ПРАВИЛА утримання жилих будинків та прибудинкових територій

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держжитлокомунгоспу 
                                      України 
                                      17.05.2005  N 76 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      25 серпня 2005 р. 
                                      за N 927/11207 
 
ПРАВИЛА утримання жилих будинків та прибудинкових територій 
 
     Терміни, що використовуються у Правилах 
     Жилий  будинок  –  будівля  капітального  типу,  споруджена з 
дотриманням      вимог,      установлених      законом,     іншими 
нормативно-правовими  актами,  і  призначена  для постійного в ній 
проживання. 
     Допоміжні приміщення   житлового   будинку   –    приміщення, 
призначені   для  забезпечення  експлуатації будинку та побутового 
обслуговування мешканців будинку. 
     Житлово-комунальні послуги    –    результат    господарської 
діяльності,   спрямованої   на  забезпечення  умов  проживання  та 
перебування  осіб  у  жилих  і  нежилих  приміщеннях,  будинках  і 
спорудах,  комплексах  будинків і споруд відповідно до нормативів, 
норм, стандартів, порядків і правил. 
     Балансоутримувач будинку,  споруди,  житлового комплексу  або 
комплексу  будинків  і  споруд (далі – балансоутримувач) – власник 
або юридична  особа,  яка за  договором  з  власником  утримує  на 
балансі відповідне майно,  а також веде бухгалтерську, статистичну 
та іншу передбачену законодавством  звітність, здійснює розрахунки 
коштів,  необхідних  для  своєчасного   проведення  капітального і 
поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим 
майном  і  несе  відповідальність  за  його експлуатацію  згідно з 
законом. 
     Виконавець послуг   –   суб\’єкт   господарювання,   предметом 
діяльності  якого  є надання житлово-комунальної послуги споживачу 
відповідно до умов договору. 
     Виробник – суб\’єкт господарювання,  який виробляє або створює 
житлово-комунальні послуги. 
     Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або 
комплексу будинків  і  споруд  (далі  –  власник)  –  фізична  або 
юридична  особа,  якій  належить право володіння,  користування та 
розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом 
або  комплексом  будинків і споруд,  зареєстроване в установленому 
законом порядку. 
     Внутрішньобудинкові   системи  –  мережі,  арматура  на  них, 
прилади  та  обладнання,  засоби  обліку та регулювання споживання 
житлово-комунальних   послуг,  які  розміщені  в  межах   будинку, 
споруди, системи протипожежного захисту. 
     Житлово-будівельний кооператив  –  юридична  особа,  утворена 
фізичними та/або юридичними особами,  які добровільно  об\’єдналися 
на  основі  об\’єднання  їх  майнових  пайових внесків для участі в 
будівництві або  реконструкції   житлового  будинку  (будинків)  і 
наступної його (їх) експлуатації. 
     Прибудинкова територія – територія  навколо багатоквартирного 
будинку,  визначена  актом  на  право  власності  чи  користування 
земельною     ділянкою    і    призначена    для    обслуговування 
багатоквартирного будинку. 
     Засіб вимірювальної   техніки   –   технічний   засіб,   який 
застосовується  під  час  вимірювань  і має нормовані метрологічні 
характеристики. 
     Кількісний показник  житлово-комунальних  послуг  –   одиниця 
виміру   для   обчислення  обсягу  отриманої  споживачем  послуги, 
визначена  відповідно   до  вимог  нормативів,  норм,  стандартів, 
порядків і правил згідно із законодавством. 
     Комунальні послуги   –  результат  господарської  діяльності, 
спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної  особи  в 
забезпеченні холодною та гарячою водою,  водовідведенням, газо- та 
електропостачанням,  опаленням,  а   також   вивезення   побутових 
відходів у порядку, установленому законодавством. 
     Непереборна сила  –  дія  надзвичайної ситуації техногенного, 
природного  або екологічного характеру,  яка унеможливлює  надання 
відповідної послуги відповідно до умов договору. 
     Норми споживання    –    кількісні    показники    споживання 
житлово-комунальних послуг,  затверджені згідно із  законодавством 
відповідними  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого 
самоврядування. 
     Споживач – фізична чи юридична особа,  яка  отримує  або  має 
намір отримати житлово-комунальну послугу. 
     Точка розподілу  – місце передачі послуги від однієї особи до 
іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання. 
     Управитель –  особа,  яка  за  договором   з   власником   чи 
балансоутримувачем    здійснює   управління   будинком,  спорудою, 
житловим комплексом  або комплексом  будинків  і  споруд  (далі  – 
управління   будинком)  і  забезпечує  його  належну  експлуатацію 
відповідно до закону та умов договору. 
     Утримання будинків і прибудинкових територій  –  господарська 
діяльність,   спрямована   на   задоволення  потреби  фізичної  чи 
юридичної особи  щодо  забезпечення  експлуатації  та/або  ремонту 
жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків 
і споруд,  а також утримання   прилеглої  до  них  (прибудинкової) 
території   відповідно  до  вимог  нормативів,  норм,  стандартів, 
порядків і правил згідно із законодавством. 
     Ремонт будинку – комплекс будівельних робіт,  спрямованих  на 
відновлення,   з  можливим  поліпшенням експлуатаційних показників 
елементів будинку. 
     Експлуатаційні параметри елементів будинку  –  це  сукупність 
технічних,   санітарно-гігієнічних,  екологічних,  ергономічних та 
естетичних   характеристик   будинку,    які    визначають    його 
експлуатаційні якості. 
     Реконструкція жилого  будинку  –  комплекс будівельних робіт, 
спрямованих  на поліпшення  експлуатаційних  показників  приміщень 
житлового  будинку  шляхом  їх  перепланування  та переобладнання, 
надбудови,  вбудови,  прибудови  з   одночасним   приведенням   їх 
показників відповідно до нормативно-технічних вимог. 
     Капітальний ремонт  будинку  –  комплекс ремонтно-будівельних 
робіт,  пов\’язаних  з відновленням або поліпшенням експлуатаційних 
показників  будинку,  із  заміною  або  відновленням  несучих  або 
огороджувальних конструкцій,  інженерного обладнання та обладнання 
протипожежного захисту  без зміни будівельних габаритів об\’єкта та 
його техніко-економічних показників. 
     Перепланування – до елементів перепланування жилих  приміщень 
належать:  перенесення  і  розбирання  перегородок,  перенесення і 
влаштування  дверних  прорізів,  улаштування  і   переустаткування 
тамбурів,    прибудова   балконів   на   рівні   перших   поверхів 
багатоповерхових будинків. 
     Переобладнання  –   улаштування    в    окремих     квартирах 
багатоквартирних   будинків  індивідуального  опалення  та  іншого 
інженерного обладнання,   перенесення нагрівальних, сантехнічних і 
газових приладів; влаштування  і переустаткування туалетів, ванних 
кімнат, вентиляційних каналів. 
     Об\’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична 
особа,  створена  власниками  для  сприяння  використанню  їхнього 
власного   майна   та   управління,   утримання   і   використання 
неподільного та загального майна. 
     Спеціалізована організація – юридична особа, що відповідно до 
законодавства має повноваження надавати (виконувати)  ті  чи  інші 
послуги (роботи). 
                       1. Основні положення 
     1.1. Ці Правила визначають порядок надання послуг з утримання 
будинків і прибудинкових територій:
     – забезпечення  нормального  функціонування жилих будівель та 
прибудинкових територій протягом усього періоду їх використання за 
призначенням;
     – проведення єдиної технічної політики в житловій  сфері,  що 
забезпечує   виконання   вимог   чинних  нормативів  з  утримання, 
поточного і капітального ремонту та реконструкції  жилих  будинків 
та прибудинкових територій.
     Контроль  за  дотриманням  законодавства  щодо  захисту  прав 
споживачів здійснюється відповідно до Законів України \”Про місцеве 
самоврядування в  Україні\”  (  280/97-ВР  ),  \”Про   захист   прав 
споживачів\” ( 1023-12 )  та інших нормативно-правових актів. 
     1.2. До  складу  технічної документації постійного зберігання 
включаються:
     – технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий 
будинок;
     – проектно-кошторисна  документація  зі  схемами  влаштування 
внутрішньобудинкових    мереж     водопостачання,     каналізації, 
центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо;
     – акти державної  комісії  про  приймання  жилого  будинку  в 
експлуатацію;
     – паспорти котельного господарства,  котлові  книги,  у  разі 
наявності вбудованих та прибудованих котелень;
     – паспорти ліфтового господарства;
     –  акти  приймання-передачі  жилого будинку у разі зміни його 
власника чи балансоутримувача.
     1.2.1. Технічна   документація   коректується  в  міру  зміни 
технічного стану будинку,  переоцінки основних фондів,  проведення 
його   капітального  ремонту  або  реконструкції,  переобладнання, 
перепланування та зміни цільового  призначення  будинку,  квартири 
(кімнати).
     1.2.2. До  складу  документації,  яка  ведеться   виконавцями 
послуг, входять:
     – кошториси, описи робіт на поточний і капітальний ремонт;
     – акти технічних оглядів;
     – журнали заявок жителів;
     – протоколи вимірювань опору електромереж (за наявності);
     – протоколи вимірювань вентиляції. 
     1.3. Виконавці  послуг  з  утримання  будинків  і  споруд  та 
прибудинкових   територій   повинні   мати  технічні  паспорти  на 
квартирні  (багатоповерхові)   жилі   будинки   та   забезпечувати 
своєчасне внесення змін до них. 
     1.4. Умови     і    порядок    переобладнання,    перебудови, 
перепланування  будинків,  жилих  і  нежилих  у   жилих   будинках 
приміщень
     1.4.1. Переобладнання і перепланування жилих будинків,  жилих 
і  нежилих  у  жилих  будинках приміщень дозволяється робити після 
одержання дозволу  виконавчого  комітету  місцевої  Ради  народних 
депутатів відповідно до законодавства.
     1.4.2. Переобладнання жилих будинків, жилих і нежилих у жилих 
будинках  приміщень  містить  у собі – улаштування в окремих жилих 
будинках,   жилих   і   нежилих   у   жилих   будинках   приміщень 
індивідуального   опалення   та   іншого  інженерного  обладнання, 
перенесення  нагрівальних,  сантехнічних   і   газових   приладів; 
влаштування    і    переобладнання    туалетів,   ванних   кімнат, 
вентиляційних каналів.
     1.4.3. До  елементів перепланування жилих приміщень належать: 
перенесення і розбирання перегородок,  перенесення  і  влаштування 
дверних   прорізів,   улаштування   і  переустаткування  тамбурів, 
прибудова  балконів  на  рівні  перших  поверхів  багатоповерхових 
будинків.
     1.4.4. Переобладнання і перепланування жилих будинків,  жилих 
і  нежилих у жилих будинках приміщень,  що призводять до порушення 
тривкості або руйнації  несучих  конструкцій  будинку,  погіршення 
цілісності   і   зовнішнього   вигляду  фасадів,  порушення  вимог 
протипожежної  безпеки  та  засобів  протипожежного  захисту,   не 
допускається.
     Перепланування жилих  будинків,  жилих  і  нежилих  у   жилих 
будинках  приміщень,  що  погіршує умови експлуатації і проживання 
всіх або окремих громадян у будинку або квартирі, не допускається.
     1.4.5. Для    одержання   дозволу   на   переобладнання   або 
перепланування жилих будинків,  жилих і нежилих у  жилих  будинках 
приміщень їх власник або уповноважена ним особа,  наймач (орендар) 
приміщення за згодою його власника  подають  до  органу  місцевого 
самоврядування  заяву  про  надання  дозволу на переобладнання або 
перепланування та,  у разі необхідності,  можуть  подаватися  такі 
документи:
     – копія свідоцтва  на  право  власності  або  договору  найму 
(оренди) приміщення;
     – копія  поповерхових  планів,  завірених   в   установленому 
порядку;
     – проект переобладнання або  перепланування  жилих  будинків, 
жилих   і   нежилих  у  жилих  будинках  приміщень,  погоджений  в 
установленому порядку;
     – згода власників, співвласників (наймачів) або уповноважених 
ними  осіб  на  переобладнання  та  перепланування  приміщень,  що 
перебувають у їх спільній власності.
     1.4.6. Власник,  наймач (орендар) жилого будинку,  жилого  чи 
нежилого  у  жилому  будинку  приміщення,  що припустив самовільне 
переобладнання або  перепланування,  що  призводить  до  порушення 
конструктивних   елементів  або  засобів  протипожежного  захисту, 
зобов\’язаний  за  свій   рахунок   привести   це   приміщення   до 
попереднього стану.
     У разі,  якщо самовільне  перепланування  або  переобладнання 
приводить  до  погіршення технічного стану жилого будинку в цілому 
та  порушуються   права   інших   споживачів,   зазначені   роботи 
виконуються виконавцем послуг,  питання відшкодування вартості цих 
робіт власником,  наймачем (орендарем) жилого будинку,  жилого  чи 
нежилого  у  жилому  будинку  приміщення  вирішується  у  судовому 
порядку. 
     1.5. Утримання житлового фонду  передбачає  виконання  робіт, 
передбачених наказом  Держжитлокомунгоспу  України  від 10.08.2004 
N 150 ( z1046-04 ) \”Про затвердження  Примірного  переліку  послуг 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг 
з ремонту приміщень будинків,  споруд\”,  зареєстрованим у Мін\’юсті 
України 21.08.2004 за N 1046/9645 (із змінами). 
     1.6. Повноваження   органів   виконавчої   влади  та  органів 
місцевого  самоврядування   у  сфері  житлово-комунальних  послуг; 
регулювання  відносин у сфері житлово-комунальних послуг;  порядок 
доступу до  житла  та  іншого  володіння  для  ліквідації  аварій, 
проведення  оглядів  технічного стану,  перевірки  показів засобів 
обліку;  права та обов\’язки  споживачів,  виконавців,  виробників; 
оформлення претензій споживачів до виконавців;  порядок  укладання 
договорів у сфері житлово-комунальних послуг  визначаються  згідно 
із Законом України \”Про житлово-комунальні послуги\” ( 1875-15 ). 
     1.7. Усі працівники, зайняті обслуговуванням житлового фонду, 
проходять навчання із знання цих Правил. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code