Статут комунального підприємства КМДА Київське інвестиційне агенство

Статут комунального підприємства КМДА Київське інвестиційне агенство
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 
18.01.2006 N 48
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 11.03.2011 N 343) 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) \”КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО\”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут регламентує порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) \”КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО\” (далі – Агентство).
1.2. Агентство створене рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 396/1806 \”Про реорганізацію державної госпрозрахункової організації \”Київське інвестиційне агентство\” Київської міської державної адміністрації у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) \”Київське інвестиційне агентство\”.
1.3. Агентство входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
1.4. Агентство є правонаступником державної госпрозрахункової організації \”Київське інвестиційне агентство\” Київської міської державної адміністрації.
1.5. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
1.6. Агентство є юридичною особою, діє на принципах повного господарського розрахунку, набуває майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов\’язки, укладає договори, виступає в суді, господарському та адміністративному судах від свого імені, має відокремлене майно, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, емблеми, затверджені у встановленому порядку товарний, фірмовий знак чи знак обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.
1.7. Агентство не несе відповідальності по зобов\’язаннях власника та органу, до сфери управління якого воно входить.
1.8. Збитки, завдані Агентству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
1.9. Підприємство має:
– повну назву українською мовою: Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) \”Київське інвестиційне агентство\”
– скорочену назву українською мовою: КП \”Київське інвестиційне агентство\”,
– повну назву англійською мовою: Utility Enterprise of Kyiv City Council Executive Body (Kyiv State Municipal Administration) \”Kyiv Investment Agency\”,
– скорочену назву англійською мовою: UE \”Kyiv Investment Agency\”.
1.10. Місцезнаходження Агентства: 01004, місто Київ, вул. Терещенківська, 11-а.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА
2.1. Метою діяльності Агентства є:
– здійснення інвестиційної, інноваційної, консультаційної та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту для територіальної громади міста Києва, а також досягнення інших цілей і виконання завдань, визначених Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Київським міським головою.
2.2. Предметом діяльності Агентства є:
2.2.1. Інвестиційна та інноваційна діяльність:
2.2.1.1. проведення досліджень зовнішнього середовища та оцінка кон\’юнктури інвестиційного ринку, інвестиційної привабливості об\’єктів інвестування або інвестиційних (інноваційних) проектів/програм – за власними планами роботи або на замовлення інших осіб;
2.2.1.2. управління (планування та реалізація) власними інвестиційними та інноваційними проектами/програмами, включно із виконанням функцій замовника, виконавця під час виконання інвестиційних проектів з будівництва, реконструкції та ремонту житла та прибудинкової інфраструктури, об\’єктів освіти, охорони здоров\’я, зв\’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та іншого призначення, інших об\’єктів міської інфраструктури, а також виконання функцій управителя майном чи установника управління – в частині організації та виконання інвестиційних та інноваційних проектів/програм;
2.2.1.3. виконання окремих функцій замовника, виконавця під час виконання окремих інвестиційних (інноваційних) проектів з будівництва, реконструкції та ремонту житла та прибудинкової інфраструктури, об\’єктів освіти, охорони здоров\’я, зв\’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та іншого призначення, а також інших об\’єктів міської інфраструктури – за дорученням відповідних органів самоврядування міста Києва або на договірній основі з іншими особами;
2.2.1.4. залучення інвестиційних, фінансових, кредитних та інших ресурсів юридичних та фізичних осіб для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів/програм, зокрема залучення інвестиційних ресурсів для забезпечення та практичного виконання обсягу робіт із оформлення права користування земельними ділянками, виконання, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації та здійснення будівництва, реконструкції, реставрації об\’єктів інвестування, у тому числі будівництва, реконструкції та ремонту житла та прибудинкової інфраструктури, об\’єктів освіти, охорони здоров\’я, зв\’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та іншого призначення, а також інших об\’єктів міської інфраструктури, а також для завершення будівництва та введення в експлуатацію об\’єктів незавершеного будівництва;
2.2.1.5. надання консультативної, організаційної та методичної допомоги фізичним та юридичним особам, які беруть участь у розвитку інфраструктури міста, здійснюють інвестиційні (інноваційні) проекти, включаючи надання послуг із підготовки документів та представлення інтересів (за дорученням) юридичних та фізичних осіб під час проведення дозвільних (погоджувальних) процедур щодо надання відповідних дозволів та інших документів дозвільного характеру;
2.2.1.6. надання консультативної, організаційної та методичної допомоги об\’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, асоціаціям власників жилих будинків, управителям загальним майном житлового комплексу, житловим та житлово-будівельним кооперативам щодо організації таких об\’єднань, асоціацій та кооперативів, здійснення їх статутної діяльності, здійснення проектів з реконструкції житлового комплексу, модернізації прибудинкової та внутрішньої інфраструктури житлових комплексів, сприяння у залучені коштів та інших матеріальних ресурсів для здійснення наведених проектів;
2.2.1.7. організація та/або проведення конкурсів інвестиційних проектів;
2.2.1.8. участь у конкурсах і тендерах на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури міста;
2.2.1.9. сприяння фізичним та юридичним особам у розміщенні різних форм капіталу в об\’єкти інвестування будівництва, реконструкції та ремонту житла та прибудинкової інфраструктури, об\’єкти освіти, охорони здоров\’я, зв\’язку, транспорту та транспортної інфраструктури, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та іншого призначення, а також інші об\’єкти міської інфраструктури;
2.2.1.10. складання і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
2.2.1.11. виконання у встановленому порядку функцій інвестора, вкладника, покупця, а також будь-якого учасника інвестиційної діяльності, включаючи керуючого проектами;
2.2.1.12. за дорученням Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи Київського міського голови або на договірних засадах з іншими юридичними і фізичними особами – проведення юридичної, аналітичної, фінансової та економічної експертизи інвестиційних проектів;
2.2.1.13. здійснення іпотечної діяльності, в межах, визначених законодавством України і Статутом;
2.2.1.14. випуск та розміщення власних облігацій, інших цінних паперів та фінансових інструментів, а також придбання і відчуження цінних паперів та фінансових інструментів інших емітентів.
2.2.2. Виробничо-господарська діяльність:
2.2.2.1. організаційне та методичне забезпечення виконання програм та завдань щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
2.2.2.2. виконання функцій замовника, генерального підрядника, підрядника щодо будівництва, реконструкції та ремонту житла та прибудинкової інфраструктури, об\’єктів освіти, охорони здоров\’я, зв\’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та іншого призначення, а також інших об\’єктів міської інфраструктури, та здійснення технічного нагляду за будівництвом;
2.2.2.3. організаційне забезпечення та практичне виконання робіт із оформлення права користування земельними ділянками на замовлення інвесторів, фізичних та юридичних осіб;
2.2.2.4. організація та виконання будівельних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
2.2.2.5. здійснення супроводження проектних робіт, в тому числі отримання вихідних даних на проектування, проведення тендерів на визначення виконавця проектно-кошторисної документації, розробка та погодження проектної документації та затвердження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку;
2.2.2.6. виготовлення проектів на капітальний ремонт та реконструкцію об\’єктів зовнішнього благоустрою, присадибних ділянок; ескізних проектів озеленення баз відпочинку, парків як власних, для здійснення статутної діяльності, так і на договірних засадах;
2.2.2.7. розробка передпроектної документації з визначенням орієнтовних техніко-економічних показників до проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків та прибудинкової інфраструктури, об\’єктів освіти, охорони здоров\’я, зв\’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та іншого призначення, а також інших об\’єктів міської інфраструктури;
2.2.2.8. виконання, за дорученням відповідного органу місцевого самоврядування міста Києва, функцій єдиного оператора з розміщення тимчасових споруд, а також виготовлення (за замовленням фізичних або юридичних осіб) паспорту прив\’язки тимчасових споруд та складання іншої супровідної документації для отримання замовниками дозвільних документів на розміщення і експлуатацію тимчасових споруд;
2.2.2.9. виконання представницьких функцій і доручень юридичних та фізичних осіб, надання агентських послуг;
2.2.2.10. рекламна діяльність та надання послуг із маркетингу і реклами;
2.2.2.11. здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, в тому числі будівельними та іншими матеріалами;
2.2.2.12. організація та здійснення оптової та роздрібної торгівлі (включаючи торгово-закупівельну, торгово-посередницьку діяльність, торгівлю сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами і продукцією;
2.2.13. будівництво та експлуатація автозаправочних станцій, станцій технічного обслуговування, відкриття магазинів (у тому числі фірмових), ресторанів, кафе та інших торговельних закладів для реалізації промислових, продовольчих та господарських товарів, інструменту та надання відповідних послуг;
2.2.2.14. закупівля сільськогосподарської продукції за готівковим розрахунком у розмірах, встановлених банком, з метою проведення господарської діяльності;
2.2.2.15. здійснення внутрішніх, міжнародних перевезень пасажирів і вантажів власним автомобільним та водним транспортом або транспортом національних та іноземних компаній;
2.2.2.16. здійснення транспортно-експедиційного обслуговування;
2.2.2.17. здійснення інформаційної діяльності, включно із веденням бази даних тимчасових споруд;
2.2.2.18. митно-брокерська діяльність;
2.2.2.19. надання послуг, пов\’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, монтажу, ремонту, профілактичного обслуговування засобів охоронної сигналізації;
2.2.2.20. здійснення поліграфічної діяльності, надання друкарських, редакційно-видавничих, рекламно-інформаційних та перекладацьких послуг, виконання художньо-оформлювальних робіт;
2.2.2.21. організація та проведення обміну художніми, науково-технічними та іншими творами мистецтва і науки, творчих колективів;
2.2.2.22. організація та здійснення в установленому порядку діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, організація роботи бізнес-клубів;
2.2.2.23. організація та проведення презентацій, ділових зустрічей, інших урочистих заходів з наданням повного комплексу послуг;
2.2.2.24. надання бухгалтерських послуг іноземним представництвам, розташованим на території України, згідно угод про розподіл продукції та інших аналогічних угод, а також виконання функцій централізованої бухгалтерії;
2.2.2.25. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об\’єктів;
2.2.2.26. здійснення оціночної діяльності;
2.2.2.27. проведення семінарів за основним профілем діяльності Агентства;
2.2.2.28. спортивно-оздоровча діяльність;
2.2.2.29. виробництво промислових і продовольчих товарів та їх реалізація;
2.2.3. Зовнішньоекономічна діяльність:
2.2.3.1. організація міжнародних ділових обмінів, сприяння у проведенні переговорів, забезпечення міжнародних ділових і культурних програм для громадян;
2.2.3.2. організація та участь у міжнародних виставках, експозиціях тощо, у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, у різних галузях народного господарства, презентація за кордоном та на міжнародних виставках та таке інше, інвестиційних та інноваційних проектів;
2.2.3.3. здійснення представницьких функцій іноземних та міжнародних юридичних та фізичних осіб за їх дорученням у суді та в інших державних органах влади у цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;
2.2.3.4. здійснення правового обслуговування господарської та зовнішньоекономічної діяльності фізичних та юридичних осіб.
2.3. Агентство відповідно до предмету діяльності:
2.3.1. здійснює інвестиції у будь-яке майно, а також майнові права;
2.3.2. розробляє передпроектні пропозиції інвестиційних проектів з визначенням техніко-економічних показників будівництва та здійснює комплексні заходи щодо їх фінансування, у тому числі за рахунок бюджетних, позичкових коштів, коштів юридичних та фізичних осіб, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контроль за раціональним використанням залучених для цієї мети коштів;
2.3.3. розробляє пропозиції до проектів та програм соціально-економічного розвитку міста Києва;
2.3.4. виконує експертизу бізнес-планів і всіх пропозицій інвестиційного характеру, які надходять до Агентства;
2.3.5. надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та фізичним особам;
2.3.6. залучає на договірних засадах підприємства, установи і організації незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, об\’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування міста;
2.3.7. розробляє та узагальнює пропозиції і обгрунтування щодо доцільності залучення інвестицій у розвиток інфраструктури міста;
2.3.8. проводить моніторинг та маркетингові дослідження інвестиційної діяльності в усі галузі господарства, включаючи будівництво, надання консалтингових послуг, рекламує та здійснює моніторинг діяльності Агентства в цій сфері;
2.3.9. в порядку, визначеному законодавством, здійснює операції з цінними паперами (облігаціями підприємств, інвестиційними сертифікатами, векселями та ін.) для залучення додаткових інвестиційних коштів в розвиток інфраструктури міста та проведення взаєморозрахунків з контрагентами;
2.3.10. організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з інвестиційного менеджменту та консалтингу;
2.3.11. організовує інформаційно-аналітичне та консультативно-організаційне забезпечення інвесторів, створює відповідний банк даних;
2.3.12. розробляє техніко-економічні обґрунтування, бізнес-плани і проекти, організовує аналіз і оцінку виконання інвестиційних проектів;
2.3.13. готує документи, необхідні для оформлення прав власності на об\’єкти нерухомості, які збудовані за участю Агентства, а також надає такі послуги на замовлення юридичних та фізичних осіб, що здійснюють будівництво, реконструкцію або ремонт за власні кошти;
2.3.14. розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та суб\’єктами інвестиційної та інноваційної діяльності;
2.3.15. готує пропозиції та проекти відповідних документів виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) про вибір учасників інвестиційної діяльності, про вилучення земельних ділянок і надання прав користування земельними ділянками;
2.3.16. надає послуги з проведення аукціонів та конкурсів на підставі відповідної угоди;
2.3.17. надає консультації з юридичних питань, складає меморандуми, заяви, скарги та інші документи правового характеру;
2.3.18. веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за її достовірність.
2.4. Агентство для здійснення видів діяльності, які потребують отримання попереднього дозволу, ліцензії, сертифіката тощо, отримує у встановленому порядку відповідні документи (дозволи, ліцензії, сертифікати тощо).
2.5. Агентство передає в іпотеку та/або видає закладну щодо комунального майна, а також здійснює функції установника управління за договором управління майном, об\’єктом якого є комунальне майно територіальної громади міста Києва та здійснює випуск і розміщення власних облігацій виключно за рішенням органу місцевого самоврядування міста Києва, який здійснює функції власника комунального майна та або наділений повноваженнями щодо надання згоди на здійснення таких операцій (вчинення таких правочинів).
3. ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ АГЕНТСТВА
3.1. Для виконання статутних завдань Агентство має право:
3.1.1. без обмежень самостійно та відповідно до положень Статуту здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом;
3.1.2. відкривати поточні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України і за кордоном;
3.1.3. отримувати у встановленому законодавством порядку в господарське відання об\’єкти державної та комунальної власності;
3.1.4. укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку, включаючи проведення операцій з реінвестицій та торгівельних операцій на території України, відповідно до законодавчих актів України;
3.1.5. здійснювати розміщення інвестицій у будь-які об\’єкти, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено актами законодавства України;
3.1.6. визначати цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучати для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів;
3.1.7. володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до вимог законодавства та Статуту, а також об\’єктами та результатами інвестицій;
3.1.8. встановлювати прямі господарські, комерційні, інформаційні зв\’язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та фізичними особами з усіх напрямків своєї діяльності;
3.1.9. придбавати необхідне Агентству майно у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою;
3.1.10. здійснювати, за згодою власника або уповноваженого ним органу, продаж, міну, надання в орендне користування рухомого (автотранспортні засоби, механізми, спеціальна техніка тощо) та нерухомого (будинки, споруди, квартири тощо) майна, придбаного, побудованого чи реконструйованого за рахунок прибутку або інших позабюджетних надходжень у результаті здійснення господарської діяльності;
3.1.11. залучати кошти, інші фінансові та майнові ресурси у вигляді кредитів і позик, або шляхом випуску та розміщення в установленому законодавством порядку цінних паперів, а також на підставі інших відповідних видів угод;
3.1.12. користуватись банківськими кредитами з урахуванням відповідальності за цільове їх використання і своєчасне повернення, отримувати інвестиції в порядку, передбаченому законодавством України;
3.1.13. встановлювати згідно із законодавством вільні ціни на продукцію, роботи і послуги, якщо інше не визначене законодавством України та рішеннями власника Агентства;
3.1.14. одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.1.15. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Агентства;
3.1.16. самостійно розпоряджатися коштами, передбаченими у кошторисі на здійснення функцій замовника;
3.1.17. виступати, за згодою власника або уповноваженого ним органу, засновником чи учасником об\’єднань підприємств, спільних фондів, здійснювати діяльність з управління майном, спільну діяльність з партнерами як на території України, так і за її межами;
3.1.18. здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Агентства;
3.1.19. направляти у відрядження в межах України та за її межі працівників Агентства та інших осіб, що виконують завдання Агентства;
3.1.20. здійснювати самостійну зовнішньоекономічну діяльність на засадах валютної самоокупності та самофінансування, проводячи експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають меті та основним завданням Агентства, як безпосередньо, так і через своїх представників або посередників;
3.1.21. створювати постійні та тимчасові колективи (робочі групи) для виконання статутних завдань, залучати висококваліфікованих фахівців на договірних засадах, складати штатний розпис Агентства, його структурних підрозділів, затверджувати форми, системи та розміри оплати праці відповідно до трудових колективних договорів;
3.1.22. брати участь у конкурсах інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури міста, в порядку і на підставах, визначених законодавством України;
3.1.23. звертатися за захистом своїх прав до відповідних судових органів України, набувати статусу позивача, відповідача, третьої особи, скаржника та користуватися усіма процесуальними правами, передбаченими процесуальним законодавством України;
3.1.24. користуватись іншими правами, визначеними законодавством України.
3.2. Обов\’язки Агентства:
3.2.1. першочерговим обов\’язком Агентства є завдання, визначені Київською міською радою, Київським міським головою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією);
3.2.2. забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного та міського бюджетів згідно з законодавством;
3.2.3. своєчасне та якісне виконання робіт та надання послуг відповідно до Статуту Агентства;
3.2.4. забезпечення цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об\’єктів;
3.2.5. створення належних умов для високопродуктивної праці, дотримання правил і норм охорони праці та соціального страхування;
3.2.6. вжиття заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду споживання (оплати праці), своєчасних розрахунків із працівниками Агентства;
3.2.7. виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;
3.2.8. здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання відповідним органам звітності з усіх видів діяльності за затвердженою формою в установленому порядку;
3.2.9. виконання інших обов\’язків, передбачених законодавством.
4. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА АГЕНТСТВА
4.1. Майно Агентства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.
4.2. Розмір статутного капіталу Агентства становить 5389500 (п\’ять мільйонів триста вісімдесят дев\’ять тисяч п\’ятсот) гривень.
4.3. Майно Агентства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається у самостійному балансі Агентства.
4.4. Джерелами формування майна Агентства є:
– майно та кошти, передані до статутного капіталу;
– майно, що закріплене за Агентством;
– доходи, одержані від надання послуг та реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
– доходи від операцій з цінними паперами;
– кредити банків та інших кредиторів;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ і громадян;
– майно, придбане за рахунок доходів Агентства;
– інші джерела, не заборонені законодавством України.
4.5. Агентство відповідно до законодавства України утворює такі фонди:
– резервний фонд;
– фонд споживання (оплати праці) та матеріального заохочення;
– фонд соціального розвитку;
– фонд розвитку виробництва тощо.
Зазначені фонди утворюються за рахунок чистого прибутку. Порядок їх створення та використання визначається Генеральним директором Агентства відповідно до затвердженого фінансового плану.
4.6. Агентство, якщо інше не передбачено законодавством України, має право, виключно з дозволу власника або уповноваженого ним органу, продавати або будь-яким іншим чином відчужувати, передавати безоплатно в тимчасове користування, у позику, під заставу, обмінювати, здавати в оренду, в тому числі надавати у лізинг іншим юридичним особам будь-яких форм власності, а також фізичним особам у встановленому законодавством порядку належне йому на праві господарського відання майно, а також списувати його з балансу, передати в іпотеку та видавати заставну на об\’єкти нерухомого майна, які є комунальною власністю.
5. ПРИБУТОК ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
5.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Агентством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
В річних фінансових планах Агентства передбачається відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому році в межах, встановлених рішенням Київської міської ради.
5.2. Відрахування Агентством частини прибутку до бюджету міста Києва здійснюється першочергово, після розрахунків із працівниками з оплати праці та сплати податків та зборів до бюджету.
5.3. Прибуток Агентства використовується відповідно до річних фінансових планів.
За рахунок прибутку, що залишається після сплати обов\’язкових платежів до бюджету міста, до 50 % спрямовується на виробничий розвиток Агентства.
5.4. Агентство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
5.5. Агентство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також статистичним та податковим органам.
5.6. Джерелами формування фінансових ресурсів Агентства є доходи, амортизаційні відрахування, капітальні вкладення, кредити та інші надходження, не заборонені законодавством України.
5.7. Агентство реалізує свою продукцію, товари, послуги, майно за цінами, що встановлює самостійно, якщо законодавством та рішеннями власника Агентства не встановлено інше.
5.8. Відносини Агентства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів (контрактів). Підприємство вільне у виборі предмета договору (контракту), визначенні зобов\’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА СТРУКТУРА АГЕНТСТВА
6.1. Управління Агентством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання майна і участі в управлінні Агентством трудового колективу.
6.2. Власник здійснює свої права щодо управління Агентством через керівника Агентства – Генерального директора, який очолює Агентство.
6.3. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника відповідного Головного управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов\’язків на контрактній основі.
6.4. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Агентства і несе відповідальність за виконання завдань та функцій, покладених на Агентство. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Агентства.
6.5. Генеральний директор:
6.5.1. без доручення представляє Агентство у відносинах з юридичними особами будь-яких форм власності та фізичними особами, в тому числі  нерезидентами, в суді та господарському суді;
6.5.2. самостійно вирішує питання діяльності Агентства відповідно до законодавства України, укладеного контракту та цього Статуту, за винятком тих; ще віднесені до компетенції власника та інших органів управління Агентством;
6.5.3. відкриває рахунки Агентства з установах банків, розпоряджається коштами Агентства та здійснює перший підпис на фінансових і бухгалтерських документах Агентства, перерозподіляє кошти серед окремих статей витрат бюджету Агентства та видає довіреності;
6.5.4. розпоряджається майном Агентства; укладає від імені Агентства будь-які угоди (договори, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні; визначає вартість товарів, робіт та послуг, які реалізуються, надаються Агентством; приймає рішення про подання претензій і позовів до юридичних осіб всіх форм власності та фізичних осіб, в тому числі нерезидентів;
6.5.5. приймає рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів Агентства в Україні, філій, представництв та інших структурних підрозділів Агентства за межами України; затверджує положення структурних підрозділів Агентства; підписує доручення на представників Агентства;
6.5.6. затверджує структуру та штатний розклад Агентства; приймає та звільняє з роботи працівників Агентства; визначає посадові обов\’язки та розмір посадових окладів; вживає заходів щодо заохочення та накладення стягнень на працівників Агентства;
6.5.7. відряджає за кордон співробітників та організовує прийом закордонних делегацій для вирішення питань, пов\’язаних з діяльністю Агентства; забезпечує додержання законності в діяльності Агентства, своєчасне та якісне виконання вимог нормативних актів, окремих доручень Київської міської ради, її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), а також Київського міського голови;
6.5.8. виконує інші функції, що передбачені цим Статутом та законодавством України. До компетенції Генерального директора відноситься вирішення всіх інших питань, за винятком віднесених до компетенції власника.
6.6. Рішення Генерального директора оформлюються його наказами та дорученнями.
6.7. Відповідальність за правильність ведення, відповідність діючому законодавству України та достовірність бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Агентства покладається на головного бухгалтера Агентства.
7. ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК АГЕНТСТВА
7.1. Трудові відносини працівників Агентства регулюються законодавством України про працю, цим Статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Прийом на роботу та звільнення працівників оформлюється наказом Генерального директора.
7.2. Агентство самостійно визначає обсяг та напрямки використання фонду матеріального заохочення, розміри та системи оплати праці, загальну кількість працівників, їх професійний та кваліфікаційний склад.
7.3. Для виконання робіт, що носять разовий характер, Агентство має право укладати договори підряду з окремими особами та тимчасовими трудовими колективами з оплатою праці за згодою сторін.
7.4. У сфері організації праці Агентство має право проводити атестацію працівників, визначати їх кваліфікацію та необхідну кількість.
7.5. Працівники Агентства підлягають соціальному та медичному страхуванню і пенсійному забезпеченню.
7.6. За рахунок власних коштів, відповідно до затвердженого фінансового плану, Агентство для своїх працівників може здійснювати будівництво жилих будинків, будинків відпочинку та інших об\’єктів соціального призначення, брати пайову участь в їх спорудженні, а також може придбати чи орендувати такі об\’єкти. Агентство має право за рахунок фондів соціального розвитку надавати своїм працівникам допомогу у кооперативному та індивідуальному житловому будівництві, придбанні житла, видавати та погашати безпроцентну позику, надавати матеріальну допомогу.
7.7. Повноваження трудового колективу Агентства реалізуються загальними зборами трудового колективу або профспілковими організаціями (в разі їх створення) чи іншим уповноваженим трудовим колективом органом.
7.8. Агентство укладає колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Агентства, розробляє і затверджує за участю трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників Агентства.
7.9. Рішення з соціально-економічних питань та реалізації прав трудового колективу та окремих працівників Агентства, приймаються Генеральним директором за участю трудового колективу, відповідно до умов колективного договору.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він затверджувався.
9. ПРИПИНЕННЯ АГЕНТСТВА
9.1. Припинення Агентства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація Агентства проводиться за рішенням власника або рішенням суду (господарського суду) відповідно до законодавства України.
9.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією у встановленому законодавством порядку.
9.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Агентством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Агентства та подає його власнику або уповноваженому ним органу, який призначив ліквідаційну комісію на затвердження.
9.5. При реорганізації або ліквідації Агентства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.6. Агентство буде вважатися припиненим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code