Порядок проведення розрахунків за майно, придбане на прилюдних торгах

Порядок проведення розрахунків за майно, придбане на прилюдних торгах 
     Переможець прилюдних  торгів  протягом  десяти робочих днів з 
дня підписання протоколу перераховує кошти за придбане  на  торгах 
майно   на  зазначений  у  протоколі  банківський  рахунок  органу 
державної виконавчої служби.
{  Частина перша статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
     Гарантійний внесок,  сплачений покупцем до початку  прилюдних 
торгів,  зараховується  до  ціни продажу.  Іншим учасникам внесена 
сума повертається протягом трьох робочих  днів  з  дня  закінчення 
прилюдних  торгів.  Гарантійний  внесок також підлягає поверненню, 
якщо торги не відбулися. 
     Якщо покупець не  внесе  всієї  належної  до  сплати  суми  в 
десятиденний  строк,  гарантійний  внесок йому не повертається,  а 
наступний учасник,  що запропонував  найвищу  ціну,  не  нижчу  за 
початкову   ціну   продажу,   оголошується   переможцем  прилюдних 
торгів.  За  його   відсутності   або   відмови   прилюдні   торги 
оголошуються  такими,  що  не  відбулися.  Гарантійний  внесок  не 
повертається також учаснику торгів,  який став переможцем  торгів, 
але відмовився підписати протокол. 
     Стаття 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та 
                розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки 
     Організатор  прилюдних  торгів  протягом  трьох  днів  з  дня 
підписання  переможцем   прилюдних   торгів   протоколу   надсилає 
відповідний протокол державному виконавцю, а також інші документи, 
що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно  до  цього 
Закону.  На  вимогу  державного виконавця для перевірки дотримання 
порядку проведення прилюдних торгів організатор  прилюдних  торгів 
зобов\’язаний  подати  державному  виконавцю  повну  та  достовірну 
інформацію і документи,  що стосуються організації  та  проведення 
торгів.
{  Частина перша статті 47 в редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 ) 
від 04.11.2010 } 
     Протягом  п\’яти  робочих  днів  з  дня надходження коштів від 
реалізації  предмета  іпотеки державний виконавець складає акт про 
реалізацію  предмета іпотеки, в якому зазначаються: { Абзац перший 
частини  другої  статті 47 в редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 ) 
від 04.11.2010 } 
     назва виконавчого  документа,  на  підставі  якого  здійснено 
реалізацію   предмета   іпотеки,   його   номер  та  дата  видачі, 
найменування органу (посадової особи), який видав документ; 
     відомості про іпотекодержателя та іпотекодавця; 
     стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки; 
     назва  організатора  прилюдних торгів, яка проводила прилюдні 
торги, дата та місце їх проведення; 
     відомості про покупця; 
     початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу; 
     сума  коштів,  перерахована  за  придбаний  предмет  іпотеки, 
включаючи  гарантійний  платіж,  та дати їх перерахування; { Абзац 
восьмий  частини  другої  статті  47  в  редакції Закону N 2677-VI 
( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
     відомості про те,  що прилюдні торги відбулися з  дотриманням 
вимог цього Закону. 
     Акт про  реалізацію  предмета  іпотеки підписується державним 
виконавцем,   затверджується   начальником   відповідного   органу 
державної виконавчої служби, скріплюється печаткою цього органу та 
не  пізніше  наступного дня надсилається до організатора прилюдних 
торгів, яка проводила прилюдні торги. 
     Державний виконавець  не  може  відмовити  у  видачі акта про 
реалізацію предмета іпотеки,  якщо така  реалізація  здійснювалася 
відповідно  до  вимог цього Закону.  У разі відмови видати акт про 
реалізацію предмета іпотеки державний виконавець повинен  протягом 
п\’яти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого частиною 
другою  цієї  статті,  повідомити  про  це  організатора прилюдних 
торгів,  іпотекодержателя,  іпотекодавця та покупця. Повідомлення, 
що  містить  підстави  для  відмови  у  видачі акта про реалізацію 
предмета  іпотеки, підписується державним виконавцем і начальником 
відповідного  органу  державної  виконавчої служби та скріплюється 
печаткою цього органу. Відмова державного виконавця видати акт про 
реалізацію  предмета  іпотеки  може  бути  оскаржена відповідно до 
законодавства. 
     На  підставі  акта  про  реалізацію предмета іпотеки нотаріус 
видає  покупцеві свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів. 
{  Частина п\’ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010 } 
     Протягом  п\’яти робочих днів з дня надходження від державного 
виконавця   акта   про  реалізацію  предмета  іпотеки  організатор 
проведення прилюдних торгів видає цей акт  покупцеві,  нотаріально 
посвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю. 
{  Частина шоста статті 47 в редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 ) 
від 04.11.2010 } 
 
     {  Частину  сьому  статті  47  виключено  на  підставі Закону 
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
 
     Якщо сума,  одержана  від  реалізації  предмета  іпотеки,  не 
покриває вимоги іпотекодержателя,  він має  право  отримати  решту 
суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому законом.
{  Стаття  47  в  редакції  Закону  N  3201-IV  (  3201-15  )  від 
15.12.2005;  текст  статті  47  із  змінами,  внесеними  згідно із 
Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
     Стаття 48. Оскарження результатів прилюдних торгів 
     Іпотекодержатель, іпотекодавець, боржник та будь-який учасник 
прилюдних  торгів  вправі  протягом трьох місяців з дня проведення 
торгів  оскаржити  їх  результати  в  суді  за   місцезнаходженням 
нерухомого майна. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code