Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст. 350)
{Вводиться в дію Постановою ВР № 2172-XII від 06.03.92, ВВР, 1992, №24, ст. 351}
{Вводиться в дію з 07.07.92 згідно з Постановою ВР № 2545-XII від 07.07.92, ВВР, 1992, № 38, ст.567}
{Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2544-XII від 07.07.92, ВВР, 1992, № 38, ст. 562 
Декретами 
№ 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, № 7, ст. 53 
№ 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, № 17, ст. 184 
Законами 
№ 3875-XII від 26.01.94, ВВР, 1994, № 18, ст. 103 
№ 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 44}
{В редакції Закону № 189/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, № 34, ст. 160}
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1882-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 41, ст. 342}
{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 14-рп/2000 від 13.12.2000}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2182-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст. 39 
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114 
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст. 181 
№ 1863-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст. 501 
№ 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст. 480 
№ 2803-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст. 482 
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст. 110 
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст. 440 
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст. 160 
№ 3274-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 44, ст. 463 
№ 4336-VI від 13.01.2012, ВВР, 2012, № 43, ст. 551 
№ 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340 
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550 
№ 406-VII від 04.07.2013}
{У тексті Закону слова \”початкова ціна\” в усіх відмінках замінено словами \”початкова вартість\” у відповідному відмінку згідно із Законом № 2801-IV від 06.09.2005}
{У тексті Закону слова \”початкова вартість\” та \”початкова вартість продажу\” у всіх відмінках замінено словами \”початкова ціна\” у відповідному відмінку згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
{У тексті Закону слова \”органу державної податкової служби\” замінено словами \”органу доходів і зборів\” згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}
Цей Закон встановлює правовий механізм приватизації єдиних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу.
{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Сферою застосування Закону є галузі, які підлягають першочерговій приватизації: переробна і місцева промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види транспорту, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлово-експлуатаційне і ремонтне господарство.
2. Відповідно до цього Закону можуть також приватизуватися підприємства інших галузей, якщо вони відповідають вимогам частини першої статті 2 цього Закону або якщо це передбачено планами їх приватизації. До відносин щодо приватизації невеликих державних підприємств, не врегульованих цим Законом, застосовується Закон України \”Про приватизацію майна державних підприємств\”.
Стаття 2. Об\’єкти малої приватизації
1. Об’єктами малої приватизації є:
єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);
окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);
об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);
об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).
{Частина перша статті 2 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
2. У випадках, коли до складу підприємств входять структурні підрозділи (магазини, перукарні, майстерні, їдальні тощо), які можуть бути виділені у самостійні підприємства, об\’єктами малої приватизації є названі структурні підрозділи.
3. Будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими в них об\’єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об\’єкт, що приватизується шляхом викупу, або якщо на це немає прямої заборони відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої Ради відповідного рівня.
Не можуть бути об\’єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави, захисні споруди цивільного захисту, та будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва, заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги.
{Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3274-VI від 21.04.2011, № 5081-VI від 05.07.2012, № 5404-VI від 02.10.2012}
За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об\’єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об\’єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються у встановленому порядку власникам приватизованих об\’єктів в оренду на строк не менш як десять років.
У разі розташування захисної споруди цивільного захисту в будівлі (споруді, приміщенні), що приватизується, або на земельній ділянці, що приватизується разом з об\’єктом нерухомості, покупець бере на себе зобов\’язання здійснювати заходи, спрямовані на збереження захисної споруди цивільного захисту.
{Частину третю статті 2 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012}
4. Якщо в нежилих приміщеннях будинку, що є державною власністю, розміщується два або більше державних чи заснованих на оренді державного майна підприємств, то у разі прийняття рішення про приватизацію одного чи кількох із них займані ними приміщення, за відсутності заборони на приватизацію цього будинку, приватизуються разом з іншим майном підприємства після закріплення за названими співкористувачами займаних ними приміщень на праві повного господарського відання, оперативного управління або на договірних засадах.
5. Не підлягають приватизації заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги, визначені у встановленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.
{Частина п\’ята статті 2 із змінами, внесеними згідно із  Законом № 5081-VI  від 05.07.2012}
{Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 3. Способи малої приватизації
Приватизація об\’єктів малої приватизації здійснюється шляхом:
викупу;
продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
{Абзац третій статті 3 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі – конкурс).
{Абзац статті 3 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж.
{Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 4. Продавці
Продавцями об\’єктів малої приватизації, що перебувають у державній та комунальній власності, є відповідно:
{Абзац перший частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}
Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;
органи приватизації, створені місцевими Радами.
Продавцями об\’єктів приватизації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, є органи по управлінню її майном,
створювані Верховною Радою Автономної Республіки Крим *.
__________ 
* Далі органи, уповноважені виступати продавцями відповідних об\’єктів приватизації, іменуються \”органи приватизації\”.
Стаття 5. Покупці
1. Покупцями об\’єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України \”Про приватизацію державного майна\”.
{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}
{Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 6. Джерела коштів для малої приватизації
1. Об\’єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних чи позичених грошових коштів.
{Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1882-III від 13.07.2000}
У разі придбання об\’єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів покупці – фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).
{Абзац другий частини першої статті 6 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010}
2. Оплата придбаних об\’єктів малої приватизації здійснюється у гривнях.
{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1882-III від 13.07.2000, № 997-V від 27.04.2007}
{Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону № 1882-III від 13.07.2000}
4. Покупці вправі використовувати для придбання об\’єктів малої приватизації грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.
5. Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для придбання об\’єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках, коли ці об\’єкти перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code