ПОРЯДОК проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                 від 25 листопада 1999 р. N 2145 
ПОРЯДОК проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету 
     { У тексті Порядку слово \”Мінекономіки\” замінено  словом
      \”Мінекономрозвитку\”  згідно  з  Постановою   КМ  N 1041
      ( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 } 
     1. Цей Порядок визначає  механізм  проведення  на  конкурсних 
засадах   оцінки  та  відбору  нових  інвестиційних  проектів,  що 
передбачають залучення коштів державного бюджету (далі –  конкурс) 
і  пропонуються  для  включення  до інвестиційного розділу проекту 
Державної програми економічного і соціального розвитку України  на 
відповідний період (далі – Державна програма). 
     2. Участь у конкурсі беруть суб\’єкти господарської діяльності 
всіх форм власності. 
     3. До   участі   у   конкурсі   не   допускаються    суб\’єкти 
господарської  діяльності  або  їх  участь  у  конкурсі  може бути 
припинена у разі, коли вони: 
     визнані банкрутами  або  стосовно  них  порушено  справу  про 
банкрутство; 
     перебувають у стадії ліквідації; 
     припинили свою господарську діяльність; 
     подали необ\’єктивну  інформацію  щодо  інвестиційного проекту 
або свого фінансово-економічного стану. 
     4. Критерії  відбору  інвестиційних  проектів   невиробничого 
призначення  визначаються  міністерствами,  іншими центральними та 
місцевими органами виконавчої  влади  (далі  –  органи  виконавчої 
влади)  і  мають  оцінювати  ефективність цих проектів у вирішенні 
невідкладних соціальних проблем. 
     5. Критеріями  оцінки   та   відбору   проектів   виробничого 
призначення мають бути: 
     відповідність проекту  стратегії  економічного  і соціального 
розвитку   та   пріоритетним   напрямам   структурної   перебудови 
економіки; 
     фінансово-економічні показники     ефективності    (вартість, 
рентабельність;  технічний рівень нових виробничих фондів,  термін 
окупності та інші); 
     відповідність вимогам   санітарно-гігієнічних,   радіаційних, 
екологічних,   архітектурних   та   інших    норм,    встановлених 
законодавством; 
     рівень використання   місцевих   матеріальних   та   трудових 
ресурсів; 
     фінансово-економічний стан суб\’єкта господарської  діяльності 
та інші показники; 
     відповідність    вимогам    енергозбереження,    встановленим 
законодавством. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
N 241 ( 241-2001-п ) від 14.03.2001 ) 
     6. Конкурс проводиться у три етапи. 
     7. На   першому   етапі   конкурсу   суб\’єкти   господарської 
діяльності не пізніше ніж за два  місяці  до  початку  розроблення 
проекту  Державного  бюджету  України  на  відповідний рік подають 
органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання, що 
є  метою  інвестиційного  проекту,  документи  згідно  з переліком 
(додається). 
     Розгляд зазначених   документів   і   підготовка    висновків 
здійснюються  відомчою  комісією  відповідного  органу  виконавчої 
влади,  яка керується  у  своїй  роботі  галузевим  (регіональним) 
положенням про оцінку та конкурсний відбір інвестиційних проектів, 
розробленим та затвердженим цим органом. 
     Орган виконавчої влади повинен протягом трьох днів повідомити 
суб\’єкта  господарської  діяльності  про  результати розгляду його 
пропозицій. 
     Рішення органу виконавчої влади щодо  доцільності  реалізації 
інвестиційного  проекту  із  залученням  коштів державного бюджету 
оскарженню не підлягає. 
     8. Органи виконавчої влади формують пропозиції щодо включення 
інвестиційних  проектів,  що  отримали позитивні висновки відомчої 
комісії, до інвестиційного розділу Державної програми і не пізніше 
ніж  за  місяць  до початку розроблення проекту Державного бюджету 
України на відповідний рік подають Мінекономрозвитку. 
     Зазначені пропозиції  включають  документи,  що  були  подані 
суб\’єктами  господарської діяльності згідно з переліком,  висновки 
відомчої  комісії  та  комплексної   державної   експертизи   щодо 
інвестиційних  проектів і документи про їх затвердження відповідно 
до  Порядку  затвердження   інвестиційних   програм   і   проектів 
будівництва  та  проведення  їх  комплексної державної експертизи, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17  серпня 
1998 р. N 1308 ( 1308-98-п ). 
     9.  На  другому  етапі  конкурсу  комісія Мінекономрозвитку з 
відбору   інвестиційних   проектів   проводить  конкурсний  відбір 
пропозицій   органів  виконавчої  влади  і  визначає  інвестиційні 
проекти,  які доцільно фінансувати із залученням коштів державного 
бюджету,  а  також  загальний обсяг необхідних для цього державних 
капітальних  вкладень,  у  тому  числі  на  поворотній  основі, та 
повідомляє  про  нього  Мінфін  для врахування під час розроблення 
проекту Державного бюджету України на відповідний рік. 
     Зазначена комісія керується у  своїй  роботі  положенням  про 
оцінку  та  конкурсний відбір інвестиційних проектів ( z1254-12 ), 
розробленим та затвердженим Мінекономрозвитку. 
     10.  На третьому етапі конкурсу Мінекономрозвитку у 20-денний 
термін   після   затвердження   Державного   бюджету   України  на 
відповідний  рік,  виходячи  з  передбачених  у  ньому видатків на 
фінансування  державних капітальних вкладень, проводить остаточний 
конкурсний  відбір  інвестиційних проектів з числа тих, що пройшли 
відбір  на  попередньому  етапі,  і  включає  їх до інвестиційного 
розділу проекту Державної програми. 
     11.  Мінекономрозвитку повідомляє органи виконавчої влади про 
результати   проведених   у   ньому   етапів  конкурсного  відбору 
інвестиційних проектів протягом тижня після їх завершення. 
     12.  Мінекономрозвитку  в  установленому порядку подає проект 
інвестиційного  розділу  Державної  програми  на  розгляд Кабінету 
Міністрів України. 
     Після  затвердження  зазначеного  розділу постановою Кабінету 
Міністрів  України  Мінфін та Казначейство здійснюють фінансування 
включених  до  нього інвестиційних проектів. { Абзац другий пункту 
12   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1041 
( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 } 
     13. Посадові  особи  органів  виконавчої  влади,  які  беруть 
участь  у  проведенні  оцінки та конкурсного відбору інвестиційних 
проектів,  що передбачають залучення  коштів  державного  бюджету, 
несуть  відповідальність  за  порушення законодавства про бюджетну 
систему. 
                                                Додаток до Порядку 
                             Перелік 
        документів, які подаються суб\’єктом господарської 
   діяльності для участі у конкурсному відборі запропонованого 
       ним інвестиційного проекту, що передбачає залучення 
                    коштів державного бюджету 
 
     1. Відомості про суб\’єкт господарської діяльності: 
     назва, адреса,   місце   реєстрації,   ідентифікаційний  код, 
телефон, телекс, телефакс; 
     керівництво (прізвище, ім\’я та по батькові); 
     чисельність працівників; 
     виробничі потужності та площа; 
     організаційна форма; 
     виробнича спеціалізація; 
     відомості про  обсяги  найбільших  експортних  замовлень   за 
останні два роки із зазначенням контрагентів; 
     оборот за групами товарів чи послуг за останні два роки; 
     обслуговуючі банки  (назва,  адреса)  та  довідки від них про 
наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках; 
     форми фінансової звітності (N 1, 2, 3) за останні два роки та 
поточний звітний період; 
     рівень кредиторської та дебіторської заборгованості; 
     матеріально-технічне забезпечення; 
     нотаріально завірені копії установчих документів. 
     2. Бізнес-план (фінансово-економічне обгрунтування  проекту), 
який повинен містити інформацію про: 
     назву, мету,   вартість   проекту,  соціальні  та  екологічні 
наслідки його впровадження; 
     відповідність проекту стратегії  економічного  і  соціального 
розвитку   та   пріоритетним   напрямам   структурної   перебудови 
економіки; 
     фінансово-економічні показники  ефективності  проекту  (чиста 
теперішня    вартість,    індекс   дохідності,   внутрішня   норма 
рентабельності, термін окупності); 
     обгрунтування необхідності отримання бюджетних коштів; 
     умови отримання  бюджетних  коштів  суб\’єктами  господарської 
діяльності  недержавної  форми  власності  –  у  кредит або шляхом 
передачі у власність держави частки (паїв, акцій) свого статутного 
фонду, джерела і терміни повернення позики; 
     наявність затвердженої      в      установленому      порядку 
проектно-кошторисної документації; 
     показники ліквідності проекту; 
     виробничу потужність та  структуру  майбутнього  виробництва, 
асортимент та обсяги ресурсів, що будуть для нього використані; 
     результати маркетингових досліджень; 
     оцінку фінансових ризиків проекту; 
     технічні основи     організації    майбутнього    виробництва 
(технологія та устаткування); 
     наявність кадрів   та   організацію    трудової    діяльності 
виробничого  і  управлінського  персоналу,  в  тому  числі питання 
оплати праці; 
     рівень використання   місцевих   матеріальних   та   трудових 
ресурсів; 
     відповідність  проекту  стратегії енергозбереження; ( Пункт 2 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 241 ( 241-2001-п ) від 
14.03.2001 ) 
     впровадження  енергозберігаючих  заходів, їх обгрунтування та 
оцінка  економічної  ефективності  від  їх впровадження. ( Пункт 2 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 241 ( 241-2001-п ) від 
14.03.2001 ) 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code