ПОЛОЖЕННЯ про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

ПОЛОЖЕННЯ про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
1. Державна інспекція сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Держсільгоспінспекція) є територіальним органом Державної інспекції сільського господарства України та їй підпорядковується.
Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність Держсільгоспінспекцій і сприяють їм у виконанні покладених на них завдань.
Повноваження  Держсільгоспінспекції поширюються на територію Автономної Республіки  Крим, відповідної області, міст Києва і Севастополя.
2. Держсільгоспінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем\’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства,  його першого заступника та заступника, наказами Державної інспекції сільського господарства України, дорученнями Голови Державної інспекції сільського господарства України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Держсільгоспінспекції є реалізація повноважень Державної інспекції сільського господарства України у межах відповідної території.
4. Держсільгоспінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Здійснює державний нагляд (контроль):
а) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за:
веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов\’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;
дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об\’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур\’янами;
дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов\’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;
б) у частині насінництва та розсадництва за:
діяльністю суб\’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;
дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;
дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб\’єктами оптової та роздрібної торгівлі;
дотриманням суб\’єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів,  веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;
сертифікацією насіння і садивного матеріалу;
в) у частині якості та безпечності сільськогосподарської продукції за:
додержанням закупівельними, переробними, торговельними підприємствами і організаціями незалежно від форми власності та господарювання правил торгівлі, реалізації і зберігання плодоовочевої продукції, готує експертні висновки;
формуванням державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції;
додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов\’язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;
веденням кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, веденням реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання;
проведенням декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур;
дотриманням технічного регламенту зерновими складами в процесі зберігання зерна та продуктів його переробки;
якістю плодоовочевої продукції та продуктів її переробки під час закупівлі, зберігання та реалізації на внутрішньому ринку України;
г) у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції за:
веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства;
додержанням державних стандартів та вимог у виробництві, реалізації, експорті та імпорті товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства;
додержанням державних стандартів та технічних умов у виробництві вин, вермутів, коньяків України і бренді;
ґ) у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
д) у частині родючості ґрунтів за:
зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;
е) у частині експлуатації та технічного стану машин за:
дотриманням вимог законодавства акредитованими суб\’єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;
дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу;
виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану сільськогосподарську техніку та комплектуючі вузли й агрегати до неї;
дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин;
технічним станом і експлуатацією машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства;
є) у частині охорони прав на сорти рослин за:
дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;
збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;
веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;
набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;
ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;
дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту при відмові власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об\’єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту, щодо виплати справедливої винагороди.
4.2. Здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі з видачею сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА).
4.3. Здійснює видачу дозвільних документів, сертифікатів, ліцензій,  повноваження на видачу яких передбачені законодавством.
4.4. Проводить роботи із сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, визначення якості та безпечності зерна та продуктів його переробки.
4.5. Аналізує, узагальнює матеріали щодо проведення декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур, цукру, та подає відповідну інформацію про декларовану продукцію.
4.6. Організовує і проводить державний моніторинг ринку сільськогосподарської продукції і сировини на відповідній території; забезпечує проведення експертизи свіжої та переробленої сільськогосподарської продукції.
4.7. Проводить боротьбу з фальсифікацією виноробної продукції на відповідній території.
4.8. Обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених у встановленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.
4.9. Бере участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об\’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель.
4.10. Вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;
припинення будівництва та експлуатації об\’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.
4.11. Розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку.
4.12. Готує та подає до Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.
4.13. Здійснює відомчу реєстрацію та облік машин, видачу на них номерних    знаків    та    відповідних    реєстраційних    документів,    ведення
автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є Держсільгоспінспекція України.
4.14. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб\’єктами господарювання, які проводять перевірку  технічного стану  та ідентифікацію машин.
4.15. Проводить незалежну технічну експертизу при визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин у процесі розгляду претензій покупців до виробників (продавців) чи виконавців послуг технічного сервісу з приводу якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації.
4.16. Видає в установленому порядку висновки щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства.
4.17. Проводить технічну експертизу та експертну оцінку технічних засобів, що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, та видачу відповідних документів про доцільність їх подальшої експлуатації.
4.18. Здійснює перевірку відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надає висновки про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду відповідними органами питання про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин, прийняття теоретичних і практичних іспитів для отримання права на керування машинами та видачу за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста.
4.19. Здійснює державний контроль за дотриманням суб\’єктами господарювання, діяльність яких пов\’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держсільгоспінспекції України, законодавства у цій сфері.
4.20. Здійснює нагляд і координацію виконання цільових програм і заходів, спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції, контроль вмісту в ній радіонуклідів.
4.21. Здійснює контроль на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за охороною праці, пожежною безпекою та безпекою дорожнього руху.
4.22. Проводить навчання та надання консультативних послуг з питань, що належать до її компетенції, а також сприяє постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів галузі, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду.
4.23. Здійснює відповідно до законодавства представництво інтересів України у відповідних міжнародних організаціях.
4.24. Проводить лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.
4.25. Бере участь у розробленні нормативно-правових актів, державних і галузевих стандартів, методик, що  належать до її компетенції.
4.26. Видає документи про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин, проводить маркування партій насіння; видає дозвіл на введення в оборот насіння і садивного матеріалу.
4.27. Здійснює атестацію суб\’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію оригінального і елітного насіння, крім лісового насіння. Узагальнює та подає Держсільгоспінспекції України  інформацію про результати  проведеної атестації.
4.28. Перевіряє відповідність насіння державним стандартам та видає сертифікати відповідності, здійснює сортову сертифікацію насінницьких посівів та відбір проб насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості.
4.29. Здійснює метрологічний нагляд та контроль за додержанням вимог стандартів і нормативних документів.
4.30. Бере участь у розробленні, атестації, виробництві та впровадженні стандартних зразків.
4.31. Проводить дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до її компетенції.
4.32. Проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків про: якість проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв\’язку з розглядом відповідної претензії власника (користувача); якість пально-мастильних матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс; залишковий моторесурс під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла, агрегата; відповідність технічним вимогам самостійно виготовлених (складених) машин, причепів; наявність шкідливих викидів у двигуні внутрішнього згорання.
4.33. Реєструє групи з підготовки трактористів-машиністів і навчальні класи, забезпечує проведення експертної оцінки сільськогосподарської техніки при її відчуженні на вторинному ринку.
4.34. Видає за заявками суб\’єктів господарювання, діяльність яких пов\’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держсільгоспінспекції України, отримані від Держсільгоспінспекції України бланки довідок-рахунків, біржових угод, актів прийняття-передачі машин та номерні знаки \”Транзит\”.
4.35. Готує та подає Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо організації розроблення галузевих програм і оперативних заходів з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху в галузях агропромислового виробництва.
4.36. Сприяє розвитку соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.
4.37. Надає до Держсільгоспінспекції України пропозиції та матеріали,  необхідні для видачі Держсільгоспінспекцією України експертних висновків  щодо зміни зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та висновку про поліпшення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення.
4.38. Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.
4.39. Здійснює управління об’єктами державної власності в межах,  визначених законодавством.
4.40. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держсільгоспінспекцію України Президентом України.
5. Держсільгоспінспекція  з метою організації своєї діяльності:
5.1. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.
5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
5.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до  її компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.
5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що знаходиться у її володінні.
5.6. Забезпечує відповідно до законодавства технічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом.
5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
6. Держсільгоспінспекція та її посадові особи в межах своїх повноважень мають право:
6.1. Складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, давати обов\’язкові для виконання приписи (розпорядження), а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок для притягнення винних осіб  до відповідальності.
6.2. Безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації усіх форм власності, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, для проведення перевірок з питань, що належать до її компетенції.
6.3. Звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.
6.4. Викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов\’язаних з порушенням земельного законодавства.
6.5. Передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.
6.6. Проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства.
6.7. Забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам  нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища,  загрожують життю і  здоров\’ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії.
6.8. Перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право користування і керування машинами  та зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність.
6.9. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій  (за  погодженням  з  їх  керівниками)  для розгляду питань,  що належать до її компетенції.
6.10. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на неї завдань.
6.11. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
6.12. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв\’язку та іншими технічними засобами.
7. Держсільгоспінспекція під час виконання покладених на неї  завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території.
8. Держсільгоспінспекція у межах своїх повноважень, на основі і на виконання  Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів  України, наказів  Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів та доручень Держсільгоспінспекції України видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
Акти Держсільгоспінспекції можуть бути скасовані Головою Держсільгоспінспекції України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держсільгоспінспекції України скасувати такий акт.
9. Держсільгоспінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду Головою за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Держсільгоспінспекції України.
Перший заступник та заступник начальника Держсільгоспінспекції призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Держсільгоспінспекції України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства.
{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 715 від 20.11.2012}
Начальник Держсільгоспінспекції є Головним державним інспектором сільського господарства на відповідній території, а його перший заступник та заступник – відповідно першим заступником і заступником Головного державного інспектора сільського господарства на  відповідній території.
Керівники структурних підрозділів Держсільгоспінспекції, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами сільського господарства на відповідній території.
Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства на відповідній території.
10. Начальник Держсільгоспінспекції:
10.1. Очолює Держсільгоспінспекцію, здійснює керівництво нею, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.
10.2. Організовує та забезпечує виконання Держсільгоспінспекцією відповідно актів законодавства, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника,  наказів Держсільгоспінспекції України, доручень Голови Держсільгоспінспекції України.
10.3. Вносить Голові Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо пріоритетів роботи Держсільгоспінспекції і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Держсільгоспінспекції (річні, піврічні).
10.4. Звітує перед Головою Держсільгоспінспекції України щодо виконання покладених на Держсільгоспінспекцію завдань та планів роботи.
10.5. Здійснює добір кадрів у Держсільгоспінспекцію, формує кадровий резерв на відповідні посади (крім своїх заступників).
10.6. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
10.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
10.8. Порушує перед Головою Держсільгоспінспекції України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.
10.9. Підписує накази Держсільгоспінспекції.
10.10. Розподіляє обов\’язки між своїми заступниками.
10.11. Затверджує положення про структурні підрозділи Держсільгоспінспекції.
10.12. Затверджує посадові інструкції працівників Держсільгоспінспекції.
10.13. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11. Начальники Держсільгоспінспекцій підзвітні та підконтрольні  відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо повноважень органів виконавчої влади, наданих законом Раді міністрів Автономної Республіки Крим, та головам місцевих держадміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.
12. У Держсільгоспінспекції для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Держсільгоспінспекції.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держсільгоспінспекції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Держсільгоспінспекції.
13. Держсільгоспінспекція утримується за рахунок державного бюджету.
Структуру Держсільгоспінспекції затверджує Голова  Держсільгоспінспекції  України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.
Штатний розпис та кошторис Держсільгоспінспекції затверджує Голова Держсільгоспінспекції України.
Чисельність працівників Держсільгоспінспекції затверджує Голова Держсільгоспінспекції  України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держсільгоспінспекції  України.
14. Держсільгоспінспекція утворюється, реорганізується та ліквідовується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України \”Про центральні органи виконавчої влади\”.
15. Держсільгоспінспекція є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code