Про державну експертизу землевпорядної документації

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про державну експертизу землевпорядної документації 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.471 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N  509-VI (  509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 
   N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N  5, ст.40 
   N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 
   N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 
   N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
 { У тексті Закону слова  \”центральний орган виконавчої влади з 
   питань земельних ресурсів\” в усіх відмінках замінено словами 
   \”центральний  орган виконавчої влади,  що реалізує  державну 
   політику у сфері земельних відносин\” у відповідному відмінку 
   згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Цей  Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи 
здійснення  державної  експертизи  землевпорядної  документації та 
порядок її проведення. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Поняття державної експертизи землевпорядної 
               документації 
     Державна експертиза   землевпорядної   документації  (далі  – 
державна експертиза) – це діяльність,  метою якої  є  дослідження, 
перевірка,  аналіз  та  оцінка  об\’єктів  експертизи на предмет їх 
відповідності  вимогам  законодавства,  встановленим   стандартам, 
нормам і правилам,  а також підготовка обґрунтованих висновків для 
прийняття рішень щодо об\’єктів експертизи. 
     Стаття 2. Правова основа державної експертизи землевпорядної 
               документації 
     Правову основу     державної     експертизи    землевпорядної 
документації    складають   Конституція   України  ( 254к/96-ВР ), 
Земельний   кодекс   України   ( 2768-14 ),   Закон  України  \”Про 
землеустрій\” ( 858-15 ),  цей  Закон,  закони   України  та   інші 
нормативно-правові акти,  що регулюють відносини у сфері державної 
експертизи. 
     Стаття 3. Сфера дії Закону 
     Цей Закон регулює  відносини,  що  виникають  при  проведенні 
державної експертизи землевпорядної документації. 
     Дія цього  Закону  не  поширюється  на  регулювання відносин, 
пов\’язаних   із    проведенням    науково-технічної    експертизи, 
екологічної, судової та інших видів експертиз. 
     Стаття 4. Завдання державної експертизи 
     Основними завданнями державної експертизи є: 
     організація комплексної,    науково    обґрунтованої   оцінки 
об\’єктів експертизи; 
     перевірка відповідності об\’єктів державної експертизи вимогам 
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам; 
     впровадження передових  методів та підвищення якості розробки 
об\’єктів державної експертизи; 
     підготовка об\’єктивних та обґрунтованих  висновків  державної 
експертизи. 
     Стаття 5. Принципи державної експертизи 
     Основними принципами державної експертизи є: 
     законність; 
     незалежність і   компетентність   при   проведенні  державної 
експертизи; 
     об\’єктивність досліджень об\’єктів державної експертизи; 
     повнота аналізу  та   обґрунтованість   висновків   державної 
експертизи; 
     врахування досягнень       науково-технічного       прогресу, 
встановлених стандартів,  норм і правил технічної  та  екологічної 
безпеки, інших нормативно-правових актів, міжнародних угод; 
     відповідальність за    достовірність   і   повноту   аналізу, 
обґрунтованість висновків державної експертизи. 
     Стаття 6. Об\’єкти державної експертизи 
     Об\’єктами державної експертизи є документація із  землеустрою 
та  документація з оцінки земель,  види яких визначені законом,  а 
також матеріали і документація державного земельного кадастру. 
     Стаття 7. Суб\’єкти державної експертизи 
     Суб\’єктами державної експертизи є замовники та виконавці. 
     Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування,  землевласники, землекористувачі, 
підприємства,  установи, організації і громадяни, заінтересовані у 
проведенні такої експертизи, а також розробники об\’єктів державної 
експертизи. 
     Виконавцями державної експертизи є експерти,  які працюють  у 
складі  спеціально  уповноваженого органу виконавчої влади у сфері 
державної експертизи і мають  високу  кваліфікацію  та  спеціальні 
знання,   а  також  висококваліфіковані  спеціалісти  або  наукові 
працівники,  які  залучаються  цими  органами  до  її   проведення 
відповідно до закону (далі – експерти державної експертизи). 
                            Розділ II 
                ФОРМИ І ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
     Стаття 8. Форми державної експертизи 
     Державна експертиза проводиться в обов\’язковій, вибірковій та 
добровільній формах. 
     Стаття 9. Обов\’язкова державна експертиза 
     Обов\’язковій державній експертизі підлягають: 
     загальнодержавні й  регіональні  (республіканські)   програми 
використання та охорони земель; 
     схеми землеустрою    і    техніко-економічні    обґрунтування 
використання  та  охорони  земель   адміністративно-територіальних 
одиниць;  {  Абзац  третій  частини  першої  статті  9 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 
     проекти    землеустрою    щодо   встановлення   (зміни)   меж 
адміністративно-територіальних  одиниць; { Абзац четвертий частини 
першої  статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5003-VI 
( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 
     проекти землеустрою  щодо  організації  і  встановлення   меж 
територій  природно-заповідного  фонду та іншого природоохоронного 
призначення,  оздоровчого,  рекреаційного та  історико-культурного 
призначення; 
 
     {  Абзац шостий частини першої статті 9 виключено на підставі 
Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 } 
 
     проекти   землеустрою   щодо   відведення  земельних  ділянок 
особливо  цінних  земель, земель лісогосподарського призначення, а 
також   земель   водного  фонду,  природоохоронного,  оздоровчого, 
рекреаційного  та історико-культурного призначення; { Абзац сьомий 
статті 9 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     проекти землеустрою,   що   забезпечують   еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 
     проекти землеустрою щодо  впорядкування  території  населених 
пунктів; 
     проекти землеустрою  щодо  створення  нових  та впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань; 
     технічна  документація  з  бонітування  ґрунтів,  нормативної 
грошової  оцінки  земельних  ділянок.  { Абзац одинадцятий частини 
першої  статті  9  в  редакції  Закону  N  1702-VI ( 1702-17 ) від 
05.11.2009 } 
     Стаття 10. Вибіркова державна експертиза 
     Вибіркова державна   експертиза  проводиться  за  ініціативою 
спеціально  уповноваженого  органу  виконавчої   влади   у   сфері 
державної експертизи щодо об\’єктів, які не підлягають обов\’язковій 
експертизі. 
     Вибіркова   державна  експертиза   не    може    перевищувати 
10 відсотків об\’єктів, які їй підлягають, по кожному розробнику. 
     У разі    виявлення    порушень    земельного   законодавства 
розробниками об\’єктів державної експертизи кількість об\’єктів,  що 
підлягають  державній  експертизі,  визначається органом,  який її 
здійснює. 
     Вибіркова державна експертиза  проводиться  безоплатно,  а  в 
разі   отримання  негативного  висновку  –  за  кошти  розробників 
об\’єктів державної експертизи. 
 
     Стаття 11. Добровільна державна експертиза 
     Добровільна державна  експертиза  проводиться  за ініціативою 
замовника або розробника об\’єкта експертизи щодо об\’єктів,  які не 
підлягають обов\’язковій державній експертизі. 
     Стаття 12. Види державної експертизи 
     Об\’єкти державної експертизи можуть передаватися на первинну, 
повторну та додаткову державні експертизи. 
     Стаття 13. Первинна державна експертиза 
     Первинна державна  експертиза  передбачає   проведення   всіх 
необхідних  заходів  у  процесі підготовки обґрунтованого висновку 
державної експертизи щодо об\’єктів державної експертизи. 
     Стаття 14. Повторна державна експертиза 
     Повторна державна експертиза проводиться: 
     у разі одержання  негативного  висновку  первинної  державної 
експертизи  щодо  об\’єктів,  які підлягають обов\’язковій державній 
експертизі; 
     у разі спростування негативного висновку первинної  державної 
експертизи; 
     у випадку,   визначеному  частиною  другою  статті  36  цього 
Закону. 
     Стаття 15. Додаткова державна експертиза 
     Додаткова державна експертиза проводиться щодо  об\’єктів,  по 
яких  здійснено  державну  експертизу  і щодо яких відкрилися нові 
відомості чи обставини,  що не були належним чином відображені  їх 
розробниками  та  мають  значення  для  об\’єктивного дослідження і 
оцінки об\’єкта державної експертизи. 
                            Розділ III 
             РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
     Стаття 16. Органи, що здійснюють регулювання у сфері 
                державної експертизи 
     Регулювання  у сфері державної експертизи здійснюють Верховна 
Рада   України,   Кабінет  Міністрів  України,  центральний  орган 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері   земельних   відносин,   спеціально   уповноважений   орган 
виконавчої   влади  у  сфері  державної  експертизи,  інші  органи 
виконавчої   влади,   органи   місцевого  самоврядування  у  межах 
повноважень, визначених законом.
{  Текст  статті  16  в  редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 17. Повноваження Верховної Ради України у сфері 
                державної експертизи 
     До повноважень  Верховної  Ради  України  у  сфері  державної 
експертизи належать: 
     прийняття законів у сфері державної експертизи; 
     визначення засад   державної   політики   у  сфері  державної 
експертизи; 
     вирішення інших   питань   у   сфері   державної   експертизи 
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ). 
     Стаття 18. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 
                державної експертизи 
     До повноважень Кабінету Міністрів України у  сфері  державної 
експертизи належать: 
     забезпечення  реалізації державної політики у сфері державної 
експертизи;  { Абзац другий статті 18 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     затвердження  нормативно-правових  актів  з питань проведення 
державної  експертизи  в  межах  повноважень,  визначених законом; 
{  Абзац  третій статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     встановлення порядку     реєстрації     об\’єктів    державної 
експертизи ( 974-2006-п ); 
     координація діяльності  органів  виконавчої  влади  з  питань 
проведення державної експертизи; 
     встановлення  типової  форми  висновку  державної  експертизи 
( 974-2006-п ); 
     забезпечення  реалізації  здійснення  державного контролю при 
проведенні  державної  експертизи;  {  Абзац  сьомий  статті 18 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     ініціювання проведення державної експертизи; 
     вирішення інших   питань   у   сфері   державної   експертизи 
відповідно до закону. 
     Стаття 19. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 
                Крим, обласних, районних рад у сфері державної 
                експертизи 
     До повноважень  Верховної  Ради  Автономної  Республіки Крим, 
обласних, районних рад у сфері державної експертизи належать: 
     забезпечення реалізації державної політики у сфері  державної 
експертизи; 
     внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, 
форм і методів експертного аналізу та  оцінки  об\’єктів  державної 
експертизи; 
     координація діяльності    розробників    об\’єктів   державної 
експертизи; 
     ініціювання проведення державної експертизи; 
     вирішення інших   питань   у   сфері   державної   експертизи 
відповідно до закону. 
     Стаття 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 
                Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері 
                державної експертизи 
     До повноважень  Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим і 
місцевих державних  адміністрацій  у  сфері  державної  експертизи 
належать: 
     забезпечення реалізації  державної політики у сфері державної 
експертизи; 
     внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, 
форм  і  методів  експертного аналізу та оцінки об\’єктів державної 
експертизи; 
     координація діяльності   розробників    об\’єктів    державної 
експертизи; 
     ініціювання проведення державної експертизи; 
     вирішення інших   питань   у   сфері   державної   експертизи 
відповідно до закону. 
     Стаття 21. Повноваження сільських, селищних, міських рад, 
                Київської та Севастопольської міських рад у сфері 
                державної експертизи 
     До повноважень сільських, селищних, міських рад, Київської та 
Севастопольської   міських   рад   у  сфері  державної  експертизи 
належать: 
     забезпечення реалізації державної політики у сфері  державної 
експертизи; 
     внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, 
форм і методів експертного аналізу та  оцінки  об\’єктів  державної 
експертизи; 
     координація діяльності    розробників    об\’єктів   державної 
експертизи; 
     ініціювання проведення державної експертизи; 
     вирішення інших   питань   у   сфері   державної   експертизи 
відповідно до закону. 
     Стаття 22. Повноваження спеціально уповноваженого органу 
                виконавчої влади у сфері державної експертизи 
     Спеціально уповноваженим органом  виконавчої  влади  у  сфері 
державної  експертизи  є  центральний  орган  виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 
     До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
реалізує  державну  політику  у  сфері земельних відносин, у сфері 
державної експертизи належать: 
     внесення  пропозицій  щодо  формування  державної  політики у 
сфері  державної  експертизи і забезпечення її реалізації; { Абзац 
другий статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     організація та проведення державної експертизи відповідно  до 
закону; 
     розроблення і  здійснення  заходів щодо вдосконалення порядку 
подання звітності у сфері державної експертизи; 
 
     {  Абзац  п\’ятий  статті  22  виключено  на  підставі  Закону 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     залучення висококваліфікованих    спеціалістів   і   наукових 
працівників до проведення державної експертизи; 
     методичне  забезпечення  та  координація  діяльності  у сфері 
державної  експертизи  на  територіальному  рівні;  { Абзац сьомий 
статті 22 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     методичне   забезпечення   діяльності   у   сфері   державної 
експертизи  розробників  об\’єктів  державної  експертизи;  { Абзац 
восьмий   статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     {  Абзац  дев\’ятий  статті  22  виключено  на підставі Закону 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     ініціювання проведення державної експертизи; 
     узагальнення практики  застосування  законодавства  з  питань 
проведення державної експертизи  та  розроблення  пропозицій  щодо 
його вдосконалення; 
     вирішення інших   питань   у   сфері   державної   експертизи 
відповідно до закону. 
     Стаття 22-1. Повноваження центральних органів виконавчої 
                  влади у сфері державної експертизи 
     До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
забезпечує   формування   державної  політики  у  сфері  земельних 
відносин, належать: 
     здійснення    нормативно-правового   забезпечення   у   сфері 
державної експертизи; 
     забезпечення  розроблення  типової форми експертного висновку 
державної експертизи; 
     затвердження   методики   проведення   державної  експертизи; 
     забезпечення  здійснення  державного  контролю за додержанням 
вимог законодавства у сфері державної експертизи; 
     вирішення   інших   питань   у   сфері  державної  експертизи 
відповідно до закону. 
     Здійснення   державного   контролю   за   додержанням   вимог 
законодавства у сфері державної експертизи належить до повноважень 
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. 
{  Розділ  III  доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
                            Розділ IV 
               СТАТУС ЕКСПЕРТА ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
     Стаття 23. Експерт державної експертизи 
     Експертом державної експертизи може бути спеціаліст, який має 
вищу освіту,  відповідну спеціальність,  кваліфікацію і професійні 
знання,  володіє навичками аналізу експертної інформації,  а також 
має практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років. 
     Стаття 24. Права експерта державної експертизи 
     Експерт державної експертизи має право: 
     одержувати на  свою вимогу відомості та матеріали,  необхідні 
для проведення державної експертизи; 
     брати участь  у  проведенні  експертного  аналізу  та  оцінці 
об\’єктів державної експертизи на всіх стадіях її проведення; 
     брати участь    у   проведенні   державної   експертизи   або 
відмовитися від участі в ній,  якщо це не пов\’язано  з  виконанням 
службових обов\’язків та в інших випадках, визначених законом; 
     на доступ у встановленому законодавством порядку до баз даних 
документації та матеріалів щодо  питань,  пов\’язаних  з  об\’єктами 
державної експертизи; 
     ставити питання про відхилення поданої на державну експертизу 
документації  чи   матеріалів,   які   не   відповідають   вимогам 
законодавства, встановленим стандартам, нормам та правилам; 
     вносити пропозиції  щодо  залучення  до  проведення державної 
експертизи   висококваліфікованих    спеціалістів    і    наукових 
працівників; 
     вільно викладати особисту думку щодо експертного аналізу. 
     Порушені права   експерта   державної  експертизи  підлягають 
поновленню,  а винні особи несуть відповідальність у встановленому 
законом порядку. 
     Стаття 25. Обов\’язки експерта державної експертизи 
     Експерт державної експертизи зобов\’язаний: 
     дотримуватися встановлених   строків  та  порядку  проведення 
державної  експертизи,  відслідковувати   відповідність   об\’єктів 
державної  експертизи вимогам законодавства,  а також встановленим 
стандартам, нормам і правилам; 
     забезпечувати об\’єктивне  та  якісне   проведення   державної 
експертизи; 
     вносити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо матеріалів 
та документації, які підлягають державній експертизі; 
     вносити відповідні  пропозиції  щодо  вдосконалення  форм   і 
методів проведення державної експертизи; 
     заявляти самовідвід     у     разі     наявності    особистої 
заінтересованості щодо конкретного об\’єкта державної експертизи. 
     Стаття 26. Гарантії незалежності експерта державної 
                експертизи 
     Незалежність експерта державної експертизи забезпечується: 
     проведенням державної   експертизи  у  встановленому  законом 
порядку; 
     свободою вибору форм і методів експертного аналізу  і  оцінки 
та викладенням особистої думки з питань проведеного аналізу; 
     забороною втручатися   будь-кому   в   проведення   державної 
експертизи, за винятком визначених законом випадків; 
     захистом порушених  прав  експерта  у  встановленому  законом 
порядку. 
                             Розділ V 
             ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ 
      ЕКСПЕРТИЗИ І РОЗРОБНИКІВ ОБ\’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
     Стаття 27. Права замовників державної експертизи 
     Замовники державної експертизи мають право: 
     надавати  спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у 
сфері державної експертизи при здійсненні ним державної експертизи 
письмові  чи  усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об\’єктів 
державної  експертизи  чи  з  окремих  їх  рішень та обґрунтувань; 
{  Абзац  другий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     отримувати інформацію про хід проведення державної експертизи 
на всіх стадіях; 
     порушувати питання про заміну експертів; 
     знайомитися з висновками державної експертизи; 
     ініціювати проведення  добровільної  та  повторної експертизи 
відповідно до закону; 
     використовувати відповідно    до    законодавства     України 
результати і матеріали державної експертизи у своїй діяльності. 
     Стаття 28. Обов\’язки замовників державної експертизи 
     Замовники державної експертизи зобов\’язані: 
     подавати необхідні  матеріали  та документацію для здійснення 
обов\’язкової державної експертизи; 
     надавати в разі необхідності додаткові відомості та матеріали 
для здійснення державної експертизи; 
     ініціювати проведення   первинної   державної  експертизи  по 
об\’єктах,  що підлягають  обов\’язковій  державній  експертизі,  та 
додаткової державної експертизи відповідно до закону; 
     сприяти здійсненню державної експертизи; 
     своєчасно вносити  до  документації  щодо  об\’єктів державної 
експертизи  необхідні  корективи  і  зміни,   що   не   потребують 
конструктивних  досліджень  та  розрахунків,  оплачувати  виконані 
експертні роботи; 
     виконувати вимоги висновків державної експертизи; 
     вирішувати інші питання відповідно до закону. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code