ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      освіти і науки України 
                                      06.10.2010  N 930 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      14 грудня 2010 р. 
                                      за N 1255/18550 
 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Це   Типове   положення   визначає   порядок  проведення 
атестації педагогічних працівників  дошкільних,  загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних,     вищих  навчальних закладів 
I-II рівнів акредитації незалежно  від  підпорядкування,  типів  і 
форм власності,  навчально-методичних (науково-методичних) установ 
і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а 
також   педагогічних   працівників   закладів   охорони  здоров\’я, 
культури,  соціального  захисту, інших закладів та установ у штаті 
яких є педагогічні працівники (далі – навчальні та інші заклади). 
{  Пункт  1.1  розділу  I  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
     1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, 
спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної 
діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного 
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 
     1.3. Метою   атестації   є   стимулювання    цілеспрямованого 
безперервного    підвищення   рівня   професійної   компетентності 
педагогічних працівників,  росту  їх   професійної   майстерності, 
розвитку творчої  ініціативи,  підвищення  престижу  й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 
     1.4. Основними  принципами   атестації   є   відкритість   та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 
працівника,  повнота, об\’єктивність та системність оцінювання його 
педагогічної діяльності. 
     1.5. Атестація  педагогічних  працівників навчальних та інших 
закладів є обов\’язковою. 
     1.6. Атестація може бути черговою або  позачерговою.  Чергова 
атестація здійснюється один раз на п\’ять років. 
     1.7. Умовою  чергової  атестації  педагогічних  працівників є 
обов\’язкове проходження  не  рідше  одного  разу  на  п\’ять  років 
підвищення кваліфікації  на засадах вільного вибору форм навчання, 
програм і навчальних закладів.
     Ця вимога  не  розповсюджується  на педагогічних працівників, 
які працюють перші п\’ять років після закінчення вищого навчального 
закладу. 
 
     {  Абзац  третій  пункту  1.7 розділу I виключено на підставі 
Наказу  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
 
     1.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з 
метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або 
за поданням керівника чи педагогічної ради навчального  закладу  з 
метою присвоєння     працівнику     кваліфікаційної     категорії, 
педагогічного звання та у  разі  зниження  ним  рівня  професійної 
діяльності.
     Позачергова атестація  з  метою  підвищення   кваліфікаційної 
категорії  може  проводитися  не  раніш  як  через  два роки після 
присвоєння  попередньої.  {  Абзац  другий пункту 1.8 розділу I із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     1.9. Центральні органи виконавчої  влади,  у  підпорядкуванні 
яких  є  навчальні  та  інші  заклади,  на підставі цього Типового 
положення  за погодженням з центральним органом виконавчої влади у 
сфері  освіти  можуть  розробляти  свої  положення  про  атестацію 
педагогічних  працівників,  в  яких  визначаються умови та порядок 
присвоєння   кваліфікаційних   категорій,   педагогічних  звань  з 
урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.
{  Пункт  1.9  розділу  I  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
              II. Порядок створення та повноваження 
                       атестаційних комісій 
     2.1. Для  організації  та  проведення  атестації педагогічних 
працівників у навчальних та  інших  закладах,  органах  управління 
освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II 
і III рівнів. 
     2.2. Атестаційні комісії I рівня  створюються  у  дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних,     професійно-технічних,    вищих 
навчальних  закладах  I-II  рівнів   акредитації   незалежно   від 
підпорядкування,  типів  і  форм  власності,  навчально-методичних 
(науково-методичних)    установах,     закладах     післядипломної 
педагогічної  освіти,  спеціальних  установах  для дітей,  а також 
закладах охорони здоров\’я,  культури, соціального захисту та інших 
закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники. 
     2.3. Атестаційні  комісії  II  рівня  створюються  у відділах 
освіти районних,  районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади 
та виконавчих органів  рад,  у  підпорядкуванні  яких  перебувають 
навчальні та інші заклади. 
     2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві 
освіти і науки Автономної Республіки Крим,  управліннях  освіти  і 
науки  обласних,  Київської  та Севастопольської міських державних 
адміністрацій,  інших відповідних структурних підрозділах місцевих 
органів виконавчої влади. 
     2.5. Центральні органи виконавчої влади,  яким підпорядковано 
навчальні  та  інші  заклади,  створюють  атестаційні  комісії   у 
відповідних  міністерствах,  інших  центральних органах виконавчої 
влади  або  делегують  свої  повноваження  атестаційним   комісіям 
III рівня.
{  Пункт  2.5  розділу  II із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
     2.6. Атестаційні  комісії  усіх  рівнів створюються у складі: 
голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. 
Головою  атестаційної  комісії  є  керівник  (заступник керівника) 
навчального закладу або відповідного  органу  управління  освітою. 
Про  створення  атестаційної  комісії  та  затвердження  її складу 
видається наказ.
     Кількість членів  атестаційної  комісії  не  може бути меншою 
п\’яти  осіб.  {  Абзац  другий  пункту  2.6 розділу II із змінами, 
внесеними  згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     2.7. Атестаційні   комісії   усіх   рівнів    формуються    з 
педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників 
відповідних  органів управління освітою, представників відповідних 
профспілкових  органів,  методичних  та  психологічних  служб.  До 
складу  атестаційних  комісій  також  можуть  входити представники 
наукових  та  інших  установ,  організацій  об\’єднань громадян (за 
згодою).
{  Пункт  2.7  розділу  II  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
     2.8. Атестаційні  комісії усіх рівнів створюються на один рік 
до формування нового  складу  атестаційної  комісії.  Персональний 
склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. 
     2.9. Педагогічні    працівники,   які   входять   до   складу 
атестаційної комісії,  атестуються на загальних  підставах  та  не 
беруть участі у голосуванні щодо себе. 
     2.10. Якщо  кількість педагогічних працівників навчального та 
іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться 
атестаційними  комісіями I рівня,  визначеними відповідним органом 
управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня. 
     2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей, 
центрів соціально-психологічної    реабілітації   дітей,   центрів 
медико-соціальної реабілітації дітей  закладів  охорони  здоров\’я, 
соціально-реабілітаційних центрів  (дитячих містечок) здійснюється 
атестаційними комісіями II рівня за місцезнаходженням цих установ. 
     2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:
     1) атестувати   педагогічних   працівників  на  відповідність 
займаній посаді;
     2) присвоювати    кваліфікаційні    категорії   \”спеціаліст\”, 
\”спеціаліст другої  категорії\”,  \”спеціаліст   першої   категорії\” 
(атестувати  на  відповідність  раніше  присвоєним кваліфікаційним 
категоріям);
     3) порушувати  клопотання  перед  атестаційними комісіями II, 
III  рівнів  (якщо  навчальні  та  інші  заклади   перебувають   в 
управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, 
органів  управління  освіти  і  науки   обласних,   Київської   та 
Севастопольської    міських    державних    адміністрацій,   інших 
структурних  підрозділів  місцевих  органів   виконавчої   влади), 
атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким 
підпорядковані  навчальні  заклади,  про  присвоєння  педагогічним 
працівникам кваліфікаційної категорії \”спеціаліст вищої категорії\” 
(про відповідність  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії 
\”спеціаліст  вищої  категорії\”)  та  про  присвоєння  педагогічних 
звань  (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням). 
{ Підпункт 3 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:
     1) атестувати  на  відповідність  займаній  посаді методистів 
районних (міських)  методичних  кабінетів  (центрів),  працівників 
районних   (міських)   навчально-методичних   кабінетів  (центрів) 
психологічної служби системи освіти (далі  –  працівники  районних 
(міських)   кабінетів  (центрів)),  завідувачів  та  консультантів 
районних психолого-медико-педагогічних консультацій,  педагогічних 
працівників  навчальних  закладів  і  установ,  у яких не створено 
атестаційні комісії;
     2) присвоювати    кваліфікаційні    категорії   \”спеціаліст\”, 
\”спеціаліст другої  категорії\”,  \”спеціаліст   першої   категорії\” 
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним 
категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);
     3) присвоювати  кваліфікаційні категорії,  педагогічні звання 
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним 
категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ 
у яких не створено атестаційні комісії;
     4) присвоювати  кваліфікаційну  категорію  \”спеціаліст  вищої 
категорії\”  (атестувати   на   відповідність   раніше   присвоєній 
кваліфікаційній категорії     \”спеціаліст    вищої    категорії\”), 
присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій 
I рівня;
     5) порушувати клопотання перед  атестаційними       комісіями 
III рівня   про   присвоєння   педагогічним  працівникам  районних 
(міських)   кабінетів    (центрів)    кваліфікаційної    категорії 
\”спеціаліст  вищої  категорії\” та педагогічного звання \”практичний 
психолог-методист\”  (для  практичних  психологів   цих   кабінетів 
(центрів)) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії, педагогічному званню;
     розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня. 
{ Підпункт 5 пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:
     1) атестувати на відповідність займаній посаді завідувачів та 
консультантів республіканської   (Автономна   Республіка    Крим), 
обласних, Київської        та       Севастопольської       міських 
психолого-медико-педагогічних консультацій;
     2) атестувати  на  відповідність займаній посаді педагогічних 
працівників  навчально-методичних   (науково-методичних)   центрів 
(кабінетів) психологічної       служби       системи       освіти, 
професійно-технічної освіти,  навчальних   закладів   культури   і 
мистецтв Автономної   Республіки  Крим  та  відповідних  обласних, 
Київського та   Севастопольського   міських   навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів     (кабінетів),    присвоювати    їм 
кваліфікаційні  категорії  (атестувати  на  відповідність   раніше 
присвоєним  цим  кваліфікаційним  категоріям),  педагогічне звання 
\”практичний психолог-методист\” (атестувати на відповідність раніше 
присвоєному педагогічному званню \”практичний психолог-методист\”); 
{ Підпункт 2 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     3) присвоювати  кваліфікаційну  категорію  \”спеціаліст  вищої 
категорії\” педагогічним працівникам районних  (міських)  кабінетів 
(центрів)   (атестувати   на   відповідність   раніше   присвоєній 
кваліфікаційній категорії    \”спеціаліст    вищої     категорії\”), 
присвоювати практичним  психологам  педагогічне звання \”практичний 
психолог-методист\” (атестувати на відповідність раніше присвоєному 
педагогічному  званню  \”практичний психолог-методист\”) за поданням 
атестаційних комісій II рівня;
{ Підпункт 3 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     4) присвоювати  кваліфікаційну  категорію  \”спеціаліст  вищої 
категорії\”  (атестувати   на   відповідність   раніше   присвоєній 
кваліфікаційній категорії     \”спеціаліст    вищої    категорії\”), 
присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше 
присвоєним    педагогічним   званням)   педагогічним   працівникам 
навчальних  закладів,  що  перебувають  в  управлінні Міністерства 
освіти  і  науки  Автономної  Республіки  Крим, органів управління 
освіти  і  науки  обласних,  Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів 
місцевих  органів  виконавчої  влади  за  клопотанням атестаційних 
комісій цих закладів;
{ Підпункт 4 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     5) розглядати  апеляції  на рішення атестаційних комісій I та 
II рівнів. 
     2.15. Для  об\’єктивного  оцінювання  професійної   діяльності 
педагогічних  працівників  атестаційні  комісії всіх рівнів можуть 
створювати експертні групи. 
         III. Організація та строки проведення атестації 
     3.1. Щороку  до  10  жовтня  керівники  навчальних  та  інших 
закладів,  працівники  яких  атестуються,  подають  до відповідних 
атестаційних  комісій   списки   педагогічних   працівників,   які 
підлягають  черговій атестації, із зазначенням строків проходження 
підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій 
подаються   заяви   педагогічних   працівників   про   позачергову 
атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або 
педагогічної    ради    закладу    про    присвоєння    працівнику 
кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження 
ним  рівня  професійної  діяльності.  {  Абзац  перший  пункту 3.1 
розділу  III  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  N  1473  (  z0014-12  ) від 
20.12.2011 }
     Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій 
атестації,  мають право подавати до атестаційної комісії заяви про 
присвоєння  більш  високої  кваліфікаційної  категорії  (тарифного 
розряду).  { Пункт 3.1 розділу III доповнено абзацом другим згідно 
з  Наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  N  1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.2. До  20  жовтня  атестаційна  комісія  затверджує  списки 
педагогічних   працівників,   які   атестуються,   графік   роботи 
атестаційної комісії,  приймає  рішення  щодо  перенесення  строку 
чергової атестації.
     Рішення    про    перенесення   атестації   може   прийматися 
атестаційними  комісіями  і в інші строки. { Пункт 3.2 розділу III 
доповнено  абзацом  другим  згідно з Наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     Працівники, що   атестуються,   ознайомлюються   з   графіком 
проведення атестації під підпис. 
     3.3. Атестаційна комісія відповідно до  затвердженого графіка 
роботи до 15  березня  вивчає  педагогічну  діяльність  осіб,  які 
атестуються,   шляхом  відвідування  уроків  (навчальних  занять), 
позаурочних (позанавчальних) заходів,  вивчення  рівня  навчальних 
досягнень учнів,   студентів,   курсантів,   слухачів,  вихованців 
(далі – учні) з предмета (дисципліни),  що  викладає  педагогічний 
працівник,  ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання 
педагогічним працівником своїх посадових обов\’язків, його участі у 
роботі  методичних об\’єднань,  фахових конкурсах та інших заходах, 
пов\’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.
{  Пункт  3.3  розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.4. Керівник  навчального  та  іншого  закладу  до 1 березня 
подає   до   атестаційної   комісії   характеристику    діяльності 
педагогічного працівника у міжатестаційний період.
     Характеристика повинна містити оцінку виконання  педагогічним 
працівником  посадових  обов\’язків,  відомості про його професійну 
підготовку, творчі та організаторські  здібності,  ініціативність, 
компетентність, організованість,   морально-психологічні   якості, 
дані про участь у  роботі  методичних  об\’єднань,  інформацію  про 
виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, 
тощо.
     Педагогічний працівник   не  пізніш  як  за  десять  днів  до 
проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис. 
     3.5. Атестація    педагогічних    працівників    здійснюється 
атестаційними  комісіями  у такі строки:  комісіями  I  рівня – до 
1 квітня, II рівня – до 10 квітня, III рівня – до 25 квітня. 
     3.6. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності 
працівника,  який  атестується.  Під  час  засідання  атестаційної 
комісії педагогічний працівник має право давати усні  та  письмові 
пояснення,  подавати  додаткові  матеріали  щодо своєї професійної 
діяльності.
     За   рішенням   атестаційної   комісії  атестація  може  бути 
проведена  за  відсутності  працівника,  якщо  він  не з\’явився на 
засідання  атестаційної  комісії  з  об\’єктивних  причин (службове 
відрядження,  територіальна  віддаленість, тривала хвороба та інші 
причини,  що  перешкоджають  присутності на засіданні) і дав на це 
письмову   згоду,  за  винятком  випадків  атестації  працівників, 
стосовно   яких  порушено  питання  про  невідповідність  займаній 
посаді.  { Пункт 3.6 розділу III доповнено абзацом другим згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     У разі неявки педагогічного працівника,  який атестується, на 
засідання  атестаційної  комісії без поважних причин комісія після 
з\’ясування   причин   неявки   може  провести  атестацію  за  його 
відсутності.  {  Пункт  3.6  розділу  III доповнено абзацом третім 
згідно  з  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та  спорту 
N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.7. Засідання атестаційної комісії оформлюється  протоколом, 
який підписується    всіма   присутніми   на   засіданні   членами 
атестаційної комісії.
     Члени  атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти 
окрему  думку  щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до 
протоколу. { Абзац другий пункту 3.7 розділу III в редакції Наказу 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
     3.8. Засідання  атестаційної  комісії є правомочним,  якщо на 
ньому присутні не менш як  2/3  її  членів.  Рішення  атестаційної 
комісії   приймаються   простою  більшістю  голосів  присутніх  на 
засіданні  членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості 
голосів  \”за\” і \”проти\” приймається рішення на користь працівника, 
який атестується.
{  Пункт  3.8  розділу  III із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
     3.9. За результатами атестації атестаційні комісії  приймають 
такі рішення:
     1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
     2) присвоїти    педагогічному    працівнику    кваліфікаційну 
категорію   (\”спеціаліст\”,    \”спеціаліст    другої    категорії\”, 
\”спеціаліст першої категорії\”, \”спеціаліст вищої категорії\”);
     3)  педагогічний  працівник відповідає (не відповідає) раніше 
присвоєній  кваліфікаційній  категорії  (\”спеціаліст\”, \”спеціаліст 
другої  категорії\”,  \”спеціаліст  першої  категорії\”,  \”спеціаліст 
вищої категорії\”);
{ Підпункт 3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     4) присвоїти  педагогічному  працівнику  педагогічне   звання 
(\”викладач-методист\”, \”учитель-методист\”,   \”вихователь-методист\”, 
\”педагог-організатор-методист\”, \”практичний    психолог-методист\”, 
\”керівник   гуртка   –  методист\”,  \”старший  викладач\”,  \”старший 
учитель\”   \”старший  вихователь\”,  \”майстер  виробничого  навчання 
I категорії\”, \”майстер виробничого навчання II категорії\”);
     5) порушити клопотання перед атестаційною       комісією  II, 
III рівнів   або   атестаційною   комісією   центрального   органу 
виконавчої  влади  (залежно  від  підпорядкування  навчального  та 
іншого закладу,  в якому створено атестаційну комісію І рівня) про 
присвоєння педагогічному  працівнику   кваліфікаційної   категорії 
\”спеціаліст  вищої  категорії\” та/або педагогічного звання або про 
відповідність   працівника   раніше   присвоєній   кваліфікаційній 
категорії   \”спеціаліст  вищої  категорії\”,  та/або  відповідність 
працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
{ Підпункт 5 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     6)  педагогічний  працівник відповідає (не відповідає) раніше 
присвоєному педагогічному званню;
{ Підпункт 6 пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства 
освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  N  1473  (  z0014-12  ) від 
20.12.2011 }
     7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови 
виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
     8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді. 
     3.10. Рішення     атестаційної     комісії     повідомляється 
педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.
     На кожного   педагогічного   працівника,   який  атестується, 
оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно 
з   додатком,   один   з   яких  зберігається  в  особовій  справі 
педагогічного працівника,  а другий не пізніше  трьох  днів  після 
атестації видається йому під підпис. 
     3.11. Педагогічний працівник визнається таким,  що відповідає 
займаній посаді, якщо:
     1)    має   освіту,   що   відповідає   вимогам,   визначеним 
нормативно-правовими актами у галузі освіти;
{  Підпункт 1 пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту  N 1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     2) виконує посадові обов\’язки у повному обсязі;
     3) пройшов підвищення кваліфікації. 
     3.12. У   разі   виявлення   окремих   недоліків   у   роботі 
педагогічного    працівника,    які    не   вплинули   на   якість 
навчально-виховного процесу,  атестаційна  комісія  може  прийняти 
рішення  про  відповідність  працівника  займаній  посаді за умови 
виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією. 
     3.13. Особи,  прийняті  на  посади  педагогічних  працівників 
після  закінчення вищих навчальних закладів,  атестуються не раніш 
як після двох років роботи на займаній посаді. 
     3.14. На час перебування у відпустці у зв\’язку  з  вагітністю 
та  пологами,  для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку (якщо дитина потребує  домашнього  догляду  –  до  досягнення 
дитиною   шестирічного   віку)   за   педагогічними   працівниками 
зберігаються   кваліфікаційні   категорії    (тарифні    розряди), 
педагогічні   звання.   Час  перебування  у  таких  відпустках  не 
враховується при визначенні строку чергової атестації. 
     3.15. Атестація  педагогічного  працівника,   який   підлягає 
черговій  атестації,  може  бути  перенесена на один рік у випадку 
тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у 
рік  проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального 
закладу та з інших поважних  причин.  За  такими  працівниками  до 
наступної  чергової атестації зберігаються встановлені попередньою 
атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні 
звання. 
     3.16. Чергова   атестація   педагогічних   працівників,   які 
поєднують роботу  з  навчанням  у  вищих  навчальних  закладах  за 
напрямами  (спеціальностями)  педагогічного профілю,  за їх згодою 
може  бути  відстрочена  до  закінчення  навчання.  Присвоєні   їм 
попередньою  атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) 
та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації. 
     3.17.  За  працівниками, які перервали роботу на педагогічній 
посаді  (незалежно  від тривалості перерви у роботі), зберігаються 
присвоєні   за  результатами  останньої  атестації  кваліфікаційні 
категорії та педагогічні звання.
     Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через 
два роки після прийняття їх на роботу.
{  Пункт  3.17 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.18. Педагогічні  працівники,  які  працюють  у   навчальних 
закладах  за  сумісництвом  або  на  умовах  строкового  трудового 
договору, атестуються на загальних підставах.
     При   суміщенні  працівниками  педагогічних  посад  в  одному 
навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних 
посад.  { Пункт 3.18 розділу III доповнено абзацом другим згідно з 
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та спорту  N  1473 
( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.19. Педагогічним   працівникам   іноземних   держав,   яких 
прийнято  на роботу до навчальних та інших закладів,  за наявності 
відповідних  міжнародних  договорів  між  Україною  та  іноземними 
державами,  з  яких  вони  прибули,  атестаційні комісії приймають 
рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії,  яка  відповідає 
категорії, встановленій їм за попереднім місцем роботи. 
     3.20.   Вчителі   та   викладачі,   які   мають   педагогічне 
навантаження  з  кількох  предметів,  атестуються з того предмета, 
який  викладають  за  спеціальністю.  У  цьому  випадку  присвоєна 
кваліфікаційна    категорія   поширюється   на   все   педагогічне 
навантаження.   Необхідною   умовою   при   цьому   є   підвищення 
кваліфікації  з  предметів інваріантної складової змісту загальної 
середньої освіти.
{  Пункт  3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.21. Особи з повною вищою  педагогічною  освітою  або  іншою 
повною вищою освітою,  прийняті на посади педагогічних працівників 
за  спеціальностями,  фахівці  з   яких   не   готувалися   вищими 
навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за 
умови проходження ними  підвищення  кваліфікації,  атестуються  як 
такі, що мають відповідну освіту. 
     3.22. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу 
з   одного   навчального  закладу  до  іншого,  а  також  на  інші 
педагогічні  посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні 
кваліфікаційні  категорії  (тарифні розряди) та педагогічні звання 
до наступної атестації.
     За педагогічними   працівниками,  які  переходять  на  посади 
методистів,   вихователів-методистів,    зберігаються    присвоєні 
попередньою  атестацією кваліфікаційні категорії.  Атестація таких 
працівників здійснюється не  пізніше  ніж  через  два  роки  після 
переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.
     При переході педагогічного працівника з  методичної  установи 
на  педагогічні  посади до навчального закладу за ним зберігається 
присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації. 
{  Пункт  3.22 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 } 
     3.23. Педагогічні  працівники,  яким у міжатестаційний період 
присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються 
без  попереднього  проходження  підвищення  кваліфікації,  якщо їх 
діяльність  за профілем збігається з присудженим науковим ступенем 
або присвоєним вченим званням.
{  Пункт  3.23  розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) 
від 20.12.2011 } 
     3.24. Контроль  за  додержанням  порядку проведення атестації 
педагогічних працівників здійснюється  керівниками  навчальних  та 
інших   закладів,   органів   управління   освітою,   де  створено 
атестаційні комісії. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code