МЕТОДИКА нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 1997 р. N 525 
МЕТОДИКА нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення 
                 (крім земель населених пунктів) 
    { У назві та тексті Методики слова \”грошова оцінка\” в усіх 
      відмінках замінено словами \”нормативна грошова оцінка\” у 
      відповідному  відмінку  згідно  з  Постановою  КМ  N 843 
      ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
                      1. Загальні положення 
     1.1.    Нормативна    грошова    оцінка   земельних   ділянок 
несільськогосподарського   призначення   (крім   земель  населених 
пунктів)  здійснюється  з  метою  визначення  розміру   земельного 
податку,  державного  мита  при  міні,  спадкуванні  та  даруванні 
земельних ділянок згідно із законом,  орендної плати  за  земельні 
ділянки     державної     та    комунальної    власності,    втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,  а  також 
під   час   розроблення   показників  та  механізмів  економічного 
стимулювання раціонального використання та охорони земель. { Пункт 
1.1 в редакції Постанови КМ N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
     1.2.    Об\’єктами    нормативної   грошової   оцінки   земель 
несільськогосподарського  призначення  є  земельні   ділянки,   що 
використовуються  за  функціональним  призначенням  незалежно  від 
того, до якої категорії вони віднесені. 
     1.3.  Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки цих 
земель  є  відомості  державних  кадастрів  (земельного, лісового, 
водного),    землевпорядної    та    містобудівної   документації, 
інвентаризації земель. 
     1.4.  В  основу  нормативної грошової оцінки земель покладено 
капіталізований  рентний  доход,  що  визначається  відповідно  до 
функціонального   використання   і   місцерозташування   земельних 
ділянок. 
        2. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, 
  транспорту, зв\’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
{  Назва  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
     2.1.  В  основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель 
промисловості,  транспорту, зв\’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення  покладено  рентний  доход  від цільового використання 
земельних  ділянок  та  здійсненого  поліпшення  їх  облаштування. 
{ Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
     2.2.   Нормативна   грошова   оцінка   земель  промисловості, 
транспорту та зв\’язку, енергетики визначається за формулою: 
                    Цн = Рпнп х  Тк х Кф х Км, 
  де Цн   – нормативна грошова  оцінка  одного  квадратного метра 
            земельної ділянки (у гривнях); 
     Рпнп – рентний   доход,   який   створюється   за   рахунок 
            облаштування земельної ділянки (у гривнях); 
     Тк   – термін    капіталізації    рентного    доходу,    який 
            встановлюється на рівні 33 років; 
     Кф   – коефіцієнт, який враховує  функціональне  використання 
            земельної ділянки; 
     Км   – коефіцієнт, який враховує місцерозташування  земельної 
            ділянки. 
     Коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки 
(Км), обчислюється за формулою: 
                          Км =  Кр х Кл, 
  де Кр   – коефіцієнт,   який   враховує   регіональні    фактори 
            місцерозташування земельної ділянки (віддаленість  від 
            центру   адміністративного   району   та   найближчого 
            населеного   пункту,   що   має   магістральні   шляхи 
            сполучення, входження до приміської зони великих  міст 
            тощо); 
     Кд   – коефіцієнт,    який    враховує    локальні    фактори 
            місцерозташування      земельної      ділянки       за 
            територіально-планувальними,   інженерно-геологічними, 
            історико-культурними,           природно-ландшафтними, 
            санітарно-гігієнічними та іншими умовами.
{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
     2.3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, наданих для 
потреб  оборони  та іншого призначення, визначається з урахуванням 
їх  фактичного  використання,  на  основі  положень,  викладених у 
відповідних розділах цієї Методики і Методики нормативної грошової 
оцінки  земель  сільськогосподарського  призначення  та  населених 
пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 
березня 1995 р. N 213 ( 213-95-п ). 
     3. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного
    та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
                       історико-культурного 
                           призначення
{  Назва  розділу  3  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
     3.1. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та 
іншого    природоохоронного,    оздоровчого,    рекреаційного   та 
історико-культурного призначення визначається за формулою: 
                      Цн =  Е х  Тк х  Кмц, 
  де Цн   – нормативна грошова оцінка  одного  квадратного  метра 
            земельної ділянки (у гривнях); 
     Е    – нормативний  середньорічний  економічний   ефект   від 
            використання  відповідно  земель   природоохоронного, 
            оздоровчого,  рекреаційного  та   історико-культурного 
            призначення в розрахунку на один  квадратний  метр  (у 
            гривнях); 
     Тк   – термін  капіталізації   нормативного   середньорічного 
            економічного ефекту, який встановлюється на  рівні  33 
            років; 
     Кмц  – коефіцієнт,  який  характеризує  місцерозташування  та 
            цінність земельної ділянки відповідного призначення. 
{ Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 } 
        4. Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду 
     4.1.  Нормативна грошова оцінка лісових земель лісового фонду 
визначається за формулою: 
                    Цнол = Ел х Тк х К1 х К2, 
  де Цнол – нормативна   грошова  оцінка  одного  гектара  лісових 
            земель лісового фонду певного типу лісорослинних  умов 
            у певній лісорослинній зоні та певній групі і 
            категорії захисності лісів (у гривнях); 
     Ел   – нормативний  середньорічний  економічний   ефект   від 
            використання лісових  земель  лісового  фонду  певного 
            типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та 
            певній  групі  і   категорії   захисності   лісів   (у 
            гривнях); 
     Тк   – термін  капіталізації   нормативного   середньорічного 
            економічного ефекту, який встановлюється на  рівні  50 
            років; 
     К1   – коефіцієнт,  який  враховує  ефект  від   використання 
            природних корисних властивостей лісів; 
     К2   – коефіцієнт,  який  враховує  відповідність   фактичної 
            лісистості території оптимальній. 
     4.2. Коефіцієнт,   який   враховує   ефект  від  використання 
природних корисних властивостей лісів (К1) визначається експертним 
шляхом. 
     4.3. Коефіцієнт,   який   враховує   відповідність  фактичної 
лісистості   оптимальній   (К2),   обчислюється   як    відношення 
оптимальної лісистості до фактичної. 
     4.4.  Нормативна  грошова  оцінка  нелісових  земель лісового 
фонду,    а    також    земель   природоохоронного,   оздоровчого, 
рекреаційного  та  історико-культурного призначення проводиться на 
основі положень, викладених у відповідних розділах цієї Методики і 
Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 ( 213-95-п ). 
        5. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду 
     5.1.  Нормативна  грошова  оцінка земель під морями, річками, 
озерами, водосховищами, іншими водоймами здійснюється за формулою: 
                  Цн =  Ев х Тк х К1 х К2 х К3, 
  де Цн   – нормативна грошова оцінка одного  гектара  земель під 
            водою (у гривнях); 
     Ев   – нормативний  середньорічний  економічний   ефект   від 
            використання зазначених земельних ділянок; 
     Тк   – термін  капіталізації   нормативного   середньорічного 
            економічного ефекту, який встановлюється на  рівні  33 
            років; 
     К1   – коефіцієнт, який  враховує  місцерозташування  водного 
            об\’єкта; 
     К2   – коефіцієнт,  який  враховує  якісний  склад  та   його 
            екологічне значення; 
     К3   – коефіцієнт, який враховує  функціональне  використання 
            водного об\’єкта. 
     5.2. Землі  під  гідротехнічними та іншими водогосподарськими 
спорудами,  землі  островів,  прибережних  захисних   смуг,   смуг 
відведення,  берегових смуг водних шляхів оцінюються з урахуванням 
їх фактичного  використання,  на  основі  положень,  викладених  у 
відповідних розділах цієї Методики і Методики нормативної грошової 
оцінки  земель  сільськогосподарського  призначення  та  населених 
пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 
березня 1995 р. N 213. 
            6. Нормативна грошова оцінка земель запасу 
     6.1.  Нормативна грошова оцінка земель запасу визначається за 
угіддями  з  урахуванням  облікових  даних  державного  земельного 
кадастру:  ліси та лісовкриті площі – відповідно до розділу 4 цієї 
Методики;  під  водою  –  відповідно  до  розділу 5 цієї Методики; 
сільськогосподарські  угіддя  –  відповідно  до розділу 2 Методики 
нормативної    грошової   оцінки   земель   сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code