ПОЛОЖЕННЯ про Державну інспекцію сільського господарства України

ПОЛОЖЕННЯ про Державну інспекцію сільського господарства України 
 
     1. Державна   інспекція   сільського   господарства   України 
(Держсільгоспінспекція  України)  є центральним органом виконавчої 
влади,  діяльність якого спрямовується і  координується  Кабінетом 
Міністрів    України   через   Міністра   аграрної   політики   та 
продовольства України (далі – Міністр), входить до системи органів 
виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у 
сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. 
     2. Держсільгоспінспекція України у своїй діяльності керується 
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента 
України  та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства 
аграрної   політики   та  продовольства  України  (Мінагрополітики 
України),  іншими  актами   законодавства   України,   дорученнями 
Президента України та Міністра. 
     3. Основними завданнями Держсільгоспінспекції України є: 
     1) реалізація   державної   політики   у   сферах  здійснення 
державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; 
     2) внесення на розгляд Міністра  пропозицій  щодо  формування 
державної політики у зазначених сферах. 
     4. Держсільгоспінспекція  України відповідно до покладених на 
неї завдань: 
     1) організовує та здійснює державний нагляд (контроль): 
     а) у    частині    дотримання    земельного    законодавства, 
використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в 
тому числі за: 
     веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю 
інформації про наявність та використання земель; 
     виконанням умов  зняття,  збереження  і використання родючого 
шару    грунту     під     час     проведення     гірничодобувних, 
геологорозвідувальних,  будівельних та інших робіт,  пов\’язаних із 
порушенням    ґрунтового    покриву,    своєчасного     проведення 
рекультивації  порушених  земель в обсягах,  передбачених проектом 
рекультивації земель; 
     дотриманням вимог земельного законодавства при набутті  права 
власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, 
дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами; 
     дотриманням органами  державної  влади,  органами   місцевого 
самоврядування,  юридичними  та фізичними особами вимог земельного 
законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації  права 
на землю; 
     дотриманням правил,    установленого    режиму   експлуатації 
протиерозійних,  гідротехнічних   споруд,   збереженням   захисних 
насаджень і межових знаків; 
     проведенням землеустрою,   виконанням  заходів,  передбачених 
проектами  землеустрою,  зокрема,  за  дотриманням  власниками  та 
користувачами  земельних  ділянок  вимог,  визначених  у  проектах 
землеустрою; 
     розміщенням, проектуванням,  будівництвом та введенням у  дію 
об\’єктів,  які  негативно  впливають  або  можуть вплинути на стан 
земель; 
     здійсненням заходів,  передбачених проектами землеустрою щодо 
захисту земель від водної і вітрової ерозії,  селів,  підтоплення, 
заболочення,  засолення,  солонцювання, висушування, ущільнення та 
інших процесів,  що призводять до погіршення стану земель, а також 
щодо недопущення власниками  та  користувачами  земельних  ділянок 
псування  земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними 
речовинами і стічними водами,  засмічення промисловими, побутовими 
та  іншими  відходами,  заростання  чагарниками,  дрібноліссям  та 
бур\’янами; 
     дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих 
земельних   ділянок   та   обов\’язкового  виконання  заходів  щодо 
приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; 
     дотриманням порядку   визначення   та   відшкодування   втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; 
     використанням земельних   ділянок   відповідно  до  цільового 
призначення; 
     дотриманням вимог    земельного    законодавства     органами 
виконавчої  влади  та  органами  місцевого самоврядування з питань 
передачі земель у власність та  надання  у  користування,  у  тому 
числі в оренду,  зміни цільового призначення,  вилучення,  викупу, 
продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах; 
     б) у частині насінництва та розсадництва за: 
     діяльністю суб\’єктів усіх форм власності і  господарювання  у 
сфері    насінництва    та    розсадництва,    включаючи   лісове, 
квітково-декоративне насінництво  та   розсадництво,   насінництво 
картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та 
розсадництво плодових,  ягідних,  горіхоплідних культур, винограду 
та   хмелю,  садівництва  та  лісових  насаджень,  які  займаються 
виробництвом,  заготівлею,  обробкою,  розмноженням,  зберіганням, 
реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, 
а також за умовами вирощування  садивного  матеріалу,  заготівлею, 
обробкою,  розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням 
насіння і садивного матеріалу; 
     дотриманням технології  виробництва  на  етапах  вирощування, 
збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу; 
     дотриманням сортових   та   посівних   якостей   насіння,  що 
реалізується суб\’єктами оптової та роздрібної торгівлі; 
     дотриманням суб\’єктами насінництва та розсадництва  державних 
стандартів,  інших  нормативних документів,  веденням документації 
сортових посівів  і  насаджень,  ділянок  гібридизації  насіння  і 
садивного  матеріалу,  правильного  відбору  проб  та  вибірок для 
визначення  якостей  насіння  і  садивного  матеріалу,  оформлення 
документів  на  посівні  та  сортові  якості  насіння  і садивного 
матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг; 
     сертифікацією насіння і садивного матеріалу; 
     в) у  частині  якості  та  безпечності  сільськогосподарської 
продукції за: 
     додержанням закупівельними,     переробними,    торговельними 
підприємствами і організаціями незалежно від  форми  власності  та 
господарювання    правил   торгівлі,   реалізації   і   зберігання 
плодоовочевої продукції,  готує  експертні  висновки;  формуванням 
державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції; 
     додержанням вимог   стандартів,   технічних    умов,    інших 
нормативних   документів,   пов\’язаних  з  якістю  та  безпечністю 
сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих 
організмів   під   час   її   заготівлі,   зберігання,  переробки, 
переміщення територією України та  здійснення  експортно-імпортних 
операцій підприємствами всіх форм власності; 
     веденням кількісно-якісного  обліку  зерна  та продуктів його 
переробки  на  хлібоприймальних  і  зернопереробних  підприємствах 
незалежно від форми власності та господарювання,  веденням реєстру 
складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; 
     проведенням декларування сільськогосподарської  продукції,  у 
тому числі зернових культур; 
     дотриманням технічного   регламенту   зерновими   складами  в 
процесі зберігання зерна та продуктів його переробки; 
     якістю плодоовочевої продукції та продуктів її переробки  під 
час  закупівлі,  зберігання  та  реалізації  на внутрішньому ринку 
України; 
     г) у  частині  дотримання   правил   виробництва   виноробної 
продукції за: 
     веденням виноградників та  виробництвом  винограду,  вина  та 
інших продуктів виноробства; 
     додержанням державних  стандартів  та  вимог  у  виробництві, 
реалізації,  експорті  та  імпорті  товарної  продукції  в  галузі 
виноградарства і виноробства; 
     додержанням державних  стандартів   та   технічних   умов   у 
виробництві вин, вермутів, коньяків України і бренді; 
     д) у  частині  дотримання  заходів  біологічної  і генетичної 
безпеки   щодо   сільськогосподарських   рослин   при   створенні, 
дослідженні  та  практичному  використанні генетично модифікованих 
організмів у відкритих системах на підприємствах,  в  установах  і 
організаціях   агропромислового   комплексу   незалежно   від   їх 
підпорядкування і форми власності; 
     е) в частині родючості грунтів за: 
     зміною показників  якісного  стану   грунтів   у   результаті 
проведення       господарської      діяльності      на      землях 
сільськогосподарського призначення; 
     своєчасним проведенням      підприємствами,       установами, 
організаціями   всіх   форм  власності  заходів  щодо  збереження, 
відтворення та підвищення родючості грунтів; 
     є) в частині експлуатації та технічного стану машин за: 
     дотриманням вимог  законодавства  акредитованими   суб\’єктами 
господарювання,   які  проводять  перевірку  технічного  стану  та 
ідентифікацію машин; 
     дотриманням законодавства  з  охорони  праці,   навколишнього 
середовища   при   експлуатації  і  технологічному  обслуговуванні 
технічних засобів для агропромислового комплексу; 
     виконанням законодавства у сфері захисту прав  споживачів  на 
придбану   чи   відремонтовану   сільськогосподарську  техніку  та 
комплектуючі вузли й агрегати до неї; 
     дотриманням правил технічного  та  сервісного  обслуговування 
машин; 
     технічним станом   і   експлуатацією  машин,  які  підлягають 
перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства; 
     ж) у частині охорони прав на сорти рослин за: 
     дотриманням юридичними    та    фізичними    особами    вимог 
законодавства  з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, 
використання,  зберігання,  реалізації  та  розмноження  садивного 
матеріалу сортів рослин; 
     збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів 
на їх використання та виплатою авторської винагороди; 
     веденням первинного  насінництва  власниками  майнових   прав 
інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин; 
     набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією; 
     ввезенням в    Україну    садивного    матеріалу    (насіння) 
незареєстрованих в Україні сортів рослин; 
     дотриманням особистого немайнового права авторства  на  сорт, 
майнового права власника сорту,  права попереднього користування і 
права при відновленні прав на сорт,  права на  поширення  сорту  в 
Україні,  прав  автора  сорту  при  відмові власника від майнового 
права на сорт,  порядку вивезення з України посадкового  матеріалу 
(насіння)   сортів   рослин,  що  містять  об\’єкт  інтелектуальної 
власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо 
виплати справедливої винагороди; 
     2) забезпечує  видачу  дозвільних  документів,  сертифікатів, 
ліцензій, передбачених законодавством; 
     3) здійснює  в  установленому   порядку   управління   майном 
державних   інспекцій   сільського   господарства   в   Автономній 
Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі, районах і 
підпорядкованих підприємств,  установ та організацій, у тому числі 
науково-дослідних установ та лабораторій; 
     4) здійснює  сертифікацію  насіння  і   садивного   матеріалу 
сільськогосподарських   рослин,   призначених  для  реалізації  на 
території України та міжнародної торгівлі  з  видачею  сертифікату 
Організації  економічного  співробітництва та розвитку (ОЕСР),  та 
сертифікату Міжнародної асоціації з  контролю  за  якістю  насіння 
(ICTA); 
     5) надає  витяги з основного реєстру складських документів на 
зерно  та  зерна,  прийнятого  на  зберігання,  реєстру  зернового 
складу;  веде  основний  реєстр  складських документів на зерно та 
зерна, прийнятого на зберігання; видає бланки складських простих і 
подвійних  складських свідоцтв на зерно,  складських квитанцій для 
зернових складів, що здійснюють приймання зерна на зберігання; 
     6) організовує та координує роботу з проведення  сертифікації 
зернових  складів  на  відповідність послуг із зберігання зерна та 
продуктів його переробки,  визначення якості та безпечності  зерна 
та продуктів його переробки; 
     7) доручає  інспекціям  сільського  господарства в Автономній 
Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі, районах і 
підпорядкованим підприємствам,  установам та організаціям,  у тому 
числі науково-дослідним установам і лабораторіям відповідно до  їх 
спеціалізації,   виконувати   окремі   завдання,   визначені   цим 
Положенням, іншими нормативно-правовими актами; 
     8) координує роботу з питань нарахування та  виплати  дотацій 
сільськогосподарським  товаровиробникам за продану ними переробним 
підприємствам сільськогосподарську продукцію; 
     9) аналізує,  узагальнює зведені  матеріали  щодо  проведення 
декларування   сільськогосподарської   продукції,   у  тому  числі 
зернових культур,  та подає відповідну інформацію про  декларовану 
продукцію; 
     10) організовує і координує проведення державного моніторингу 
ринку  сільськогосподарської  продукції  і  сировини;   забезпечує 
проведення експертизи свіжої та переробленої сільськогосподарської 
продукції; 
     11) проводить боротьбу з фальсифікацією виноробної  продукції 
в Україні; 
     12) обстежує земельні ділянки,  які підлягають рекультивації, 
та видає спеціальні дозволи на зняття  та  перенесення  ґрунтового 
покриву  земельних ділянок відповідно до проектів,  затверджених у 
встановленому порядку,  а також обстежує  земельні  ділянки,  яким 
заподіяна  шкода внаслідок їх самовільного зайняття,  використання 
не за цільовим призначенням,  зняття ґрунтового покриву  (родючого 
шару грунту) без спеціального дозволу; 
     13) бере участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію 
меліоративних   систем   і   рекультивованих   земель,    захисних 
лісонасаджень,   протиерозійних  гідротехнічних  споруд  та  інших 
об\’єктів,  які споруджуються з метою підвищення родючості  грунтів 
та забезпечення охорони земель; 
     14) вносить  у  встановленому  порядку  до органів виконавчої 
влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо: 
     приведення у відповідність із законодавством  прийнятих  ними 
рішень  з  питань регулювання земельних відносин,  використання та 
охорони земель; 
     обмеження або зупинення освоєння  земельних  ділянок  у  разі 
розробки   корисних   копалин,  у  тому  числі  торфу,  проведення 
геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог 
земельного законодавства; 
     припинення будівництва   та   експлуатації  об\’єктів  у  разі 
порушення  вимог  земельного  законодавства  до  повного  усунення 
виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; 
     припинення права  користування  земельною ділянкою відповідно 
до закону; 
     15) розраховує    розмір    шкоди,    заподіяної    внаслідок 
самовільного  зайняття  земельних  ділянок,  використання їх не за 
цільовим призначенням,  зняття ґрунтового покриву без спеціального 
дозволу,  та  вживає  заходів  до її відшкодування в установленому 
законодавством порядку; 
     16) подає пропозиції  щодо  фінансування  заходів  з  охорони 
земель; 
     17) забезпечує  здійснення  відомчої  реєстрації  та   обліку 
машин,  видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних 
документів,  ведення автоматизованого обліку зареєстрованих  машин 
та  систематизацію  відомостей  про  їх  власників з використанням 
Єдиного реєстру, держателем якого вона є; 
     18) забезпечує   проведення   відповідно   до   законодавства 
державних технічних оглядів машин,  зареєстрованих у встановленому 
порядку, та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства 
акредитованими суб\’єктами господарювання,  які проводять перевірку 
технічного стану та ідентифікацію машин; 
     19) забезпечує проведення незалежної технічної експертизи при 
визначенні причин виходу  з  ладу  сільськогосподарських  машин  у 
процесі  розгляду  претензій покупців до виробників (продавців) чи 
виконавців послуг технічного сервісу з приводу  якості  зазначених 
машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації; 
     20) забезпечує  видачу в установленому порядку висновків щодо 
технічного  стану  проданих   або   відремонтованих   машин,   які 
підлягають   перевірці   на  підтвердження  відповідності  вимогам 
законодавства; 
     21) забезпечує проведення технічної експертизи та  експертної 
оцінки  технічних засобів,  що стали непридатними внаслідок аварії 
чи  стихійного  лиха,  та  видачу   відповідних   документів   про 
доцільність їх подальшої експлуатації; 
     22) забезпечує     здійснення     перевірок     відповідності 
матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів  з 
підготовки,     перепідготовки     і    підвищення    кваліфікації 
трактористів-машиністів у  встановленому  законодавством  порядку, 
надання  висновків  про  відповідність матеріально-технічної бази, 
методичного забезпечення та оснащеності  навчального  процесу  для 
розгляду  відповідними  органами питання про акредитацію та видачу 
їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних 
машин,  прийняття  теоретичних  і практичних іспитів для отримання 
права  на  керування  машинами  та  видачу  за   їх   результатами 
посвідчень тракториста-машиніста; 
     23) забезпечує   суб\’єктів  господарювання,  діяльність  яких 
пов\’язана  з  реалізацією  машин,  що  підлягають   реєстрації   в 
територіальних  органах  Держсільгоспінспекції  України,  бланками 
довідок-рахунків, біржових угод, актів прийняття-передачі машин та 
номерними  знаками  \”Транзит\”,  організацію державного контролю за 
дотриманням ними законодавства у цій сфері; 
     24) здійснює нагляд і координацію виконання цільових  програм 
і  заходів,  спрямованих  на  виробництво  радіологічно  безпечної 
сільськогосподарської   продукції,   контроль   вмісту    в    ній 
радіонуклідів; 
     25) надає  експертні  висновки  щодо зміни зон радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської  катастрофи;  видає  висновок 
про  поліпшення  екологічного  стану земель і підвищення родючості 
грунтів сільськогосподарського призначення; 
     26) здійснює  контроль  на  підприємствах,  в   установах   і 
організаціях  агропромислового  виробництва всіх форм власності за 
охороною праці, пожежною безпекою та безпекою дорожнього руху; 
     27) проводить навчання та надання  консультативних  послуг  з 
питань,  що належать до її компетенції,  а також сприяє постійному 
навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів галузі,  широкому 
впровадженню досягнень науки і передового досвіду; 
     28) здійснює  представництво  інтересів України у міжнародних 
організаціях,  зокрема Міжнародній асоціації з контролю за  якістю 
насіння  (ICTA),  в  Організації  економічного  співробітництва та 
розвитку (ОЕСР),  у Міжнародній раді по зерну та інших міжнародних 
організаціях; 
     29) проводить лабораторний аналіз стану забруднення земель, у 
тому числі радіоактивного,  в зонах безпосереднього впливу викидів 
і  скидів  підприємствами  забруднюючих  речовин,  а  також у разі 
виникнення аварій та надзвичайних ситуацій; 
     30) бере участь у розробленні нормативно-правових  актів,  що 
відносяться до її компетенції; 
     31) видає  документи про якість насіння і садивного матеріалу 
сільськогосподарських  рослин,  лісового   насіння   і   садивного 
матеріалу,  насіння  і  садивного  матеріалу квітково-декоративних 
рослин,  проводить маркування  партій  насіння;  видає  дозвіл  на 
введення в оборот насіння і садивного матеріалу; 
     32) здійснює  атестацію суб\’єктів насінництва та розсадництва 
для надання права на виробництво  та  реалізацію  оригінального  і 
елітного насіння, крім лісового насіння; 
     33) веде  державний  реєстр  виробників  насіння  і садивного 
матеріалу; 
     34) перевіряє відповідність насіння державним  стандартам  та 
видає  сертифікати  відповідності,  здійснює  сортову сертифікацію 
насінницьких посівів та відбір проб насіння і садивного  матеріалу 
з метою перевірки їх на сортові та посівні якості; 
     35) видає  дозвіл  на  ввезення в Україну насіння і садивного 
матеріалу, не внесених до реєстру сортів рослин України; 
     36) здійснює метрологічний нагляд та контроль за  додержанням 
вимог стандартів і нормативних документів; 
     37) здійснює   атестацію   вимірювальних   і   калібрувальних 
лабораторій підприємств усіх форм власності у закріплених  галузях 
діяльності, атестацію базових організацій метрологічних служб; 
     38) здійснює роботи з розроблення,  атестації, виробництва та 
впровадження стандартних зразків; 
     39) проводить  метрологічне  забезпечення   радіаційного   та 
дозиметричного    контролю    при    виробництві    і    переробці 
сільськогосподарської продукції у встановлених зонах контролю; 
     40) бере  участь  у   розробленні   державних   і   галузевих 
стандартів, методик з питань, віднесених до її компетенції; 
     41) проводить дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що 
належать до її компетенції; 
     42) проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків 
про: якість проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та 
їх складових частин у зв\’язку з  розглядом  відповідної  претензії 
власника (користувача); якість пально-мастильних матеріалів, якими 
забезпечується агропромисловий комплекс; залишковий моторесурс під 
час  визначення  реалізаційної вартості машини,  вузла,  агрегата; 
відповідність   технічним    вимогам    самостійно    виготовлених 
(складених) машин, причепів; наявність шкідливих викидів у двигуні 
внутрішнього згорання; 
     43) реєструє групи  з  підготовки  трактористів-машиністів  і 
навчальні   класи,   забезпечує   проведення   експертної   оцінки 
сільськогосподарської техніки  при  її  відчуженні  на  вторинному 
ринку; 
     44) організовує  розроблення  галузевих програм і оперативних 
заходів  з  питань  охорони  праці,  пожежної  безпеки  і  безпеки 
дорожнього руху в галузях агропромислового виробництва; 
     45) призначає громадських інспекторів,  які діють на підставі 
положення,  затвердженого  спеціально  уповноваженим   центральним 
органом виконавчої влади з питань аграрної політики; 
     46) організовує інформаційну та видавничу діяльність; 
     47) здійснює   централізоване   забезпечення   територіальних 
органів бланками документів, необхідних для їх діяльності; 
     48) сприяє розвитку соціального діалогу з  питань  формування 
та   реалізації  державної  соціальної  та  економічної  політики, 
регулювання трудових, соціальних та економічних відносин; 
     49) здійснює  контроль  за  використанням  бюджетних  коштів, 
матеріальних та трудових ресурсів, забезпечує бухгалтерський облік 
операцій відповідно до чинного законодавства; 
     50) здійснює у межах своїх  повноважень  комплекс  заходів  з 
мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
     51) забезпечує  відповідно  до законодавства технічний захист 
інформації,  яка є власністю держави,  або інформації з  обмеженим 
доступом; 
     52) узагальнює  практику застосування законодавства з питань, 
що належать до її  компетенції,  розробляє  пропозиції  щодо  його 
вдосконалення; 
     53) здійснює інші повноваження, визначені законами України та 
покладені на неї Президентом України. 
     5. Держсільгоспінспекція України та її посадові особи в межах 
своїх повноважень мають право: 
     складати акти   перевірок,   протоколи   про  адміністративні 
правопорушення та розглядати відповідно  до  законодавства  справи 
про   адміністративні   правопорушення,   давати  обов\’язкові  для 
виконання   приписи   (розпорядження),   а   також   подавати    в 
установленому   законодавством   порядку  до  відповідних  органів 
матеріали   перевірок   для    притягнення    винних    осіб    до 
відповідальності; 
     безперешкодно обстежувати   в   установленому  законодавством 
порядку підприємства, установи та організації усіх форм власності, 
що  перебувають  у  власності та користуванні юридичних і фізичних 
осіб,  для  проведення  перевірок  з  питань,   що   належать   до 
компетенції Держсільгоспінспекції України; 
     отримувати в   установленому   законодавством   порядку   від 
центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  влади,   виконавчих 
органів    Автономної    Республіки    Крим,   органів   місцевого 
самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну 
для виконання покладених на Держсільгоспінспекцію України завдань; 
     звертатися до органів прокуратури з клопотанням  про  подання 
позову  до  суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва,  а також повернення самовільно  чи 
тимчасово  зайнятих  земельних  ділянок,  строк користування якими 
закінчився; 
     викликати громадян,  у  тому  числі   посадових   осіб,   для 
отримання   від   них  усних  або  письмових  пояснень  з  питань, 
пов\’язаних з порушенням земельного законодавства; 
     передавати до  органів  прокуратури,  органів   дізнання   та 
досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в 
яких вбачаються ознаки злочину; 
     проводити у випадках,  установлених законом,  фотографування, 
звукозапис,   кіно-   і   відеозйомку   як  допоміжний  засіб  для 
запобігання порушенням земельного законодавства; 
     забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів  для 
агропромислового  комплексу,  якщо їх технічний стан не відповідає 
вимогам   нормативних   документів   щодо    показників    якості, 
технологічності   та   безпечності,   охорони   праці  та  охорони 
навколишнього природного середовища,  загрожують життю і  здоров\’ю 
працюючих або створюють можливість виникнення аварії; 
     перевіряти у  трактористів-машиністів наявність документів на 
право користування і керування машинами  та  зупиняти  машини  для 
перевірки технічного стану в разі наявності ознак, що свідчать про 
їх технічну несправність; 
     залучати до  виконання  окремих  робіт,  участі  у   вивченні 
окремих  питань  учених  і  фахівців,  у  тому числі на договірній 
основі,  працівників центральних та  місцевих  органів  виконавчої 
влади; 
     залучати спеціалістів органів виконавчої влади,  підприємств, 
установ та організацій  (за  погодженням  з  їх  керівниками)  для 
розгляду питань,  що належать до компетенції Держсільгоспінспекції 
України; 
     скликати наради, створювати комісії та робочі групи з питань, 
що належать до повноважень Держсільгоспінспекції України. 
     Голова Держсільгоспінспекції  України  є  Головним  державним 
інспектором  сільського  господарства  України,  а   його   перший 
заступник   та   заступник  –  відповідно  першим  заступником  та 
заступником    Головного    державного    інспектора    сільського 
господарства України. 
     Керівники територіальних     органів    Держсільгоспінспекції 
України   є   Головними   державними    інспекторами    сільського 
господарства в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та 
Севастополі,  районі,  а  їх  перші  заступники  та  заступники  – 
відповідно першими заступниками та заступниками Головних державних 
інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці  Крим, 
області, місті Києві та Севастополі, районі. 
     Керівники структурних    підрозділів    Держсільгоспінспекції 
України,   на   яких   покладено   повноваження   щодо   виконання 
інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами 
сільського господарства України. 
     Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють 
державний  нагляд (контроль),  є одночасно державними інспекторами 
сільського господарства України. 
     6. Держсільгоспінспекція України здійснює  свої  повноваження 
безпосередньо   та   через   утворені   в   установленому  порядку 
територіальні органи – державні інспекції сільського  господарства 
в   Автономній   Республіці   Крим,   областях,  містах  Києві  та 
Севастополі, районах. 
     7. Держсільгоспінспекція   України   в   процесі    виконання 
покладених  на  неї  завдань  взаємодіє  в установленому порядку з 
іншими  органами  виконавчої  влади,   допоміжними   органами   та 
службами,  утвореними  Президентом  України,  з органами місцевого 
самоврядування,      об\’єднаннями      громадян,      міжнародними 
кваліфікаційними  товариствами,  відповідними  органами  іноземних 
держав і міжнародних організацій,  профспілками  та  організаціями 
роботодавців, а також підприємствами, установами і організаціями. 
     8. Держсільгоспінспекція  України  у межах своїх повноважень, 
на основі і на виконання Конституції (  254к/96-ВР  )  та  законів 
України,  актів  і  доручень  Президента  України,  актів Кабінету 
Міністрів України,  наказів Мінагрополітики  України  та  доручень 
Міністра  видає  накази організаційно-розпорядчого характеру,  які 
підписує Голова Держсільгоспінспекції України. 
     9. Держсільгоспінспекцію   України   очолює   Голова,   якого 
призначає на посаду за поданням Прем\’єр-міністра України, внесеним 
на підставі пропозицій Міністра,  та звільняє з  посади  Президент 
України. 
     Голова Держсільгоспінспекції України: 
     1) очолює Держсільгоспінспекцію України, здійснює керівництво 
її  діяльністю,  представляє   Держсільгоспінспекцію   України   у 
відносинах   з   іншими   органами,   підприємствами,  установами, 
організаціями; 
     2) вносить на розгляд  Міністра  пропозиції  щодо  формування 
державної  політики з питань нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі,  а  також  розроблені  Держсільгоспінспекцією   України 
проекти  законів,  актів  Президента України та Кабінету Міністрів 
України, забезпечує їх супровід; 
     3) вносить на розгляд  Міністра  проекти  нормативно-правових 
актів  Мінагрополітики  України  з  питань,  що  належать до сфери 
діяльності Держсільгоспінспекції України, забезпечує їх супровід; 
     4) забезпечує   виконання   Держсільгоспінспекцією    України 
Конституції  ( 254к/96-ВР ) та законів України,  актів та доручень 
Президента України,  актів  Кабінету  Міністрів  України,  наказів 
Мінагрополітики України з питань,  що належать до сфери діяльності 
Держсільгоспінспекції України, та доручень Міністра; 
     5) затверджує  за  погодженням  із  Міністром   схвалені   на 
засіданні   колегії   річний   план  роботи  Держсільгоспінспекції 
України,  заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних 
цілей її діяльності відповідно до визначених завдань; 
     6) звітує  перед Міністром про виконання річного плану роботи 
Держсільгоспінспекції України та покладених на  неї  завдань,  про 
усунення  порушень  і  недоліків,  виявлених  під  час  проведення 
перевірок    діяльності    Держсільгоспінспекції    України,    її 
територіальних    органів,    а    також    про   притягнення   до 
відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 
     7) вносить пропозиції  Міністру  щодо  кандидатур  на  посади 
своїх заступників; 
     8) затверджує  за  погодженням  з Міністром структуру апарату 
Держсільгоспінспекції України; 
     9) затверджує розподіл обов\’язків між своїми заступниками; 
     10) вносить  Міністру  пропозиції  щодо  утворення  в   межах 
граничної   чисельності   державних   службовців   та  працівників 
Держсільгоспінспекції  України  і  коштів,  передбачених   на   її 
утримання,   а  також  щодо  ліквідації,  реорганізації  Кабінетом 
Міністрів  України  територіальних  органів  Держсільгоспінспекції 
України, які є юридичними особами; 
     11) утворює   в   межах   граничної   чисельності   державних 
службовців та працівників Держсільгоспінспекції України і  коштів, 
передбачених   на   її  утримання,  ліквідовує,  реорганізовує  за 
погодженням  із   Кабінетом   Міністрів   України   та   Міністром 
територіальні  органи  Держсільгоспінспекції України як структурні 
підрозділи апарату інспекції; 
     12) призначає  на  посади  за  погодженням  із  Міністром  та 
головами відповідних місцевих державних адміністрацій,  звільняє з 
посад  керівників  територіальних  органів   Держсільгоспінспекції 
України,  призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє 
з   посад   заступників    керівників    територіальних    органів 
Держсільгоспінспекції України; 
     13) забезпечує  взаємодію  Держсільгоспінспекції  України  із 
визначеним  Міністром  структурним   підрозділом   Мінагрополітики 
України; 
     14) забезпечує  дотримання  встановленого  Міністром  порядку 
обміну    інформацією    між    Мінагрополітики     України     та 
Держсільгоспінспекцією України та вчасність її подання; 
     15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із 
Міністром  керівників   і   заступників   керівників   структурних 
підрозділів  апарату  Держсільгоспінспекції України,  призначає на 
посади  та  звільняє  з  посад  інших   державних   службовців   і 
працівників апарату Держсільгоспінспекції України; 
     16) вносить Міністрові подання та погоджує подання керівників 
територіальних органів в  Автономній  Республіці  Крим,  областях, 
містах  Києві  та Севастополі,  районах щодо заохочення керівників 
територіальних органів,  що  забезпечують  реалізацію  повноважень 
Держсільгоспінспеції України; 
     17) вирішує  за  поданням  керівників структурних підрозділів 
питання   щодо   заохочення,   притягнення    до    дисциплінарної 
відповідальності  заступників  керівників  відповідних структурних 
підрозділів Держсільгоспінспекції України; 
     18)  вносить   Міністрові   подання   щодо   притягнення   до 
дисциплінарної     відповідальності     керівників     структурних 
підрозділів,    що     забезпечують     реалізацію     повноважень 
Держсільгоспінспекції України; 
     19) здійснює     керівництво     територіальними     органами 
Держсільгоспінспекції  України  та   методичне   забезпечення   їх 
діяльності; 
     20) погоджує   структуру   та   штатний   розпис  структурних 
підрозділів територіальних органів Держсільгоспінспекції  України, 
а також положення про них; 
     21) забезпечує  взаємодію  Держсільгоспінспекції  України  із 
визначеним  Міністром  структурним   підрозділом   Мінагрополітики 
України; 
     22) вносить Міністрові в установленому законодавством порядку 
подання щодо відзначення державними нагородами України працівників 
Держсільгоспінспекції України; 
     23) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів 
Президента України. 
     10. Голова    Держсільгоспінспекції    України    має    двох 
заступників, у тому числі одного першого. 
     Першого заступника,  заступника  Голови Держсільгоспінспекції 
України  призначає  на  посади  Президент  України   за   поданням 
Прем\’єр-міністра України,  внесеним  на підставі пропозицій Голови 
Держсільгоспінспекції України, погоджених із Міністром. 
     Першого заступника,  заступника голови  Держсільгоспінспекції 
України звільняє з посад Президент України. 
     11. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до 
компетенції     Держсільгоспінспекції     України,     обговорення 
найважливіших   напрямів  її  діяльності  у  Держсільгоспінспекції 
України утворюється колегія у складі Голови  Держсільгоспінспекції 
України (голова колегії),  першого заступника та заступника Голови 
Держсільгоспінспекції   України,   визначених    посадових    осіб 
Мінагрополітики   України.   У  разі  потреби  до  складу  колегії 
Держсільгоспінспекції України можуть входити керівники структурних 
підрозділів Держсільгоспінспекції України, а також у встановленому 
порядку інші особи. 
     Рішення колегії  можуть  бути  реалізовані   шляхом   видання 
відповідного наказу Держсільгоспінспекції України. 
     Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  проведення  фахових 
консультацій з основних питань діяльності у  Держсільгоспінспекції 
України   можуть   утворюватися   інші   постійні   або  тимчасові 
консультативні, дорадчі органи. 
     Рішення про утворення та ліквідацію колегії,  інших постійних 
або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та 
персональний  склад,   положення   про   них   затверджує   Голова 
Держсільгоспінспекції України. 
     12. Гранична  чисельність державних службовців та працівників 
Держсільгоспінспекції України затверджується  Кабінетом  Міністрів 
України. 
     Структуру апарату Держсільгоспінспекції України затверджує її 
Голова за погодженням із Міністром. 
     Штатний розпис,   кошторис   Держсільгоспінспекції    України 
затверджує  її  Голова  за  погодженням  із Міністерством фінансів 
України. 
     Держсільгоспінспекція України є юридичною особою, має печатку 
із  зображенням  Державного  Герба України та своїм найменуванням, 
власні бланки,  рахунки в органах Державної  казначейської  служби 
України. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code