ІНСТРУКЦІЯ щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об\’єктах житлово-комунального господарства

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держжитлокомунгоспу 
                                      України 
                                      24.06.2004  N 118 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      15 липня 2004 р. 
                                      за N 890/9489 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
              щодо застосування ресурсних елементних 
               кошторисних норм на роботи з ремонту 
           устатковання та обладнання, які виконуються 
          на об\’єктах житлово-комунального господарства 
 
                       1. Загальні положення 
     1.1. Ця Інструкція  поширюється  на  всі  ресурсні  елементні 
кошторисні норми на роботи з ремонту устатковання  та  обладнання, 
які  виконуються  на  об\’єктах  житлово-комунального  господарства 
(далі – ремонт устатковання),  що включені до збірників  ресурсних 
елементних кошторисних норм (далі – РЕКН),  перелік та номери яких 
наведено у додатку 1 до цієї Інструкції. 
     1.2. Кожний збірник містить технічну  частину,  таблиці  норм 
з показниками ресурсів. Норми містять такі показники:
     – витрати праці робітників,  зайнятих на  ремонтних  роботах, 
людино-години;
     – середній розряд робіт,  визначений  для  ланки  робітників, 
зайнятих на ремонтних роботах;
     – витрати праці машиністів, людино-години;
     – час експлуатації та перелік будівельних машин,  механізмів, 
механізованого виробничого знаряддя (механізованого  інструменту), 
машино-години;
     – норми витрат матеріалів,  виробів і конструкцій у  фізичних 
одиницях виміру. 
     1.3. РЕКН розроблені для застосування при проведенні ремонту 
устатковання на всіх об\’єктах житлово-комунального господарства. 
     1.4. РЕКН  відображають   середньогалузевий   рівень   витрат 
ресурсів  для прийнятої технології та організації ремонтних робіт, 
застосовуються для визначення витрат ресурсів при виконанні  робіт 
з  ремонту устатковання незалежно від способу їх проведення.  РЕКН 
призначені для визначення складу та потреб у ресурсах,  необхідних 
для виконання   ремонтних  робіт,  для  визначення  прямих  витрат 
у інвесторському    кошторисі,    формування    договірної    ціни 
при укладенні  контрактів для усіх підрядних організацій незалежно 
від форм власності, а також для розрахунків за виконані роботи. 
     1.5. Отримані на основі  РЕКН  дані  про  склад  і  кількість 
ресурсів, необхідних   для  здійснення  ремонту,  використовуються 
для визначення  тривалості  виконання  робіт,  складання   звітної 
та аналітичної    документації,    встановлення    норм   списання 
матеріалів. 
     1.6. РЕКН передбачене  виконання   ремонтних   робіт   згідно 
з правилами техніки безпеки та пожежної безпеки. 
     1.7. Шифри  матеріалів,   будівельних  машин  та  механізмів, 
що наведені у РЕКН,  указані виходячи  із  номенклатури  збірників 
кошторисних цін   на   матеріали,   вироби,   конструкції  видання 
1997 року,  збірника  ресурсних  кошторисних   норм   експлуатації 
будівельних  машин та механізмів ДБН Д.2.7-2000 та розшифровуються 
у такий спосіб:
     а) за  матеріальними ресурсами (будівельні матеріали,  вироби 
та конструкції): 
                           1XY-позиція,
де   1         – номер збірника; 
     Х         – номер частини збірника; 
     Y         – номер розділу збірника; 
     позиція   – порядковий номер у розділі збірника; 
     б) за технічними ресурсами (будівельні машини та механізми): 
                     2Х-позиція,
де   2         – номер збірника; 
     Х         – номер розділу збірника; 
     позиція   – порядковий номер у розділі збірника. 
     1.8. РЕКН  в   залежності   від   способу   виконання   робіт 
не коригуються,   за   винятком   випадків,   передбачених    цією 
Інструкцією, а також збірниками РЕКН. 
     1.9. У   назвах   РЕКН   наведені    основні    ознаки,   які 
характеризують устатковання, обладнання, види робіт. Межі числових 
значень  (маса,  діаметр, довжина, товщина, потужність та ін.), що 
вказані  з  словом  \”до\”,  слід  розуміти  включно.  Значення маси 
одиниці устатковання передбачає масу нетто. 
     1.10. У   РЕКН  враховані  витрати  ресурсів,  які  необхідні 
для виконання повного  комплексу  робіт  з  ремонту  устатковання, 
відповідно до    діючих   положень   з   організації,   проведення 
та приймання робіт, а також технічної документації на ремонт.
     У РЕКН   враховані   (якщо  інше  не  передбачене  технічними 
частинами,  вступними вказівками до  розділів  та  описами  складу 
робіт) витрати ресурсів на такі роботи:
     – приймання устатковання до ремонту;
     – горизонтальне    і    вертикальне    переміщення   виробів, 
конструкцій і матеріалів у межах робочої зони;
     – установлення    та   знімання   заглушок   при   проведенні 
випробувань;
     – знімання  устатковання  з  фундаментів та його встановлення 
після ремонту;
     – розбирання  устатковання  зі  зніманням  вузлів  і деталей, 
складання;
     – очищення,     промивання,     протирання,     пропарювання, 
відбраковування вузлів і деталей,  а  також  очищення  внутрішньої 
поверхні устатковання;
     – заміна відпрацьованих вузлів і деталей з підгонкою, заміною 
болтових з\’єднань,     свердлінням     отворів,    розвальцюванням 
і завальцюванням;
     – ремонт   вузлів,  деталей  з  їх  розбиранням,  складанням, 
рихтуванням,  притиранням,  пришабруванням за винятком верстатних, 
ковальських  і  ливарних  робіт,  які  не  оговорені  у  технічних 
частинах, вступних вказівках і описах складу робіт;
     – регулювання та центрування частин, що обертаються;
     – перевірка   якості   ремонту,    включаючи    індивідуальні 
випробування устатковання   (вхолосту,   а   у   разі   потреби  – 
під навантаженням,   гідравлічні,   пневматичні   та   інші   види 
випробувань,  які вказані у технічних частинах, вступних вказівках 
збірників та описах складу робіт). 
     1.11.   У   РЕКН  не  враховані  (якщо  інше  не  передбачене 
технічними  частинами, вступними вказівками до розділів та описами 
складу робіт) витрати ресурсів на:
     – роботи   з   монтажу   та   демонтажу  приладів  і  засобів 
автоматизації;
     – кольорове або розрізняльне фарбування устатковання, а також 
нанесення пояснювальних і попереджувальних написів;
     – знімання  та установлення контрольно-вимірювальних приладів 
при  ремонті,  демонтажі  та  монтажі   трубопроводів,   арматури, 
металоконструкцій;
     – від\’єднання  та  приєднання  мереж  водо-,  газо-,   паро-, 
електропостачання, повітроводів та інших комунікацій устатковання, 
яке ремонтується, до діючих мереж;
     – роботи   з   монтажу   та   демонтажу  оснастки,  пристроїв 
і тимчасових конструкцій,  що необхідні  для  виконання  ремонтних 
робіт;
     – транспортування    матеріалів,    виробів,     конструкцій, 
устатковання,  запасних  частин до приоб\’єктного складу (ремонтної 
зони, якщо ці поняття збігаються);
     – улаштування    та    розбирання   риштувань   і   риштовань 
для виконання  робіт  на   висоті   більше   4   м   від   підлоги 
або перекриття;
     – улаштування пристосувань для  проведення  ремонту  вузловим 
і агрегатним методами;
     – виготовлення запасних  частин  та  їх  відновлення  (ремонт 
виконується із застосуванням готових деталей і виробів);
     – паяльні, свинцеві роботи та лудіння;
     – заправлення  устатковання  і  систем змащування мастильними 
матеріалами;
     – пусконалагоджувальні роботи;
     – випробування на механічну міцність;
     – зрізання болтів, гвинтів, шпильок і гайок, що скородовані;
     – прибирання технологічних відходів:  бруду,  мастила,  шлаку 
тощо;
     – навантаження та відвезення брухту і сміття  від  розбирання 
устатковання, трубопроводів, ізоляційних покриттів тощо;
     – енергетичні  та  матеріально-технічні  ресурси,  які  надає 
замовник   для  випробування  устатковання. 
     1.12.  РЕКН не враховані, однак мають ураховуватися додатково 
витрати ресурсів на влаштування спеціальних загород і пристосувань 
під час роботи в безпосередній  близькості  від  вибухонебезпечних 
апаратів  і  місткостей,  електроустановок,  які  перебувають  під 
напругою,  та  витрати  ресурсів,  що  пов\’язані   з   проведенням 
спеціальних  заходів,  необхідних для переміщення устатковання під 
час ремонту (улаштування  шпальних  викладок,  проїздів,  естакад, 
настилів  тощо),  планування  території,  улаштування  спеціальних 
майданчиків для ремонту устатковання,  улаштування перекриттів над 
прорізами  та інші подібні роботи,  а також витрати ресурсів,  які 
пов\’язані  зі  здійсненням  заходів,  що  проводяться   згідно   з 
ремонтною   документацією.
{   Пункт   1.12   в   редакції   Наказу   Міністерства  з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   292  (  z1035-08  )  від 
02.10.2008 } 
                   2. Порядок застосування РЕКН 
     2.1. РЕКН  передбачають   виконання   ремонту    устатковання 
в нормальних умовах.  Визначення витрат ресурсів у випадках,  коли 
роботи проводяться в умовах,  які знижують  продуктивність  праці, 
проводиться    шляхом    застосування   до   норм   витрат   праці 
робітників-ремонтників та    норм    часу    експлуатації    машин 
і механізмів коефіцієнтів, які наведені в таблиці 1. 
                                      Таблиця 1
——————————————————————
|  N  |        Умови виконання ремонтних робіт        |Коефіцієнт|
| з/п |                                               |          |
|—–+———————————————–+———-|
|  1  |                       2                       |    3     |
|—–+———————————————–+———-|
|  1  |На підприємствах (у цехах, корпусах, на        |  1,15    |
|     |виробничих майданчиках), які зупинені для      |          |
|     |проведення ремонтних робіт, а також у будівлях |          |
|     |і спорудах усіх призначень за наявності у зоні |          |
|     |виконання робіт предметів, які захаращують     |          |
|     |приміщення (верстатів, установок, апаратів,    |          |
|     |експлуатаційного та лабораторного устатковання,|          |
|     |оргтехніки, меблів тощо)                       |          |
|—–+———————————————–+———-|
|  2  |На діючих підприємствах (у цехах, корпусах, на |  1,20    |
|     |виробничих майданчиках) за наявності у зоні    |          |
|     |проведення робіт діючого технологічного        |          |
|     |устатковання (верстатів, установок, кранів,    |          |
|     |конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі        |          |
|     |інженерних комунікацій, або запиленості        |          |
|     |повітря, або руху технологічного транспорту по |          |
|     |внутрішньоцехових і внутрішньозаводських коліях|          |
|—–+———————————————–+———-|
|  3  |При виконанні робіт в охоронній зоні повітряних|  1,20    |
|     |ліній електропередачі, в місцях проходу        |          |
|     |комунікацій електропостачання, в діючих        |          |
|     |електроустановках, поблизу конструкцій і       |          |
|     |предметів, що перебувають під напругою (у      |          |
|     |випадках, коли повне зняття напруги через      |          |
|     |виробничі умови неможливе), якщо це пов\’язано з|          |
|     |обмеженням дії робітників спеціальними вимогами|          |
|     |техніки безпеки                                |          |
|—–+———————————————–+———-|
|  4  |При температурі повітря на робочому місці у    |  1,25    |
|     |приміщеннях понад +40 град. C                  |          |
|—–+———————————————–+———-|
|  5  |У закритих спорудах і приміщеннях (колектори,  |  1,10    |
|     |бункери, резервуари, камери тощо), верхня      |          |
|     |відмітка яких розміщена нижче 3 м від поверхні |          |
|     |землі, а також у газоходах, повітропроводах    |          |
|     |тощо з площею поперечного перерізу до 50 кв. м |          |
|     |або діаметром не більше 8 м                    |          |
—————————————————————— 
     2.1.1. Застосування  вказаних   коефіцієнтів   при  складанні 
кошторисної   документації   має   обгрунтовуватися   документами, 
фіксуючими дійсні умови виконання робіт.
     2.1.2. При виконанні робіт в умовах, наведених у  таблиці  1, 
може  бути  застосований  тільки один з коефіцієнтів,  за винятком 
коефіцієнтів пунктів 3 та 5,  які за  наявності  відповідних  умов 
можуть застосовуватись  з  будь-яким  із  коефіцієнтів,  наведених 
у таблиці 1.
     2.1.3.    Охоронною    зоною    вздовж    повітряних    ліній 
електропередачі  згідно  з  ГОСТ  12.1.013-78  є  ділянка землі та 
простору   між   вертикальними   площинами,  які  проходять  через 
паралельні    прямі,   віддалені   від   крайніх   проводів   (при 
невідхиленому їх положенні) на відстані, м:
     для ліній напругою:
     до 1кВ                   – 2;
     від 1 до 20 кВ включно   – 10;
     35 кВ                    – 15;
     110 кВ                   – 20;
     150 кВ, 220 кВ, 330 кВ   – 25;
     400 кВ, 500 кВ           – 30;
     750 кВ                   – 40;
     800 кВ (постійний струм) – 30.
     2.1.4.  Коефіцієнти таблиці  1 не застосовуються за наявності 
в технічних  частинах   або   вступних   вказівках   до   розділів 
коефіцієнтів,  які  враховують  умови виконання робіт,  аналогічні 
умовам, наведеним у таблиці 1. 
     2.2.  РЕКН розроблені для ремонту устатковання, виготовленого 
з вуглецевої сталі.  Під час ремонту устатковання, виготовленого з 
інших  матеріалів  або  такого,  що  має  покриття,  якщо  це   не 
відображено у назвах РЕКН,  назвах розділів, підрозділів, вступних 
указівках до норм  витрат  праці  робітників-ремонтників  та  часу 
експлуатації машин і механізмів, застосовуються коефіцієнти:
     – для устатковання з нержавіючої або двошарової сталі, якщо в 
складі робіт відсутні зварювання та газове різання, – 1,15;
     – для устатковання з чавуну,  якщо  у  РЕКН  наведена  штучна 
одиниця виміру (штука, комплект, агрегат тощо), – 1,05;
     – для устатковання з кераміки, фарфору, скла – 1,25;
     – для  устатковання  з  пластичних мас,  якщо у РЕКН наведена 
одиниця виміру \”тонна\”, – 2,0;
     – для  устатковання  з  алюмінію,  дуралюміну та інших легких 
сплавів, якщо у РЕКН наведена одиниця виміру \”тонна\”, – 1,8;
     – для  устатковання  з  тепловою  ізоляцією  або вогнетривкою 
футерівкою,  які  нанесені  до  його  ремонту  або  монтажу   (без 
урахування  маси  ізоляції,  якщо  у  РЕКН наведена одиниця виміру 
\”тонна\”), – 1,25.
{   Пункт   2.2   в   редакції   Наказу   Міністерства   з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   292  (  z1035-08  )  від 
02.10.2008 } 
     2.3. За наявності особливостей в умовах  виконання  ремонтних 
робіт,  які пов\’язані з конструктивними особливостями, технологією 
виконання робіт і  експлуатації  устатковання,  визначення  витрат 
ресурсів  проводиться  шляхом  застосування  до  норм витрат праці 
робітників-ремонтників та    норм    часу    експлуатації    машин 
і механізмів коефіцієнтів, які наведені у таблиці 2. 
                                      Таблиця 2
————————————————————–
| N  |       Умови виконання ремонтних робіт      |Коефіцієнт|
|з/п |                                            |          |
|—-+——————————————–+———-|
| 1  |На висоті більше 4 м з підмостей і драбин   |  1,2     |
|—-+——————————————–+———-|
| 2  |Те саме, з колисок                          |  1,3     |
|—-+——————————————–+———-|
| 3  |Те саме, з пересувних вишок                 |  1,1     |
|—-+——————————————–+———-|
| 4  |Виконання робіт всередині закритих посудин  |  2,0     |
|—-+——————————————–+———-|
| 5  |Виконання робіт у вибухонебезпечних         |  1,3     |
|    |і пожежонебезпечних зонах                   |          |
————————————————————– 
     2.3.1. Одночасно  можна   застосовувати   не  більш  ніж  два 
коефіцієнти таблиці 2. 
     2.4. У разі заміни провідного вантажопідйомного засобу,  який 
використовується при виконанні  основної  технологічної  операції, 
витрати  ресурсів  визначаються шляхом застосування до норм витрат 
праці   робітників-ремонтників   та   норм    часу    експлуатації 
вантажопідйомного засобу коефіцієнтів, які наведені у таблиці 3. 
                                      Таблиця 3
———————————————————————
|                |     Вантажопідйомні засоби, які фактично         |
|                |               використовуються                   |
|                |————————————————–|
|Вантажопідйомні |крани  |електро-|щогли з   |електроле-  |ручні    |
|засоби, які     |       |тельфери|електро-  |бідки з     |лебідки, |
|передбачені РЕКН|       |        |лебідками |поліспастами|талі або |
|                |       |        |          |та блоками  |виконання|
|                |       |        |          |            |робіт    |
|                |       |        |          |            |вручну   |
|—————-+——-+——–+———-+————+———|
|Крани           |  1,0  |  1,1   |  1,3     |   1,5      |    1,7  |
|—————-+——-+——–+———-+————+———|
|Електротельфери |  0,9  |  1,0   |  1,2     |   1,3      |    1,5  |
|—————-+——-+——–+———-+————+———|
|Щогли з         | 0,75  |  0,9   |  1,0     |   1,15     |    1,3  |
|електролебідками|       |        |          |            |         |
|—————-+——-+——–+———-+————+———|
|Електролебідки з|  0,7  |  0,8   |  0,9     |   1,0      |    1,2  |
|поліспастами та |       |        |          |            |         |
|блоками         |       |        |          |            |         |
|—————-+——-+——–+———-+————+———|
|Ручні лебідки,  |  0,6  |  0,7   |  0,75    |   0,9      |    1,0  |
|талі або        |       |        |          |            |         |
|виконання робіт |       |        |          |            |         |
|вручну          |       |        |          |            |         |
——————————————————————— 
     Примітка:
     1. Заміна провідного вантажопідйомного засобу обґрунтовується 
у ремонтній документації.
     2.   Витрати   ресурсів,   що  одержані  шляхом  застосування 
коефіцієнтів,  враховують  витрати  ресурсів  на встановлювання та 
зняття такелажних  пристроїв,  переміщення  лебідок  та  кранів  у 
процесі виконання робіт.
{  Примітка до таблиці 3 пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства 
з  питань житлово-комунального господарства N 292 ( z1035-08 ) від 
02.10.2008 } 
     2.5.    РЕКН   передбачені   витрати   ресурсів   на   ремонт 
устатковання, яке перебуває в експлуатації до 10 років. Визначення 
витрат   ресурсів   на   ремонт   устатковання,  яке  перебуває  в 
експлуатації  більше  10 років, проводиться шляхом застосування до 
норм витрат праці робітників-ремонтників та норм часу експлуатації 
машин і механізмів таких коефіцієнтів:
     – понад 10 до 15 років – 1,1;
     – понад 15 до 20 років – 1,15;
     – понад 20 до 40 років – 1,2;
     – понад 40 років – 1,3. 
     2.6. Якщо за  технологічними  причинами  виконання  ремонтних 
робіт  проводиться  з  перервами,   до   норм   витрат   ресурсів, 
передбачених   РЕКН,  застосовуються  коефіцієнти,  значення  яких 
узгоджуються із замовником згідно з графіком роботи. 
     2.7. Витрати ресурсів на ремонт імпортного устатковання (крім 
устатковання  виробництва країн колишнього СРСР),  яке не охоплене 
РЕКН,  визначаються за РЕКН на ремонт устатковання з  аналогічними 
характеристиками   шляхом   застосування   до  норм  витрат  праці 
робітників-ремонтників та    норм    часу    експлуатації    машин 
і механізмів коефіцієнта 1,25. 
     2.8. При одночасному застосуванні коефіцієнти перемножуються. 
                      3. Матеріальні ресурси 
     3.1 Норми витрат матеріалів, виробів та конструкцій, для яких 
у  РЕКН  кількість  наведено  \”За  проектом\”  або  \”За   відомістю 
дефектів\”,   визначаються   згідно   з   ремонтною   та  проектною 
документацією. 
     3.2 Додатковому урахуванню підлягають витрати ресурсів:
     – на  електроенергію,  пару,  стисле повітря,  паливо та інші 
ресурси,   які   надає   замовник   для    випробувань.    Витрати 
електроенергії  визначаються перемноженням установленої потужності 
електродвигунів на кількість  годин  випробування  (за  технічними 
умовами та будівельними нормами) із застосуванням коефіцієнта 0,7;
     – на  виготовлення  запасних  частин  і   нестандартизованого 
устатковання. 
                   4. Переміщення устаткування 
     4.1. У  РЕКН  враховані  витрати  ресурсів  на  горизонтальне 
і вертикальне переміщення устатковання  від  приоб\’єктного  складу 
до місця  ремонту  на відстані,  які наведені у технічних частинах 
або вступних вказівках до розділів збірників РЕКН. 
     4.2. Додатковому обліку підлягають витрати ресурсів на:
     а) горизонтальне  переміщення  устатковання від приоб\’єктного 
складу до  місця  ремонту  понад  враховану  у  нормах   відстань, 
але в  цілому  не  більше  1500  м,  за  винятком  випадків,  коли 
у збірниках враховано переміщення \”до місця установлення\”;
     б) вертикальне  переміщення  устатковання  до  відміток  вище 
чи нижче,  врахованих у  збірниках,  за  винятком  випадків,  коли 
у нормах    враховано   переміщення   \”до   місця   установлення\”. 
За нормами,  в яких переміщення устатковання  враховане  \”у  межах 
поверху\”,  додатково  враховуються  витрати ресурсів на піднімання 
устатковання від рівня землі до підлоги відповідного поверху. 
     4.3.   Витрати   ресурсів   на  переміщення  устатковання  на 
відстані,  що  перевищують  враховані у збірниках, визначаються за 
нормами додатка 2 до цієї Інструкції. 
     4.4.  Норми,  які  наведені  у пунктах 1-33 додатка 2 до цієї 
Інструкції, треба   додавати   у   відповідних   ресурсних  нормах 
до рядків    аналогічної    назви.    Зокрема,    витрати    праці 
робітників-ремонтників   у  людино-годинах  за  однією  з  позицій 
додатка 2  додаються  до   витрат   праці   робітників-ремонтників 
у  людино-годинах,  зазначених  у  відповідних  РЕКН.  Такий самий 
порядок   застосовується   до   норм  часу  використання  машин  і 
механізмів (машино-година). 
              5. Порядок визначення кошторисних норм 
    на роботи з ремонту устатковання, які не передбачені РЕКН 
     5.1. Витрати ресурсів на проведення ремонту устатковання, яке 
відрізняється за   масою   від  наведеного  у  РЕКН,  але  подібне 
за технічною характеристикою та складністю  ремонту,  визначаються 
таким чином:
     5.1.1. При різниці у масі устатковання (із  врахуванням  маси 
електродвигунів  і  приводів)  не  більше  10%  маси устатковання, 
наведеній  у РЕКН, – за РЕКН для найближчого за масою аналогічного 
устатковання, передбаченого збірником.
     5.1.2. При різниці у масі устатковання (із  врахуванням  маси 
електродвигунів і   приводів)  понад  10%  –  шляхом  застосування 
до усіх норм витрат ресурсів,  передбачених РЕКН  для  найближчого 
за масою устатковання,  коефіцієнтів,  наведених у таблиці 4 (якщо 
одиницею виміру прийнято штуку,  комплект тощо) або  у  таблиці  5 
(якщо одиницею виміру прийнято тонну). 
                                      Таблиця 4 
      Коефіцієнти до норм витрат ресурсів при різниці в масі 
                           устатковання 
                (одиниця виміру – штука, комплект) 
——————————————————————
|     Коефіцієнти зміни маси          |      Коефіцієнти до норм |
|          устатковання               |                          |
|————————————-+————————–|
|             до 0.5                  |           0,75           |
|         0,51 – 0,6                  |           0,80           |
|         0,61 – 0,7                  |           0,85           |
|         0,71 – 0,8                  |           0,90           |
|         0,81 – 0,9                  |           0,95           |
|         0,91 – 1,1                  |           1,00           |
|         1,11 – 1,2                  |           1,10           |
|         1,21 – 1,3                  |           1,15           |
|         1,31 – 1,4                  |           1,20           |
|         1,41 – 1,5                  |           1,25           |
|         1,51 – 1,6                  |           1,30           |
|         1,61 – 1,7                  |           1,35           |
|         1,71 – 1,8                  |           1,40           |
|         1,81 – 1,9                  |           1,45           |
|         1,91 – 2,0                  |           1,5            |
—————————————————————— 
                                      Таблиця 5 
      Коефіцієнти до норм витрат ресурсів при різниці в масі 
                           устатковання 
                     (одиниця виміру – тонна) 
——————————————————————
|Коефіцієнти зміни маси           |   Коефіцієнти до норм        |
|устаткування                     |                              |
|———————————+——————————|
|        до 0,5                   |          1,50                |
|    0,51 – 0,6                   |          1,45                |
|    0,61 – 0,7                   |          1,30                |
|    0,71 – 0,8                   |          1,20                |
|    0,81 – 0,9                   |          1,10                |
|    0,91 – 1,1                   |          1,00                |
|    1,11 – 1,2                   |          0,96                |
|    1,21 – 1,3                   |          0,92                |
|    1,31 – 1,4                   |          0,89                |
|    1,41 – 1,5                   |          0,86                |
|    1,51 – 1,6                   |          0,84                |
|    1,61 – 1,7                   |          0,82                |
|    1,71 – 1,8                   |          0,80                |
|    1,81 – 1,9                   |          0,78                |
|    1,91 – 2,0                   |          0,77                |
—————————————————————— 
     5.2. При проведенні робіт із частиною устатковання, для якого 
у  РЕКН  вказано  одиницю  виміру  штука,  комплект тощо,  витрати 
ресурсів визначаються шляхом  застосування  до  усіх  норм  витрат 
ресурсів, передбачених РЕКН, коефіцієнтів, наведених у таблиці 6. 
                                      Таблиця 6 
        Коефіцієнти до норм витрат ресурсів при проведенні 
                  робіт із частиною устатковання 
             (одиниця виміру – штука, комплект тощо) 
——————————————————————
|Відношення маси частини устатковання,   |Коефіцієнти до норм    |
|яка ремонтується, до його повної маси, %|                       |
|—————————————-+———————–|
|                     до    5            |         0,08          |
|           понад  5  до   10            |         0,17          |
|           понад 10  до   20            |         0,28          |
|           понад 20  до   30            |         0,39          |
|           понад 30  до   40            |         0,49          |
|           понад 40  до   50            |         0,58          |
|           понад 50  до   60            |         0,67          |
|           понад 60  до   70            |         0,75          |
|           понад 70  до   80            |         0,83          |
|           понад 80  до   90            |         0,91          |
|           понад 90                     |         1,00          |
—————————————————————— 
     Примітки:
     1. Коефіцієнти  до  РЕКН,  які  наведені  у   таблицях   4-6, 
застосовуються  до  всіх  матеріальних  ресурсів,  у  тому числі і 
матеріалів, шифр ресурсу яких наведено \”За проектом\”.
     2. Коригування за масою допускається, якщо:
     – реальна маса  устатковання  є  більшою  граничних  значень, 
вказаних у РЕКН (\”до\”);
     – реальна маса устатковання перевищує або є меншою  граничних 
значень, вказаних у РЕКН (\”від\” і \”до\”).
{  Примітки до таблиці 6 пункту 5.2 в редакції Наказу Міністерства 
з  питань житлово-комунального господарства N 292 ( z1035-08 ) від 
02.10.2008 } 
     5.3. Визначення  витрат   ресурсів   на   роботи   з  ремонту 
устатковання,  які не охоплені збірниками РЕКН,  може  проводитися 
одним із таких способів:
     5.3.1. Складання    індивідуальних    ресурсних    елементних 
кошторисних норм.
     5.3.2. Використання РЕКН  на  монтаж  устатковання  збірників 
ДБН Д.2.3-99  Держбуду  України;  при  цьому  норми  на   ремонтні 
операції   утворюються   з  норм  на  монтаж  устатковання  шляхом 
застосування до норм витрат усіх зазначених у них  ресурсів  таких 
коефіцієнтів:
     – монтаж – 1,0;
     – ремонт – 1,2;
     – ревізія – 0,6.
     Використання зазначених  у цьому пункті збірників проводиться 
із застосуванням  положень,  які  передбачені  цією   Інструкцією, 
та положень  технічних  частин  і  вступних  вказівок  до розділів 
відповідних збірників РЕКН. 
     5.4. У разі  коли у РЕКН  збірників  на  ремонт  устатковання 
наведено норми    витрат    ресурсів    на   монтаж   устатковання 
та не наведено норми на його ремонт або ревізію, визначення витрат 
ресурсів на ці роботи може проводитися одним із таких способів:
     5.4.1. Складання   індивідуальних    ресурсних     елементних 
кошторисних норм;
     5.4.2. Використання РЕКН на монтаж із застосуванням  до  норм 
витрат всіх ресурсів,  передбачених РЕКН,  коефіцієнтів, наведених 
у підпункті 5.3.2 цієї Інструкції. 
     5.5. Індивідуальні   ресурсні  елементні   кошторисні   норми 
розроблюються  згідно  з  Методичними  рекомендаціями  по розробці 
ресурсних  елементних  кошторисних   норм,   схваленими   рішенням 
Науково-технічної  ради  Держбуду  України  від  12.04.2002  N 21. 
Індивідуальні норми узгоджуються у встановленому порядку. 
             6. Знімання та установлення устатковання 
     6.1  Витрати  ресурсів  на роботи з демонтажу устатковання за 
відсутності необхідних РЕКН,  якщо інше не  викладене  у  вступних 
вказівках  до  розділів  та  технічних частинах збірників,  можуть 
визначатися  одним  із  таких  способів: { Абзац перший пункту 6.1 
розділу    6    в    редакції   Наказу   Міністерства   з   питань 
житлово-комунального   господарства   N   292  (  z1035-08  )  від 
02.10.2008 }
     6.1.1. Використання    відповідних     РЕКН     на     монтаж 
із застосуванням  до  норм  витрат  ресурсів  (з  виключенням норм 
витрат матеріалів, передбачених нормами) таких коефіцієнтів:
     6.1.1.1. Для  устатковання   (крім   кабелів),   призначеного 
для подальшого використання,  з консервацією,  укладанням  деталей 
у тару і складанням пакувальних специфікацій – 0,5;
     6.1.1.2. Для  устатковання,   призначеного   для   подальшого 
використання, без консервації та пакування – 0,4;
     6.1.1.3. Для устатковання, призначеного в брухт, – 0,3;
     6.1.1.4.    Для    кабелів,    призначених   для   повторного 
використання, – 1,0.
     Середній розряд робіт з демонтажу приймається за відповідними 
нормами на монтажні роботи.
     6.1.2. Складання    індивідуальних    ресурсних    елементних 
кошторисних норм. 
     6.2. У  разі  коли  у  збірниках  наведені   загальні   норми 
на знімання  та  установлення  (заміну) устатковання і не наведені 
норми на  знімання  (демонтаж)  і  установлення  (монтаж)  окремо, 
а в  технічних частинах збірників і вступних вказівках до розділів 
не наведений порядок їх визначення,  витрати ресурсів на ці роботи 
можуть визначатися одним із таких способів:
     6.2.1. Використання   відповідних    РЕКН     на     знімання 
та установлення  (заміну)  устатковання  із  застосуванням до норм 
витрат ресурсів таких коефіцієнтів:
     6.2.1.1. Для установлення  (монтажу)  –  шляхом  застосування 
до норм витрат усіх ресурсів, передбачених РЕКН, коефіцієнта 0,77;
     6.2.1.2. Для  знімання   (демонтажу)  –  шляхом  застосування 
до норм витрат ресурсів (з  виключенням  норм  витрат  матеріалів, 
передбачених нормами на заміну) таких коефіцієнтів:
     а) для    устатковання    (крім    кабелів),     призначеного 
для подальшого  використання,  з консервацією,  укладанням деталей 
у тару і складанням пакувальних специфікацій – 0,38;
     б) для     устатковання,    призначеного    для    подальшого 
використання, без консервації та пакування – 0,31;
     в) для устатковання, призначеного в брухт, – 0,23.
     6.2.2. Складання   індивідуальних    ресурсних     елементних 
кошторисних норм для знімання (демонтажу) і установлення (монтажу) 
устатковання. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code