ширину автомобільних шляхів;

5.4 Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса.

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закреп ленные на местности точки, которые обознача ют прописными буквами русского алфавита.

 

Пример – А; Б.

5.5 Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов во рот и дверей, крайних осей и, при необходи мости, координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания.

5.6 Внутри контура здания (сооружения) указывают:

а) номер здания, сооружения в нижнем правом углу;

б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строи тельных рабочих чертежах здания, сооруже ния, которую помещают на полке линии-вы носки и обозначают знаком Ф (для жилищно-гражданских объектов – при необходимости).

5.7 На контуре здания, сооружения указы вают:

а) координаты точек пересечения коорди национных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной кон фигурации здания, сооружения или располо жения его не параллельно осям строительной геодезической сетки – во всех углах. Для цент рических сооружений – координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений – координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;

б) размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному ба зису и размеры здания, сооружения между ося ми при отсутствии строительной геодезичес кой сетки;

в) обозначение координационных осей зда ния, сооружения в координируемых точках.

5.8 Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, на ружные лестницы и площадки у входов.

5.9 На разбивочном плане в части авто мобильных дорог наносят и указывают:

 

а) переезды через железнодорожные пути;

б) транспортные развязки;

в) координаты или привязки осей авто мобильных дорог и, при необходимости, их номера;

г) ширину автомобильных дорог;

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code