МЕТОДИКА визначення відновної вартості об\’єкта благоустрою

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
03.11.2008 N 326
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2008 р.
за N 1181/15872

 МЕТОДИКА визначення відновної вартості об\’єкта благоустрою 

 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Методика    визначення    відновної   вартості   об\’єкта 
благоустрою (далі – Методика) установлює єдиний підхід  до  оцінки 
розміру відшкодування збитків,  завданих об\’єкту благоустрою,  при 
визначенні відновної вартості таких об\’єктів. 
     1.2. Методику розроблено відповідно до:
     Закону України    \”Про    благоустрій    населених   пунктів\” 
( 2807-15 );
     постанови Кабінету  Міністрів  України  від  15.06.2006 N 826 
( 826-2006-п )  \”Про  затвердження  Порядку  визначення  відновної 
вартості об\’єктів благоустрою\”;
     наказу Держжитлокомунгоспу  України  від  23.09.2003  N   154 
( z0189-04  )  \”Про  затвердження  Порядку  проведення  ремонту та 
утримання об\’єктів благоустрою населених пунктів\”, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за N 189/8788;
     наказу Міністерства  фінансів  України  від  31.12.99  N  318 
( z0027-00    )    \”Про    затвердження    Положення   (стандарту) 
бухгалтерського обліку\”,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції 
України 19.01.2000 за N 27/4248. 
     1.3. Методика   застосовується  балансоутримувачами  об\’єктів 
благоустрою при оцінці завданих збитків таким об\’єктам у разі:
     1) протиправного    пошкодження    чи    знищення   елементів 
благоустрою;
     2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
     а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах 
благоустрою;
     б) здійсненні ремонту інженерних мереж;
     в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
     г) прокладанні нових інженерних мереж;
     ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт. 
     1.4. Поняття,  що використовуються у цій Методиці, мають таке 
значення:
     відновна вартість  об\’єктів  благоустрою  –  вартість робіт з 
усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до  стану 
їх  функціонального використання за призначенням,  який відповідає 
вимогам державних стандартів, норм і правил;
     економічно обґрунтовані    плановані   витрати   –   витрати, 
планування  яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів, 
нормативів,  норм,  технологічних регламентів,  а також вимог щодо 
надання  відповідних  послуг  визначеної  кількості  та  якості  з 
урахуванням   економічних   і   природно-кліматичних  особливостей 
регіону.
     Інші поняття  у  цій  Методиці  вживаються  у значеннях,  які 
наведені в Законі  України  \”Про  благоустрій  населених  пунктів\” 
( 2807-15 ). 
     1.5. Для  визначення  відновної  вартості об\’єкта благоустрою 
його балансоутримувач утворює комісію,  до складу якої включаються 
представники  балансоутримувача  і  власника  зазначеного об\’єкта, 
місцевої держадміністрації (виконавчого органу міської,  селищної, 
сільської  ради),  спеціалісти  з  питань  благоустрою  населеного 
пункту  (далі  –  комісія).  До  складу  комісії  можуть   входити 
представники громадських організацій (за їх згодою).
     Головою комісії призначається  представник  балансоутримувача 
об\’єкта благоустрою.
     До участі в роботі комісії запрошується юридична  чи  фізична 
особа, винна в пошкодженні чи знищенні об\’єкта благоустрою. 
     1.6. Комісія   проводить   обстеження   об\’єкта  благоустрою, 
встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну 
вартість   робіт   з   його   відновлення  (відбудови)  і  складає 
відповідний акт обстеження об\’єкта благоустрою при визначенні його 
відновної вартості встановленої форми, наведеної у додатку до цієї 
Методики.
     Юридична чи  фізична  особа,  винна в пошкодженні чи знищенні 
об\’єкта благоустрою,  яка бере участь у роботі  комісії,  підписує 
акт обстеження об\’єкта.  Якщо винна особа не погоджується з актом, 
вона  підписує  акт  із  зауваженнями,  які  є  його   невід\’ємною 
частиною.
     У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або 
підписати акт – в акті робиться відповідна відмітка. 
     1.7. Розмір    відшкодування    збитків,   завданих   об\’єкту 
благоустрою,   пов\’язаний   з   усуненням    пошкоджень    об\’єкта 
благоустрою,  що  виникли  безпосередньо  в  результаті дій винної 
особи або як наслідок таких дій, і складається з вартості робіт на 
його  відновлення  до  стану  функціонального  використання такого 
об\’єкта,  який відповідає вимогам  державних  стандартів,  норм  і 
правил. 
                 2. Визначення відновної вартості 
                       об\’єкта благоустрою 
     2.1. Відновна вартість об\’єктів благоустрою розраховується на 
основі  економічно  обґрунтованих  планованих витрат з урахуванням 
планового прибутку та податку на додану вартість. 
     2.2. Розрахунок  відновної   вартості   об\’єкта   благоустрою 
здійснюється   на  нормативній  основі  відповідно  до  економічно 
обґрунтованих планованих витрат,  а також на підставі державних  і 
галузевих     нормативів     (норм)    витрат    матеріальних    і 
паливно-енергетичних ресурсів,  техніко-економічних розрахунків та 
кошторисів, ставок податків і зборів (обов\’язкових платежів), норм 
і нормативів з оплати праці.
     Витрати, об\’єктивне     нормування     яких    не    можливе, 
розраховуються з  урахуванням  економічно  обґрунтованих  планових 
витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та 
на підставі планованих кошторисів. 
     2.3. Склад економічно обґрунтованих планових витрат на роботи 
з  усунення  шкоди,  завданої  об\’єкту  благоустрою,  визначається 
балансоутримувачем на підставі переліку робіт, визначених комісією 
і відображених в акті обстеження об\’єкта благоустрою. 
     2.4. Відновна  вартість  об\’єкта  благоустрою визначається за 
відновною  вартістю  окремих  елементів  благоустрою,   які   було 
пошкоджено чи знищено. 
     2.5. До  складу  відновної  вартості  може  входити  вартість 
розроблення  проектно-кошторисної  документації   на   відновлення 
(відбудову)  об\’єкта  благоустрою у випадках,  коли законодавством 
під час виконання робіт з усунення пошкоджень об\’єктів благоустрою 
передбачено необхідність розроблення такої документації. 
     2.6. У   випадку   відновлення  об\’єктів  благоустрою  шляхом 
проведення  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт 
відновна    вартість    об\’єктів   благоустрою   визначається   за 
стандартами, нормами і правилами, які діють у будівництві. 
     2.7. Якщо  відновлення  об\’єкта  благоустрою  не   передбачає 
виконання  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт, 
відновна вартість об\’єкта благоустрою визначається  за  економічно 
обґрунтованими планованими витратами. 
           3. Економічно обґрунтовані плановані витрати 
     3.1. Визначення  економічно  обґрунтованих  планованих витрат 
здійснюється з урахуванням витрат,  які безпосередньо пов\’язані  з 
відновленням об\’єкта благоустрою. 
     3.2. До    економічно    обґрунтованих    планованих   витрат 
включаються:   планована   виробнича   собівартість    робіт    та 
адміністративні витрати. 
               4. Планована виробнича собівартість 
     4.1. До  планованої  виробничої  собівартості  належать прямі 
витрати (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 
інші прямі витрати) та загальновиробничі витрати. 
     4.2. До   складу   прямих   матеріальних  витрат  уключаються 
витрати,  які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат 
і пов\’язані з використанням:
     – палива та  електроенергії.  Такі  витрати  визначаються  на 
основі чинних цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не 
вище цін, що склалися на відповідному ринку;
     – матеріалів,   запасних  частин,  комплектувальних  виробів, 
напівфабрикатів та інших матеріальних  ресурсів  для  забезпечення 
технологічного   процесу  (витрати  визначаються  на  основі  норм 
використання таких ресурсів та  чинних  цін  (тарифів)  на  них  з 
виключенням вартості зворотних відходів). 
     4.3. До  прямих витрат на оплату праці належать витрати,  які 
безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат:
     – витрати  з основної заробітної плати виробничого персоналу, 
діяльність якого безпосередньо  пов\’язана  з  виконанням  робіт  з 
відновлення   об\’єкта  благоустрою,  що  визначаються  виходячи  з 
чисельності  персоналу  за  штатним  розписом,   установлених   на 
підприємстві  тарифних  ставок  (окладів),  відрядних розцінок для 
робітників  та  посадових  окладів   для   керівників,   фахівців, 
технічних службовців;
     – витрати   з   додаткової   заробітної   плати   виробничого 
персоналу,  діяльність  якого безпосередньо пов\’язана з виконанням 
робіт з відновлення об\’єкта благоустрою,  що визначаються виходячи 
з   розміру   встановлених   доплат,   надбавок,   гарантійних   і 
компенсаційних виплат згідно із законодавством, премій, пов\’язаних 
з  виконанням  виробничих завдань і функцій,  оплатою відпусток та 
іншого невідпрацьованого часу. 
     4.4.  До  інших  прямих  витрат  зараховують  інші  виробничі 
витрати, які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат, 
а саме:
     єдиний   внесок  на  загальнообов\’язкове  державне  соціальне 
страхування;
     амортизацію основних засобів і нематеріальних активів.
     Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт 
з  відновлення об\’єктів благоустрою населених пунктів визначається 
з   урахуванням   руху   основних   засобів,   інших   необоротних 
матеріальних  і  нематеріальних  активів виробничого призначення у 
планованому періоді.
     Амортизація  основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів   та   нематеріальних   активів   виробничого  призначення 
нараховується  відповідно  до  вимог Податкового  кодексу  України 
( 2755-17 ).
{  Пункт  4.4 глави 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 164 
( z0722-12 ) від 17.04.2012 } 
     4.5. До   загальновиробничих  витрат  належать  витрати,  які 
безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат:
     – витрати на управління виконання робіт (оплата праці апарату 
управління цехів,  дільниць,  відрахування на соціальні  заходи  й 
медичне   страхування   апарату   управління  цехами,  дільницями, 
передбачені  законодавством,  та  витрати  на   оплату   службових 
відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
     – амортизація  основних  засобів  і  нематеріальних   активів 
загальновиробничого призначення;
     – витрати на утримання,  експлуатацію та ремонт, страхування, 
операційну  оренду  основних  засобів,  інших  необоротних активів 
загальновиробничого призначення;
     – витрати   на   вдосконалення   технологій   та  організацію 
виконання відповідних  робіт  (оплата  праці  та  відрахування  на 
соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і 
організації та поліпшенням якості виконання робіт,  підвищенням їх 
надійності,  довговічності,  інших  експлуатаційних характеристик; 
витрати  матеріалів,  купівельних   комплектувальних   виробів   і 
напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
     – витрати  на  утримання  виробничих  приміщень  (страхування 
майна, ремонт, комунальні послуги, охорону та витрати на оренду);
     – витрати на обслуговування процесів виконання робіт  (оплата 
праці  загальновиробничого  персоналу;  відрахування  на соціальні 
заходи,  медичне  страхування  робітників  та  апарату  управління 
виробництвом;  витрати  на  здійснення  технологічного контролю за 
процесами виконання робіт та якістю робіт);
     – витрати   на  обов\’язкове  медичне  обстеження  працівників 
підприємства та оплату  лікарняних  листів  за  перші  п\’ять  днів 
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми,  не 
пов\’язаної  з  нещасним  випадком  на   виробництві,   згідно   із 
законодавством;
     – витрати  на  охорону  праці,   техніку   безпеки,   охорону 
навколишнього природного середовища;
     – плата  за  землю,  зайняту   виробничими   приміщеннями   і 
допоміжними цехами, дільницями;
     – загальнодержавні податки, збори; { Абзац одинадцятий пункту 
4.5 глави 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва   та   житлово-комунального    господарства    N   164 
( z0722-12 ) від 17.04.2012 }
     –  місцеві  податки  і  збори; { Абзац дванадцятий пункту 4.5 
глави  4  в  редакції  Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва   та   житлово-комунального    господарства    N   164 
( z0722-12 ) від 17.04.2012 }
     – інші витрати (внутрішньозаводське  переміщення  матеріалів, 
деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів тощо). 
     4.6. Планована  виробнича  собівартість продукції зменшується 
на   вартість   супутньої   продукції,   яка   реалізується    або 
використовується балансоутримувачем. 
                    5. Адміністративні витрати 
     5.1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські 
витрати,    безпосередньо   пов\’язані   з   відновленням   об\’єкта 
благоустрою   та   спрямовані   на  обслуговування  та  управління 
підприємством:
     витрати на   утримання   апарату   управління    та    іншого 
загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);
     витрати на службові відрядження;
     витрати на  утримання  основних  засобів,  інших матеріальних 
необоротних активів загальногосподарського  використання  (оренда, 
страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);
     винагороди за професійні послуги (юридичні,  з оцінки  землі, 
майна тощо);
     витрати на зв\’язок (поштові,  телеграфні,  телефонні, телекс, 
факс тощо);
     амортизація основних   засобів,   інших    матеріальних    та 
нематеріальних активів загальногосподарського використання;
     податки і збори (обов\’язкові платежі),  крім податків, зборів 
(обов\’язкових  платежів),  що  включаються  до планової виробничої 
собівартості продукції, робіт, послуг;
     плата за  розрахунково-касове  обслуговування та інші послуги 
банків;
     інші витрати    загальногосподарського    призначення,    які 
безпосередньо пов\’язані з відновленням об\’єкта благоустрою. 
     5.2. Адміністративні  витрати   включаються   до   економічно 
обґрунтованих планованих   витрат   у  розмірі,  що  не  перевищує 
5 відсотків планованої виробничої собівартості. 
             6. Витрати, пов\’язані із сплатою податку 
                     на прибуток підприємства 
     Планування витрат,  пов\’язаних із сплатою податку на прибуток 
підприємства, здійснюється відповідно до законодавства. 
                      7. Планований прибуток 
     Рівень рентабельності формується з  урахуванням  необхідності 
спрямування  частини отриманого прибутку на технічне переоснащення 
підприємства і не повинен  перевищувати  12  відсотків  економічно 
обґрунтованих планованих витрат. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code