ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
19.03.2013  № 95
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 квітня 2013 р. 
за № 612/23144
ПОРЯДОК 
прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт та механізм проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж:
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;
збудованих до 12 березня 2011 року:
громадських будинків I і II категорій складності;
будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
господарські (присадибні) споруди – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;
дачний будинок – будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку;
замовник – особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об\’єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
індивідуальний (садибний) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання;
технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єктів – комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єктів з метою визначення можливості або неможливості їх безпечної експлуатації.
Громадські будинки та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, які належать до I та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.
II. Проведення технічного обстеження
2.1. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єктів, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Порядку (далі – об`єкти), проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил виконавцем.
2.2. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єктів (далі – технічне обстеження об’єктів) включає в себе такі етапи:
попереднє (візуальне) обстеження об\’єкта, в тому числі огляд і фотографування об\’єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об\’єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;
детальне (інструментальне) обстеження об\’єкта, в тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.
Якщо етапи технічного обстеження об\’єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.
2.3. Виконавець з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об\’єкта при здійсненні технічного обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених пунктом 2.2 цього розділу, проводить оцінку технічного стану об\’єкта та за результатами готує звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єкта.
2.4. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об\’єкта.
2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, а також проектної та іншої технічної документації на об\’єкт (якщо така є) складається звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єкта (далі – звіт) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.
2.6. Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом виконавця, що його склав. Звіт зберігається замовником.
2.7. Технічне обстеження об’єктів індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.
III. Прийняття в експлуатацію об\’єктів
3.1. Прийняття в експлуатацію об\’єктів, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Порядку, здійснюється безоплатно територіальними органами Держархбудінспекції України (далі – Інспекція) протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти, за результатами технічного обстеження цих об’єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об\’єкта до експлуатації (далі – декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.
Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.
3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об\’єкта заяву про прийняття в експлуатацію об\’єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються:
два примірники заповненої декларації;
звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно);
засвідчені в установленому порядку копії:
документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об\’єкт;
технічного паспорта.
Заява про прийняття в експлуатацію об\’єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об\’єкта (у разі їх наявності).
3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, та приймає рішення про реєстрацію декларації або її повернення у строк, передбачений пунктом 3.1 цього розділу.
3.4. Дані, зазначені в декларації, повинні узгоджуватись з документами, які подаються разом з нею.
Замовник відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.
3.5. Інспекція повертає замовнику декларацію, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення.
3.7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком.
3.8. Інспекція приймає рішення:
про накладання адміністративного стягнення на фізичних осіб відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, шляхом винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку;
про накладання штрафної санкції на юридичних осіб відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» на підставі протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, шляхом винесення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за формами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1116/21428.
3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, а другий залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.
3.10. Датою прийняття в експлуатацію об\’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об\’єкта до експлуатації.
3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об\’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об\’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
За наявності правовстановлюючих документів щодо об\’єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об\’єкта.
3.12. Замовник зо бов\’язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об\’єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об\’єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об\’єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією.
IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій
4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів з дня надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.
4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом проставлення на копії зареєстрованої декларації слова «ДУБЛІКАТ», підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та дати видачі дубліката.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code