ПРАВИЛА надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                           постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 18 лютого 1997 р. N 176 
                          (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
                           України від 26 вересня 2007 р. N 1184 
                                      ( 1184-2007-п ) 
                             ПРАВИЛА 
      надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 
 { У тексті  Правил слова  \”замовник регулярних перевезень\”  в 
   усіх відмінках і формах числа замінено словами \”організатор 
   регулярних  перевезень\”  у  відповідному  відмінку  і числі 
   згідно з Постановою  КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
    { У тексті Правил слово \”Мінтрансзв\’язку\” замінено словом 
      \”Мінінфраструктури\”    згідно  з  Постановою КМ   N 528 
      ( 528-2012-п ) від 13.06.2012 } 
                      I. Загальні положення 
     1.   Ці  Правила  визначають  порядок  здійснення  перевезень 
пасажирів та їх багажу автобусами,  таксі,  легковими автомобілями 
на замовлення,  а також обслуговування пасажирів на автостанціях і 
є   обов\’язковими   для   виконання   організаторами    регулярних 
перевезень,  замовниками  транспортних  послуг  (далі  – замовники 
послуг),     автомобільними     перевізниками,      автомобільними 
самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, 
автостанціями та пасажирами.
{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  983 ( 983-2009-п ) від 
09.09.2009 } 
     2. Терміни,  що  вживаються  у  цих  Правилах,   мають   таке 
значення: 
     1) автостанційний збір – плата за надання обов\’язкових послуг 
автостанціями,  що справляється з осіб,  які придбавають квитки на 
проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, 
і включається до вартості квитка; 
     2) багаж – вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 
сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів; 
     3) багажна  квитанція – документ,  який видається пасажиру на 
підтвердження  факту  прийняття   багажу   для   перевезення   або 
зберігання,  із зазначенням його цінності, вартості перевезення та 
зберігання; 
     4) бронювання місця (кількох місць)  –  попереднє  замовлення 
місця  (кількох  місць)  в  автобусі  з  відстроченням  платежу на 
визначений строк; 
     5) вартість квитка – сума,  що складається з вартості проїзду 
автобусом,  автостанційного збору, плати за послуги з попереднього 
продажу квитків (за наявності такої); 
     6) вартість проїзду – сума, за якою автомобільний перевізник, 
автомобільний  самозайнятий  перевізник  здійснює  перевезення, що 
включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану 
вартість;  {  Підпункт  6  пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     7) диспетчер – особа,  на  яку  покладено  повноваження  щодо 
здійснення диспетчерського управління; 
     8) диспетчерська  станція  –  спеціально обладнане приміщення 
або  комплекс  технічних   споруд   (засобів),   призначених   для 
диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі; 
     9) квиткова  каса – спеціально обладнане приміщення,  в якому 
здійснюється оформлення квитків та  документів,  що  підтверджують 
право на перевезення багажу, а також їх повернення; 
     10) квиток  на  проїзд  –  документ установленої форми,  який 
підтверджує факт укладення договору перевезення; 
     11) мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність 
спеціально  обладнаних стоянок,  на яких таксі перебувають під час 
очікування пасажира; 
     12) пасажир – особа,  якій надається  послуга  з  перевезення 
транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним; 
     13) пасажиромісткість – передбачена технічною характеристикою 
транспортного  засобу  та  визначена  у  реєстраційних  документах 
кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі; 
     14) пасажиропотік – кількість осіб,  які здійснюють проїзд за 
визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу; 
     15) попередній продаж квитків – продаж  квитків  за  добу  до 
відправлення автобуса в рейс; 
     16) поточний   продаж   квитків   –  продаж  квитків  у  день 
відправлення автобуса в рейс; 
     17) ручна поклажа –  вантаж,  розміри  якого  не  перевищують 
60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно; 
     18) схема маршруту – картографічне зображення маршруту; 
     19) транспортні    послуги   –   діяльність,   пов\’язана   із 
задоволенням  потреби  населення  в   перевезеннях   автомобільним 
транспортом; 
     20) трафарет – покажчик інформації для пасажирів про маршрут. 
     Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  Законі 
України \”Про автомобільний транспорт\” ( 2344-14 ). 
     3. Порядок  організації   перевезень   пасажирів   і   багажу 
автомобільним     транспортом     (    z1282-13    )    встановлює 
Мінінфраструктури. 
     4.    Внутрішні    та    міжнародні   перевезення   пасажирів 
автомобільним  транспортом  здійснюються відповідно до цих Правил, 
законодавства    про    захист    прав    споживачів    та   інших 
нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень. 
     5. Персонал автомобільного транспорту  та  особи,  діяльність 
яких   пов\’язана   з   наданням  послуг  з  перевезення  пасажирів 
автомобільним  транспортом,  повинні  мати  відповідні  знання  та 
кваліфікацію. 
     6. Транспортні  засоби,  які використовуються для перевезення 
пасажирів,  повинні  відповідати  вимогам  безпеки,  комфортності, 
охорони  праці  та  екології,  перебувати в належному технічному і 
санітарному   стані,   бути   укомплектованими    відповідно    до 
законодавства з відповідним оформленням ліцензійної картки. 
     7. Дія   цих   Правил  не  поширюється  на  перевезення,  які 
здійснюються: 
     1) транспортними засобами спеціального призначення; 
     2) транспортними засобами,  задіяними  під  час  забезпечення 
обороноздатності,  правопорядку та ліквідації наслідків стихійного 
лиха і надзвичайної ситуації; 
     3) службовими легковими автомобілями; 
     4) транспортними засобами,  які належать  фізичним  особам  і 
використовуються ними для задоволення власних потреб, що не має на 
меті отримання прибутку. 
     8. Інформаційне     забезпечення     перевезень     пасажирів 
здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови. 
     9. Розклад  руху  автобусів  під  час  здійснення  міжміських 
перевезень,  тривалість  рейсу  яких  перевищує   чотири   години, 
складається   з   урахуванням   необхідності  задоволення  потреби 
пасажирів у питній воді, харчуванні тощо. 
     10.  Державний  контроль  за  дотриманням  передбачених  цими 
Правилами   вимог   покладається   на   Укртрансінспекцію,  органи 
Державтоінспекції та Держспоживінспекції.
{  Пункт  10  із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1408 
(  1408-2011-п  )  від  26.12.2011,  N  528  (  528-2012-п  )  від 
13.06.2012 } 
     11.  Організатори  регулярних  перевезень,  замовники послуг, 
автомобільні перевізники,  автомобільні  самозайняті  перевізники, 
персонал автомобільного транспорту, автостанції та пасажири несуть 
відповідальність  за  невиконання  цих  Правил  згідно із законом. 
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 983 ( 983-2009-п ) від 
09.09.2009 } 
     12. Обов\’язкове особисте страхування пасажирів  від  нещасних 
випадків на транспорті здійснюється згідно із законодавством. 
               II. Перевезення пасажирів автобусами 
     13. Перевезення  пасажирів  автобусами  залежно від режиму їх 
організації можуть бути:  регулярними, регулярними спеціальними та 
нерегулярними. 
     Умови регулярних   та   регулярних   спеціальних   перевезень 
зазначаються у паспорті маршруту. 
     14.  Регулярні  перевезення  організовують  відповідні органи 
виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування (організатори 
регулярних перевезень) згідно з програмами розвитку автомобільного 
транспорту  на  відповідній  території з метою задоволення потреби 
населення   у  перевезеннях  з  урахуванням  пропозицій  громадян, 
підприємств, установ, організацій і перевізників.
{  Пункт  14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     15.  Організатори  регулярних  перевезень визначають умови їх 
організації на відповідній території. 
     16. Автобусний   маршрут   загального  користування  (далі  – 
маршрут) відкривають: 
     Укртрансінспекція  –  міжобласний  та  міжнародний;  {  Абзац 
другий  пункту  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     Рада міністрів       Автономної       Республіки        Крим, 
облдержадміністрації – внутрішньообласний; 
     виконавчі органи сільських, селищних і міських рад – міський. 
{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 528 
( 528-2012-п ) від 13.06.2012 } 
     17. Відкриття  та  закриття  маршруту проводиться за рішенням 
організатора  регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до 
реєстру маршрутів. 
     18. Припинення   перевезень   за   маршрутом  проводиться  за 
рішенням  організатора  регулярних  перевезень, яке приймається не 
пізніше ніж за 15 днів до припинення перевезень, а у разі настання 
обставин непереборної сили – невідкладно. 
     19. Внесення змін постійного  характеру  до  маршруту  та/або 
графіка руху здійснюється у межах відповідної мережі маршрутів. 
     20. Внесення    змін   постійного   характеру   до   маршруту 
(продовження,  скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), 
введення  або  вилучення  зупинок  та/або  зміна графіка руху може 
здійснюватися: 
     1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни: 
     графіка руху (часу  відправлення  з  кінцевих  або  проміжних 
зупинок), що не перевищує 20 хвилин; 
     шляху проходження  (продовження або скорочення без зміни виду 
сполучення),  що не перевищує 25 відсотків  загальної  протяжності 
маршруту; 
     шляху проходження   (без   зміни  кінцевих  зупинок  та  виду 
сполучення),  якщо така зміна стосується не більш як 30  відсотків 
загальної протяжності маршруту; 
     2) на міжміських маршрутах у разі зміни: 
     графіка руху  до  будь-якої  із  зупинок  не більш як на одну 
годину; 
     шляху проходження  міжобласного  маршруту  в   межах   однієї 
області  за  умови,  що  зміна  його  протяжності не перевищує 100 
кілометрів, після її погодження в установленому порядку. 
     21. Внесення  змін   до   маршруту   та/або   графіка   руху, 
передбачених  пунктом 20 цих Правил,  здійснюється шляхом внесення 
змін  до  договору  про  організацію  перевезень  чи  дозволу   на 
обслуговування (далі – дозвіл) за погодженням сторін. 
     22. Внесення   змін  до  маршруту  та/або  графіка  руху,  не 
передбачених  пунктом  20  цих  Правил,  здійснюється   за   умови 
розірвання  договору  про  організацію  перевезень  чи  анулювання 
дозволу за погодженням сторін шляхом  виключення  маршруту  та/або 
графіка  руху  з  відповідної мережі маршрутів та включення до неї 
нового маршруту. 
     23. Місця  зупинки  автобуса,  який  здійснює  перевезення  у 
звичайному  режимі  руху  на міському маршруті,  встановлюються на 
відстані 400 – 600 метрів одна  від  одної  у  межах  розташування 
багатоповерхової забудови і на відстані 600 – 800 метрів – у межах 
розташування одно- та двоповерхової забудови. 
     24. Місцями зупинки автобуса,  який  здійснює  перевезення  у 
режимі  маршрутного  таксі,  визначаються кінцеві пункти маршруту. 
Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у 
місцях  зупинки громадського транспорту,  а також в інших місцях з 
обов\’язковим  дотриманням  Правил  дорожнього  руху ( 1306-2001-п, 
306а-2001-п ). 
     25. Посадка та висадка  пасажирів  з  автобуса,  що  здійснює 
перевезення  в  експресному  режимі руху,  проводиться на зупинках 
громадського транспорту. 
     26. Місця  зупинки  на  міських  і  приміських  маршрутах  із 
значним  пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами,  навісами, 
на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті. 
     27. Залежно від виду  сполучення  на  автобусах  розміщується 
така інформація: 
     у разі   здійснення   міських  та  приміських  перевезень  на 
передньому трафареті – номер маршруту і  найменування  початкового 
та   кінцевого  пунктів;  на  боковому  трафареті  –  найменування 
основних,  де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті 
–  номер  маршруту;  у  разі  здійснення  перевезень в експресному 
режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому 
трафаретах  над  номером  маршруту  та  найменуванням пунктів,  де 
здійснюються  зупинки,  –   напис   відповідно   червоною   фарбою 
\”Експрес\”,  чорною  – \”Маршрутне таксі\”;  біля дверей – позначення 
входу і виходу; 
     у разі здійснення міжміських  та  міжнародних  перевезень  на 
передньому  і  боковому  трафаретах  – найменування початкового та 
кінцевого  пунктів  маршруту  (у   разі   здійснення   міжнародних 
перевезень інформація подається двома мовами у два рядки:  верхній 
– українською,  нижній  –  мовою  держави,  до  якої  здійснюється 
перевезення). 
     У салоні автобуса розміщується така інформація: 
     1) витяг  із цих Правил (у частині прав та обов\’язків водія і 
пасажира); 
     2) позначення входу та виходу; 
     3) відомості про  розмір  штрафу  за  безквитковий  проїзд  і 
перевезення неоплаченого багажу; 
     4) відомості  про  перевізника  та  страховика (найменування, 
адреса і телефон); 
     5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості 
місць для сидіння пасажирів; 
     6) позначення   місць   розташування  аварійних  виходів  (із 
зазначенням  способу  їх  відчинення),  вогнегасника,  аптечки  та 
кнопки екстреної зупинки; 
     7) напис  \”Не  курити\”,  \”Місця  для  пасажирів  з  дітьми та 
інвалідів\” (на міських та приміських маршрутах); 
     8) нумерація  місць  під   час   здійснення   міжміських   та 
міжнародних перевезень; 
     9)  позначення  місць  для  інвалідів рельєфною піктограмою в 
порядку,  визначеному  Мінінфраструктури. { Абзац четвертий пункту 
27   доповнено   підпунктом   9  згідно  з  Постановою  КМ  N  983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     Розміри та  освітлення  інформаційних  написів  повинні  бути 
такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби: 
     в салоні автобуса – з відстані не менш як 1 метр; 
     на передньому та задньому трафаретах – з відстані не менш  як 
15 метрів, на боковому – не менш як 3 метри. 
     28. На маршруті повинні бути передбачені: 
     майданчики для    розвороту   та   короткострокової   стоянки 
автобусів у початковому і кінцевому пунктах маршруту; 
     посадкові майданчики на проміжних пунктах зупинки. 
     Місцями зупинки  автобусів  на   приміських   та   міжміських 
маршрутах  визначаються  автостанції,  а  у  разі їх відсутності – 
місця   розташування   автопавільйонів,   на   яких   розміщується 
інформація,   що  містить  найменування  зупинки,  початкового  та 
кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів. 
     Місця зупинки автобусів  приміських  маршрутів  на  території 
населених пунктів,  крім автостанцій,  погоджують виконавчі органи 
сільських, селищних і міських рад. 
     Місця  зупинки  автобусів  на  міських маршрутах обладнуються 
автопавільйонами,  трафаретами  з найменуванням зупинки і номерами 
маршрутів,  відомостями  про режим роботи автобусів із зазначенням 
таких, що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями,   найменуванням  початкового  та  кінцевого  пунктів 
маршруту.  { Абзац шостий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     У разі  коли  інтервал руху на міському маршруті не перевищує 
10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби, 
в разі більшого інтервалу – час відправлення автобусів із зупинки. 
     Відомості про  режим руху автобусів у вихідні та святкові дні 
наводяться як примітка до основної інформації. 
     На зупинках   автобусів,   що   здійснюють   перевезення    в 
експресному   режимі  руху  та  у  режимі  маршрутного  таксі,  на 
трафареті над назвою зупинки розміщується  напис  червоною  фарбою 
\”Експрес\”, чорною – \”Маршрутне таксі\”. 
     Зупинки на  вимогу  обладнуються  трафаретом з написом чорною 
фарбою \”На вимогу\”. 
     Розміри написів на трафаретах, що розміщені у місцях зупинки, 
повинні  бути  такими,  щоб  їх можна було прочитати з відстані не 
менш як 3 метри. 
     29. Перевезення  пасажирів  за  приміськими  та   міжміськими 
маршрутами  у  межах  території  однієї області (внутрішньообласні 
маршрути)  здійснюється  на  підставі  договору  про   організацію 
перевезень,  укладеного відповідно до законодавства.  Типова форма 
такого  договору,  що  повинен  містити  чіткі   вимоги   стосовно 
забезпечення  безпеки дорожнього руху під час виконання договірних 
зобов\’язань, затверджується Мінінфраструктури. 
     30. Перевезення  пасажирів  за  приміськими  та   міжміськими 
маршрутами,  які  виходять  за межі території областей (міжобласні 
маршрути),  здійснюється на підставі  дозволу,  який  видається  в 
установленому  законодавством  порядку.  Витяг  з  дозволу повинен 
перебувати в автобусі. 
     31.   На   маршрутах   використовуються  автобуси  загального 
призначення,   категорія   та   клас  яких  відповідають  вимогам, 
установленим    для    міського,   приміського,   міжміського   чи 
міжнародного  транспорту,  а  пасажиромісткість – пасажиропотоку з 
урахуванням   забезпечення   доступу   до   об\’єктів  соціального, 
медичного   та  культурного  призначення  для  осіб  з  обмеженими 
фізичними   можливостями.  Вимоги  до  структури  рухомого  складу 
визначаються   організатором   регулярних   перевезень   в  умовах 
конкурсу.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code