Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

  З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 35-36, 
                                                       ст.491 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.514 
   N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 
   N 4661-VI ( 4661-17 ) від 24.04.2012, ВВР, 2013, N  7, ст.64 
   N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
   N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Цей Закон  визначає  основні  засади,  організацію  і порядок 
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної  Республіки 
Крим,  обласних,  районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад (далі – депутати)  та  сільських,  селищних,  міських 
голів. 
                   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів 
               та сільських, селищних, міських голів 
     1. Організація  і  порядок   проведення   виборів   депутатів 
Верховної   Ради  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  рад  та 
сільських,  селищних,  міських  голів  (далі  –  місцеві   вибори) 
регулюються Конституцією  України   ( 254к/96-ВР ),  цим та іншими 
законами України,  а також прийнятими  відповідно  до  них  іншими 
актами законодавства. 
     Стаття 2. Основні засади місцевих виборів 
     1. Місцеві  вибори  є  вільними  та  відбуваються  на  основі 
гарантованого  Конституцією  України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом 
загального,  рівного і прямого  виборчого  права  шляхом  таємного 
голосування. 
     2. Вибори  депутатів  сільських,  селищних рад проводяться за 
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих 
округах,  на  які  поділяється  територія відповідно села (кількох 
сіл,  жителі яких добровільно  об\’єдналися  у  сільську  громаду), 
селища. 
     3. Вибори  депутатів  Верховної  Ради  Автономної  Республіки 
Крим,  обласних,  районних,  міських,  районних   у   містах   рад 
проводяться  за  змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою,  за 
якою: 
     1) половина  від  кількості  депутатів  (загального   складу) 
відповідної  ради  обирається  за  виборчими списками кандидатів у 
депутати   від   місцевих   організацій   політичних   партій    у 
багатомандатному виборчому окрузі,  межі якого збігаються з межами 
відповідно Автономної Республіки  Крим,  області,  району,  міста, 
району в місті; 
     2) половина   від  кількості  депутатів  (загального  складу) 
відповідної ради обирається  за  мажоритарною  системою  відносної 
більшості  в  одномандатних  виборчих округах (далі – одномандатні 
мажоритарні  виборчі  округи),  на   які   поділяється   територія 
відповідно  Автономної Республіки Крим,  області,  району,  міста, 
району в місті. 
     4. Вибори сільських,  селищних,  міських голів проводяться за 
мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі,  межі якого збігаються з межами відповідно  села 
(кількох  сіл,  жителі  яких  добровільно  об\’єдналися  у сільську 
громаду),      селища,      міста      згідно      з      існуючим 
адміністративно-територіальним устроєм. 
     5. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. 
Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах. 
     Стаття 3. Загальне виборче право 
     1. Право голосу на  виборах  депутатів  сільських,  селищних, 
міських рад,  виборах сільського, селищного, міського голови мають 
дієздатні  громадяни  України,   які   належать   до   відповідних 
територіальних   громад   та  яким  на  день  виборів  виповнилося 
вісімнадцять років. 
     Право голосу на  виборах  депутатів  районних,  обласних  рад 
мають    громадяни    України,   які   належать   до   відповідних 
територіальних громад у межах району,  області  та  яким  на  день 
виборів виповнилося вісімнадцять років. 
     Право голосу на виборах депутатів районних у містах рад мають 
громадяни  України,  які   належать   до   територіальних   громад 
відповідних  міст,  місце  проживання  яких  зареєстровано в межах 
відповідного  району  в  місті та яким на день виборів виповнилося 
вісімнадцять  років.  {  Абзац  третій  частини першої статті 3 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від 
30.08.2010 } 
     Право голосу на виборах депутатів Верховної  Ради  Автономної 
Республіки  Крим  мають  громадяни  України, місце проживання яких 
зареєстровано  в  межах Автономної Республіки Крим та яким на день 
виборів  виповнилося вісімнадцять років. { Абзац четвертий частини 
першої  статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI 
( 2491-17 ) від 30.08.2010 } 
     Громадяни України,  які  мають  право  голосу  на відповідних 
місцевих виборах, є виборцями. 
     2. Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство 
та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є: 
     1) паспорт громадянина України; 
     2) тимчасове   посвідчення  громадянина  України  (для  осіб, 
недавно прийнятих до громадянства України). 
     3. Належність  громадянина  до   відповідної   територіальної 
громади визначається його місцем проживання на її території згідно 
із Законом України \”Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні\” ( 1382-15 ). 
     4. Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як 
їх   члени,   проведенні   передвиборної   агітації,    здійсненні 
спостереження   за   проведенням   виборів  та  в  інших  заходах, 
пов\’язаних з організацією та проведенням виборів,  що реалізується 
ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України. 
     5. Будь-які  прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих 
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних  та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального 
походження,  майнового стану,  місця проживання,  за  мовними  або 
іншими  ознаками  забороняються.  Не допускаються обмеження участі 
громадян  у  виборчому  процесі,   крім   обмежень,   передбачених 
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом. 
     6. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що 
проживають   за   кордоном,   а   також   особи,   визнані   судом 
недієздатними,   та   громадяни   України,  які  за  вироком  суду 
перебувають у місцях позбавлення волі,  вважаються такими,  що  не 
належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу 
на місцевих виборах. 
     Стаття 4. Рівне виборче право 
     1. Місцеві вибори є рівними.  Громадяни України беруть участь 
у відповідних місцевих виборах на рівних засадах. 
     2. Кожен   виборець   на  виборах  депутатів  Верховної  Ради 
Автономної Республіки Крим,  обласних, районних, міських, районних 
у   містах  рад,  в  яких  він  бере  участь,  має  один  голос  у 
багатомандатному виборчому окрузі та один голос  в  одномандатному 
мажоритарному  виборчому  окрузі  по виборах депутатів відповідних 
рад. 
     Кожен виборець на виборах депутатів сільських,  селищних рад, 
в яких він бере участь,  має один голос в одномандатному виборчому 
окрузі по виборах депутатів відповідно сільських, селищних рад. 
     Кожен виборець на виборах сільських, селищних, міських голів, 
в  яких  він  бере  участь,  має один голос у відповідному єдиному 
одномандатному виборчому окрузі. 
     Виборець може використати свій голос на відповідних  місцевих 
виборах  тільки на одній виборчій дільниці,  на якій він включений 
до списку виборців. 
     3. Рівність прав і можливостей  участі  у  виборчому  процесі 
забезпечується: 
     1) забороною привілеїв чи обмежень для кандидатів у депутати, 
кандидатів на посаду сільського,  селищного,  міського  голови  за 
ознаками  раси,  кольору  шкіри,  політичних,  релігійних та інших 
переконань,  статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 
     2) забороною втручання органів державної влади, органів влади 
Автономної  Республіки  Крим  і органів місцевого самоврядування у 
виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом; 
{ Пункт 2 частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 } 
     3) забороною   використання  для  фінансування  передвиборної 
агітації інших коштів,  ніж  кошти,  передбачені  частиною  шостою 
статті 47 цього Закону. 
     Стаття 5. Пряме виборче право 
     1. Місцеві  вибори є прямими.  Виборці безпосередньо обирають 
депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування 
за  кандидатів  у  депутати  та  кандидатів  на посаду сільського, 
селищного, міського голови, висунутих та зареєстрованих у порядку, 
передбаченому цим Законом. 
     Стаття 6. Вільні вибори 
     1. Місцеві  вибори є вільними.  Виборцям забезпечуються умови 
для вільного формування своєї волі та її  вільного  виявлення  при 
голосуванні. 
     2. Застосування   насильства,   погроз,  обману,  підкупу  чи 
будь-яких інших  дій,  що  перешкоджають  вільному  формуванню  та 
вільному волевиявленню виборця, забороняється. 
     Стаття 7. Таємне голосування 
     1. Голосування  на  місцевих  виборах є таємним.  Контроль за 
волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється. 
     Стаття 8. Особисте голосування 
     1. Кожен  виборець  голосує  на  місцевих  виборах  особисто. 
Голосування  за  інших  осіб  чи  передача  виборцем  права голосу 
будь-якій іншій особі забороняється. 
     Стаття 9. Право бути обраним 
     1. Депутатом,  сільським, селищним, міським головою може бути 
обраний  громадянин  України,  який має право голосу відповідно до 
статті 70 Конституції України ( 254к/96-ВР ). 
     2. Депутатом,  сільським,  селищним,  міським головою не може 
бути  обраний  громадянин України,  який має судимість за вчинення 
умисного злочину,  якщо ця судимість не погашена або  не  знята  в 
установленому законом порядку. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code